چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019

داستان دوازده رخ (۱۸)


بپیش تو آیند و فرمان کنند    بپیمان روان را گروگان کنند
وگر تو شوی کشته بر دست من    کسی را نیازارم از انجمن
مرا با سپاه تو پیکار نیست    بریشان ز من نیز تیمار نیست
چو گودرز گفتار پیران شنید    از اختر همی بخت وارونه دید
نخست آفرین کرد بر کردگار    دگر یاد کرد از شه نامدار
بپیران چنین گفت کای نامور    شنیدیم گفتار تو سربسر
ز خون سیاوش بافراسیاب    چه سودست از داد سر برمتاب
که چون گوسفندش ببرید سر    پر از خون دل از درد خسته جگر
ازان پس برآورد ز ایران خروش    زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش
سیاوش بسوگند تو سربداد    تو دادی بخیره مر او را بباد
ازان پس که نزد تو فرزند من    بیامد کشیدی سر از پند من
شتابیدی و جنگ را ساختی    بکردار آتش همی تاختی
مرا حاجت از کردگار جهان    برین گونه بود آشکار و نهان
که روزی تو پیش من آیی بجنگ    کنون آمدی نیست جای درنگ
به پیران سر اکنون بوردگاه    بگردیم یک با دگر بی‌سپاه
سپهدار ترکان برآراست کار    ز لشکر گزید آن زمان ده سوار
ابا اسب و ساز و سلیح تمام    همه شیرمرد و همه نیک‌نام
همانگه ز ایران سپه پهلوان    بخواند آن زمان ده سوار جوان
برون تاختند از میان سپاه    برفتند یکسر بوردگاه
که دیدار دیده بریشان نبود    دو سالار زین گونه زرم آزمود
ابا هر سواری ز ایران سپاه    ز توران یکی شد ورا رزم خواه
نهادند پس گیو را با گروی    که همزور بودند و پرخاشجوی
گروی زره کز میان سپاه    سراسر برو بود نفرین شاه
که بگرفت ریش سیاوش بدست    سرش را برید از تن پاک پست
دگر با فریبرز کاوس تفت    چو کلباد ویسه بورد رفت
چو رهام گودرز با بارمان    برفتند یک با دگر بدگمان
گرازه بشد با سیامک بجنگ    چو شیر ژیان با دمنده نهنگ
چو گرگین کارآزموده سوار    که با اندریمان کند کارزار
ابا بیژن گیو رویین گرد    بجنگ از جهان روشنایی ببرد
چو او خواست با زنگه شاوران    دگر برته با کهرم از یاوران
چو دیگر فروهل بد و زنگله    برون تاختند از میان گله
هجیر و سپهرم بکردار شیر    بدان رزمگاه اندر آمد دلیر
چو گودرز کشواد و پیران بهم    همه ساخته دل بدرد و ستم
میان بسته هر دو سپهبد بکین    چه از پادشاهی چه از بهر دین
بخوردند سوگند یک بادگر    که کس برنگرداند از کینه سر
بدان تا کرا گردد امروز کار    که پیروز برگردد از کارزار
دو بالا بداندر دو روی سپاه    که شایست کردن بهرسو نگاه
یکی سوی ایران دگر سوی تور    که دیدار بودی بلشکر ز دور
بپیش اندرون بود هامون و دشت    که تا زنده شایست بر وی گذشت
سپهدار گودرز کرد آن نشان    که هر کو ز گردان گردنکشان
بزیر آورد دشمنی را چو دود    درفشی ز بالا برآرند زود
سپهدار پیران نشانی نهاد    ببالای دیگر همین کرد یاد
ازآن پس بهامون نهادند سر    بخون ریختن بسته گردان کمر
بتیغ و بگرز و بتیر و کمر    همی آزمودند هرگونه بند
دلیران توران و کنداوران    ابا گرز و تیغ و پرنداوران
که گر کوه پیش آمدی روز جنگ    نبودی بر آن رزم کردن درنگ
همه دستهاشان فروماند پست    در زور یزدان بریشان ببست
بدان بلا اندر آویختند    که بسیار بیداد خون ریختند
فرومانده اسبان جنگی بجای    تو گفتی که با دست بستست پای
بریشان همه راستی شد نگون    که برگشت روز و بجوشید خون
چنان خواست یزدان جان‌آفرین    که گفتی گرفت آن گوان را زمین
ز مردی که بودند با بخت خویش    برآویختند از پی تخت خویش
سران از پی پادشاهی بجنگ    بدادند جان از پی نام و ننگ
دمان آمدند اندر آوردگاه    ابا یکدگر ساخته کینه خواه
نخستین فریبرز نیو دلیر    ز لشکر برون تاخت برسان شیر
بنزدیک کلباد ویسه دمان    بیامد بزه برنهاده کمان
همی گشت و تیرش نیامد چو خواست    کشید آن پرنداور از دست راست
برآورد و زد تیر بر گردنش    بدو نیم شد تا کمرگه تنش
فرود آمد از اسب و بگشاد بند    ز فتراک خویش آن کیانی کمند
ببست از بر باره کلباد را    گشاد از برش بند پولاد را
ببالا برآمد به پیروز نام    خروشی برآورد و بگذارد گام
که سالار ما باد پیروزگر    همه دشمن شاه خسته‌جگر
و دیگر گروی زره دیو نیو    برون رفت با پور گودرز گیو
بنیزه فراوان برآویختند    همی زهر با خون برآمیختند
سناندار نیزه ز چنگ سوار    فرو ریخت از هول آن کارزار
کمانبرگرفتند و تیر خدنگ    یک اندر دگر تاخته چون پلنگ
همی زنده بایست مر گیو را    کز اسب اندر آرد گو نیو را
چنان بسته در پیش خسرو برد    ز ترکان یکی هدیه‌ی نو برد
