پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


شرکت نساجی دهق

تولید پارچه و .... )

۰۳۱۱_۲۲۳۴۴۲۲
۰۳۱۱-۲۲۲۰۵۵۸
اصفهان بازار سرای جارچی
اصفهان / پارچه
  90/7/6    B182451     5605  

تولید پارچه شلواری و بنگالین