سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018

داستان دوازده رخ (۱۰)


برون شد ز پرده‌سرای پدر    بهر منزلی بر هیونی دگر
خور و خواب و آرامشان بر ستور    چه تاریکی شب چه تابنده هور
بران گونه پویان براه آمدند    بیک هفته نزدیک شاه آمدند
چو از راه ایران بیامد سوار    کس آمد بر خسرو نامدار
پذیره فرستاد شماخ را    چه مایه دلیران گستاخ را
بپرسید چون دید روی هجیر    که ای پهلوان‌زاده‌ی شیرگیر
درودست باری که بس ناگهان    رسیدی به نزدیک شاه جهان
بفرمود تا پرده برداشتند    باسبش ز درگاه بگذاشتند
هجیر اندر آمد چو خسرو بدوی    نگه کرد پیشش بمالید روی
بپرسید بسیار و بنشاندش    هزاران هجیر آفرین خواندش
ز گوهر یکی تاج پیروزه شاه    بسر بر نهادش چو رخشنده ماه
ز گودرز وز مهتران سپاه    ز هر یک یکایک بپرسید شاه
درود بزرگان بخسرو بداد    همه کار لشکر برو کرد یاد
بدو داد پس نامه‌ی پهلوان    جوان خردمند روشن‌روان
نویسنده را پیش بنشاندند    بفرمود تا نامه برخواندند
چو برخواند نامه بخسرو دبیر    ز یاقوت رخشان دهان هجیر
بیاگند وزان پس بگنجور گفت    که دینار و دیبا بیار از نهفت
بیاورد بدره چو فرمان شنید    همی ریخت تا شد سرش ناپدید
بیاورد پس جامه زرنگار    چنانچون بود از در شهریار
همیدون ببردند پیش هجیر    ابا زین زرین ده اسب هژیر
بیارانش بر خلعت افگند نیز    درم داد و دینار و هرگونه چیز
ازان پس جو از جای برخاستند    نشستنگه می بیاراستند
هجیر و بزرگان خسروپرست    گرفتند یکسر همه می بدست
نشستند یک روز و یک شب بهم    همی رای زد خسرو از بیش و کم
بشبگیر خسرو سر و تن بشست    بپیش جهانداور آمد نخست
بپوشید نو جامه‌ی بندگی    دو دیده چو ابری ببارندگی
دوتایی شده پشت و بنهاد سر    همی آفرین خواند بر دادگر
ازو خواست پیروزی و فرهی    بدو جست دیهیم و تخت مهی
بیزدان بنالید ز افراسیاب    بدرد از دو دیده فرو ریخت آب
وزآنجا بیامد چو سرو سهی    نشست از برگاه شاههنشهی
دبیر خردمند را پیش خواند    سخنهای بایسته با او براند
چو آن نامه را زود پاسخ نوشت    پدید آورید اندرو خوب و زشت
نخست آفرین کرد بر کردگار    کزو دید نیک و بد روزگار
دگر آفرین کرد بر پهلوان    که جاوید بادی و روشن‌روان
خجسته سپهدار بسیار هوش    همه رای و دانش همه جنگ و جوش
خداوند گوپال و تیغ بنفش    فروزنده‌ی کاویانی درفش
سپاس از جهاندار یزدان ما    که پیروز بودند گردان ما
از اختر ترا روشنایی نمود    ز دشمن برآورد ناگاه دود
نخست آنک گفتی که مر گیو را    بزرگان فرزانه و نیو را
بنزدیک پیران فرستاده‌ام    چه مایه ورا پندها داده‌ام
نپذرفت ازان پس خود او پند من    نجست اندرین کار پیوند من
سپهبد یکی داستان زد برین    چو دستور پیشین برآورد کین
که هر مهتری کو روان کاستست    ز نیکی ببخت بد آراستست
مرا زان سخن پیش بود آگهی    که پیران دل از کین نخواهد تهی
ولیکن ازان خوب کردار او    نجستم همی ژرف پیکار او
کنون آشکارا نمود این سپهر    که پیران بتوران گراید بمهر
کنون چون نبیند جز افراسیاب    دلش را تو از مهر او برمتاب
گر او بر خرد برگزیند هوا    بکوشش نروید ز خاراگیا
تو با دشمن ار خوب گویی رواست    از آزادگان خوب گفتن سزاست
و دیگر ز پیکار جنگ‌آوران    کجا یاد کردی به گرز گران
ز نیک‌اختر و گردش هور و ماه    ز کوشش نمودن بران رزمگاه
مرا این درستست کز کار کرد    تو پیروز باشی بروز نبرد
نبیره کجا چون تو دارد نیا    بجنگ اندرون باشدش کیمیا
ز شیران چه زاید مگر نره شیر    چنانچون بود نامدار و دلیر
به بیداد برنیست این کار تو    بسندست یزدان نگهدار تو
تو زور و دلیری ز یزدان شناس    ازو دار تا زنده باشی سپاس
سدیگر که گفتی که افراسیاب    سپه را همی بگذارند ز آب
ز پیران فرستاده شد نزد اوی    سپاهش بایران نهادست روی
همانست یکسر که گفتی سخن    کنون باز پاسخ فگندیم بن
بدان ای پر اندیشه سالار من    بهر کار شایسته‌ی کار من
که او بر لب رود جیحون درنگ    نه ازان کرد کید بر ما بجنگ
که خاقان برو لشکر آرد ز چین    فراز آمدش از دو رویه کمین
و دیگر که از لشکران گران    پراگنده برگرد توران سران
بدو دشمن آمد ز هر سو پدید    ازان بر لب رود جیحون کشید
بپنجم سخن کگهی خواستی    بمهر گوان دل بیاراستی
