شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


گروه صنایع دریایی (ساصد)

حمل و نقل : صنایع دریایی - كشتی و قایق

۸۸۸۳۷۷۶۶
۸۸۳۰۱۷۱۷
تهران - تهران - خ. شهیدمفتح - ك. طهمورث
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/12    B166226     2845  

e-color.ir
33547493-09121540974