چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


توكلی فرد، دكتر پریچهر

پزشك : متخصص داخلی

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B75847     2465