دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

داستان کاموس کشانی (۷)


تو کندی دل و مغز دیو سپید    زمانه بمهر تو دارد امید
زمین گرد رخش ترا چاکرست    زمان بر تو چون مهربان مادرست
ز تیغ تو خورشید بریان شود    ز گرز تو ناهید گریان شود
ز نیروی پیکان کلک تو شیر    بروز بلا گردد از جنگ سیر
تو تا برنهادی بمردی کلاه    نکرد ایچ دشمن بایران نگاه
کنون گیو و گودرز و طوس و سران    فراوان ازین مرز کنداوران
همه دل پر از خون و دیده پرآب    گریزان ز ترکان افراسیاب
فراوان ز گودرزیان کشته مرد    شده خاک بستر بدشت نبرد
هرانکس کزیشان بجان رسته‌اند    بکوه هماون همه خسته‌اند
همه سر نهاده سوی آسمان    سوی کردگار مکان و زمان
که ایدر بباید گو پیلتن    بنیروی یزدان و فرمان من
شب تیره کین نامه بر خواندم    بسی از جگر خون برافشاندم
نگفتم سه روز این سخن را بکس    مگر پیش دادار فریاد رس
کنون کار ز اندازه اندر گذشت    دلم زین سخن پر ز تیمار گشت
امید سپاه و سپهبد بتست    که روشن روان بادی و تن درست
سرت سبز باد و دلت شادمان    تن زال دور از بد بدگمان
ز من هرچ باید فزونی بخواه    ز اسپ و سلیح و ز گنج و سپاه
برو با دلی شاد و رایی درست    نشاید گرفت این چنین کار سست
بپاسخ چنین گفت رستم بشاه    که بی تو مبادا نگین و کلاه
که با فر و برزی و بارای و داد    ندارد چو تو شاه گردون بیاد
شنیدست خسرو که تا کیقباد    کلاه بزرگی بسر بر نهاد
بایران بکین من کمر بسته‌ام    برام یک روز ننشسته‌ام
بیابان و تاریکی و دیو و شیر    چه جادو چه از اژدهای دلیر
همان رزم توران و مازندران    شب تیره و گرزهای گران
هم از تشنگی هم ز راه دراز    گزیدن در رنج بر جای ناز
چنین درد و سختی بسی دیده‌ام    که روزی ز شادی نپرسیده‌ام
تو شاه نو آیین و من چون رهی    میان بسته‌ام چون تو فرمان دهی
شوم با سپاهی کمر بر میان    بگردانم این بد ز ایرانیان
ازان کشتگان شاه بی‌درد باد    رخ بدسگالان او زرد باد
ز گودرزیان خود جگر خسته‌ام    کمر بر میان سوگ را بسته‌ام
چو بشنید کیخسرو آواز اوی    برخ برنهاد از دو دیده دو جوی
بدو گفت بی‌تو نخواهم زمان    نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان
فلک زیر خم کمند تو باد    سر تاجداران به بند تو باد
ز دینار و گنج و ز تاج و گهر    کلاه و کمان و کمند و کمر
بیاورد گنجور خسرو کلید    سر بدره‌های درم بردید
همه شاه ایران به رستم سپرد    چنین گفت کای نامدار گرد
جهان گنج و گنجور شمشیر تست    سر سروران جهان زیر تست
تو با گرزداران زاولستان    دلیران و شیران کابلستان
همی رو بکردار باد دمان    مجوی و مفرمای جستن زمان
ز گردان شمشیر زن سی هزار    ز لشکر گزین از در کارزار
فریبرز کاوس را ده سپاه    که او پیش رو باشد و کینه خواه
تهمتن زمین را ببوسید و گفت    که با من عنان و رکیبست جفت
سران را سر اندر شتاب آوریم    مبادا که آرام و خواب آوریم
سپه را درم دادن آغاز کرد    بدشت آمد و رزم را ساز کرد
فریبرز را گفت برکش پگاه    سپاه اندرآور به پیش سپاه
نباید که روز و شبان بغنوی    مگر نزد طوس سپهبد شوی
بگویی که در جنگ تندی مکن    فریب زمان جوی و کندی مکن
من اینک بکردار باد دمان    بیایم نجویم بره بر زمان
چو گرگین میلاد کار آزمای    سپه را زند بر بد و نیک رای
چو خورشید تابنده بنمود چهر    بسان بتی با دلی پر زمهر
بر آمد خروشیدن کرنای    تهمتن بیاورد لشکر زجای
پر اندیشه جان جهاندار شاه    دو فرسنگ با او بیامد براه
دو منزل همی کرد رستم یکی    نیاسود روز و شبان اندکی
شبی داغ دل پر ز تیمار طوس    بخواب اندر آمد گه زخم کوس
چنان دید روشن روانش بخواب    که رخشنده شمعی برآمد ز آب
بر شمع رخشان یکی تخت عاج    سیاوش بران تخت با فر و تاج
لبان پر ز خنده زبان چرب‌گوی    سوی طوس کردی چو خورشید روی
که ایرانیان را هم ایدر بدار    که پیروزگر باشی از کارزار
بگو در زیان هیچ غمگین مشو    که ایدر یکی گلستانست نو
بزیر گل اندر همی می‌خوریم    چه دانیم کین باده تا کی خوریم
ز خواب اندر آمد شده شاد دل    ز درد و غمان گشته آزاد دل
بگودرز گفت ای جهان پهلوان    یکی خواب دیدم بروشن روان
نگه کن که رستم چو باد دمان    بیاید بر ما زمان تا زمان
بفرمود تا برکشیدند نای    بجنبید بر کوه لشکر ز جای
ببستند گردان ایران میان    برافراختند اختر کاویان
بیاورد زان روی پیران سپاه    شد از گرد خورشید تابان سیاه
از آواز گردان و باران تیر    همی چشم خورشید شد خیره خیر
دو لشکر بروی اندر آورده روی    ز گردان نشد هیچ کس جنگجوی
چنین گفت هومان بپیران که جنگ    همی جست باید چه جویی درنگ
نه لشکر بدشت شکار اندرند    که اسپان ما زیر بار اندرند
بدو گفت پیران که تندی مکن    نه روز شتابست و گاه سخن
سه تن دوش با خوار مایه سپاه    برفتند بیگاه زین رزمگاه
چو شیران جنگی و ما چون رمه    که از کوهسار اندر آید دمه
همه دشت پر جوی خون یافتیم    سر نامداران نگون یافتیم
یکی کوه دارند خارا و خشک    همی خار بویند اسپان چو مشک
بمان تا بران سنگ پیچان شوند    چو بیچاره گردند بیجان شوند
گشاده نباید که دارید راه    دو رویه پس و پیش این رزمگاه
چو بی‌رنج دشمن بچنگ آیدت    چو بشتابیش کار تنگ آیدت
چرا جست باید همی کارزار    طلایه برین دشت بس صد سوار
بباشیم تا دشمن از آب و نان    شود تنگ و زنهار خواهد بجان
مگر خاک‌گر سنگ خارا خورند    چو روزی سرآید خورند و مرند
سوی خیمه رفتند زان رزمگاه    طلایه بیامد به پیش سپاه
گشادند گردان سراسر کمر    بخوان و بخوردن نهادند سر
بلشکر گه آمد سپهدار طوس    پر از خون دل و روی چون سندروس
بگودرز گفت این سخن تیره گشت    سر بخت ایرانیان خیره گشت
همه گرد بر گرد ما لشکرست    خور بارگی خارگر خاورست
سپه را خورش بس فراوان نماند    جز از گرز و شمشیر درمان نماند
بشبگیر شمشیرها برکشیم    همه دامن کوه لشکر کشیم
اگر اختر نیک یاری دهد    بریشان مرا کامگاری دهد
ور ایدون کجا داور آسمان    بشمشیر بر ما سرآرد زمان
ز بخش جهان‌آفرین بیش و کم    نباشد مپیمای بر خیره دم
مرا مرگ خوشتر بنام بلند    ازین زیستن با هراس و گزند
برین برنهادند یکسر سخن    که سالار نیک اختر افگند بن
چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ    بدرید پیراهن مشک رنگ
به پیران فرستاده آمد ز شاه    که آمد ز هر جای بی‌مر سپاه
سپاهی که دریای چین را ز گرد    کند چون بیابان بروز نبرد
نخستین سپهدار خاقان چین    که تختش همی برنتابد زمین
تنش زور دارد چو صد نره شیر    سر ژنده پیل اندر آرد بزیر
یکی مهتر از ماورالنهر بر    که بگذارد از چرخ گردنده سر
ببالا چو سرو و بدیدار ماه    جهانگیر و نازان بدو تاج و گاه
سر سرافرازان و کاموس نام    برآرد ز گودرز و از طوس نام
ز مرز سپیجاب تا دشت روم    سپاهی که بود اندر آباد بوم
فرستادم اینک سوی کارزار    برآرند از طوس و خسرو دمار
چو بشنید پیران بتوران سپاه    چنین گفت کای سرفرازان شاه
بدین مژده‌ی شاه پیر و جوان    همه شاد باشید و روشن‌روان
بباید کنون دل ز تیمار شست    بایران نمانم بر و بوم و رست
سر از رزم و از رنج و کین خواستن    برآسود وز لشکر آراستن
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
یورگن کلوپ , کلیایی , اینجا کسی نمی میرد , دفاتر خدمات سلامت , جبار کوچکی نژاد , واریس , انجمن تئاتر فارس , نقشه های ماهواره ای , واکنش به اظهارات ترامپ , ساری گلین ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / درس و کنکور حسابداری مالی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شامل: خلاصه درس و نکات کنکوری دروس: حسابداری میانه (1) ... , بانک اطلاعاتی کتاب / ایستایی , دین و اندیشه / فلسفه و منطق / کلیات فلسفه / دو نوع ایده آلیسم , بانک اطلاعاتی گردشگری / نقاشی ، استان اصفهان , بانک اطلاعاتی کتاب / دامنی از گل (گزیده گلستان سعدی) , بانک اطلاعاتی کتاب / تئوری، خلاصه درس، مسائل و تست ماشینهای الکتریکی: قابل استفاده دانشجویان کارشناسی مهندسی برق و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد , علم و زندگی / علوم کشاورزی و دامپروری / گل‌ها و درختان / جعفری , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب جنگل , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های حاقه، معارج، نوح و جن) , بانک اطلاعاتی کتاب / رایانه‌کار درجه 2: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی 42/28 ـ 3 ,

برخی منابع مهم خبری
90tv.ir نود , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , vista.ir وبگردی , roozannews.ir روزنامه روزان , kojaro.com کجارو , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , mosalas.ir مثلث , resalat-news.com روزنامه رسالت , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم ,وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
زندگینامه میلیاردر ایرانی لندن نشین + عکس | ساتین
حسین مهجو در سن 12 سالگی از ایران خارج شد و در سال 1982 از سوی کشور بریتانیا به وی پناهندگی اعطا شد. او به عنوان یک شهروند بریتانیایی، کسب و کار موفقی به هم زده