شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018

داستان دوازده رخ (۱۸)


بپیش تو آیند و فرمان کنند    بپیمان روان را گروگان کنند
وگر تو شوی کشته بر دست من    کسی را نیازارم از انجمن
مرا با سپاه تو پیکار نیست    بریشان ز من نیز تیمار نیست
چو گودرز گفتار پیران شنید    از اختر همی بخت وارونه دید
نخست آفرین کرد بر کردگار    دگر یاد کرد از شه نامدار
بپیران چنین گفت کای نامور    شنیدیم گفتار تو سربسر
ز خون سیاوش بافراسیاب    چه سودست از داد سر برمتاب
که چون گوسفندش ببرید سر    پر از خون دل از درد خسته جگر
ازان پس برآورد ز ایران خروش    زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش
سیاوش بسوگند تو سربداد    تو دادی بخیره مر او را بباد
ازان پس که نزد تو فرزند من    بیامد کشیدی سر از پند من
شتابیدی و جنگ را ساختی    بکردار آتش همی تاختی
مرا حاجت از کردگار جهان    برین گونه بود آشکار و نهان
که روزی تو پیش من آیی بجنگ    کنون آمدی نیست جای درنگ
به پیران سر اکنون بوردگاه    بگردیم یک با دگر بی‌سپاه
سپهدار ترکان برآراست کار    ز لشکر گزید آن زمان ده سوار
ابا اسب و ساز و سلیح تمام    همه شیرمرد و همه نیک‌نام
همانگه ز ایران سپه پهلوان    بخواند آن زمان ده سوار جوان
برون تاختند از میان سپاه    برفتند یکسر بوردگاه
که دیدار دیده بریشان نبود    دو سالار زین گونه زرم آزمود
ابا هر سواری ز ایران سپاه    ز توران یکی شد ورا رزم خواه
نهادند پس گیو را با گروی    که همزور بودند و پرخاشجوی
گروی زره کز میان سپاه    سراسر برو بود نفرین شاه
که بگرفت ریش سیاوش بدست    سرش را برید از تن پاک پست
دگر با فریبرز کاوس تفت    چو کلباد ویسه بورد رفت
چو رهام گودرز با بارمان    برفتند یک با دگر بدگمان
گرازه بشد با سیامک بجنگ    چو شیر ژیان با دمنده نهنگ
چو گرگین کارآزموده سوار    که با اندریمان کند کارزار
ابا بیژن گیو رویین گرد    بجنگ از جهان روشنایی ببرد
چو او خواست با زنگه شاوران    دگر برته با کهرم از یاوران
چو دیگر فروهل بد و زنگله    برون تاختند از میان گله
هجیر و سپهرم بکردار شیر    بدان رزمگاه اندر آمد دلیر
چو گودرز کشواد و پیران بهم    همه ساخته دل بدرد و ستم
میان بسته هر دو سپهبد بکین    چه از پادشاهی چه از بهر دین
بخوردند سوگند یک بادگر    که کس برنگرداند از کینه سر
بدان تا کرا گردد امروز کار    که پیروز برگردد از کارزار
دو بالا بداندر دو روی سپاه    که شایست کردن بهرسو نگاه
یکی سوی ایران دگر سوی تور    که دیدار بودی بلشکر ز دور
بپیش اندرون بود هامون و دشت    که تا زنده شایست بر وی گذشت
سپهدار گودرز کرد آن نشان    که هر کو ز گردان گردنکشان
بزیر آورد دشمنی را چو دود    درفشی ز بالا برآرند زود
سپهدار پیران نشانی نهاد    ببالای دیگر همین کرد یاد
ازآن پس بهامون نهادند سر    بخون ریختن بسته گردان کمر
بتیغ و بگرز و بتیر و کمر    همی آزمودند هرگونه بند
دلیران توران و کنداوران    ابا گرز و تیغ و پرنداوران
که گر کوه پیش آمدی روز جنگ    نبودی بر آن رزم کردن درنگ
همه دستهاشان فروماند پست    در زور یزدان بریشان ببست
بدان بلا اندر آویختند    که بسیار بیداد خون ریختند
فرومانده اسبان جنگی بجای    تو گفتی که با دست بستست پای
بریشان همه راستی شد نگون    که برگشت روز و بجوشید خون
چنان خواست یزدان جان‌آفرین    که گفتی گرفت آن گوان را زمین
ز مردی که بودند با بخت خویش    برآویختند از پی تخت خویش
سران از پی پادشاهی بجنگ    بدادند جان از پی نام و ننگ
دمان آمدند اندر آوردگاه    ابا یکدگر ساخته کینه خواه
نخستین فریبرز نیو دلیر    ز لشکر برون تاخت برسان شیر
بنزدیک کلباد ویسه دمان    بیامد بزه برنهاده کمان
همی گشت و تیرش نیامد چو خواست    کشید آن پرنداور از دست راست
برآورد و زد تیر بر گردنش    بدو نیم شد تا کمرگه تنش
فرود آمد از اسب و بگشاد بند    ز فتراک خویش آن کیانی کمند
ببست از بر باره کلباد را    گشاد از برش بند پولاد را
ببالا برآمد به پیروز نام    خروشی برآورد و بگذارد گام
که سالار ما باد پیروزگر    همه دشمن شاه خسته‌جگر
و دیگر گروی زره دیو نیو    برون رفت با پور گودرز گیو
بنیزه فراوان برآویختند    همی زهر با خون برآمیختند
سناندار نیزه ز چنگ سوار    فرو ریخت از هول آن کارزار
کمانبرگرفتند و تیر خدنگ    یک اندر دگر تاخته چون پلنگ
همی زنده بایست مر گیو را    کز اسب اندر آرد گو نیو را
چنان بسته در پیش خسرو برد    ز ترکان یکی هدیه‌ی نو برد
چو گیو اندر آمد گروی از نهیب    کمان شد ز دستش بسوی نشیب
سوی تیغ برد آن زمان دست خویش    دمان گیو نیو اندر آمد بپیش
عمودی بزد بر سر و ترگ اوی    که خون اندر آمد ز تارک بروی
همیدون ز زین دست بگذاردش    گرفتش ببر سخت و بفشاردش
که بر پشت زین مرد بی‌توش گشت    ز اسب اندر افتاد و بیهوش گشت
فرود آمد از باره جنگی پلنگ    دو دست از پس پشت بستش چو سنگ
نشست از بر زین و او را بپیش    دوانید و شد تا بر یار خویش
ببالا برآمد درفشی بدست    بنعره همی کوه را کرد پست
به پیروزی شاه ایران زمین    همی خواند بر پهلوان آفرین
سه دیگر سیامک ز توران سپاه    بشد با گرازه بوردگاه
برفتند و نیزه گرفته بدست    خروشان بکردار پیلان مست
پر از جنگ و پر خشم کینه‌وران    گرفتند زان پس عمود گران
چو شیران جنگی برآشوفتند    همی بر سر یکدگر کوفتند
زبانشان شد از تشنگی لخت لخت    بتنگی فراز آمد آن کار سخت
پیاده شدند و برآویختند    همی گرد کینه برانگیختند
گرازه بزد دست برسان شیر    مر او را چو باد اندر آورد زیر
چنان سخت زد بر زمین کاستخوانش    شکست و برآمد ز تن نیز جانش
گرازه هم آنگه ببستش باسب    نشست از بر زین چو آذرگشسب
گرفت آنگه اسب سیامک بدست    ببالا برآمد بکردار مست
درفش خجسته بدست اندرون    گرازان و شادان و دشمن نگون
خروشان و جوشان و نعره زنان    ابر پهلوان آفرین برکنان
چهارم فروهل بد و زنگله    دو جنگی بکردار شیر یله
بایران نبرده بتیر و کمان    نبد چون فروهل دگر بدگمان
چو از دور ترک دژم را بدید    کمان را بزه کرد و اندر کشید
برآورد زان تیرهای خدنگ    گرفته کمان رفت پیشش بجنگ
ابر زنگله تیرباران گرفت    ز هر سو کمین سواران گرفت
خدنگی برانش برآمد چو باد    که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد
بروی اندر آمد تگاور ز درد    جدا شد ازو زنگله روی زرد
نگون شد سر زنگله جان بداد    تو گفتی همانا ز مادر نزاد
فروهل فروجست و ببرید سر    برون کرد خفتان رومی ز بر
سرش را بفتراک زین برببست    بیامد گرفت اسب او را بدست
ببالا برآمد بسان پلنگ    بخون غرقه گشته بر و تیغ و چنگ
درفش خجسته برآورد راست    شده شادمان یافته هرچ خواست
خروشید زان پس که پیروز باد    سر خسروان شاه فرخ نژاد
به پنجم چو رهام گودرز بود    که با بارمان او نبرد آزمود
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
گران قیمت ترین بازیکن , کیوروگی , نه به تصادف , بازرسی صنفی , بلور , معارف قرآنی , شاخص های رفاهی , تسهیلات بهسازی , هنرکده لنا , بنتلی کونتیننتال ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی فیلم / کیکا - KIKA , بانک اطلاعاتی کتاب / آئین زندگی در پرتو سیره و کلام معصومین علیهم‌السلام , بانک اطلاعاتی کتاب / تجربه مدرنیته: هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت ناحیه مقدسه، زیارت آل یس، زیارت عاشورا و دعای علقمه، دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / تحفه العروس: انیس القلوب و مفرح المحبوب , بانک اطلاعاتی کتاب / حسنی چقدر شیطونکه , بانک اطلاعاتی کتاب / پیوست جداول مهندسی برق و قدرت , علم و زندگی , مشاغل , مهارت شغلی ـ صنعت / لوله کشی عمومی , بانک اطلاعاتی کتاب / پنیر مرا چه کسی برداشته است؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / اینگونه باور کنیم: سیری در عقاید ,

برخی منابع مهم خبری
musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , salamatnews.com سلامت نیوز , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , zoomit.ir زومیت , rokna.ir رکنا , fardanews.com فردا نیوز , baharnews.ir بهارنیوز , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , fararu.com فرارو ,وبگردی
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند