شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 25 November, 2017

چو خورشید برزد سر از کوهسار


چو خورشید برزد سر از کوهسار    بگسترد یاقوت بر جویبار
تهمتن همه خواسته گرد کرد    ببخشید یکسر به مردان مرد
خروش آمد و ناله‌ی کرنای    تهمتن برانگیخت لشکر ز جای
نهادند سر سوی افراسیاب    همه رخ ز کین سیاوش پر آب
پس آگاهی آمد به پرخاشجوی    که رستم به توران در آورد روی
به پیران چنین گفت کایرانیان    بدی را ببستند یکسر میان
کنون بوم و بر جمله ویران شود    به کام دلیران ایران شود
کسی نزد رستم برد آگهی    ازین کودک شوم بی‌فرهی
هم آنگه برندش به ایران سپاه    یکی ناسزا برنهندش کلاه
نوندی برافگن هم اندر زمان    بر شوم پی‌زاده‌ی بدگمان
که با مادر آن هر دو تن را به هم    بیارد بگوید سخن بیش و کم
نوندی بیامد ببردندشان    شدند آن دو بیچاره چون بیهشان
به نزدیک افراسیاب آمدند    پر از درد و تیمار و تاب آمدند
وز آن جایگه شاه توران زمین    بیاورد لشکر به دریای چین
تهمتن نشست از بر تخت اوی    به خاک اندر آمد سر بخت اوی
یکی داستانی بگفت از نخست    که پرمایه آنکس که دشمن نجست
چو بدخواه پیش آیدت کشته به    گر آواره از پیش برگشته به
از ایوان همه گنج او بازجست    بگفتند با او یکایک درست
غلامان و اسپ و پرستندگان    همان مایه‌ور خوب رخ بندگان
در گنج دینار و پرمایه تاج    همان گوهر و دیبه و تخت عاج
یکایک ز هر سو به چنگ آمدش    بسی گوهر از گنج گنگ آمدش
سپه سر به سر زان توانگر شدند    ابا یاره و تخت و افسر شدند
یکی طوس را داد زان تخت عاج    همان یاره و طوق و منشور چاچ
ورا گفت هر کس که تاب آورد    وگر نام افراسیاب آورد
همانگه سرش را ز تن دور کن    ازو کرگسان را یکی سور کن
کسی کاو خرد جوید و ایمنی    نیازد سوی کیش آهرمنی
چو فرزند باید که داری به ناز    ز رنج ایمن از خواسته بی‌نیاز
تو درویش را رنج منمای هیچ    همی داد و بر داد دادن بسیچ
که گیتی سپنجست و جاوید نیست    فری برتر از فر جمشید نیست
سپهر بلندش به پا آورید    جهان را جزو کدخدا آورید
یکی تاج پرگوهر شاهوار    دو تا یاره و طوق با گوشوار
سپیجاب و سغدش به گودرز داد    بسی پند و منشور آن مرز داد
ستودش فراوان و کرد آفرین    که چون تو کسی نیست ز ایران زمین
بزرگی و فر و بلندی و داد    همان بزم و رزم از تو داریم یاد
ترا با هنر گوهرست و خرد    روانت همی از تو رامش برد
روا باشد ار پند من بشنوی    که آموزگار بزرگان توی
سپیجاب تا آب گلزریون    ز فرمان تو کس نیاید برون
فریبرز کاووس را تاج زر    فرستاد و دینار و تخت و کمر
بدو گفت سالار و مهتر توی    سیاووش رد را برادر توی
میان را به کین برادر ببند    ز فتراک مگشای بند کمند
به چین و ختن اندرآور سپاه    به هر جای از دشمنان کینه‌خواه
میاسای از کین افراسیاب    ز تن دور کن خورد و آرام و خواب
به ماچین و چین آمد این آگهی    که بنشست رستم به شاهنشهی
همه هدیه ها ساختند و نثار    ز دینار و ز گوهر شاهوار
تهمتن به جان داد زنهارشان    بدید آن روانهای بیدارشان
وزان پس به نخچیر به ایوز و باز    برآمد برین روزگاری دراز
چنان بد که روزی زواره برفت    به نخچیر گوران خرامید تفت
یکی ترک تا باشدش رهنمای    به پیش اندر افگند و آمد بجای
یکی بیشه دید اندران پهن دشت    که گفتی برو بر نشاید گذشت
ز بس بوی و بس رنگ و آب روان    همی نو شد از باد گفتی روان
پس آن ترک خیره زبان برگشاد    به پیش زواره همی کرد یاد
که نخچیرگاه سیاوش بد این    برین بود مهرش به توران زمین
بدین جایگه شاد و خرم بدی    جز ایدر همه جای با غم بدی
زواره چو بشنید زو این سخن    برو تازه شد روزگار کهن
چو گفتار آن ترکش آمد به گوش    ز اسپ اندر افتاد و زو رفت هوش
یکی باز بودش به چنگ اندرون    رها کرد و مژگان شدش جوی خون
رسیدند یاران لشکر بدوی    غمی یافتندش پر از آب روی
گرفتند نفرین بران رهنمای    به زخمش فگندند هر یک ز پای
