سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018

داستان دوازده رخ (۱۸)


بپیش تو آیند و فرمان کنند    بپیمان روان را گروگان کنند
وگر تو شوی کشته بر دست من    کسی را نیازارم از انجمن
مرا با سپاه تو پیکار نیست    بریشان ز من نیز تیمار نیست
چو گودرز گفتار پیران شنید    از اختر همی بخت وارونه دید
نخست آفرین کرد بر کردگار    دگر یاد کرد از شه نامدار
بپیران چنین گفت کای نامور    شنیدیم گفتار تو سربسر
ز خون سیاوش بافراسیاب    چه سودست از داد سر برمتاب
که چون گوسفندش ببرید سر    پر از خون دل از درد خسته جگر
ازان پس برآورد ز ایران خروش    زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش
سیاوش بسوگند تو سربداد    تو دادی بخیره مر او را بباد
ازان پس که نزد تو فرزند من    بیامد کشیدی سر از پند من
شتابیدی و جنگ را ساختی    بکردار آتش همی تاختی
مرا حاجت از کردگار جهان    برین گونه بود آشکار و نهان
که روزی تو پیش من آیی بجنگ    کنون آمدی نیست جای درنگ
به پیران سر اکنون بوردگاه    بگردیم یک با دگر بی‌سپاه
سپهدار ترکان برآراست کار    ز لشکر گزید آن زمان ده سوار
ابا اسب و ساز و سلیح تمام    همه شیرمرد و همه نیک‌نام
همانگه ز ایران سپه پهلوان    بخواند آن زمان ده سوار جوان
برون تاختند از میان سپاه    برفتند یکسر بوردگاه
که دیدار دیده بریشان نبود    دو سالار زین گونه زرم آزمود
ابا هر سواری ز ایران سپاه    ز توران یکی شد ورا رزم خواه
نهادند پس گیو را با گروی    که همزور بودند و پرخاشجوی
گروی زره کز میان سپاه    سراسر برو بود نفرین شاه
که بگرفت ریش سیاوش بدست    سرش را برید از تن پاک پست
دگر با فریبرز کاوس تفت    چو کلباد ویسه بورد رفت
چو رهام گودرز با بارمان    برفتند یک با دگر بدگمان
گرازه بشد با سیامک بجنگ    چو شیر ژیان با دمنده نهنگ
چو گرگین کارآزموده سوار    که با اندریمان کند کارزار
ابا بیژن گیو رویین گرد    بجنگ از جهان روشنایی ببرد
چو او خواست با زنگه شاوران    دگر برته با کهرم از یاوران
چو دیگر فروهل بد و زنگله    برون تاختند از میان گله
هجیر و سپهرم بکردار شیر    بدان رزمگاه اندر آمد دلیر
چو گودرز کشواد و پیران بهم    همه ساخته دل بدرد و ستم
میان بسته هر دو سپهبد بکین    چه از پادشاهی چه از بهر دین
بخوردند سوگند یک بادگر    که کس برنگرداند از کینه سر
بدان تا کرا گردد امروز کار    که پیروز برگردد از کارزار
دو بالا بداندر دو روی سپاه    که شایست کردن بهرسو نگاه
یکی سوی ایران دگر سوی تور    که دیدار بودی بلشکر ز دور
بپیش اندرون بود هامون و دشت    که تا زنده شایست بر وی گذشت
سپهدار گودرز کرد آن نشان    که هر کو ز گردان گردنکشان
بزیر آورد دشمنی را چو دود    درفشی ز بالا برآرند زود
سپهدار پیران نشانی نهاد    ببالای دیگر همین کرد یاد
ازآن پس بهامون نهادند سر    بخون ریختن بسته گردان کمر
بتیغ و بگرز و بتیر و کمر    همی آزمودند هرگونه بند
دلیران توران و کنداوران    ابا گرز و تیغ و پرنداوران
که گر کوه پیش آمدی روز جنگ    نبودی بر آن رزم کردن درنگ
همه دستهاشان فروماند پست    در زور یزدان بریشان ببست
بدان بلا اندر آویختند    که بسیار بیداد خون ریختند
فرومانده اسبان جنگی بجای    تو گفتی که با دست بستست پای
بریشان همه راستی شد نگون    که برگشت روز و بجوشید خون
چنان خواست یزدان جان‌آفرین    که گفتی گرفت آن گوان را زمین
ز مردی که بودند با بخت خویش    برآویختند از پی تخت خویش
سران از پی پادشاهی بجنگ    بدادند جان از پی نام و ننگ
دمان آمدند اندر آوردگاه    ابا یکدگر ساخته کینه خواه
نخستین فریبرز نیو دلیر    ز لشکر برون تاخت برسان شیر
بنزدیک کلباد ویسه دمان    بیامد بزه برنهاده کمان
همی گشت و تیرش نیامد چو خواست    کشید آن پرنداور از دست راست
برآورد و زد تیر بر گردنش    بدو نیم شد تا کمرگه تنش
فرود آمد از اسب و بگشاد بند    ز فتراک خویش آن کیانی کمند
ببست از بر باره کلباد را    گشاد از برش بند پولاد را
ببالا برآمد به پیروز نام    خروشی برآورد و بگذارد گام
که سالار ما باد پیروزگر    همه دشمن شاه خسته‌جگر
و دیگر گروی زره دیو نیو    برون رفت با پور گودرز گیو
بنیزه فراوان برآویختند    همی زهر با خون برآمیختند
