سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


آریانا افغان

حمل و نقل هوایی : خطوط هوایی

۸۸۵۵۰۱۵۶٫ ۵~۸۸۵۵۰۰۹۴
تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - ش. ۲۹
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/11    B161242     1894