شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


میرشاهی، دكتر احمد

پزشك : جراح و متخصص چشم

۶~۵۵۴۱۴۹۴۱
تهران - تهران - م. قزوین - بیمارستان فارابی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B70004     3594