شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 23 June, 2018


سروش، دكتر احمدرضا

پزشك : جراح عمومی

۶۶۴۰۵۴۷۶٫ ۶۶۴۶۳۹۷۱٫ ۶۶۴۰۹۹۸۱٫ ۶۶۴۰۸۷۲۵
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47684     3205