دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018

آغاز داستان (۸)


بیامد بخراد بر زین بگفت    که بهرام را نیست جز دیو جفت
دبیران بجستند راه گریز    بدان تا نبیند کسی رستخیز
ز بیم شهنشاه و بهرام شیر    تلی برگزیدند هر دو دبیر
یکی تند بالا بد از رزم دور    بیکسو ز راه سواران تور
برفتند هر دو بران برز راه    که شاییست کردن بلشکر نگاه
نهادند برترگ بهرام چشم    که تاچون کند جنگ هنگام خشم
چو بهرام جنگی سپه راست کرد    خروشان بیامد ز جای نبرد
بغلتید درپیش یزدان بخاک    همی‌گفت کای داور داد و پاک
گرین جنگ بیداد بینی همی    زمن ساوه را برگزینی همی
دلم را برزم اندر آرام ده    به ایرانیان بر ورا کام ده
اگر من ز بهر تو کوشم همی    به رزم اندرون سر فروشم همی
مرا و سپاه مرا شاد کن    وزین جنگ ما گیتی آباد کن
خروشان ازان جایگه برنشست    یکی گرزه‌ی گاو پیکر بدست
چنین گفت پس با سپه ساوه شاه    که از جادوی اندر آرید راه
بدان تا دل و چشم ایرانیان    بپیچد نیاید شما را زیان
همه جاودان جادوی ساختند    همی در هوا آتش انداختند
برآمد یکی باد و ابری سیاه    همی تیر بارید ازو بر سپاه
خروشید بهرام کای مهتران    بزرگان ایران و کنداوران
بدین جادویها مدارید چشم    به جنگ اندر آیید یکسر بخشم
که آن سر به سر تنبل وجادویست    ز چاره برایشان بباید گریست
خروشی برآمد ز ایرانیان    ببستند خون ریختن را میان
نگه کرد زان رزمگه ساوه شاه    که آن جادویی را ندادند راه
بیاورد لشکر سوی میسره    چو گرگ اندر آمد به‌پیش بره
چویک روی لشکر به‌هم برشکست    سوی قلب بهرام یازید دست
نگه کرد بهرام زان قلب‌گاه    گریزان سپه دید پیش سپاه
بیامد به‌نیزه سه تن را ز زین    نگون‌سار کرد و بزد بر زمین
همی‌گفت زین سان بود کارزار    همین بود رسم و همین بود کار
ندارید شرم از خدای جهان    نه از نامداران فرخ مهان
و زان پس بیامد سوی میمنه    چو شیر ژیان کو شود گرسنه
چنان لشکری رابه‌هم بردرید    درفش سپه‌دار شد ناپدید
و زان جایگه شد سوی قلب‌گاه    بران سو که سالار بد با سپاه
بدو گفت برگشت باد این سخن    گر ای دون که این رزم گردد کهن
پراکنده گردد به جنگ این سپاه    نگه کن کنون تا کدامست راه
برفتند وجستند راهی نبود    کزان راه شایست بالا نمود
چنین گفت با لشکر آرای خویش    که دیوار ما آهنینست پیش
هر آنکس که او رخنه داند زدن    ز دیوار بیرون تواند شدن
شود ایمن و جان به ایران برد    به نزدیک شاه دلیران برد
همه دل به خون ریختن برنهید    سپر بر سر آرید و خنجر دهید
ز یزدان نباشد کسی ناامید    و گر تیره بینند روز سپید
چنین گفت با مهتران ساوه شاه    که پیلان بیارید پیش سپاه
به انبوه لشکر به جنگ آورید    بدیشان جهان تا رو تنگ آورید
چو از دور بهرام پیلان بدید    غمی گشت و تیغ از میان برکشید
از آن پس چنین گفت با مهتران    که ای نام‌داران و جنگ آوران
کمانهای چاچی بزه برنهید    همه یکسره ترگ برسرنهید
به‌جان و سر شهریار جهان    گزین بزرگان و تاج مهان
که هرکس که بااو کمانست و تیر    کمان را بزه برنهد ناگزیر
خدنگی که پیکانش یازد به‌خون    سه چوبه به‌خرطوم پیل اندرون
نشانید و پس گرزها برکشید    به جنگ اندر آیید و دشمن کشید
سپهبد کمان را بزه برنهاد    یکی خود پولاد بر سر نهاد
به‌پیل اندرون تیر باران گرفت    کمان را چو ابر بهاران گرفت
پس پشت او اندر آمد سپاه    ستاره شد از پر و پیکان سیاه
بخستند خرطوم پیلان به‌تیر    ز خون شد در و دشت چون آب‌گیر
از آن خستگی پشت برگاشتند    بدو دشت پیکار بگذاشتند
چو پیل آن‌چنان زخم پیکان بدید    همه لشکر خویش را بسپرید
سپه بر هم افتاد و چندی بمرد    همان بخت بد کام‌کاری ببرد
سپاه اندر آمد پس پشت پیل    زمین شد بکردار دریای نیل
تلی بود خرم بدان جایگاه    پس پشت آن رنج دیده سپاه
یکی تخت زرین نهاده بروی    نشسته برو ساوه‌ی رزم‌جوی
سپه دید چون کوه آهن روان    همه سر پر از گرد و تیره روان
پس پشت آن زنده پیلان مست    همی‌کوفتند آن سپه را بدست
پر از آب شد دیده‌ی ساوه شاه    بدان تا چرا شد هزیمت سپاه
نشست از بر تازی اسب سمند    همی‌تاخت ترسان ز بیم گزند
بر ساوه بهرام چون پیل مست    کمندی به بازو کمانی بدست
به لشکر چنین گفت کای سرکشان    زبخت بد آمد بر ایشان نشان
نه هنگام رازست و روز سخن    بتازید با تیغ‌های کهن
بر ایشان یکی تیر باران کنید    بکوشید وکار سواران کنید
بران تل بر آمد کجا ساوه شاه    همی‌بود بر تخت زر با کلاه
و را دید برتازیی چون هزبر    همی‌تاخت در دشت برسان ابر
خدنگی گزین کرد پیکان چو آب    نهاده برو چار پر عقاب
بمالید چاچی کمان را بدست    به چرم گوزن اندر آورد شست
چو چپ راست کرد و خم آورد راست    خروش از خم چرخ چاچی بخاست
چو آورد یال یلی رابه‌گوش    ز شاخ گوزنان برآمد خروش
چو بگذشت پیکان از انگشت اوی    گذر کرد از مهره‌ی پشت اوی
سر ساوه آمد بخاک اندرون    بزیر اندرش خاک شد جوی خون
شد آن نامور شاه و چندان سپاه    همان تخت زرین و زرین کلاه
چنینست کردار گردان سپهر    نه نامهربانیش پیدا نه مهر
نگر تا ننازی به‌تخت بلند    چو ایمن شوی دورباش از گزند
چو بهرام جنگی رسید اندروی    کشیدش بر آن خاک تفته بروی
برید آن سر شاه‌وارش ز تن    نیامد کسی پیشش از انجمن
چوترکان رسیدند نزدیک شاه    فگنده تنی بود بی‌سر به راه
همه برگرفتند یکسر خروش    زمین پر خروش و هوا پر ز جوش
پسر گفت کاین ایزدی کار بود    که بهرام را بخت بیدار بود
ز تنگی کجا راه بد بر سپاه    فراوان بمردند زان تنگ راه
بسی پیل بسپرد مردم به‌پای    نشد زان سپه ده یکی باز جای
چه زیر پی پیل گشته تباه    چه سرها بریده به‌آوردگاه
چو بگذشت زان روز بد به زمان    ندیدند زنده یکی بد گمان
مگرآنک بودند گشته اسیر    روان‌ها به غم خسته و تن به تیر
همه راه برگستوان بود و ترگ    سران را ز ترگ آمده روز مرگ
همان تیغ هندی و تیر و کمان    به هرسوی افگنده بد بدگمان
ز کشته چو دریای خون شد زمین    به هرگوشه‌ای مانده اسبی به زین
همی‌گشت بهرام گرد سپاه    که تا کشته ز ایران که یابد به راه
از آن پس بخراد برزین بگفت    که یک روز با رنج ما باش جفت
نگه کن کز ایرانیان کشته کیست    کزان درد ما را بباید گریست
به هرجای خراد برزین بگشت    به هر پرده و خیمه‌ای برگذشت
کم آمد زلشکر یکی نامور    که بهرام بدنام آن پرهنر
ز تخم سیاوش گوی مهتری    سپهبد سواری دلاور سری
همی‌رفت جوینده چون بیهشان    مگر زو بیابد بجایی نشان
تن خسته و کشته چندی کشید    ز بهرام جایی نشانی ندید
سپهدار زان کار شد دردمند    همی‌گفت زار ای گو مستمند
زمانی برآمد پدید آمد اوی    در بسته را چون کلید آمد اوی
ابا سرخ ترکی بد او گربه چشم    تو گفتی دل آزرده دارد بخشم
چو بهرام بهرام را دید گفت    که هرگز مبادی تو با خاک جفت
از آن پس بپرسیدش از ترک زشت    که ای دوزخی روی دور از بهشت
چه مردی و نام نژاد تو چیست    که زاینده را برتو باید گریست
چنین داد پاسخ که من جادوام    ز مردی و از مردمی یک‌سوام
هران کس که سالار باشد به جنگ    به کارآیمش چون بود کارتنگ
به شب چیزهایی نمایم بخواب    که آهستگان را کنم پرشتاب
تو را من نمودم شب آن خواب بد    بدان گونه تا بر سرت بد رسد
مرا چاره زان بیش بایست جست    چو نیرنگ‌ها را نکردم درست
به‌ما اختر بد چنین بازگشت    همان رنج با باد انباز گشت
اگر یابم از تو به جان زینهار    یکی پر هنر یافتی دست‌وار
چو بشنید بهرام و اندیشه کرد    دلش گشت پر درد و رخساره زرد
زمانی همی‌گفت کین روز جنگ    به کار آیدم چو شود کار تنگ
زمانی همی‌گفت برساوه شاه    چه سود آمد ازجادویی برسپاه
همه نیکویها ز یزدان بود    کسی را کجا بخت خندان بود
بفرمود از تن بریدن سرش    جدا کرد جان از تن بی‌برش
چو او رابکشتند بر پای خاست    چنین گفت کای داور داد وراست
بزرگی و پیروزی و فرهی    بلندی و نیروی شاهنشهی
نژندی و هم شادمانی ز تست    انوشه دلیری که راه توجست
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جراحی سنگین , اعتقادات منفی , داروقاچاق , کلمنتا پینکنی , فریز زنگنه , حجت الاسلام الهی , تلفن120 , فرش ماشینی , برسد به استخوان‌هایت , راز عروسک ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / حقوق اساسی و نهادهای سیاسی , بانک اطلاعاتی کتاب / با هم قرآن بخوانیم: آموزش ساده روخوانی قرآن , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , دخانیات / اینجا خاموشی با روشن کردن آغاز می شود , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای مصالح ساختمان , بانک اطلاعاتی کتاب / ذیحساب شش: نحوه تنظیم و رسیدگی به صورت‌حساب‌های اعتبارات هزینه‌ای ذیحسابان و عاملین ذیحساب , بانک اطلاعاتی کتاب / نمایشنامه‌ی عروسکی از قیاسش خنده آمد خلق را , ورزشی , فوتبال , جام جهانی / دستبرد به پرونده ۱۷ دوره گذشته! , علم و زندگی , آیا می‌دانید که... / شوخی روز اول آوریل چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / شمیم گل نرگس: امام مهدی (عج) در آینه 313 حدیث , علمی و آموزشی , محیط زیست , حیوانات / چرا زبان مارها چنگال‌مانند است؟ ,

برخی منابع مهم خبری
esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , asianews.ir روزنامه آسیا , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , snn.ir دانشجو , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , rokna.ir رکنا , entekhab.ir انتخاب , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , javanonline.ir جوان آنلاین , afkarpress.ir روزنامه افکار ,وبگردی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی - در پیامک هشدارآمیز آمده است: «در اجرای حکم قضایی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام، برای ادامه فعالیت کانال خود از طریق پیام رسان های داخلی ظرف 48 ساعت اقدام نمایید. در صورت استمرار فعالیت کانال در تلگرام، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. پلیس امنیت عمومی ناجا» حال این سؤال مطرح می شود آیا با تهدید می توان افراد را وادار کرد تا از پیام‌رسان های داخلی استفاده کنند؟
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.