دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


ثامن ارتباط عصر

فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی و سازمانی

samenea.com
۸۶۷۶۲۰۰۰
۸۸۷۹۲۴۵۰
م آرژانتین - خ الوند - خ ۳۱ - پ ۲۱
تهران / اطلاع رسانی - بانک ها و سیستم های اطلاعاتی
  92/1/6    B185289     1071  

http://www.samenea.com
vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…