جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


رحیم زاده، دكتر

پزشك عمومی

۲۲۲۶۳۸۳۸٫ ۲۲۲۶۲۸۲۸٫ ۲۲۲۶۱۸۱۸
تهران - تهران - خ. شریعتی - دوراهی قلهك - بیمارستان كیان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64699     1267  

09171393703