دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


كهزدایی، دكتر عبدالقادر

پزشك : متخصص داخلی

۷۷۸۲۵۴۹۷٫ ۷۷۸۲۵۴۹۹
تهران - تهران - خ. دماوند - بین خیابان بخت آزاد و نبی ئیان - پلی كلینیك قدس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B76147     973