شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


شركت حمل و نقل مصور بار بندر

حمل كليه محمولات سبك و سنگين از بندر عباس به تمام نقاظ كشور

۰۷۶۱ ۵۵۶۰۰۹۱ ۵۵۶۰۰۹۲ ۵۵۶۰۰۹۸ ۵۵۶۰۰۹۹
۰۷۶۱ ۵۵۶۵۰۱۰
بندرعباس - بلوارپاسداران چهار ۲۲ بهمن ساختمان آريا ظ ۴ واحد ۱۶
بندرعباس / وسایل نقلیه سنگین
  90/9/13    B182748     3686  

داراي پايانه اختصاصي « سوله جهت نگهداري كالا ها«استريپ كانتينر وحمل شهري
vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…