شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


آریانا افغان

حمل و نقل هوایی : خطوط هوایی

۸۸۵۵۰۱۵۶٫ ۵~۸۸۵۵۰۰۹۴
تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - ش. ۲۹
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/11    B161242     1906  

09171393703