زواره یکی سخت سوگند خورد    فرو ریخت از دیدگان آب زرد
کزین پس نه نخچیر جویم نه خواب    نپردازم از کین افراسیاب
نمانم که رستم برآساید ایچ    همی کینه را کرد باید بسیچ
همانگه چو نزد تهمتن رسید    خروشید چون روی او را بدید
بدو گفت کایدر به کین آمدیم    و گر لب پر از آفرین آمدیم
چو یزدان نیکی دهش زور داد    از اختر ترا گردش هور داد
چرا باید این کشور آباد ماند    یکی را برین بوم و بر شاد ماند
فرامش مکن کین آن شهریار    که چون او نبیند دگر روزگار
برانگیخت آن پیلتن را ز جای    تهمتن هم آن کرد کاو دید رای
همان غارت و کشتن اندر گرفت    همه بوم و بر دست بر سر گرفت
ز توران زمین تا به سقلاب و روم    نماندند یک مرز آباد بوم
همی سر بریدند برنا و پیر    زن و کودک خرد کردند اسیر
برین گونه فرسنگ بیش از هزار    برآمد ز کشور سراسر دمار
هرآنکس که بد مهتری با گهر    همه پیش رفتند بر خاک سر
که بیزار گشتیم ز افراسیاب    نخواهیم دیدار او را به خواب
ازان خون که او ریخت بر بیگناه    کسی را نبود اندر آن روی راه
کنون انجمن گر پراگنده‌ایم    همه پیش تو چاکر و بنده‌ایم
چو چیره شدی بیگنه خون مریز    مکن چنگ گردون گردنده تیز
ندانیم ماکان جفاگر کجاست    به ابرست گر در دم اژدهاست
چو بشنید گفتار آن انجمن    بپیچید بینادل پیلتن
سوی مرز قچغار باشی براند    سران سپه را سراسر بخواند
شدند انجمن پیش او بخردان    بزرگان و کارآزموده ردان
که کاووس بی‌دست و بی فر و پای    نشستست بر تخت بی‌رهنمای
گر افراسیاب از رهی بی‌درنگ    یکی لشکر آرد به ایران به جنگ
بیابد بران پیر کاووس دست    شود کام و آرام ما جمله پست
یکایک همه فام کین توختیم    همه شهر آباد او سوختیم
کجا سالیان اندر آمد به شش    که نگذشت بر ما یکی روز خوش
کنون نزد آن پیر خسرو شویم    چو رزم اندر آید همه نو شویم
چو دل بر نهی بر سرای کهن    کند ناز و ز تو بپوشد سخن
تهمتن بران گشت همداستان    که فرخنده موبد زد این داستان
چنین گفت خرم دل رهنمای    که خوبی گزین زین سپنجی سرای
بنوش و بناز و بپوش و بخور    ترا بهره اینست زین رهگذر
سوی آز منگر که او دشمنست    دلش برده‌ی جان آهرمنست
نگه کن که در خاک جفت تو کیست    برین خواسته چند خواهی گریست
تهمتن چو بشنید شرم آمدش    برفتن یکی رای گرم آمدش
نگه کرد ز اسپان به هر سو گله    که بودند بر دشت ترکان یله
غلام و پرستندگان ده هزار    بیاورد شایسته‌ی شهریار
همان نافه‌ی مشک و موی سمور    ز در سپید و ز کیمال بور
به رنگ و به بوی و به دیبا و زر    شد آراسته پشت پیلان نر
ز گستردنیها و از بیش و کم    ز پوشیدنیها و گنج و درم
ز گنج سلیح و ز تاج و ز تخت    به ایران کشیدند و بربست رخت
ز توران سوی زابلستان کشید    به نزدیک فرخنده دستان کشید
سوی پارس شد طوس و گودرز و گیو    سپاهی چنان نامبردار و نیو
نهادند سر سوی شاه جهان    همه نامداران فرخ نهان
وزان پس چو بشنید افراسیاب    که بگذشت رستم بران روی آب
شد از باختر سوی دریای گنگ    دلی پر ز کینه سری پر ز جنگ
همه بوم زیر و زبر کرده دید    مهان کشته و کهتران برده دید
نه اسپ و نه گنج و نه تاج و نه تخت    نه شاداب در باغ برگ درخت
جهانی به آتش برافروخته    همه کاخها کنده و سوخته
ز دیده ببارید خونابه شاه    چنین گفت با مهتران سپاه
که هر کس که این را فرامش کند    همی جان بیدار خامش کند
همه یک به یک دل پر از کین کنید    سپر بستر و تیغ بالین کنید
به ایران سپه رزم و کین آوریم    به نیزه خور اندر زمین آوریم
به یک رزم اگر باد ایشان بجست    نباید چنین کردن اندیشه پست
برآراست بر هر سوی تاختن    ندید ایچ هنگام پرداختن
همی سوخت آباد بوم و درخت    به ایرانیان بر شد آن کار سخت
ز باران هوا خشک شد هفت سال    دگرگونه شد بخت و برگشت حال
شد از رنج و سختی جهان پر نیاز    برآمد برین روزگار دراز
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دوران ظهور , برند خارجی , شرکت خدمات حمایتی کشاورزی , علی تمایل , مسافران برلین و رم , تعارف کردن ایرانی ها , سفر به اروپا , درمیان , پش قدم , آشکارساز , پیام تبریک اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به رییس جمهور منتخب , تانک آرماتای روسیه , 173 داعشی , پدیده اعتیاد , سیدصالح هندی , نظارت نامحسوس , گذران وقت , استاد کزازی , آب منطقه ای مرکزی , مهار شد , کاظم اکرمی , ویدئوی جدید داعش , احکام حج , انهدام باند آدم ربایان , مستند مردان ارباب جمشید , ورزش های کارگری , جنوا , مغایر , آئین اعتکاف , آیت خامنه ای , ویدیوی جدید داعش , راکتیچ , شرکت کنکور , نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی , موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن , افتتاح طرح و پروژه , زاکربرگ , پول ترکیه , امین منوچهری , تخلف انتخاباتی , تبلور وحدت اسلامی , ناب محمدی , تنفیذ رهبری , دانشگا الزهرا , محمد جواد محبت , همیاران طبیعت , سید محمدرضا میر , عرستان , سیلویو برلوسکونی , عمره گذاران ,

مقالات پربیننده امروز
شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / روزی که شانس به خانه هانس آمد! , بانک اطلاعاتی کتاب / اقبالنامه حکیم نظامی گنجوی , بانک اطلاعاتی کتاب / قلبم را با قلبت میزان می‌کنم: کاریکلماتور , بانک اطلاعاتی کتاب / 125 نکته کوچک زندگی "آنچه زنان دوست دارند مردان بدانند ؟" برای آقایان , اقتصاد و بازرگانی / توسعه و رشد اقتصادی / خصوصی‌سازی / زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ , علم و زندگی / ابزار و وسایل / ابزار و وسایل ـ هنری / پایه کیفی برای دوربین , بانک اطلاعاتی کتاب / غوری غوری ناز و شاد شده زرنگ و با سواد , کامپیوتر و اینترنت / نرم‌افزار / سایر / بدون جستجو... , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / نقد ادبی / نگاهی به زیبایی شناسی ادبیات از دید هانری برگسن , ورزشی / باشگاهها / باشگاه‌های خارجی / برای اینتر و موراتی خوشحالم , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / نوروز / آیین‌های نوروزی , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان انگلیسی عمومی: بر اساس کتاب General English , نشریات و مطبوعات / هنر / ماهنامه هنر موسیقی / هنر موسیقی ـ شماره ۹۴، شهریور ۱۳۸۷ , دین و اندیشه / دین و مذهب / مناسبت‌ها ـ محرم و صفر / عاشورا، تجلیگاه عرفان , بانک اطلاعاتی کتاب / در ساحل = At the beach , بانک اطلاعاتی کتاب / سربدار دیگری (داستان زندگی شهید نیکنام ثقه‌الاسلام تبریزی) , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای امام حسین (ع) در روز عرفه با ترجمه فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه, یا, راهنمای فارسی شرح لمعه , بانک اطلاعاتی کتاب / طوبای محبت , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی داستان کوتاه ,

برخی منابع مهم خبری
itna.ir ایتنا , borhan.ir برهان , mosalas.ir مثلث , mizanonline.ir خبرگزاری میزان , banifilm.ir بانی فیلم , shafaqna.com شفقنا , abna24.com ابنا , seraj24.ir سراج 24 , pana.ir پانا , fartaknews.ir فرتاک نیوز , persiankhodro.com پرشین خودرو , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , rouydad24.ir رویداد 24 , didban.ir دیدبان , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , car.ir کار(خودرو) , rokna.ir رکنا , rasad.org رصد , iraneconomist.com ایران اکونومیست , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , musicema.com موسیقی ما , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , e-estekhdam.com ای استخدام , khorasannews.com روزنامه خراسان , fardanews.com فردا نیوز , shahrefarda.ir شهرفردا , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , jonoubnews.ir جنوب نیوز ,وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها