دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


نجات الهی، دكتر محمدرضا

پزشك : جراح عمومی

۹~۳۳۱۲۹۱۱۱
تهران - تهران - م. قیام - خ. ری - ك. رضوی - بیمارستان سوم شعبان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48159     8121  

09171393703