سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018


کافی وخدمات اینترنت تکنوبایت

ارائه کلیه خدمات درزمینه اینترنت وکامپیوتر- تایپ وتکثیر مقالات وپایان نامه ها

۰۳۸۲۷۲۴۲۲۶۶
۰۳۸۲۷۲۴۲۲۶۶
استان چهارمحال وبختیاری -شهرستان فارسان -خیابان شهید بهشتی -روبروی مرکز مخابرات شهداء
شهرکرد / اینترنت
  90/9/3    B182702     1390