یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018


بهرام

تراشكاری فلزات

۵۵۳۸۳۳۱۹
تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - ك. كمرپایه - پ. ۴۳
تهران / فلزات
  89/4/6    B46337     1023