شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018

ستیز و قدرت


  ستيز و قدرت
نظريه‌هاى تعارضى اغلب در ارتباطى تنگاتنگ با ‌ 'مسئله‌شناسى قدرت' ديده مى‌شوند (رجوع کنيد به: دارندورف، ۱۹۷۲ و هولم، ۱۹۷۰). مثلاً برهمين شيوه نزد دارندورف تعارض اجتماعى از تقابل بين 'طبقه حاکم' و 'طبقه محکوم' استنباط و استنتاج مى‌شود. به‌نظر او در هرجا که حاکميت و سلطه وجود دارد، تعارض هم به‌وجود مى‌آيد. چنين ديدگاه بينشى به دو دليل کوته‌بينانه است: يکى اينکه در جوامع کثرت‌گرا تقابل بين 'طبقه حاکم و محکوم' فوق‌العاده پيچيده و جزءبينانه (partikularisieren) است (رجوع کنيد به: مبحث منافع و اتحاديه‌ها - قدرت اجتماعي). در مرحله دوم قدرت هميشه و در اصل سبب تعارض نمى‌شود (رجوع کنيد به: شويش، ۱۹۷۳)، حداقل وقتى قدرت تعارض‌آفرين نيست که:
- قدرت قانونى شمرده شود (يعنى حاکميت و سلطه قانونى و مشروع).
- اطاعت و انقياد درونى شده باشد و يا به‌صورت عادت درآمده باشد.
- اطاعت و انقياد پاداش داده شده باشد يعنى ابزارى شده است.
هم‌چنين تعارض‌ها منحصراً به‌وسيله قدرت يا اعمال قدرت به‌وجود نمى‌آيند، بلکه تعارض‌ها مى‌توانند کاملاً به‌وسيله انگيزه‌ها و علل ديگرى ايجاد شوند از جمله:
- به‌وسيله تحول اجتماعى و به‌ويژه تحول مبتنى بر توسعه تکنولوژى.
- به‌وسيله انطباق فرهنگى (Akkulturation) يعنى تماس محافل فرهنگى مختلف باهم.
- به‌وسيله سيستم‌هاى مرجعى گوناگون (گروه‌هاى مرجع، نقش‌هاى مرتبط باهم و ارتباط نقشي).
اگر انسان توجه خود را روى تعارض منافع متمرکز کند، در اين‌صورت رابطه بين قدرت و تعارض تنگ‌تر مى‌شود: به‌منزله موضوعات منافع، قدرت نيز به‌منزله ارزش مطلوب جلوه مى‌کند و در کنار آن نيز کالاها، امتيازات، حيثيت و غيره مطلوب به‌نظر مى‌رسد. با اتکاء به طرح نظرى کورت هولم (۱۹۷۰) مى‌توانيم از چنين موضوعات مطلوبي، منفعت معين و خاصى را مشتق و استنتاج کنيم. اين منفعت را با اهميت ذهنى آن مى‌سنجيم که اين کالاهاى اجتماعى (فى‌المثل حيثيت اجتماعي، نفوذ اجتماعى و غيره) براى هر محفل اشخاص اهميت دارند، در اين‌صورت از شدت و عمق منافع (Valenzen) سخن مى‌گوئيم. باز اين شدت و عمق منافع را با منابع آنها مى‌سنجيم که براى وصول به هدف‌ها برقرار شده‌اند (مثل وسيله قدرت). در اين‌صورت ما نيروى پيش‌برنده يک فرد، يک گروه يا يک تشکيلات را مشخص مى‌کنيم. در برابر اين قدرت پيش‌برندگي، قدرت پيش‌برندگى يا قدرت اجتناب و سرپيچى گروه‌هاى اجتماعى رقيب قرار مى‌گيرند:
هم‌چنين مهم آن است که در تعارض منافع و تعارض توزيع، قدرت مى‌تواند هم به‌منزله موضوع منافع به‌نظر برسد و هم در تحقق هدف‌ها (قدر و اعتبار) به‌منزله وسيله (و ابزار) به‌کار برده شود.
اغلب ابزار قدرت در مورد تعارض به‌کار برده نمى‌شود مگر وقتى که به‌طور صريح يا تلويحى مورد تهديد قرار گيرد. اين مسئله که آيا و کى و چه زمانى قدرت پنهان يا بالقوه (power) به 'قدرت متجلى و آشکار' (force) تبديل مى‌شود، يعنى از قوه به فعل مى‌رسد، مسئله شرايط اضافى است (رجوع کنيد به: شنايدر، ۱۹۷۸)؛ زيرا اين امر را بايد در نظر گرفت که کاربرد قدرت 'گران' است. به‌عنوان 'هزينه‌هاى قدرت' (به‌نظر هارساني) (Harsanyi) اين موارد به‌نظر مى‌رسند:
۱. فرد قدرتمند مى‌بايد در شرايطى 'دليل و نشانه قدرت' را ارائه دهد؛ چه در غير اين‌صورت به اين نحو درک مى‌شود که شايد هم وسيله قدرت آن خيلى کارآمد و مؤثر نمى‌باشد.
