چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018

داستان دوازده رخ (۱۰)


برون شد ز پرده‌سرای پدر    بهر منزلی بر هیونی دگر
خور و خواب و آرامشان بر ستور    چه تاریکی شب چه تابنده هور
بران گونه پویان براه آمدند    بیک هفته نزدیک شاه آمدند
چو از راه ایران بیامد سوار    کس آمد بر خسرو نامدار
پذیره فرستاد شماخ را    چه مایه دلیران گستاخ را
بپرسید چون دید روی هجیر    که ای پهلوان‌زاده‌ی شیرگیر
درودست باری که بس ناگهان    رسیدی به نزدیک شاه جهان
بفرمود تا پرده برداشتند    باسبش ز درگاه بگذاشتند
هجیر اندر آمد چو خسرو بدوی    نگه کرد پیشش بمالید روی
بپرسید بسیار و بنشاندش    هزاران هجیر آفرین خواندش
ز گوهر یکی تاج پیروزه شاه    بسر بر نهادش چو رخشنده ماه
ز گودرز وز مهتران سپاه    ز هر یک یکایک بپرسید شاه
درود بزرگان بخسرو بداد    همه کار لشکر برو کرد یاد
بدو داد پس نامه‌ی پهلوان    جوان خردمند روشن‌روان
نویسنده را پیش بنشاندند    بفرمود تا نامه برخواندند
چو برخواند نامه بخسرو دبیر    ز یاقوت رخشان دهان هجیر
بیاگند وزان پس بگنجور گفت    که دینار و دیبا بیار از نهفت
بیاورد بدره چو فرمان شنید    همی ریخت تا شد سرش ناپدید
بیاورد پس جامه زرنگار    چنانچون بود از در شهریار
همیدون ببردند پیش هجیر    ابا زین زرین ده اسب هژیر
بیارانش بر خلعت افگند نیز    درم داد و دینار و هرگونه چیز
ازان پس جو از جای برخاستند    نشستنگه می بیاراستند
هجیر و بزرگان خسروپرست    گرفتند یکسر همه می بدست
نشستند یک روز و یک شب بهم    همی رای زد خسرو از بیش و کم
بشبگیر خسرو سر و تن بشست    بپیش جهانداور آمد نخست
بپوشید نو جامه‌ی بندگی    دو دیده چو ابری ببارندگی
دوتایی شده پشت و بنهاد سر    همی آفرین خواند بر دادگر
ازو خواست پیروزی و فرهی    بدو جست دیهیم و تخت مهی
بیزدان بنالید ز افراسیاب    بدرد از دو دیده فرو ریخت آب
وزآنجا بیامد چو سرو سهی    نشست از برگاه شاههنشهی
دبیر خردمند را پیش خواند    سخنهای بایسته با او براند
چو آن نامه را زود پاسخ نوشت    پدید آورید اندرو خوب و زشت
نخست آفرین کرد بر کردگار    کزو دید نیک و بد روزگار
دگر آفرین کرد بر پهلوان    که جاوید بادی و روشن‌روان
خجسته سپهدار بسیار هوش    همه رای و دانش همه جنگ و جوش
خداوند گوپال و تیغ بنفش    فروزنده‌ی کاویانی درفش
سپاس از جهاندار یزدان ما    که پیروز بودند گردان ما
از اختر ترا روشنایی نمود    ز دشمن برآورد ناگاه دود
نخست آنک گفتی که مر گیو را    بزرگان فرزانه و نیو را
بنزدیک پیران فرستاده‌ام    چه مایه ورا پندها داده‌ام
نپذرفت ازان پس خود او پند من    نجست اندرین کار پیوند من
سپهبد یکی داستان زد برین    چو دستور پیشین برآورد کین
که هر مهتری کو روان کاستست    ز نیکی ببخت بد آراستست
مرا زان سخن پیش بود آگهی    که پیران دل از کین نخواهد تهی
ولیکن ازان خوب کردار او    نجستم همی ژرف پیکار او
کنون آشکارا نمود این سپهر    که پیران بتوران گراید بمهر
کنون چون نبیند جز افراسیاب    دلش را تو از مهر او برمتاب
گر او بر خرد برگزیند هوا    بکوشش نروید ز خاراگیا
تو با دشمن ار خوب گویی رواست    از آزادگان خوب گفتن سزاست
و دیگر ز پیکار جنگ‌آوران    کجا یاد کردی به گرز گران
ز نیک‌اختر و گردش هور و ماه    ز کوشش نمودن بران رزمگاه
مرا این درستست کز کار کرد    تو پیروز باشی بروز نبرد
نبیره کجا چون تو دارد نیا    بجنگ اندرون باشدش کیمیا
ز شیران چه زاید مگر نره شیر    چنانچون بود نامدار و دلیر
به بیداد برنیست این کار تو    بسندست یزدان نگهدار تو
تو زور و دلیری ز یزدان شناس    ازو دار تا زنده باشی سپاس
سدیگر که گفتی که افراسیاب    سپه را همی بگذارند ز آب
ز پیران فرستاده شد نزد اوی    سپاهش بایران نهادست روی
همانست یکسر که گفتی سخن    کنون باز پاسخ فگندیم بن
بدان ای پر اندیشه سالار من    بهر کار شایسته‌ی کار من
که او بر لب رود جیحون درنگ    نه ازان کرد کید بر ما بجنگ
که خاقان برو لشکر آرد ز چین    فراز آمدش از دو رویه کمین
و دیگر که از لشکران گران    پراگنده برگرد توران سران
بدو دشمن آمد ز هر سو پدید    ازان بر لب رود جیحون کشید
بپنجم سخن کگهی خواستی    بمهر گوان دل بیاراستی
چو لهراسب و چون اشکش تیزچنگ    چو رستم سپهبد دمنده نهنگ
