دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

داستان کاموس کشانی (۷)


تو کندی دل و مغز دیو سپید    زمانه بمهر تو دارد امید
زمین گرد رخش ترا چاکرست    زمان بر تو چون مهربان مادرست
ز تیغ تو خورشید بریان شود    ز گرز تو ناهید گریان شود
ز نیروی پیکان کلک تو شیر    بروز بلا گردد از جنگ سیر
تو تا برنهادی بمردی کلاه    نکرد ایچ دشمن بایران نگاه
کنون گیو و گودرز و طوس و سران    فراوان ازین مرز کنداوران
همه دل پر از خون و دیده پرآب    گریزان ز ترکان افراسیاب
فراوان ز گودرزیان کشته مرد    شده خاک بستر بدشت نبرد
هرانکس کزیشان بجان رسته‌اند    بکوه هماون همه خسته‌اند
همه سر نهاده سوی آسمان    سوی کردگار مکان و زمان
که ایدر بباید گو پیلتن    بنیروی یزدان و فرمان من
شب تیره کین نامه بر خواندم    بسی از جگر خون برافشاندم
نگفتم سه روز این سخن را بکس    مگر پیش دادار فریاد رس
کنون کار ز اندازه اندر گذشت    دلم زین سخن پر ز تیمار گشت
امید سپاه و سپهبد بتست    که روشن روان بادی و تن درست
سرت سبز باد و دلت شادمان    تن زال دور از بد بدگمان
ز من هرچ باید فزونی بخواه    ز اسپ و سلیح و ز گنج و سپاه
برو با دلی شاد و رایی درست    نشاید گرفت این چنین کار سست
بپاسخ چنین گفت رستم بشاه    که بی تو مبادا نگین و کلاه
که با فر و برزی و بارای و داد    ندارد چو تو شاه گردون بیاد
شنیدست خسرو که تا کیقباد    کلاه بزرگی بسر بر نهاد
بایران بکین من کمر بسته‌ام    برام یک روز ننشسته‌ام
بیابان و تاریکی و دیو و شیر    چه جادو چه از اژدهای دلیر
همان رزم توران و مازندران    شب تیره و گرزهای گران
هم از تشنگی هم ز راه دراز    گزیدن در رنج بر جای ناز
چنین درد و سختی بسی دیده‌ام    که روزی ز شادی نپرسیده‌ام
تو شاه نو آیین و من چون رهی    میان بسته‌ام چون تو فرمان دهی
شوم با سپاهی کمر بر میان    بگردانم این بد ز ایرانیان
ازان کشتگان شاه بی‌درد باد    رخ بدسگالان او زرد باد
ز گودرزیان خود جگر خسته‌ام    کمر بر میان سوگ را بسته‌ام
چو بشنید کیخسرو آواز اوی    برخ برنهاد از دو دیده دو جوی
بدو گفت بی‌تو نخواهم زمان    نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان
فلک زیر خم کمند تو باد    سر تاجداران به بند تو باد
ز دینار و گنج و ز تاج و گهر    کلاه و کمان و کمند و کمر
بیاورد گنجور خسرو کلید    سر بدره‌های درم بردید
همه شاه ایران به رستم سپرد    چنین گفت کای نامدار گرد
جهان گنج و گنجور شمشیر تست    سر سروران جهان زیر تست
تو با گرزداران زاولستان    دلیران و شیران کابلستان
همی رو بکردار باد دمان    مجوی و مفرمای جستن زمان
ز گردان شمشیر زن سی هزار    ز لشکر گزین از در کارزار
فریبرز کاوس را ده سپاه    که او پیش رو باشد و کینه خواه
تهمتن زمین را ببوسید و گفت    که با من عنان و رکیبست جفت
سران را سر اندر شتاب آوریم    مبادا که آرام و خواب آوریم
سپه را درم دادن آغاز کرد    بدشت آمد و رزم را ساز کرد
فریبرز را گفت برکش پگاه    سپاه اندرآور به پیش سپاه
نباید که روز و شبان بغنوی    مگر نزد طوس سپهبد شوی
بگویی که در جنگ تندی مکن    فریب زمان جوی و کندی مکن
من اینک بکردار باد دمان    بیایم نجویم بره بر زمان
چو گرگین میلاد کار آزمای    سپه را زند بر بد و نیک رای
چو خورشید تابنده بنمود چهر    بسان بتی با دلی پر زمهر
بر آمد خروشیدن کرنای    تهمتن بیاورد لشکر زجای
پر اندیشه جان جهاندار شاه    دو فرسنگ با او بیامد براه
دو منزل همی کرد رستم یکی    نیاسود روز و شبان اندکی
شبی داغ دل پر ز تیمار طوس    بخواب اندر آمد گه زخم کوس
چنان دید روشن روانش بخواب    که رخشنده شمعی برآمد ز آب
بر شمع رخشان یکی تخت عاج    سیاوش بران تخت با فر و تاج
لبان پر ز خنده زبان چرب‌گوی    سوی طوس کردی چو خورشید روی
که ایرانیان را هم ایدر بدار    که پیروزگر باشی از کارزار
بگو در زیان هیچ غمگین مشو    که ایدر یکی گلستانست نو
بزیر گل اندر همی می‌خوریم    چه دانیم کین باده تا کی خوریم
ز خواب اندر آمد شده شاد دل    ز درد و غمان گشته آزاد دل
بگودرز گفت ای جهان پهلوان    یکی خواب دیدم بروشن روان
نگه کن که رستم چو باد دمان    بیاید بر ما زمان تا زمان
بفرمود تا برکشیدند نای    بجنبید بر کوه لشکر ز جای
ببستند گردان ایران میان    برافراختند اختر کاویان
بیاورد زان روی پیران سپاه    شد از گرد خورشید تابان سیاه
از آواز گردان و باران تیر    همی چشم خورشید شد خیره خیر
دو لشکر بروی اندر آورده روی    ز گردان نشد هیچ کس جنگجوی
چنین گفت هومان بپیران که جنگ    همی جست باید چه جویی درنگ
نه لشکر بدشت شکار اندرند    که اسپان ما زیر بار اندرند
بدو گفت پیران که تندی مکن    نه روز شتابست و گاه سخن
سه تن دوش با خوار مایه سپاه    برفتند بیگاه زین رزمگاه
چو شیران جنگی و ما چون رمه    که از کوهسار اندر آید دمه
همه دشت پر جوی خون یافتیم    سر نامداران نگون یافتیم
یکی کوه دارند خارا و خشک    همی خار بویند اسپان چو مشک
بمان تا بران سنگ پیچان شوند    چو بیچاره گردند بیجان شوند
گشاده نباید که دارید راه    دو رویه پس و پیش این رزمگاه
چو بی‌رنج دشمن بچنگ آیدت    چو بشتابیش کار تنگ آیدت
چرا جست باید همی کارزار    طلایه برین دشت بس صد سوار
بباشیم تا دشمن از آب و نان    شود تنگ و زنهار خواهد بجان
مگر خاک‌گر سنگ خارا خورند    چو روزی سرآید خورند و مرند
سوی خیمه رفتند زان رزمگاه    طلایه بیامد به پیش سپاه
گشادند گردان سراسر کمر    بخوان و بخوردن نهادند سر
بلشکر گه آمد سپهدار طوس    پر از خون دل و روی چون سندروس
بگودرز گفت این سخن تیره گشت    سر بخت ایرانیان خیره گشت
همه گرد بر گرد ما لشکرست    خور بارگی خارگر خاورست
سپه را خورش بس فراوان نماند    جز از گرز و شمشیر درمان نماند
بشبگیر شمشیرها برکشیم    همه دامن کوه لشکر کشیم
اگر اختر نیک یاری دهد    بریشان مرا کامگاری دهد
ور ایدون کجا داور آسمان    بشمشیر بر ما سرآرد زمان
ز بخش جهان‌آفرین بیش و کم    نباشد مپیمای بر خیره دم
مرا مرگ خوشتر بنام بلند    ازین زیستن با هراس و گزند
برین برنهادند یکسر سخن    که سالار نیک اختر افگند بن
چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ    بدرید پیراهن مشک رنگ
به پیران فرستاده آمد ز شاه    که آمد ز هر جای بی‌مر سپاه
سپاهی که دریای چین را ز گرد    کند چون بیابان بروز نبرد
نخستین سپهدار خاقان چین    که تختش همی برنتابد زمین
تنش زور دارد چو صد نره شیر    سر ژنده پیل اندر آرد بزیر
یکی مهتر از ماورالنهر بر    که بگذارد از چرخ گردنده سر
ببالا چو سرو و بدیدار ماه    جهانگیر و نازان بدو تاج و گاه
سر سرافرازان و کاموس نام    برآرد ز گودرز و از طوس نام
ز مرز سپیجاب تا دشت روم    سپاهی که بود اندر آباد بوم
فرستادم اینک سوی کارزار    برآرند از طوس و خسرو دمار
چو بشنید پیران بتوران سپاه    چنین گفت کای سرفرازان شاه
بدین مژده‌ی شاه پیر و جوان    همه شاد باشید و روشن‌روان
بباید کنون دل ز تیمار شست    بایران نمانم بر و بوم و رست
سر از رزم و از رنج و کین خواستن    برآسود وز لشکر آراستن
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سامانه سادا , دانش آموزش , علی طبابایی , آژیر آمبولانس , دانشگاه آمریکایی بیروت , انتخابات آتی , وظیفه ایرانیان , نوکیسه ادبی , زهیلیه , طرح تحول ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / چکیده پندار , بانک اطلاعاتی کتاب / رایانه‌کار واژه‌پردازی WORD XPـMS , بانک اطلاعاتی کتاب / جن کوچولو , بانک اطلاعاتی کتاب / رساله احکام (برای نوجوانان) , بانک اطلاعاتی کتاب / مرغابی راهنما , ورزشی , باشگاهها , باشگاه‌های خارجی / رئال‌مادرید، صدرنشین تاریخ مسابقات لالیگا , بانک اطلاعاتی کتاب / امور عملیات پایگاه مقاومت بسیج اداری کارگری و اصناف , بانک اطلاعاتی کتاب / مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال , نشریات و مطبوعات , هنر , ماهنامه دوربین عکاسی / دوربین عکاسی - سال چهارم شماره ۳۸، ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۳۸۴ , بانک اطلاعاتی کتاب / نقطه ضعف (مجموعه داستان) ,

برخی منابع مهم خبری
alef.ir الف , salamatnews.com سلامت نیوز , varzesh3.com ورزش سه , namehnews.ir نامه نیوز , entekhab.ir انتخاب , persiankhodro.com پرشین خودرو , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , zamandaily.ir روزنامه زمان , mosalas.ir مثلث , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات ,وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!