سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


نجات الهی، دكتر محمدرضا

پزشك : جراح عمومی

۹~۳۳۱۲۹۱۱۱
تهران - تهران - م. قیام - خ. ری - ك. رضوی - بیمارستان سوم شعبان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48159     7938