جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018


شیخ حسنی، دكتر علیرضا

پزشك عمومی

۳~۲۲۲۲۸۰۷۲٫ ۵~۲۲۲۲۸۱۹۴
تهران - تهران - خ. دستگردی - خ. افشار - نبش خیابان آرش غربی - مجتمع خدمات درمانی كوثر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64814     1639