جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ / Friday, 22 September, 2017

چو خورشید برزد سر از کوهسار


چو خورشید برزد سر از کوهسار    بگسترد یاقوت بر جویبار
تهمتن همه خواسته گرد کرد    ببخشید یکسر به مردان مرد
خروش آمد و ناله‌ی کرنای    تهمتن برانگیخت لشکر ز جای
نهادند سر سوی افراسیاب    همه رخ ز کین سیاوش پر آب
پس آگاهی آمد به پرخاشجوی    که رستم به توران در آورد روی
به پیران چنین گفت کایرانیان    بدی را ببستند یکسر میان
کنون بوم و بر جمله ویران شود    به کام دلیران ایران شود
کسی نزد رستم برد آگهی    ازین کودک شوم بی‌فرهی
هم آنگه برندش به ایران سپاه    یکی ناسزا برنهندش کلاه
نوندی برافگن هم اندر زمان    بر شوم پی‌زاده‌ی بدگمان
که با مادر آن هر دو تن را به هم    بیارد بگوید سخن بیش و کم
نوندی بیامد ببردندشان    شدند آن دو بیچاره چون بیهشان
به نزدیک افراسیاب آمدند    پر از درد و تیمار و تاب آمدند
وز آن جایگه شاه توران زمین    بیاورد لشکر به دریای چین
تهمتن نشست از بر تخت اوی    به خاک اندر آمد سر بخت اوی
یکی داستانی بگفت از نخست    که پرمایه آنکس که دشمن نجست
چو بدخواه پیش آیدت کشته به    گر آواره از پیش برگشته به
از ایوان همه گنج او بازجست    بگفتند با او یکایک درست
غلامان و اسپ و پرستندگان    همان مایه‌ور خوب رخ بندگان
در گنج دینار و پرمایه تاج    همان گوهر و دیبه و تخت عاج
یکایک ز هر سو به چنگ آمدش    بسی گوهر از گنج گنگ آمدش
سپه سر به سر زان توانگر شدند    ابا یاره و تخت و افسر شدند
یکی طوس را داد زان تخت عاج    همان یاره و طوق و منشور چاچ
ورا گفت هر کس که تاب آورد    وگر نام افراسیاب آورد
همانگه سرش را ز تن دور کن    ازو کرگسان را یکی سور کن
کسی کاو خرد جوید و ایمنی    نیازد سوی کیش آهرمنی
چو فرزند باید که داری به ناز    ز رنج ایمن از خواسته بی‌نیاز
تو درویش را رنج منمای هیچ    همی داد و بر داد دادن بسیچ
که گیتی سپنجست و جاوید نیست    فری برتر از فر جمشید نیست
سپهر بلندش به پا آورید    جهان را جزو کدخدا آورید
یکی تاج پرگوهر شاهوار    دو تا یاره و طوق با گوشوار
سپیجاب و سغدش به گودرز داد    بسی پند و منشور آن مرز داد
ستودش فراوان و کرد آفرین    که چون تو کسی نیست ز ایران زمین
بزرگی و فر و بلندی و داد    همان بزم و رزم از تو داریم یاد
ترا با هنر گوهرست و خرد    روانت همی از تو رامش برد
روا باشد ار پند من بشنوی    که آموزگار بزرگان توی
سپیجاب تا آب گلزریون    ز فرمان تو کس نیاید برون
فریبرز کاووس را تاج زر    فرستاد و دینار و تخت و کمر
بدو گفت سالار و مهتر توی    سیاووش رد را برادر توی
میان را به کین برادر ببند    ز فتراک مگشای بند کمند
به چین و ختن اندرآور سپاه    به هر جای از دشمنان کینه‌خواه
میاسای از کین افراسیاب    ز تن دور کن خورد و آرام و خواب
به ماچین و چین آمد این آگهی    که بنشست رستم به شاهنشهی
همه هدیه ها ساختند و نثار    ز دینار و ز گوهر شاهوار
تهمتن به جان داد زنهارشان    بدید آن روانهای بیدارشان
وزان پس به نخچیر به ایوز و باز    برآمد برین روزگاری دراز
چنان بد که روزی زواره برفت    به نخچیر گوران خرامید تفت
یکی ترک تا باشدش رهنمای    به پیش اندر افگند و آمد بجای
یکی بیشه دید اندران پهن دشت    که گفتی برو بر نشاید گذشت
ز بس بوی و بس رنگ و آب روان    همی نو شد از باد گفتی روان
پس آن ترک خیره زبان برگشاد    به پیش زواره همی کرد یاد
که نخچیرگاه سیاوش بد این    برین بود مهرش به توران زمین
بدین جایگه شاد و خرم بدی    جز ایدر همه جای با غم بدی
زواره چو بشنید زو این سخن    برو تازه شد روزگار کهن
چو گفتار آن ترکش آمد به گوش    ز اسپ اندر افتاد و زو رفت هوش
یکی باز بودش به چنگ اندرون    رها کرد و مژگان شدش جوی خون
رسیدند یاران لشکر بدوی    غمی یافتندش پر از آب روی
گرفتند نفرین بران رهنمای    به زخمش فگندند هر یک ز پای
زواره یکی سخت سوگند خورد    فرو ریخت از دیدگان آب زرد
کزین پس نه نخچیر جویم نه خواب    نپردازم از کین افراسیاب
نمانم که رستم برآساید ایچ    همی کینه را کرد باید بسیچ
همانگه چو نزد تهمتن رسید    خروشید چون روی او را بدید
بدو گفت کایدر به کین آمدیم    و گر لب پر از آفرین آمدیم
چو یزدان نیکی دهش زور داد    از اختر ترا گردش هور داد
چرا باید این کشور آباد ماند    یکی را برین بوم و بر شاد ماند
فرامش مکن کین آن شهریار    که چون او نبیند دگر روزگار
برانگیخت آن پیلتن را ز جای    تهمتن هم آن کرد کاو دید رای
همان غارت و کشتن اندر گرفت    همه بوم و بر دست بر سر گرفت
ز توران زمین تا به سقلاب و روم    نماندند یک مرز آباد بوم
همی سر بریدند برنا و پیر    زن و کودک خرد کردند اسیر
برین گونه فرسنگ بیش از هزار    برآمد ز کشور سراسر دمار
هرآنکس که بد مهتری با گهر    همه پیش رفتند بر خاک سر
که بیزار گشتیم ز افراسیاب    نخواهیم دیدار او را به خواب
ازان خون که او ریخت بر بیگناه    کسی را نبود اندر آن روی راه
کنون انجمن گر پراگنده‌ایم    همه پیش تو چاکر و بنده‌ایم
چو چیره شدی بیگنه خون مریز    مکن چنگ گردون گردنده تیز
ندانیم ماکان جفاگر کجاست    به ابرست گر در دم اژدهاست
چو بشنید گفتار آن انجمن    بپیچید بینادل پیلتن
سوی مرز قچغار باشی براند    سران سپه را سراسر بخواند
شدند انجمن پیش او بخردان    بزرگان و کارآزموده ردان
که کاووس بی‌دست و بی فر و پای    نشستست بر تخت بی‌رهنمای
گر افراسیاب از رهی بی‌درنگ    یکی لشکر آرد به ایران به جنگ
بیابد بران پیر کاووس دست    شود کام و آرام ما جمله پست
یکایک همه فام کین توختیم    همه شهر آباد او سوختیم
کجا سالیان اندر آمد به شش    که نگذشت بر ما یکی روز خوش
کنون نزد آن پیر خسرو شویم    چو رزم اندر آید همه نو شویم
چو دل بر نهی بر سرای کهن    کند ناز و ز تو بپوشد سخن
تهمتن بران گشت همداستان    که فرخنده موبد زد این داستان
چنین گفت خرم دل رهنمای    که خوبی گزین زین سپنجی سرای
بنوش و بناز و بپوش و بخور    ترا بهره اینست زین رهگذر
سوی آز منگر که او دشمنست    دلش برده‌ی جان آهرمنست
نگه کن که در خاک جفت تو کیست    برین خواسته چند خواهی گریست
تهمتن چو بشنید شرم آمدش    برفتن یکی رای گرم آمدش
نگه کرد ز اسپان به هر سو گله    که بودند بر دشت ترکان یله
غلام و پرستندگان ده هزار    بیاورد شایسته‌ی شهریار
همان نافه‌ی مشک و موی سمور    ز در سپید و ز کیمال بور
به رنگ و به بوی و به دیبا و زر    شد آراسته پشت پیلان نر
ز گستردنیها و از بیش و کم    ز پوشیدنیها و گنج و درم
ز گنج سلیح و ز تاج و ز تخت    به ایران کشیدند و بربست رخت
ز توران سوی زابلستان کشید    به نزدیک فرخنده دستان کشید
سوی پارس شد طوس و گودرز و گیو    سپاهی چنان نامبردار و نیو
نهادند سر سوی شاه جهان    همه نامداران فرخ نهان
وزان پس چو بشنید افراسیاب    که بگذشت رستم بران روی آب
شد از باختر سوی دریای گنگ    دلی پر ز کینه سری پر ز جنگ
همه بوم زیر و زبر کرده دید    مهان کشته و کهتران برده دید
نه اسپ و نه گنج و نه تاج و نه تخت    نه شاداب در باغ برگ درخت
جهانی به آتش برافروخته    همه کاخها کنده و سوخته
ز دیده ببارید خونابه شاه    چنین گفت با مهتران سپاه
که هر کس که این را فرامش کند    همی جان بیدار خامش کند
همه یک به یک دل پر از کین کنید    سپر بستر و تیغ بالین کنید
به ایران سپه رزم و کین آوریم    به نیزه خور اندر زمین آوریم
به یک رزم اگر باد ایشان بجست    نباید چنین کردن اندیشه پست
برآراست بر هر سوی تاختن    ندید ایچ هنگام پرداختن
همی سوخت آباد بوم و درخت    به ایرانیان بر شد آن کار سخت
ز باران هوا خشک شد هفت سال    دگرگونه شد بخت و برگشت حال
شد از رنج و سختی جهان پر نیاز    برآمد برین روزگار دراز
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دشمن اصلی , عصرقلم , باد و گرد و خاک , ساعت , زیباترین گل , اولین بانک دنیا , انجام اشتباه , مسابقات کشتی جام آذربایجان , هوادران منتخب پیروز , بدنام ترین , سفتی مفاصل , عموهای فیتیله , آنفلوانزا , امیر سرتیپ کیومرث حیدری , بخش نفت , سکوهای دریایی , معاینه رایگان خبرنگاران , تست سلامت , مخاطبین , صندوق احیا , مصوبات , سفیر قطر در ایران , کمیته انضیاطی , توافق تیستا , دوران محکومیت , مقام‌های موسیقی عرب , تعاونگران , 12محکوم , غیرتصادفی , پساب خانگی , فعالیت درونی , ایرباس ای 321 , اورانیوم غنی شده , روابط تجاری ایران و سوئیس , تیم هاکی , آزمایش غربالگری , انجمن علمی , درگزذشت آقای فراهانی , شهرهای مختلف , تپه تاریخی «نادعلی‌بیگ» , روگذر , فلز سرخ , غار علی صدر , اسلوموشن , افسانه بایگان , توربین , کپسول گاز , مجسمه فرعون , تیم ملی والیبال ساحلی , موباییل ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / طب المفید: طب الکبیر , شخصیت‌ها / سیاسی / سیاسی / رجبعلی منصور , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌سازی در کتابخانه‌ها: انتخاب مواد کتابخانه‌ای , خانه و خانواده / تعلیم و تربیت / کودکان / ترفندهای تربیتی برای مادران جوان , بهداشت / ورزشکاران / دوپینگ در ورزش چیست و یعنی چه؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / خورشید جوانان: شرح زندگانی و کرامات حضرت علی‌اکبر (ع) , بهداشت و درمان / تغذیه و سلامتی / تغذیه در بیماریها / « رژیم غذایی در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه ها « CRF » , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: 356 ... , بانک اطلاعاتی کتاب / داستانهای واقعی از کاشفان , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای جامع برنامه‌نویسان ویژوال بیسیک 6 = Visual basic 6 , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیر موفق / مورد کاوی کنتینانتال؛ کیمیای کرامت بخشی به کارکنان , بانک اطلاعاتی کتاب / خیمه‌های نیمه سوخته دشت کربلا , بانک اطلاعاتی کتاب / Spectrum 2B: a communicative course in English: student book , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت عاشورا و دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / محیط زیست برای کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / Tiny talk 1B: student book , بانک اطلاعاتی کتاب / حقوق کار: به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / متد آسان پیانو = Easiest piano course , دین و اندیشه / دین و مذهب / ادیان و مذاهب ـ یهودیت / زن در یهودیت , بانک اطلاعاتی کتاب / تشریح مسائل برنامه‌ریزی خطی بازارا: به انضمام راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS ,

برخی منابع مهم خبری
zoomit.ir زومیت , karmandnews.ir کارمند , 1dar1.com یک در یک , pamnews.ir پام , rahyabnews.com رهیاب نیوز , parlemannews.com پارلمان نیوز , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , mihanemrooz.ir میهن امروز , khanevarzesh.com خانه‌ ورزش , mehrkhane.com مهرخانه , armandaily.ir روزنامه آرمان , Http: روزنو , fdn.ir فرهیختگان , aparat.com آپارات , hengamnews.com هنگام‌نیوز , teyf.ir طیف , aftabir.com آفتاب , baztaab.com بازتاب امروز , parsapress.ir پارسا , eranico.com ارانیکو , bukharamag.com بخارا , webshahr.org وب شهر , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , weblogina.com وبلاگینا , 8sobh.ir هشت صبح , akkasee.com عکاسی , dolat.ir دولت , siasatnameh.ir سیاست نامه , iribtv.ir صداوسیما ,ساخت سرد خانه  ◊  09119222731
وبگردی
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب - فیلم پخش شدن محموله تریاک کف جاده و جمع کردن توسط مردم!
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
پربازدیدها