۲. اعمال‌کننده قدرت، جاذبه خود را از دست مى‌دهد؛ به‌ويژه اگر اعمال قدرت کمتر قانونى جلوه کند و وسيله اعمال قدرت با انکار و رد روبرو شود.
۳. کاربرد قدرت، راهبردهاى مخالف قدرت را (به‌صورت قدرت متقابل) تقويت مى‌کند و نيز گرايش‌هاى انحرافى (به‌صورت آموزش‌هاى اجتناب‌کردن) و عکس‌العمل (بازتاب‌هاى لجاجت‌آميز تا سرحد شورش) را سبب مى‌شود.
۴. تا زمانى‌که قدرت برحسب نظر فرد مقهور به‌صورت غيرقانونى به‌کار برده شود، به‌هر صورت سبب انقياد مى‌شود نه برعکس سبب پذيرش و قبولى آن. لذا هزينه‌هاى نظارتى مداومى لازم است تا نگهدارى شرايط تحميل‌شده را تضمين کند.
  خطوط تنش‌برانگيز يا شکاف‌ها
تقابل و تعارض منافع در توزيع ستيزها و اختلافات اغلب به‌صورت دو ارزشى يا دوبخشى (dichotomisiert) به‌نظر مى‌رسند، اما از آنجا که تعارض منافع در سطوح متعدد وجود دارند، ممکن است حالات دو ارزشى فراوان و متعدد باشند. از اين لحاظ اختلاف‌هائى بين سرمايه و کار، بين راست‌گرا و چپ‌گرا، بين پروتستان و کاتوليک، بين بازرگانان و مهندسان و غيره وجود دارد و همراه آن تعارض‌هائى بين دسته‌ها و 'گروه‌بندى‌هاى برابر و نابرابر' قابل تميز است. يک مثال براى مورد اول عرضه‌کنندگان يا احزاب است که بين آنها رقابت اتفاق مى‌افتد و يک مثال براى مورد دوم تعارض بين مديريت و کارکنان يا بين کليسا و دولت است؛ هم‌چنين اگر تعارض‌هاى منافع در هنگام مواجهه و رو در رو قرارگرفتن‌ها اغلب دوگانه جلوه کنند - و اين امر اغلب تنها تحت تأثير ايدئولوژى‌هاى قطبى‌شده اتفاق مى‌افتند - در اين‌صورت منافع به‌ندرت به‌طور کامل در تقابل هم قرار مى‌گيرند. به اين ترتيب تقريباً بين حکومت و اقتصاد ذخيره بسيار زيادى از منافع مشترک وجود دارد؛ حتى مى‌تواند بين تعارض سرمايه و کار، جوّ منافع مشترک قابل دريافت و تشخيص باشد. البته اگر آنها فقط در حيطه تصرّف و کار بنگاه‌هاى توليدى (Unternehmung) باشند.
براساس دلايل ذکرشده - چندبعدى بودن تعارض‌ها و نيز محدودکردن تقابل‌ها - تنها مقابله‌هاى ساده شده 'حاکم' و 'محکوم' به‌منزله زيرساخت در زمينه 'خاص' تعارض اجتماعى هستند که از لحاظ تجربى حد اعلاء موارد نهائى را مى‌گيرند و حتى در ديکتاتورى‌هاى خشن و آشکار نظامى به‌ چنين تفاوت‌گذارى نياز دارند. حالا اگر اين دوگانگى و دوارزشى‌بودن به‌منزله تصور و برداشت الگو (مدل) مصداق داشته باشد مى‌توان به‌شرح زير داورى کرد: منافع 'طبقه حاکم' گرايش به‌سوى محافظه‌کارى دارد، يعنى در جهت حفظ يا گسترش قدرت سوگيرى شده است. در اين‌صورت طبقه حاکم و به‌ويژه 'نيروهاى مقاومت و پايداري' را شکوفا و تقويت مى‌سازند. اين فرض به‌وسيله اين فرضيه رفتارى مناسب تقويت و تأييد مى‌شود که اگر انسان‌ها امتيازاتى داشته باشند، در آن‌صورت به آن شيوه‌هاى رفتارى تمايل دارند که در خدمت تأمين و حراست از اين امتيازات باشد و نيز به شيوه تفکرى گرايش پيدا مى‌کنند که باز در خدمت توجيه اين امتيازات باشد (رجوع کنيد به: مالوسکي، ۱۹۷۷). برعکس آن است که منافع 'طبقه محکوم' در جهت تغيير اوضاع، يعنى غلبه بر مناسبات موجود و تغيير و تجديد توزيع کالاها و امتيازات به اين صورت سوگيرى شوند. طبقات محکوم از اين طريق 'نيروهاى تغييردهنده' را تقويت و شکوفا مى‌‌کنند.
از آنجا که ناموزونى‌هاى متعدد قدرت (Machtasymmetrien) در داخل جامعه وجود دارد، اين تصور الگوئى به‌طور خيلى محدود سودمند خواهد بود تا نيروهاى متمايل به مقاومت و پايدارى و تغيير را بازشناسى کند. اين امر هم‌چنين به‌وسيله فرض خطوط تنش‌برانگيز چندين‌گانه (يعنى شکاف‌ها) روشن مى‌شود که جامعه را در سطوح متعدد و به اجزاء متعدد تقسيم مى‌کند (فى‌المثل خطوط تضاد بين مذاهب، نژادها، دستجات روستائي، تصرف و انواع گوناگون ورود به وسايل توليد، به محل‌هاى اشتغال و غيره). اين نوع خطوط تنش‌برانگيز به‌ويژه آن‌گاه جداکننده‌اند که يکى از اين تعارض‌ها به‌صورت حاکم و غالب در‌آيد يا براساس خطوط منفک‌کننده اجتماعي، روى هم انباشته و انبار شود.
اگر خطوط تنش‌برانگيز روى‌هم انباشته نشوند، در اين‌صورت اختلاف کل، باز در اختلافات جداگانه متعدد پراکنده مى‌شود که اين اختلافات هر فرد مشمول را به‌نتايج گوناگونى هدايت و دلالت مى‌کنند. روى اين دلايل است که اين امر، براى جوامع به‌طور عام تقليل‌دهنده تعارض خواهد بود چنانچه تعارض منافع در سطوح متفاوت و گوناگون (فى‌المثل: اقتصاد، سياست، مذهب، تعلق‌نژادي، زبان، جنسيت، سن و سال و غيره) وجود داشته باشند و برهمين سطوح انتقال داده شوند. در چنين موردى تعارض‌ها ممکن است با بيشترين مقدار 'خنثى‌شوند' و نتايج تعارض احتمالاً به‌طور تصاعدى افزايش نيابند. اين امر به‌ويژه بدان وسيله تضمين مى‌شود که افراد به مناسبات نقش‌هاى گوناگون و در منابع و مضامين مرجع (Bezugskontexte) برانگيخته شوند و به عملياتى دست زنند که از لحاظ ويژگى موقعيت‌ها و ويژگى نقش‌ها بر وضعيت‌هاى متفاوت منافع دلالت داشته باشند و هرکدام سازش‌هاى متفاوتى را متوقع و طالب باشند.
حالا اگر استدلال شکاف و خطوط تنش‌برانگيز را با تصور و برداشت محروميت نسبى (مثلاً از گور) و با نظريه درک شده ابزارمندى (فى‌المثل نزد مولر) - آنچنان که در چارچوب نظريه انتظارات ارزشى بيان شده‌اند - به‌هم مربوط کنيم در اين‌صورت مى‌توانيم طرح نظرى انديشه‌ها و تأملات پيشين خود را به‌صورت زير جمع‌بندى کنيم:
تعارض آشکار توزيعى به‌همان نسبت زيادتر بروز مى‌کند که:
- 'محروميت نسبي' افراد يا گروه‌ها (يا شرايط محروميت آنها) شديدتر باشد.
- خطوط و شکاف‌هاى محروميت مقاوم‌تر باشند (يعنى شرط شکاف و فاصله برقرار باشد).
- انتظار و اعتماد به آن شديدتر باشد، بدين‌وجه که رفتار تعارضى 'از لحاظ ابزاري' براى وصول به چنين هدف‌هائى مناسب‌تر مى‌نمايد که در ارتباط با اين هدف‌ها محروميت وجود دارد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
العمار عراق , رادیو اربعین , حمله موشکی , آرتوز , معرفی آرامگاه , اسطوره برزیلی , جانور , سازمان لیگ , کمک هزینه درسی , خواهران ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / داستانهایی از دنیا و آخرت , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب قرمز 1: خودآموز و پیش‌نیاز پرداختن به سیستم‌های حفاظتی و ایمنی: آموزشی، پژوهشی و کاربردی "علوم پایه" , بانک اطلاعاتی کتاب / خلیج فارس , بانک اطلاعاتی کتاب / یادگیری مفاهیم ریاضی , خانه و خانواده , آشپزی , پلو و چلو / پلو به طریقه پرتغالی , بانک اطلاعاتی کتاب / القرآن الکریم , سیاسی , علوم سیاسی , اخلاق و سیاست‏ / مجسمه‌ها میگریند , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی اول ابتدایی: شامل: تمرین‌ها، فعالیت‌ها و راه‌کارهای خلاق , بانک اطلاعاتی کتاب / بزرگان فلسفه , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌آزمون (3) سال سوم دبیرستان (انسانی) ,

برخی منابع مهم خبری
home.abrarnews.com روزنامه ابرار , armanshargh.ir آرمان شرق , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , banifilm.ir بانی فیلم , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , salamatnews.com سلامت نیوز , shabakeh-mag.com مجله شبکه , cinemakhabar.ir سینما خبر , entekhab.ir انتخاب ,وبگردی
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند