جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

گفتار اندر داستان فرود سیاوش (۵)


تو اکنون سوی بارگی دار دست    دل شاه ایران نشاید شکست
و دیگر که دارد همی آن زره    کجا گیو زد بر میان برگره
برو تیر و ژوپین نیابد گذار    سزد گر پیاده کند کارزار
تو با او بسنده نباشی بجنگ    نگه کن که الماس دارد بچنگ
بزد تیر بر اسپ بیژن فرود    تو گفتی باسپ اندرون جان نبود
بیفتاد و بیژن جدا گشت ازوی    سوی تیغ با تیغ بنهاد روی
یکی نعره زد کای سوار دلیر    بمان تا ببینی کنون رزم شیر
ندانی که بی‌اسپ مردان جنگ    بیایند با تیغ هندی بچنگ
ببینی مرا گر بمانی بجای    به پیکار ازین پس نیایدت رای
چو بیژن همی برنگشت از فرود    فرود اندر آن کار تندی نمود
یکی تیر دیگر بیانداخت شیر    سپر بر سر آورد مرد دلیر
سپر بر درید و زره را نیافت    ازو روی بیژن بپستی نتافت
ازان تند بالا چو بر سر کشید    بزد دست و تیغ از میان برکشید
فرود گرانمایه زو بازگشت    همه باره‌ی دژ پرآواز گشت
دوان بیژن آمد پس پشت اوی    یکی تیغ بد تیز در مشت اوی
به برگستوان بر زد و کرد چاک    گرانمایه اسپ اندر آمد بخاک
به دربند حصن اندر آمد فرود    دلیران در دژ ببستند زود
ز باره فراوان ببارید سنگ    بدانست کان نیست جای درنگ
خروشید بیژن که ای نامدار    ز مردی پیاده دلیر و سوار
چنین بازگشتی و شرمت نبود    دریغ آن دل و نام جنگی فرود
بیامد بر طوس زان رزمگاه    چنین گفت کای پهلوان سپاه
سزد گر برزم چنین یک دلیر    شود نامبردار یک دشت شیر
اگر کوه خارا ز پیکان اوی    شود آب و دریا بود کان اوی
سپهبد نباید که دارد شگفت    ازین برتر اندازه نتوان گرفت
سپهبد بدارنده سوگند خورد    کزین دژ برآرم بخورشید گرد
بکین زرسپ گرامی سپاه    برآرم بسازم یکی رزمگاه
تن ترک بدخواه بیجان کنم    ز خونش دل سنگ مرجان کنم
چو خورشید تابنده شد ناپدید    شب تیره بر چرخ لشکر کشید
دلیران دژدار مردی هزار    ز سوی کلات اندر آمد سوار
در دژ ببستند زین روی تنگ    خروش جرس خاست و آوای زنگ
جریره بتخت گرامی بخفت    شب تیره با درد و غم بود جفت
بخواب آتشی دید کز دژ بلند    برافروختی پیش آن ارجمند
سراسر سپد کوه بفروختی    پرستنده و دژ همی سوختی
دلش گشت پر درد و بیدار گشت    روانش پر از درد و تیمار گشت
بباره برآمد جهان بنگرید    همه کوه پرجوشن و نیزه دید
رخش گشت پرخون و دل پر ز دود    بیامد به بالین فرخ فرود
بدو گفت بیدار گرد ای پسر    که ما را بد آمد ز اختر بسر
سراسر همه کوه پر دشمنست    در دژ پر از نیزه و جوشنست
بمادر چنین گفت جنگی فرود    که از غم چه داری دلت پر ز دود
مرا گر زمانه شدست اسپری    زمانه ز بخشش فزون نشمری
بروز جوانی پدر کشته شد    مرا روز چون روز او گشته شد
بدست گروی آمد او را زمان    سوی جان من بیژن آمد دمان
بکوشم نمیرم مگر غرم‌وار    نخواهم ز ایرانیان زینهار
سپه را همه ترگ و جوشن بداد    یکی ترگ رومی بسر برنهاد
میانرا بخفتان رومی ببست    بیامد کمان کیانی بدست
چو خورشید تابنده بنمود چهر    خرامان برآمد بخم سپهر
ز هر سو برآمد خروش سران    گراییدن گرزهای گران
غو کوس با ناله‌ی کرنای    دم نای سرغین و هندی درای
برون آمد از باره‌ی دژ فرود    دلیران ترکان هرآنکس که بود
ز گرد سواران و ز گرز و تیر    سر کوه شد همچو دریای قیر
نبد هیچ هامون و جای نبرد    همی کوه و سنگ اسپ را خیره کرد
ازین گونه تا گشت خورشیدراست    سپاه فرود دلاور بکاست
فراز و نشیبش همه کشته شد    سربخت مرد جوان گشته شد
بدو خیره ماندند ایرانیان    که چون او ندیدند شیر ژیان
ز ترکان نماند ایچ با او سوار    ندید ایچ تنها رخ کارزار
عنان را بپیچید و تنها برفت    ز بالا سوی دژ خرامید تفت
چو رهام و بیژن کمین ساختند    فراز و نشیبش همی تاختند
چو بیژن پدید آمد اندر نشیب    سبک شد عنان و گران شد رکیب
فرود جوان ترگ بیژن بدید    بزد دست و تیغ از میان برکشید
چو رهام گرد اندر آمد به پشت    خروشان یکی تیغ هندی به مشت
بزد بر سر کتف مرد دلیر    فرود آمد از دوش دستش به زیر
چو از وی جدا گشت بازوی و دوش    همی تاخت اسپ و همی زد خروش
بنزدیک دژ بیژن اندر رسید    بزخمی پی باره‌ی او برید
پیاده خود و چند زان چاکران    تبه گشته از چنگ کنداوران
بدژ در شد و در ببستند زود    شد آن نامور شیر جنگی فرود
بشد با پرستندگان مادرش    گرفتند پوشیدگان در برش
بزاری فگندند بر تخت عاج    نبد شاه را روز هنگام تاج
همه غالیه موی و مشکین کمند    پرستنده و مادر از بن بکند
همی کند جان آن گرامی فرود    همه تخت مویه همه حصن رود
چنین گفت چون لب ز هم برگرفت    که این موی کندن نباشد شگفت
کنون اندر آیند ایرانیان    به تاراج دژ پاک بسته میان
پرستندگان را اسیران کنند    دژ وباره کوه ویران کنند
دل هرک بر من بسوزد همی    ز جانم رخش برفروزد همی
همه پاک بر باره باید شدن    تن خویش را بر زمین بر زدن
کجا بهر بیژن نماند یکی    نمانم من ایدر مگر اندکی
کشنده تن و جان من درد اوست    پرستار و گنجم چه در خورد اوست
بگفت این و رخسارگان کرد زرد    برآمد روانش بتیمار و درد
ببازیگری ماند این چرخ مست    که بازی برآرد به هفتاد دست
زمانی بخنجر زمانی بتیغ    زمانی بباد و زمانی بمیغ
زمانی بدست یکی ناسزا    زمانی خود از درد و سختی رها
زمانی دهد تخت و گنج و کلاه    زمانی غم و رنج و خواری و چاه
همی خورد باید کسی را که هست    منم تنگدل تا شدم تنگدست
اگر خود نزادی خردمند مرد    ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد
بباید به کوری و ناکام زیست    برین زندگانی بباید گریست
سرانجام خاکست بالین اوی    دریغ آن دل و رای و آیین اوی
پرستندگان بر سر دژ شدند    همه خویشتن بر زمین برزدند
یکی آتشی خود جریره فروخت    همه گنجها را بتش بسوخت
یکی تیغ بگرفت زان پس بدست    در خانه‌ی تازی اسپان ببست
شکمشان بدرید و ببرید پی    همی ریخت از دیده خوناب و خوی
بیامد ببالین فرخ فرود    یکی دشنه با او چو آب کبود
دو رخ را بروی پسر بر نهاد    شکم بردرید و برش جان بداد
در دژ بکندند ایرانیان    بغارت ببستند یکسر میان
چو بهرام نزدیک آن باره شد    از اندوه یکسر دلش پاره شد
بایرانیان گفت کین از پدر    بسی خوارتر مرد و هم زارتر
کشنده سیاوش چاکر نبود    ببالینش بر کشته مادر نبود
همه دژ سراسر برافروخته    همه خان و مان کنده و سوخته
بایرانیان گفت کز کردگار    بترسید وز گردش روزگار
ببد بس درازست چنگ سپهر    به بیدادگر برنگردد بمهر
زکیخسرو اکنون ندارید شرم    که چندان سخن گفت با طوس نرم
بکین سیاوش فرستادتان    بسی پند و اندرزها دادتان
ز خون برادر چو آگه شود    همه شرم و آذرم کوته شود
ز رهام وز بیژن تیز مغز    نیاید بگیتی یکی کار نغز
هماننگه بیامد سپهدار طوس    براه کلات اندر آورد کوس
چو گودرز و چون گیو کنداوران    ز گردان ایران سپاهی گران
سپهبد بسوی سپدکوه شد    وزانجا بنزدیکی انبوه شد
چو آمد ببالین آن کشته زار    بران تخت با مادر افگنده خوار
بیک دست بهرام پر آب چشم    نشسته ببالین او پر ز خشم
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مسابقات هاپکیدو , حر منصوری , دکتر پیمان جبلی , مسابقات قهرمانی جهان وزنه برداری 2017 , شبکه تولید , حیوانی , سمینار هم اندیشی , تنیس زنان , کمیته عالی انتخابات , روزهای خرداد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / الروح المجرد: فی ذکری الموحدالعظیم والعارف الکبیر الحاج السید هاشم الموسوی الحداد , بانک اطلاعاتی کتاب / هنردرمانی (هنر در روانشناسی و روانپزشکی) , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت‌نامه حضرت معصومه (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / چکمه‌های پدرم: خاطراتی از باورها و رفتار مستبدانه محمدرضا پهلوی , بانک اطلاعاتی کتاب / قرآن کریم , بانک اطلاعاتی کتاب / تحلیل فیلم , بانک اطلاعاتی کتاب / نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ... , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی عمومی , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , تلفن همراه , نرم افزار / بدون رقیب پیروز میدان شدن , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون بودجه سال 1381 کل کشور: فهرست و مشخصات طرحهای جدید, اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های ... ,

برخی منابع مهم خبری
javanonline.ir جوان آنلاین , rooyeshnews.com رویش , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , kojaro.com کجارو , varzesh3.com ورزش سه , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی