چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018

داستان دوازده رخ (۳)


سخن چون بسالار ترکان رسید    سپاهی ز جنگ آوران برگزید
فرستاد نزدیک پیران سوار    ز گردان شمشیر زن سی هزار
بدو گفت بردار شمشیر کین    وزیشان بپرداز روی زمین
نه گودرز باید که ماند نه گیو    نه فرهاد و گرگین نه رهام نیو
که بر ما سپه آمد از چار سوی    همی گاه توران کنند آرزوی
جفا پیشه گشتم ازین پس بجنگ    نجویم بخون ریختن بر درنگ
برای هشیوار و مردان مرد    برآرم ز کیخسرو این بار گرد
چو پیران بدید آن سپاه بزرگ    بخون تشنه هر یک بکردار گرگ
بر آشفت ازان پس که نیرو گرفت    هنرها بشست از دل آهو گرفت
جفا پیشه گشت آن دل نیکخوی    پر اندیشه شد رزم کرد آرزوی
بگیو آنگهی گفت برخیز و رو    سوی پهلوان سپه باز شو
بگویش که از من تو چیزی مجوی    که فرزانگان آن نبینند روی
یکی آنکه از نامدارگوان    گروگان همی خواهی این کی توان
و دیگر که گفتی سلیح و سپاه    گرانمایه اسبان و تخت و کلاه
برادرکه روشن جهان منست    گزیده پسر پهلوان منست
همی گویی از خویشتن دور کن    ز بخرد چنین خام باشد سخن
مرا مرگ بهتر ازان زندگی    که سالار باشم کنم بندگی
یکی داستان زد برین بر پلنگ    چو با شیر جنگ آورش خاست جنگ
بنام ار بریزی مرا گفت خون    به از زندگانی بننگ اندرون
و دیگر که پیغام شاه آمدست    بفرمان جنگم سپاه آمدست
چو پاسخ چنین یافت برگشت گیو    ابا لشکری نامبردار و نیو
سپهدار چون گیو برگشت از وی    خروشان سوی جنگ بنهاد روی
دمان از پس گیو پیران دلیر    سپه را همی راند برسان شیر
بیامد چو پیش کنابد رسید    بران دامن کوه لشکر کشید
چو گیو اندر آمد بپیش پدر    همی گفت پاسخ همه دربدر
بگودرز گفت اندرآور سپاه    بجایی که سازی همی رزمگاه
که او را همی آشتی رای نیست    بدلش اندرون داد را جای نیست
ز هر گونه با او سخن راندم    همه هرچ گفتی برو خواندم
چو آمد پدیدار ازیشان گناه    هیونی برافگند نزدیک شاه
که گودرز و گیو اندر آمد بجنگ    سپه باید ایدر مرا بی درنگ
سپاه آمد از نزدافراسیاب    چو ما بازگشتیم بگذاشت آب
کنون کینه را کوس بر پیل بست    همی جنگ ما را کند پیشدست
چنین گفت با گیو پس پهلوان    که پیران بسیری رسید از روان
همین داشتم چشم زان بد نهان    ولیکن بفرمان شاه جهان
بایست رفتن که چاره نبود    دلش را کنون شهریار آزمود
یکی داستان گفته بودم بشاه    چو فرمود لشکر کشیدن براه
که دل را ز مهر کسی برگسل    کجا نیستش با زبان راست دل
همه مهر پیران بترکان برست    بشوید همی شاه ازو پاک دست
چو پیران سپاه از کنابد براند    بروز اندرون روشنایی نماند
سواران جوشن وران صد هزار    ز ترکان کمربسته‌ی کارزار
برفتند بسته کمرها بجنگ    همه نیزه و تیغ هندی بچنگ
چو دانست گودرز کمد سپاه    بزد کوس و آمد ز زیبد براه
ز کوه اندر آمد بهامون گذشت    کشیدند لشکر بران پهن دشت
بکردار کوه از دو رویه سپاه    ز آهن بسر بر نهاده کلاه
برآمد خروشیدن کرنای    بجنبد همی کوه گفتی ز جای
ز زیبد همی تاکنابد سپاه    در و دشت ازیشان کبود و سیاه
ز گرد سپه روز روشن نماند    ز نیزه هوا جز بجوشن نماند
وز آواز اسبان و گرد سپاه    بشد روشنایی ز خورشید و ماه
ستاره سنان بود و خروشید تیغ    از آهن زمین بود وز گرز میغ
بتوفید ز آواز گردان زمین    ز ترگ و سنان آسمان آهنین
چو گودرز توران سپه را بدید    که برسان دریا زمین بردمید
درفش از درفش و گروه از گروه    گسسته نشد شب برآمد ز کوه
چو شب تیره شد پیل پیش سپاه    فرازآوریدند و بستند راه
برافروختند آتش از هردو روی    از آواز گردان پرخاشجوی
جهان سربسر گفتی آهرمنست    بدامن بر از آستین دشمنست
ز بانگ تبیره بسنگ اندرون    بدرد دل اندر شب قیر گون
سپیده برآمد ز کوه سیاه    سپهدار ایران به پیش سپاه
بسوده اسب اندر آورد پای    یلان را بهر سو همی ساخت جای
سپه را سوی میمنه کوه بود    ز جنگ دلیران بی‌اندوه بود
سوی میسره رود آب روان    چنان در خور آمد چو تن را روان
پیاده که اندر خور کارزار    بفرمود تا پیش روی سوار
صفی بر کشیدند نیزه‌وران    ابا گرزداران و کنداوران
همیدون پیاده بسی نیزه‌دار    چه با ترکش و تیر و جوشن‌گذار
کمانها فگنده بباز و درون    همی از جگرشان بجوشید خون
پس پشت ایشان سواران جنگ    کز آتش بخنجر ببردند رنگ
پس پشت لشکر ز پیلان گروه    زمین از پی پیل گشته ستوه
درفش خجسته میان سپاه    ز گوهر درفشان بکردار ماه
ز پیلان زمین سربسر پیلگون    ز گرد سواران هوا نیلگون
درخشیدن تیغهای بنفش    ازان سایه‌ی کاویانی درفش
تو گفتی که اندرشب تیره‌چهر    ستاره همی برفشاند سپهر
بیاراست لشکر بسان بهشت    بباغ وفا سرو کینه بکشت
فریبزر را داد پس میمنه    پس پشت لشکر حصار و بنه
گرازه سر تخمه‌ی گیوگان    زواره نگهدار تخت کیان
بیاری فریبرز برخاستند    بیک روی لشکر بیاراستند
برهام فرمود پس پهلوان    که ای تاج و تخت و خرد را روان
برو با سواران سوی میسره    نگه‌دار چنگال گرگ از بره
بیفروز لشکرگه از فر خویش    سپه را همی دار در بر خویش
بدان آبگون خنجر نیو سوز    چو شیر ژیان با یلان رزم توز
برفتند یارانش با او بهم    ز گردان لشکر یکی گستهم
دگر گژدهم رزم را ناگزیر    فروهل که بگذارد از سنگ تیر
بفرمود با گیو تا دو هزار    برفتند بر گستوان‌ور سوار
سپرد آن زمان پشت لشکر بدوی    که بد جای گردان پرخاشجوی
برفتند با گیو جنگاوران    چو گرگین و چون زنگه‌ی شاوران
درفشی فرستاد و سیصد سوار    نگهبان لشکر سوی رودبار
همیدون فرستاد بر سوی کوه    درفشی و سیصد ز گردان گروه
یکی دیده‌بان بر سر کوهسار    نگهبان روز و ستاره شمار
شب و روز گردن برافراخته    ازان دیده‌گه دیده‌بان ساخته
بجستی همی تا ز توران سپاه    پی مور دیدی نهاده براه
ز دیده خروشیدن آراستی    بگفتی بگودرز و برخاستی
بدان سان بیاراست آن رزمگاه    که رزم آرزو کرد خورشید و ماه
چو سالار شایسته باشد بجنگ    نترسد سپاه از دلاور نهنگ
ازان پس بیامد بسالارگاه    که دارد سپه را ز دشمن نگاه
درفش دلفروز بر پای کرد    سپه را بقلب اندرون جای کرد
سران را همه خواند نزدیک خویش    پس پشت شیدوش و فرهاد پیش
بدست چپش رزم‌دیده هجیر    سوی راست کتماره‌ی شیرگیر
ببستند ز آهن بگردش سرای    پس پشت پیلان جنگی بپای
سپهدار گودرزشان در میان    درفش از برش سایه‌ی کاویان
همی بستد از ماه و خورشید نور    نگه کرد پیران بلشکر ز دور
بدان ساز و آن لشکر آراستن    دل از ننگ و تیمار پیراستن
در و دشت و کوه و بیابان سنان    عنان بافته سربسر با عنان
سپهدار پیران غمی گشت سخت    برآشفت با تیره خورشید بخت
ازان پس نگه کرد جای سپاه    نیامدش بر آرزو رزمگاه
نه آوردگه دید و نه جای صف    همی برزد از خشم کف را بکف
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سید صلاح قریشی , اتحادیه آ , حفوف , ایران و بوسنی , امام حسن عسکری(ع) , ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه , کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین , ربیعه , شهرستان جلفا , نامیبیا ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , داستان کوتاه / جراحت، خلبان و مادر , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای همسران جوان , سیاسی , ایران , انقلاب فرهنگی / انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی , بانک اطلاعاتی کتاب / انس با قرآن کریم: مراحل آشنایی و فهم قرآن, آداب ـ روخوانی و از برخوانی, .... , بانک اطلاعاتی کتاب / املای فارسی: سال دوم ابتدایی , بانک اطلاعاتی کتاب / خوشه‌های نگون‌بختی , بهداشت و درمان , علوم پزشکی , علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / ارزیابی in vitro بیان P-Selectin و تجمع پلاکتی در پلاکت متراکم ذخیره شده , اجتماعی , امدادرسانی , زلزله / آشنایی با کوله امداد ونجات زلزله , بانک اطلاعاتی کتاب / المرجعیه الشیعه و القضیه الفلسطینیه , بانک اطلاعاتی کتاب / آقا روباه حیله‌گر, خرگوش قوی و زرنگ ,

برخی منابع مهم خبری
sourehcinema.ir سوره سینما , zoomit.ir زومیت , 90tv.ir نود , khabarsport.com خبر ورزشی , sharghdaily.ir روزنامه شرق , asriran.com عصرایران , plus.ir تی وی پلاس , jamnews.ir جام نیوز , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی