جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

اندر ستایش سلطان محمود (۷)


یکی مرد جنگی فریدون نژاد    که چون او دلاور ز مادر نزاد
نباشد مرا ننگ رفتن بجنگ    پیاده بسازیم جنگ پلنگ
وزان سو بر شیده شد ترجمان    که دوری گزین از بد بدگمان
جز از بازگشتن ترا رای نیست    که با جنگ خسرو ترا پای نیست
بهنگام کردن ز دشمن گریز    به از کشتن و جستن رستخیز
بدان نامور ترجمان شیده گفت    که آورد مردان نشاید نهفت
چنان دان که تا من ببستم کمر    همی برفرازم بخورشید سر
بدین زور و این فره و دستبرد    ندیدم بوردگه نیز گرد
ولیکن ستودان مرا از گریز    به آید چو گیرم بکاری ستیز
هم از گردش چرخ بر بگذرم    وگر دیده‌ی اژدها بسپرم
گر ایدر مرا هوش بر دست اوست    نه دشمن ز من باز دارد نه دوست
ندانم من این زور مردی ز چیست    برین نامور فره ایزدیست
پیاده مگر دست یابم بدوی    بپیکار خون اندر آرم بجوی
بشیده چنین گفت شاه جهان    که ای نامدار از نژاد مهان
ز تخم کیان بی گمان کس نبود    که هرگز پیاده نبرد آزمود
ولیکن ترا گرد چنینست کام    نپیچم ز رای تو هرگز لگام
فرود آمد از اسب شبرنگ شاه    ز سر برگرفت آن کیانی کلاه
برهام داد آن گرانمایه اسب    پیاده بیامد چو آذرگشسب
پیاده چو از دور دیدش پشنگ    فرود آمد از باره جنگی پلنگ
بهامون چو پیلان بر آویختند    همی خاک با خون برآمیختند
چو شیده بدید آن بر و برز شاه    همان ایزدی فر و آن دستگاه
همی جست کید مگر زو رها    که چون سر بشد تن نیارد بها
چو آگاه شد خسرو از روی اوی    وزان زور و آن برز بالای اوی
گرفتش بچپ گردن و راست پشت    برآورد و زد بر زمین بر درشت
همه مهره‌ی پشت او همچو نی    شد از درد ریزان و بگسست پی
یکی تیغ تیز از میان بر کشید    سراسر دل نامور بر درید
برو کرد جوشن همه چاک چاک    همی ریخت بر تارک از درد خاک
برهام گفت این بد بدسگال    دلیر و سبکسر مرا بود خال
پس از کشتنش مهربانی کنید    یکی دخمه‌ی خسروانی کنید
تنش را بمشک و عبیر و گلاب    بشویی مغزش بکافور ناب
بگردنش بر طوق مشکین نهید    کله بر سرش عنبرآگین نهید
نگه کرد پس ترجمانش ز راه    بدید آن تن نامبردار شاه
که با خون ازان ریگ برداشتند    سوی لشکر شاه بگذاشتند
بیامد خروشان بنزدیک شاه    که ای نامور دادگر پیشگاه
یکی بنده بودم من او را نوان    نه جنگی سواری و نه پهلوان
بمن بر ببخشای شاها بمهر    که از جان تو شاد بادا سپهر
بدو گفت شاه آنچ دیدی ز من    نیا را بگو اندر آن انجمن
زمین را ببوسید و کرد آفرین    بسیچید ره سوی سالار چین
وزان دشت کیخسرو کینه‌جوی    سوی لشکر خویش بنهاد روی
خروشی بر آمد ز ایران سپاه    که بخشایش آورد خورشید و ماه
بیامد همانگاه گودرز و گیو    چو شیدوش و رستم چو گرگین نیو
همه بوسه دادند پیشش زمین    بسی شاه را خواندند آفرین
وزان روی ترکان دو دیده براه    که شویده کی آید ز آوردگاه
سواری همی شد بران ریگ نرم    برهنه سر و دیده پر خون و گرم
بیامد بنزدیک افراسیاب    دل از درد خسته دو دیده پر آب
برآورد پوشیده راز از نهفت    همه پیش سالار ترکان بگفت
جهاندار گشت از جهان ناامید    بکند آن چو کافور موی سپید
بسر بر پراگند ریگ روان    ز لشکر برفت آنک بد پهلوان
رخ شاه ترکان هر آنکس که دید    بر و جامه و دل همه بردرید
چنین گفت با مویه افراسیاب    کزین پس نه آرام جویم نه خواب
مرا اندرین سوگ یاری کنید    همه تن بتن سوگواری کنید
نه بیند سر تیغ ما را نیام    نه هرگز بوم زین سپس شادکام
ز مردم شمر ار ز دام و دده    دلی کو نباشد بدرد آژده
مبادا بدان دیده در آب و شرم    که از درد ما نیست پر خون گرم
ازان ماه‌دیدار جنگی سوار    ازان سروبن بر لب جویبار
همی ریخت از دیده خونین سرشک    ز دردی که درمان نداند پزشک
همه نامداران پاسخ‌گزار    زبان برگشادند بر شهریار
که این دادگر بر تو آسان کناد    بداندیش را دل هراسان کناد
ز ما نیز یک تن نسازد درنگ    شب و روز بر درد و کین پشنگ
سپه را همه دل خروشان کنیم    باوردگه بر سر افشان کنیم
ز خسرو نبد پیش ازین کینه چیز    کنون کینه بر کین بیفزود نیز
سپه دل شکسته شد از بهر شاه    خروشان و جوشان همه رزمگاه
چو خورشید برزد سر از برج گاو    ز هامون برآمد خروش چکاو
تبیره برآمد ز هر دو سرای    همان ناله بوق باکرنای
ز گردان شمشیرزن سی هزار    بیاورد جهن از در کارزار
چو خسرو بر آن گونه بر دیدشان    بفرمود تا قارن کاویان
ز قلب سپاه اندر آمد چو کوه    ازو گشت جهن دلاور ستوه
سوی راست گستهم نوذر چو گرد    بیامد دمان با درفش نبرد
جهان شد ز گرد سواران بنفش    زمین پرسپاه و هوا پر درفش
بجنبید خسرو ز قلب سپاه    هم افراسیاب اندران رزمگاه
بپیوست جنگی کزان سان نشان    ندادند گردان گردنکشان
بکشتند چندان ز توران سپاه    که دریای خون گشت آوردگاه
چنین بود تا آسمان تیره گشت    همان چشم جنگاوران خیره گشت
چو پیروز شد قارن رزم زن    به جهن دلیر اندر آمد شکن
چو بر دامن کوه بنشست ماه    یلان بازگشتند ز آوردگاه
از ایرانیان شاد شد شهریار    که چیره شدند اندران کارزار
همه شب همی جنگ را ساختند    بخواب و بخوردن نپرداختند
چو برزد سر از چنگ خرچنگ هور    جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور
سپاه دو لشکر کشیدند صف    همه جنگ را بر لب آورده کف
سپهدار ایران ز پشت سپاه    بشد دور با کهتری نیک‌خواه
چو لختی بیامد پیاده ببود    جهان آفرین را فراوان ستود
بمالید رخ را بران تیره خاک    چنین گفت کای داور داد و پاک
تو دانی کزو من ستم دیده‌ام    بسی روز بد را پسندیده‌ام
مکافات کن بدکنش را بخون    تو باشی ستم دیده را رهنمون
وزان جایگه با دلی پر ز غم    پر از کین سر از تخمه زادشم
بیامد خروشان بقلب سپاه    بسر بر نهاد آن خجسته کلاه
خروش آمد و ناله‌ی گاودم    دم نای رویین و رویینه خم
وزان روی لشکر بکردار کوه    برفتند جوشان گروها گروه
سپاهی به کردار دریای آب    بقلب اندرون جهن و افراسیاب
چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای    تو گفتی که دارد در و دشت پای
سیه شد ز گرد سپاه آفتاب    ز پیکان الماس و پر عقاب
ز بس ناله‌ی بوق و گرد سپاه    ز بانگ سواران در آن رزمگاه
همی آب گشت آهن و کوه و سنگ    بدریا نهنگ و بهامون پلنگ
زمین پرزجوش و هوا پر خروش    هژبر ژیان را بدرید گوش
جهان سر بسر گفتی از آهنست    وگر آسمان بر زمین دشمنست
بهر جای بر توده چون کوه کوه    ز گردان و ایران و توران گروه
همه ریگ ارمان سر و دست و پای    زمین را همی دل برآمد ز جای
همه بوم شد زیر نعل اندرون    چو کرباس آهار داده بخون
وزان پس دلیران افراسیاب    برفتند بر سان کشتی بر آب
بصندوق پیلان نهادند روی تیر    کجا ناوک‌انداز بود اندروی
حصاری بد از پیل پیش سپاه    برآورده بر قلب و بر بسته راه
ز صندوق پیلان ببارید تیر    برآمد خروشیدن دار و گیر
برفتند گردان نیزه‌وران    هم از قلب لشکر سپاهی گران
نگه کرد افراسیاب از دو میل    بدان لشکر و جنگ صندوق و پیل
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
واکنش توییتری نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ظریف , علامه حسن‌زاده آملی , دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی , ادغام علوم پزشکی تهران , دروازه‌بان رئال مادرید , بسته جامع کمکی , پرفکت , بندرانزی , راکت ماهواره , حافظس ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۶مهر ۱۳۸۶ ــ ۸ اکتبر ــ قتل ملکه کره به دست عوامل ژاپن , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گام به گام C#.NET , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کوچک TA: تحلیل رفتار متقابل در زندگی هر روز , بانک اطلاعاتی کتاب / قراردادهای موقت کار در ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول حسابداری شامل: خلاصه مطالب درسی و نکات کنکوری اصول حسابداری (... )1 , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد نظری , توسعه و رشد اقتصادی / دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار: تجربه ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / بیماریهای قلبی در زنان و نوجوانان , بانک اطلاعاتی کتاب / دنیای شیرین ملانصرالدین , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , احادیث / نگاه مهرآمیز , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1) ,

برخی منابع مهم خبری
smtnews.ir روزنامه صمت , persiankhodro.com پرشین خودرو , mizanonline.com خبرگزاری میزان , musicema.com موسیقی ما , honarnews.com هنرنیوز , mehrnews.com خبرگزاری مهر , vista.ir وبگردی , isna.ir ایسنا , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , https: نکست هالیدی ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی