جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


سهند پترو كار

شیمی و پتروشیمی : مهندسی

۵~۸۸۷۴۷۶۹۰
۸۸۷۴۷۶۱۹
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - خ. صابونچی - پ. ۴۲
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/4/12    B166438     1989