جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018


رحیم زاده، دكتر

پزشك عمومی

۲۲۲۶۳۸۳۸٫ ۲۲۲۶۲۸۲۸٫ ۲۲۲۶۱۸۱۸
تهران - تهران - خ. شریعتی - دوراهی قلهك - بیمارستان كیان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64699     1255