بدان ای سپهدار و آگاه باش    بهر کار با بخت همراه باش
کزان سو که شد رستم شیرمرد    ز کشمیر و کابل برآورد گرد
وزان سو که شد اشکش تیزهوش    برآمد ز خوارزم یکسر خروش
برزم اندرون شیده برگشت ازوی    سوی شهر گرگان نهادست روی
وزان سو که لهراسب شد با سپاه    همه مهتران برگشادند راه
الانان و غز گشت پرداخته    شد آن پادشاهی همه ساخته
گر افراسیاب اندر آید براه    زجیحون بدین سو گذارد سپاه
بگیرند گردان پس پشت اوی    نماند بجز باد در مشت اوی
تو بشناس کو شهر آباد خویش    بر و بوم و فرخنده بنیاد خویش
بگفتار پیران نماند بجای    بدشمن سپارد نهد پیشپای
نجنباند او داستان را دو لب    که ناید خبر زو بمن روز و شب
بدان روز هرگز مبادا درود    که او بگذراند سپه را ز رود
بما برکند پیشدستی بجنگ    نبیند کس این روز تاریک و تنگ
بفرمایم اکنون که بر پیل کوس    ببندد دمنده سپهدار طوس
دهستان و گرگان و آن بوم و بر    بگیرد برآرد بخورشید سر
من اندر پی طوس با پیل و گاه    بیاری بیایم بپشت سپاه
تو از جنگ پیران مبر تاب روی    سپه را بیارای و زو کینه‌جوی
چو هومان و نستیهن از پشت اوی    جدا ماند شد باد در مشت اوی
گر از نامداران ایران نبرد    بخواهد بفرما وزان برمگرد
چو پیران نبرد تو جوید دلیر    کمن بددلی پیش او شو چو شیر
به پیکار مندیش ز افراسیاب    بجای آرد دل روی ازو برمتاب
چو آید بجنگ اندرون جنگجوی    نباید که برتابی از جنگ روی
بریشان تو پیروز باشی بجنگ    نگر دل نداری بدین کار تنگ
چنین دارم اومید از کردگار    که پیروز باشی تو در کارزار
همیدون گمانم که چون من ز راه    بپشت سپاه اندر آرم سپاه
بریشان شما رانده باشید کام    به خورشید تابان برآورده نام
ز کاوس وز طوس نزد سپاه    درود فراوان فرستاد شاه
بران نامه بنهاد خسرو نگین    فرستاده را داد و کرد آفرین
چو از پیش خسرو برون شد هجیر    سپهبد همی رای زد با وزیر
ز بس مهربانی که بد بر سپاه    سراسر همه رزم بد رای شاه
همی گفت اگر لشکر افراسیاب    بجنباند از جای و بگذارد آب
سپاه مرا بگسلاند ز جای    مرا رفت باید همینست رای
همانگه شه نوذران را بخواند    بفرمود تا تیز لشکر براند
بسوی دهستان سپه برکشید    همه دشت خوارزم لشکر کشید
نگهبان لشکر بود روز جنگ    بجنگ اندر آید بسان پلنگ
تبیره برآمد ز درگاه طوس    خروشیدن نای رویین و کوس
سپاه و سپهبد برفتن گرفت    زمین سم اسبان نهفتن گرفت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
قاضی سیامک مدیرخراسانی , مه لقا باقری , نشست سران سوچی , دومین جشنواره صنایع دستی فجر , نماینده پاوه , کمیته سوم مجمع عمومی درباره مسلمانان روهینگیا , کتاب «جون خادم المهدی» , مانور زلزله , نظر محمدی از سپید رود برکنار شد , ژولین پلیسیه ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش چهارگزینه‌ای فیزیولوژی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای همراه با پاسخهای تشریحی: به‌انضمام سوالات آزمون‌های سال‌های قبل، ... , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات عمومی (پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمونهای کارشناسی به کارشناسی ارشد , اجتماعی , خانه و خانواده , نکات خانه‌داری / خانه ای مرتب و منظم , بانک اطلاعاتی کتاب / منازل الآخره: پیرامون مرگ و عالم پس از مرگ , سیاسی , جهان , انتخابات / انتخابات در قلمرو شاهزادگان , ورزشی , نهادها و مجامع ورزشی , المپیک / نگاه اول , بانک اطلاعاتی کتاب / سلام گل بهشته توی قرآن نوشته , علوم انسانی , علوم اجتماعی , مهارت‌های اجتماعی ـ روابط / خط قرمز صمیمیت را رد نکنید , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , شاعر / خواجه کلان بیگ کلان اندجانی , بانک اطلاعاتی کتاب / دیکته (کتاب کار) اول دبستان: قابل استفاده‌ی مربیان, معلمان و اولیای دانش‌آموزان کلاس اول دبستان ,

برخی منابع مهم خبری
taraznews.com تراز نیوز , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , aftabnews.ir آفتاب نیوز , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , plus.ir تی وی پلاس , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , https: نکست هالیدی ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی