یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018

گفتار اندر داستان فرود سیاوش (۵)


تو اکنون سوی بارگی دار دست    دل شاه ایران نشاید شکست
و دیگر که دارد همی آن زره    کجا گیو زد بر میان برگره
برو تیر و ژوپین نیابد گذار    سزد گر پیاده کند کارزار
تو با او بسنده نباشی بجنگ    نگه کن که الماس دارد بچنگ
بزد تیر بر اسپ بیژن فرود    تو گفتی باسپ اندرون جان نبود
بیفتاد و بیژن جدا گشت ازوی    سوی تیغ با تیغ بنهاد روی
یکی نعره زد کای سوار دلیر    بمان تا ببینی کنون رزم شیر
ندانی که بی‌اسپ مردان جنگ    بیایند با تیغ هندی بچنگ
ببینی مرا گر بمانی بجای    به پیکار ازین پس نیایدت رای
چو بیژن همی برنگشت از فرود    فرود اندر آن کار تندی نمود
یکی تیر دیگر بیانداخت شیر    سپر بر سر آورد مرد دلیر
سپر بر درید و زره را نیافت    ازو روی بیژن بپستی نتافت
ازان تند بالا چو بر سر کشید    بزد دست و تیغ از میان برکشید
فرود گرانمایه زو بازگشت    همه باره‌ی دژ پرآواز گشت
دوان بیژن آمد پس پشت اوی    یکی تیغ بد تیز در مشت اوی
به برگستوان بر زد و کرد چاک    گرانمایه اسپ اندر آمد بخاک
به دربند حصن اندر آمد فرود    دلیران در دژ ببستند زود
ز باره فراوان ببارید سنگ    بدانست کان نیست جای درنگ
خروشید بیژن که ای نامدار    ز مردی پیاده دلیر و سوار
چنین بازگشتی و شرمت نبود    دریغ آن دل و نام جنگی فرود
بیامد بر طوس زان رزمگاه    چنین گفت کای پهلوان سپاه
سزد گر برزم چنین یک دلیر    شود نامبردار یک دشت شیر
اگر کوه خارا ز پیکان اوی    شود آب و دریا بود کان اوی
سپهبد نباید که دارد شگفت    ازین برتر اندازه نتوان گرفت
سپهبد بدارنده سوگند خورد    کزین دژ برآرم بخورشید گرد
بکین زرسپ گرامی سپاه    برآرم بسازم یکی رزمگاه
تن ترک بدخواه بیجان کنم    ز خونش دل سنگ مرجان کنم
چو خورشید تابنده شد ناپدید    شب تیره بر چرخ لشکر کشید
دلیران دژدار مردی هزار    ز سوی کلات اندر آمد سوار
در دژ ببستند زین روی تنگ    خروش جرس خاست و آوای زنگ
جریره بتخت گرامی بخفت    شب تیره با درد و غم بود جفت
بخواب آتشی دید کز دژ بلند    برافروختی پیش آن ارجمند
سراسر سپد کوه بفروختی    پرستنده و دژ همی سوختی
دلش گشت پر درد و بیدار گشت    روانش پر از درد و تیمار گشت
بباره برآمد جهان بنگرید    همه کوه پرجوشن و نیزه دید
رخش گشت پرخون و دل پر ز دود    بیامد به بالین فرخ فرود
بدو گفت بیدار گرد ای پسر    که ما را بد آمد ز اختر بسر
سراسر همه کوه پر دشمنست    در دژ پر از نیزه و جوشنست
بمادر چنین گفت جنگی فرود    که از غم چه داری دلت پر ز دود
مرا گر زمانه شدست اسپری    زمانه ز بخشش فزون نشمری
بروز جوانی پدر کشته شد    مرا روز چون روز او گشته شد
بدست گروی آمد او را زمان    سوی جان من بیژن آمد دمان
بکوشم نمیرم مگر غرم‌وار    نخواهم ز ایرانیان زینهار
سپه را همه ترگ و جوشن بداد    یکی ترگ رومی بسر برنهاد
میانرا بخفتان رومی ببست    بیامد کمان کیانی بدست
چو خورشید تابنده بنمود چهر    خرامان برآمد بخم سپهر
ز هر سو برآمد خروش سران    گراییدن گرزهای گران
غو کوس با ناله‌ی کرنای    دم نای سرغین و هندی درای
برون آمد از باره‌ی دژ فرود    دلیران ترکان هرآنکس که بود
ز گرد سواران و ز گرز و تیر    سر کوه شد همچو دریای قیر
نبد هیچ هامون و جای نبرد    همی کوه و سنگ اسپ را خیره کرد
ازین گونه تا گشت خورشیدراست    سپاه فرود دلاور بکاست
فراز و نشیبش همه کشته شد    سربخت مرد جوان گشته شد
بدو خیره ماندند ایرانیان    که چون او ندیدند شیر ژیان
ز ترکان نماند ایچ با او سوار    ندید ایچ تنها رخ کارزار
عنان را بپیچید و تنها برفت    ز بالا سوی دژ خرامید تفت
چو رهام و بیژن کمین ساختند    فراز و نشیبش همی تاختند
چو بیژن پدید آمد اندر نشیب    سبک شد عنان و گران شد رکیب
فرود جوان ترگ بیژن بدید    بزد دست و تیغ از میان برکشید
چو رهام گرد اندر آمد به پشت    خروشان یکی تیغ هندی به مشت
بزد بر سر کتف مرد دلیر    فرود آمد از دوش دستش به زیر
چو از وی جدا گشت بازوی و دوش    همی تاخت اسپ و همی زد خروش
بنزدیک دژ بیژن اندر رسید    بزخمی پی باره‌ی او برید
پیاده خود و چند زان چاکران    تبه گشته از چنگ کنداوران
بدژ در شد و در ببستند زود    شد آن نامور شیر جنگی فرود
بشد با پرستندگان مادرش    گرفتند پوشیدگان در برش
بزاری فگندند بر تخت عاج    نبد شاه را روز هنگام تاج
همه غالیه موی و مشکین کمند    پرستنده و مادر از بن بکند
همی کند جان آن گرامی فرود    همه تخت مویه همه حصن رود
چنین گفت چون لب ز هم برگرفت    که این موی کندن نباشد شگفت
کنون اندر آیند ایرانیان    به تاراج دژ پاک بسته میان
پرستندگان را اسیران کنند    دژ وباره کوه ویران کنند
دل هرک بر من بسوزد همی    ز جانم رخش برفروزد همی
همه پاک بر باره باید شدن    تن خویش را بر زمین بر زدن
کجا بهر بیژن نماند یکی    نمانم من ایدر مگر اندکی
کشنده تن و جان من درد اوست    پرستار و گنجم چه در خورد اوست
بگفت این و رخسارگان کرد زرد    برآمد روانش بتیمار و درد
ببازیگری ماند این چرخ مست    که بازی برآرد به هفتاد دست
زمانی بخنجر زمانی بتیغ    زمانی بباد و زمانی بمیغ
زمانی بدست یکی ناسزا    زمانی خود از درد و سختی رها
زمانی دهد تخت و گنج و کلاه    زمانی غم و رنج و خواری و چاه
همی خورد باید کسی را که هست    منم تنگدل تا شدم تنگدست
اگر خود نزادی خردمند مرد    ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد
بباید به کوری و ناکام زیست    برین زندگانی بباید گریست
سرانجام خاکست بالین اوی    دریغ آن دل و رای و آیین اوی
پرستندگان بر سر دژ شدند    همه خویشتن بر زمین برزدند
یکی آتشی خود جریره فروخت    همه گنجها را بتش بسوخت
یکی تیغ بگرفت زان پس بدست    در خانه‌ی تازی اسپان ببست
شکمشان بدرید و ببرید پی    همی ریخت از دیده خوناب و خوی
بیامد ببالین فرخ فرود    یکی دشنه با او چو آب کبود
دو رخ را بروی پسر بر نهاد    شکم بردرید و برش جان بداد
در دژ بکندند ایرانیان    بغارت ببستند یکسر میان
چو بهرام نزدیک آن باره شد    از اندوه یکسر دلش پاره شد
بایرانیان گفت کین از پدر    بسی خوارتر مرد و هم زارتر
کشنده سیاوش چاکر نبود    ببالینش بر کشته مادر نبود
همه دژ سراسر برافروخته    همه خان و مان کنده و سوخته
بایرانیان گفت کز کردگار    بترسید وز گردش روزگار
ببد بس درازست چنگ سپهر    به بیدادگر برنگردد بمهر
زکیخسرو اکنون ندارید شرم    که چندان سخن گفت با طوس نرم
بکین سیاوش فرستادتان    بسی پند و اندرزها دادتان
ز خون برادر چو آگه شود    همه شرم و آذرم کوته شود
ز رهام وز بیژن تیز مغز    نیاید بگیتی یکی کار نغز
هماننگه بیامد سپهدار طوس    براه کلات اندر آورد کوس
چو گودرز و چون گیو کنداوران    ز گردان ایران سپاهی گران
سپهبد بسوی سپدکوه شد    وزانجا بنزدیکی انبوه شد
چو آمد ببالین آن کشته زار    بران تخت با مادر افگنده خوار
بیک دست بهرام پر آب چشم    نشسته ببالین او پر ز خشم
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ستاد بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی , توریسم سلامت , درختان مرکبات , سید جلال الدین اشرف , جاسوسی آمریکا از رییس‌جمهور برزیل , بازیکنان جدید استقلال , انجمن تصویرسازان ایران , حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان , بهسازی وضعیت معابر , مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / شاعر کلیشه‌ای , بانک اطلاعاتی کتاب / واکنش‌های پری‌سیکلیک , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر تمرین فارسی: سوم دبستان , بانک اطلاعاتی کتاب / سوره مبارکه انعام و دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / احتیاط مصرف و تداخلات دارویی گیاهان دارویی براساس شواهد و مستندات , بانک اطلاعاتی کتاب / علوم قرآنی در آثار شهید مطهری , بانک اطلاعاتی کتاب / راز سلامتی و طول عمر , دین و اندیشه , دین و مذهب , ائمه اطهار و معصومین / چنین گفت فاطمه (س) , اقتصاد و بازرگانی , نیرو و انرژی , انرژی / جایگزین‌هایی ارزان , تفریح و سرگرمی , طالع بینی , طالع بینی روزانه / ۶ اردیبهشت ,

برخی منابع مهم خبری
vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , fa.alalam.ir العالم , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , chetor.com چطور , afkarpress.ir روزنامه افکار , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , gsm.ir جی اس ام , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , qudsonline.ir روزنامه قدس ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».