سناندار نیزه ز چنگ سوار    فرو ریخت از هول آن کارزار
کمانبرگرفتند و تیر خدنگ    یک اندر دگر تاخته چون پلنگ
همی زنده بایست مر گیو را    کز اسب اندر آرد گو نیو را
چنان بسته در پیش خسرو برد    ز ترکان یکی هدیه‌ی نو برد
چو گیو اندر آمد گروی از نهیب    کمان شد ز دستش بسوی نشیب
سوی تیغ برد آن زمان دست خویش    دمان گیو نیو اندر آمد بپیش
عمودی بزد بر سر و ترگ اوی    که خون اندر آمد ز تارک بروی
همیدون ز زین دست بگذاردش    گرفتش ببر سخت و بفشاردش
که بر پشت زین مرد بی‌توش گشت    ز اسب اندر افتاد و بیهوش گشت
فرود آمد از باره جنگی پلنگ    دو دست از پس پشت بستش چو سنگ
نشست از بر زین و او را بپیش    دوانید و شد تا بر یار خویش
ببالا برآمد درفشی بدست    بنعره همی کوه را کرد پست
به پیروزی شاه ایران زمین    همی خواند بر پهلوان آفرین
سه دیگر سیامک ز توران سپاه    بشد با گرازه بوردگاه
برفتند و نیزه گرفته بدست    خروشان بکردار پیلان مست
پر از جنگ و پر خشم کینه‌وران    گرفتند زان پس عمود گران
چو شیران جنگی برآشوفتند    همی بر سر یکدگر کوفتند
زبانشان شد از تشنگی لخت لخت    بتنگی فراز آمد آن کار سخت
پیاده شدند و برآویختند    همی گرد کینه برانگیختند
گرازه بزد دست برسان شیر    مر او را چو باد اندر آورد زیر
چنان سخت زد بر زمین کاستخوانش    شکست و برآمد ز تن نیز جانش
گرازه هم آنگه ببستش باسب    نشست از بر زین چو آذرگشسب
گرفت آنگه اسب سیامک بدست    ببالا برآمد بکردار مست
درفش خجسته بدست اندرون    گرازان و شادان و دشمن نگون
خروشان و جوشان و نعره زنان    ابر پهلوان آفرین برکنان
چهارم فروهل بد و زنگله    دو جنگی بکردار شیر یله
بایران نبرده بتیر و کمان    نبد چون فروهل دگر بدگمان
چو از دور ترک دژم را بدید    کمان را بزه کرد و اندر کشید
برآورد زان تیرهای خدنگ    گرفته کمان رفت پیشش بجنگ
ابر زنگله تیرباران گرفت    ز هر سو کمین سواران گرفت
خدنگی برانش برآمد چو باد    که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد
بروی اندر آمد تگاور ز درد    جدا شد ازو زنگله روی زرد
نگون شد سر زنگله جان بداد    تو گفتی همانا ز مادر نزاد
فروهل فروجست و ببرید سر    برون کرد خفتان رومی ز بر
سرش را بفتراک زین برببست    بیامد گرفت اسب او را بدست
ببالا برآمد بسان پلنگ    بخون غرقه گشته بر و تیغ و چنگ
درفش خجسته برآورد راست    شده شادمان یافته هرچ خواست
خروشید زان پس که پیروز باد    سر خسروان شاه فرخ نژاد
به پنجم چو رهام گودرز بود    که با بارمان او نبرد آزمود
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جهان ارا , رعایت ایمنی , ماموریت های نیروهای مسلح , رضوی , وودز , انیمیشن کوبو و دو رشته سیم , شرکت کنتور سازی , تیم کین , جشنواره هنر آسمانی , سفلیس ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / جامعه آماده (1) (اصول آماده‌سازی سازمان‌ها و جوامع برای رویارویی با شرایط اضطراری) , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , برنامه‌های ایمنی و سلامت عمومی / عدالت در سلامت , بانک اطلاعاتی کتاب / جمعیت و تنظیم خانواده , بانک اطلاعاتی کتاب / افسانه‌های ایرانی , بانک اطلاعاتی کتاب / اوسنه گمشده , بانک اطلاعاتی کتاب / شب بخیر کوچولو , علمی و آموزشی , کشاورزی و شیلات , کشاورزی ـ تحقیق و پژوهش / ارزیابی ویژگی های جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط تنش اسمزی و هم بستگی آنها با سرعت سبز شدن و مقاومت به خشکی در شرایط مزرعه ای , بانک اطلاعاتی کتاب / Headway elementary: workbook , بانک اطلاعاتی کتاب / صحیفه سجادیه: نیایشهای جاودانی حضرت علی بن الحسین (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / روانخوانی و تجوید قرآن کریم 'با تجدیدنظر و اضافات' ,

برخی منابع مهم خبری
e-estekhdam.com ای استخدام , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , karyab.net کاریاب , jamnews.ir جام نیوز , fa.alalam.ir العالم , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , parsnews.com پارس نیوز , chetor.com چطور ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.