چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


شبكه سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي استان زنجان

محيط زيست و منابع طبيعي

۰۹۳۵۷۹۷۶۹۹۴
زنجان - ميدان وليعصر
زنجان / سایر تشکل ها
  90/4/12    B181894     1315  

اين سازمان شامل اعضاي حقوقي حفاظت از محيط زيست است . از وظايف آن ايجاد كارگروه براي هماهنگي و جلوگيري از موازي كاري،تشكيل كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي پژوهشي است.