سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 14 August, 2018


مدرسه استثنایی مرجویی

آموزش کودکان کم توان ذهنی

۰۲۶۱/۴۳۲۶۳۳۸
کرج.باغستان.گلستان۶.مدرسه استثنایی مرجویی
کرج / مدارس
  89/7/16    B177236     7814  

آموزش.مشاوره.کاردرمان.گفتار درمان برای کودکان کم توان ذهنی....رسیدگی به وضعیت تحصیلی و تلاش برای بهبود شرایط زندگی کودکان.........