شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


کافی وخدمات اینترنت تکنوبایت

ارائه کلیه خدمات درزمینه اینترنت وکامپیوتر- تایپ وتکثیر مقالات وپایان نامه ها

۰۳۸۲۷۲۴۲۲۶۶
۰۳۸۲۷۲۴۲۲۶۶
استان چهارمحال وبختیاری -شهرستان فارسان -خیابان شهید بهشتی -روبروی مرکز مخابرات شهداء
شهرکرد / اینترنت
  90/9/3    B182702     1398  





09171393703