چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


شركت كاواك دشت البرز

زمين

kaavak.com
۰۲۱۸۸۶۶۱۵۴۶
۰۲۱۸۸۶۶۱۵۴۶
تهران
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  90/5/5    B182077     1774  

زمين شناسي،مطالعات ميداني،تحقيقاتي،پروژه،پايان نامه،آناليز،نقشه،سنگ،كاني،معدن،اكتشاف،استخراج،طرح،خاك،آب،اقتصادي،برداشت،ژئو فيزيك،ژئو شيمي،مشاوره،آموزش،همكاري،مشاركت،گودبرداري،خاكبرداري،ژنز