شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سازمان ها و ادارات

۸۸۴۰۵۱۷۴٫ ۴~۸۸۴۰۰۱۱۱ (۲۲۸۰)
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. معلم
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B71730     1807