سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


دكتر بابك عموئيان

متخصص و جراح بيماريهاي لثه و ايمپلنت

fms.mubabol.ac.ir/default.asp?cp=847&page=cv&id=291
۰۱۱۱ ۲۲ ۲۴۴۹۱
۰۱۱۱ ۳۲ ۶۱۴۴۵
بابل چهار راه فرهنگ ساختمان پزشكان رازي
بابل / پزشکان و سایر کادر درمان
  91/10/22    B184851     7035  

اخذ دكتراي دندانپزشكي در سال 1370
اخذ بورد تخصصي پريو در سال 1374
فلوشيپ ايمپلنتولوژي از دانشگاه برلين در سال 2001
دوره پيشرفته ايمپلنت از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا آمريكا(UCLA)
عضو هئيت علمي و سرپرست تخصصي بخش پريو و ايمپلنت دانشكده دندانپزشكي بابل
آغاز كننده جراحي ايمپلنت در استان مازندران