پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


امام جعفر صادق (ع)

آزمایشگاه

۰۳۵۱-۷۲۵۴۰۰۱
یزد - یزد - ابتدای بلوار شهید صدوقی
یزد / تشخیص
  89/4/6    B73266     1644