یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


شرکت فنی مهندسی نفتا کیفیت آزما

اجاره دستگاه جوش- کلاس تست جوش- بین های بین المللی ndt-تست های غیر مخرب- ut-mt-pt-rti-vt

weld-eng.ir
۰۹۳۸۲۵۵۷۱۵۴-۰۲۱۶۶۵۱۳۳۷۳
خ ازادی - خ شادمان
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  93/4/7    B187472     4465  

آموزش و تربیت متخصص تست های غیر مخرب جوش NDT
PT - MT - RTI - VT - UT - WPS