چو گیو اندر آمد گروی از نهیب    کمان شد ز دستش بسوی نشیب
سوی تیغ برد آن زمان دست خویش    دمان گیو نیو اندر آمد بپیش
عمودی بزد بر سر و ترگ اوی    که خون اندر آمد ز تارک بروی
همیدون ز زین دست بگذاردش    گرفتش ببر سخت و بفشاردش
که بر پشت زین مرد بی‌توش گشت    ز اسب اندر افتاد و بیهوش گشت
فرود آمد از باره جنگی پلنگ    دو دست از پس پشت بستش چو سنگ
نشست از بر زین و او را بپیش    دوانید و شد تا بر یار خویش
ببالا برآمد درفشی بدست    بنعره همی کوه را کرد پست
به پیروزی شاه ایران زمین    همی خواند بر پهلوان آفرین
سه دیگر سیامک ز توران سپاه    بشد با گرازه بوردگاه
برفتند و نیزه گرفته بدست    خروشان بکردار پیلان مست
پر از جنگ و پر خشم کینه‌وران    گرفتند زان پس عمود گران
چو شیران جنگی برآشوفتند    همی بر سر یکدگر کوفتند
زبانشان شد از تشنگی لخت لخت    بتنگی فراز آمد آن کار سخت
پیاده شدند و برآویختند    همی گرد کینه برانگیختند
گرازه بزد دست برسان شیر    مر او را چو باد اندر آورد زیر
چنان سخت زد بر زمین کاستخوانش    شکست و برآمد ز تن نیز جانش
گرازه هم آنگه ببستش باسب    نشست از بر زین چو آذرگشسب
گرفت آنگه اسب سیامک بدست    ببالا برآمد بکردار مست
درفش خجسته بدست اندرون    گرازان و شادان و دشمن نگون
خروشان و جوشان و نعره زنان    ابر پهلوان آفرین برکنان
چهارم فروهل بد و زنگله    دو جنگی بکردار شیر یله
بایران نبرده بتیر و کمان    نبد چون فروهل دگر بدگمان
چو از دور ترک دژم را بدید    کمان را بزه کرد و اندر کشید
برآورد زان تیرهای خدنگ    گرفته کمان رفت پیشش بجنگ
ابر زنگله تیرباران گرفت    ز هر سو کمین سواران گرفت
خدنگی برانش برآمد چو باد    که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد
بروی اندر آمد تگاور ز درد    جدا شد ازو زنگله روی زرد
نگون شد سر زنگله جان بداد    تو گفتی همانا ز مادر نزاد
فروهل فروجست و ببرید سر    برون کرد خفتان رومی ز بر
سرش را بفتراک زین برببست    بیامد گرفت اسب او را بدست
ببالا برآمد بسان پلنگ    بخون غرقه گشته بر و تیغ و چنگ
درفش خجسته برآورد راست    شده شادمان یافته هرچ خواست
خروشید زان پس که پیروز باد    سر خسروان شاه فرخ نژاد
به پنجم چو رهام گودرز بود    که با بارمان او نبرد آزمود
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دانلود نسخه 32 موزیلا فایرفاکس , بنفشه , فریدون صدیقی , مراقبت از کودکان , قیمت‌شکنی , معتاد جنسی , نقشه آب و هوایی , واکنش تند سخنگوی وزارت امور خارجه به تازه ترین سخنان وزیر امور خارجه آمریکا , عمیر پرتز , رئیس ستاد ارتش آمریکا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز پیشگیری (ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه) , بانک اطلاعاتی کتاب / کارشناسی ارشد: اقتصاد خرد و کلان: قابل استفاده‌ی داوطلبان آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت شامل: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزین , بانک اطلاعاتی گردشگری / خواص چشمه‌های آب معدنی ، استان بوشهر , بانک اطلاعاتی کتاب / چگونه شوهر بی کم و کاستی باشیم, براساس نظریات زنها: توصیه‌های خانمها در مورد اینکه چگونه زنهای خود ر , اجتماعی , جوانان / سبکهای زندگی دینی در میان جوانان , بانک اطلاعاتی کتاب / A glossary of literary terms , سیاسی , جهان , ریاست جمهوری / حاکمان جزیره تسخیرناپذیر , بانک اطلاعاتی کتاب / پریا برای سادگی‌ات , خانه و خانواده , خانه‌داری , نگهداری مواد غذایی / گیاهان خشک کردنی , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای کمیل (با ترجمه روان) ,

برخی منابع مهم خبری
car.ir کار(خودرو) , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , shahrefarda.ir شهرفردا , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , siasatrooz.ir سیاست روز , khordadnews.ir خرداد نیوز , setarehnews.ir ستاره‌ها , bahardaily.ir روزنامه بهار , hemayatonline.ir روزنامه حمایت ,وبگردی
تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار
تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار - صبح سه‌شنبه (۲ بهمن) جمعی از بازنشستگان کشور از جمله معلمان بازنشسته در اعتراض به وضعیت معیشتی و همچنین وضعیت نامشخص صندوق بازنشستگی، روبروی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و همین مسأله هشتگ #بازنشستگان را در فضای مجازی پربازتاب کرد.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.