دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 24 September, 2018


احسانی، دكتر محمود

پزشك عمومی

۶۶۶۹۲۸۷۸٫ ۶۶۶۹۲۹۹۲٫ ۶۶۶۹۲۷۱۱
۶۶۶۱۲۱۳۱
تهران - تهران - سرآسیاب - مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یكم شكاری - یبمارستان شریعت رضوی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64457     1315