یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


شرکت نساجی دهق

تولید پارچه و .... )

۰۳۱۱_۲۲۳۴۴۲۲
۰۳۱۱-۲۲۲۰۵۵۸
اصفهان بازار سرای جارچی
اصفهان / پارچه
  90/7/6    B182451     5744  

تولید پارچه شلواری و بنگالین
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…