دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


معتبر، دكتر مهتاب

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۹~۶۶۹۳۱۱۱۵
تهران - تهران - انتهای بولوار كشاورز غربی - بیمارستان امام خمینی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32811     1295