چو لهراسب و چون اشکش تیزچنگ    چو رستم سپهبد دمنده نهنگ
بدان ای سپهدار و آگاه باش    بهر کار با بخت همراه باش
کزان سو که شد رستم شیرمرد    ز کشمیر و کابل برآورد گرد
وزان سو که شد اشکش تیزهوش    برآمد ز خوارزم یکسر خروش
برزم اندرون شیده برگشت ازوی    سوی شهر گرگان نهادست روی
وزان سو که لهراسب شد با سپاه    همه مهتران برگشادند راه
الانان و غز گشت پرداخته    شد آن پادشاهی همه ساخته
گر افراسیاب اندر آید براه    زجیحون بدین سو گذارد سپاه
بگیرند گردان پس پشت اوی    نماند بجز باد در مشت اوی
تو بشناس کو شهر آباد خویش    بر و بوم و فرخنده بنیاد خویش
بگفتار پیران نماند بجای    بدشمن سپارد نهد پیشپای
نجنباند او داستان را دو لب    که ناید خبر زو بمن روز و شب
بدان روز هرگز مبادا درود    که او بگذراند سپه را ز رود
بما برکند پیشدستی بجنگ    نبیند کس این روز تاریک و تنگ
بفرمایم اکنون که بر پیل کوس    ببندد دمنده سپهدار طوس
دهستان و گرگان و آن بوم و بر    بگیرد برآرد بخورشید سر
من اندر پی طوس با پیل و گاه    بیاری بیایم بپشت سپاه
تو از جنگ پیران مبر تاب روی    سپه را بیارای و زو کینه‌جوی
چو هومان و نستیهن از پشت اوی    جدا ماند شد باد در مشت اوی
گر از نامداران ایران نبرد    بخواهد بفرما وزان برمگرد
چو پیران نبرد تو جوید دلیر    کمن بددلی پیش او شو چو شیر
به پیکار مندیش ز افراسیاب    بجای آرد دل روی ازو برمتاب
چو آید بجنگ اندرون جنگجوی    نباید که برتابی از جنگ روی
بریشان تو پیروز باشی بجنگ    نگر دل نداری بدین کار تنگ
چنین دارم اومید از کردگار    که پیروز باشی تو در کارزار
همیدون گمانم که چون من ز راه    بپشت سپاه اندر آرم سپاه
بریشان شما رانده باشید کام    به خورشید تابان برآورده نام
ز کاوس وز طوس نزد سپاه    درود فراوان فرستاد شاه
بران نامه بنهاد خسرو نگین    فرستاده را داد و کرد آفرین
چو از پیش خسرو برون شد هجیر    سپهبد همی رای زد با وزیر
ز بس مهربانی که بد بر سپاه    سراسر همه رزم بد رای شاه
همی گفت اگر لشکر افراسیاب    بجنباند از جای و بگذارد آب
سپاه مرا بگسلاند ز جای    مرا رفت باید همینست رای
همانگه شه نوذران را بخواند    بفرمود تا تیز لشکر براند
بسوی دهستان سپه برکشید    همه دشت خوارزم لشکر کشید
نگهبان لشکر بود روز جنگ    بجنگ اندر آید بسان پلنگ
تبیره برآمد ز درگاه طوس    خروشیدن نای رویین و کوس
سپاه و سپهبد برفتن گرفت    زمین سم اسبان نهفتن گرفت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
شهر نصیبین , ماسالی , پیلان , پاکسازی کامل برنامه ها , تدفین شهدای گمنام در هرمزگان , هوشنگ خندان‌دل , ثمره برجام , انتخاب غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری آلمان , مدیر اطلاعات , زمان و مکان مراسم تشییع کاسه‌ساز ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / الفوائد (دانستنی‌های عربی) شامل: اطلاعات عمومی درباره زبان عربی ... , اجتماعی , محیط زیست / اکوتوریسم- نجات‌ بخش‌ طبیعت‌ , بانک اطلاعاتی کتاب / احکام عمومی عقود و قراردادها , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۶ ژانویه سال ۱۹۰۱ ـ آخرین سرعت یک خودرو در سال۱۹۰۱ , بانک اطلاعاتی کتاب / با انتظار در خیمه‌اش درآییم , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب جامع زراعت، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی: اصلاح نباتات، ژنتیک، آمار و احتمالات , بانک اطلاعاتی کتاب / 50 نوع غذای فوری , بانک اطلاعاتی کتاب / گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , فناوری اطلاعات / نگاهی به مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و مشکلات و موانع پیش رو , بانک اطلاعاتی کتاب / خونه خاله عروسیه ,

برخی منابع مهم خبری
resalat-news.com روزنامه رسالت , parsine.com پارسینه , cinemapress.ir سینما پرس , parsnews.com پارس نیوز , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , khordadnews.ir خرداد نیوز , asriran.com عصرایران , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , farsnews.ir خبرگزاری فارس , entekhab.ir انتخاب ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».