جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ / Friday, 22 September, 2017

اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری


   دوره نهفتگى
به ‌ميزان کمبود يُد بستگى دارد. گواتر به ‌طور معمول تا سنين ۶ تا ۷ سالگى تشخيص داده نمى‌شود. اختلال‌هاى خفيف ذهنى و عصبى و رشدى ممکن است در سال‌هاى اوليه زندگى و حتى در دوران نوجوانى و جوانى شناخته نشوند. اختلالات شديد ذهنى و رشد جسمى و دماغى از روهاى اول زندگى بروز مى‌کنند.
   سير طبيعى
گواتر شايع‌ترين عارضه کمبود يُد است. در مناطقى که کمبود يُد دارند، گواتر از سنين کودکى ظاهر مى‌شود و با افزايش سن بزرگ‌تر شده، پس از ۲۰ سالگى معمولاً به صورت گواترهاى گره‌دار درمى‌آيد. در بيشتر کسانى که در مناطق کمبود يُد زندگى مى‌کنند، تنها عارضه‌اى که ديده مى‌شود، يک گواتر درست‌کار (Euthyroid) است که ترشح هورمون‌هاى تيروئيد و TSH و غلظت آنها در سرم طبيعى مى‌مانند. اگر در جائى کمبود يُد شدت داشته باشد، علايم شديد عصبي، ذهنى يا کم‌کارى تيروئيد و يا هر دو مشاهده مى‌شوند و شکل‌هاى گوناگون کرتينيسم را نمايان مى‌کنند. بين گواتر سادهٔ درست‌کار و کرتينيسم، طيفى از اختلال‌هاى خفيف تا شديد ناشى از کمبود يُد وجود دارند که بسته به شدت کمبود يُد، عوامل گواترزا، عوامل ژنتيکى و محيطى در افراد مختلف ظاهر مى‌شوند. ازنظر آزمايشگاهى هرچه شدت کمبود يُد بيشتر شود، از غلظت T4 سرم کاسته شده، غلظت TSH و تيروگلوبولين سرم بالا مى‌رود. در مواردى که کمبود يُد خفيف تا متوسط است، غلظت T3 افزايش يافته ولى در کمبودهاى شديد T3 نيز کاهش مى‌يابد.
روش‌هاى بررسى اختلال‌هاى ناشى از کمبود يُد:
شاخص‌هاى عمدهٔ بررسى اختلال‌هاى ناشى از کمبود يُد (IDD) شامل شيوع گواتر، غلظت يُد ادرار و آزمون‌هاى هورمونى هستند.
۱. شيوع گواتر:
بررسى شيوع گواتر به دو صورت انجام مى‌گيرد؛ معاينهٔ بالينى و سونوگرافي. براى تعيين شيوع گواتر، جامعهٔ مورد بررسى کودکان و نوجوانان مدارس (اولويت با افراد ۸ تا ۱۰ ساله) است. زيرا در دسترس‌تر از ساير اقشار، در معرض خطر بيمارى و نيز نماينده کل جامعه در مورد شيوع گواتر هستند. به‌طور معمول ۴۰ خوشهٔ ۳۰ نفرى انتخاب مى‌شوند.
۱-۱. معاينه باليني:
بررسى شيوع گواتر در کودکان و نوجوانان در مدارس روشى متداول است. طبقه‌بندى روش معاينه بالينى ارزان، سريع، در دسترس و عملى است و مى‌تواند در طى چند روز به پرسنل بهداشتى درمانى آموزش داده شود. با اين وجود اين روش از دقت بالائى برخوردار نيست و تفاوت‌هاى يک معاينه‌کننده در زمان‌هاى متفاوت و مابين معاينه‌کنندگان مختلف زياد است و امکان دارد به ۳۰% بالغ شود. با همه اينها به ‌علت آسانى و در دسترس نبودن و سرعت آن، به ‌عنوان اولين اقدام جهت بررسى شيوع گواتر در اکثر کشورها به‌ کار مى‌رود.
۱-۲. سونوگرافي:
اين روش با دقت حجم تيروئيد را مشخص مى‌کند. روش دقيق و عملى است ولى در دسترس نبوده، گران است و عملاً در بسيارى از کشورها به ‌کار نمى‌رود. به علاوه نورم‌هاى بين‌المللى وجود ندارد. اگرچه تورم حجم تيروئيد براى سنين مختلف در اروپا مشخص شده است، ولى مطالعه‌هاى ما و ديگران نشان مى‌دهد که به‌علت کمبود يُد ملايم تا متوسط در اروپا، حجم‌هاى طبيعى اعلام‌شده بيشتر از حجم طبيعى تيروئيد در بسيارى از کشورها است. گواتربومى (آندميک) به مواردى اطلاق مى‌شود که بيش از ۱۰% مردم يک منطقه دچار بزرگى تيروئيد باشند. چنانچه در منطقه‌اى بيش از ۴۰% پسران و متجاوز از ۵۰% دختران دچار گواتر باشند، آنجا را فرابومى (هيپرآندميک) مى‌گويند.
۲. غلظت يُد ادرار:
مطمئن‌ترين روش براى شناخت کمبود يُد در يک منطقه است. اگرچه تغييرات فردى در ميزان يُد ادرار در روزهاى مختلف وجود دارد، ولى در مطالعه‌هاى اپيدميولوژى که غلظت يُد ادرار در تعداد زيادى از افراد اندازه‌گيرى مى‌شود، اين تفاوت‌هاى فردى پوشانده مى‌شود. يک نمونه ادرار جهت بررسى کافى است و نياز به ادرار ۲۴ساعته و نيز اندازه‌گيرى کره‌آتينين نيست.
۳. غلظت سرمى هورمون‌ها:
به ‌طور معمول از انداز‌ه‌گيرى‌هاى هورمونى براى مطالعه‌هاى اپيدميولوژى استفاده نمى‌شود، با اين حال در مناطقى که دچار کمبود متوسط يا شديد هستند، مى‌توان با اندازه‌گيرى T4 و TSH موارد مبتلا به کم‌کارى تيروئيد را مشخص نمود. در صورتى که در کشور، برنامه غربال‌گرى کم‌کارى مادرزادى تيروئيد در نوزادان انجام شود، اگر درصد TSH>5mU/L در نوزادان بيشتر از ۵% باشد، مؤيد کمبود يُد است.
به ‌طور معمول دو روش 'بررسى شيوع گواتر' و 'ميزان يُد ادرار' به‌عنوان شاخص اصلى کمبود يُد بکار مى‌روند. بر اساس اين دو متغير مناطق کمبود يُد را مى‌توان به سه گروه خفيف، متوسط و شديد تقسيم نمود.
   تأثير سن، جنس و موقعيت اجتماعي
دختران و پسران در سنين بلوغ از گروه‌هاى آسيب‌پذير اين بيمارى هستند. تفاوت‌هاى آسيب‌پذيرى دربين گروه‌هاى سنى مختلف، مربوط به اختلاف‌هاى موجود در نياز فيزيولوژيک به يد است. در مناطق به‌شدت مبتلا تقريباً همه، ازجمله شيرخواران، ممکن است دچار گواتر باشند. براى مثال، در بعضى روستاهاى نپال ميزان شيوع معادل ۹۲% گزارش شده است. در مناطقى که ميزان يد رژيم غذايى بينابينى است، اقشار آسيب‌پذيرتر جامعه مبتلا خواهند شد و اختلافات قابل ملاحظه‌اى در فراوانى گواتر برحسب سن و جنس يافت خواهد شد.
نياز بدن به يد در دوران آبستنى و شيردهى افزايش يافته، به ۱۵۰ تا ۱۷۵ ميکروگرم در روز مى‌رسد. وضعيت اقتصادى افراد اثر چندانى بر کمبود يد ندارد، مگر در مواردى که محصول‌هاى غذايى يددار توسط افراد غنى ساير مناطق يا کشورها مصرف شود. بديهى است در مناطقى که استفاده از محصول‌هاى دريايى زياد است، ممکن است اين محصول‌ها منابع اصلى دريافت يد باشد. با اين وجود بايد توجه کرد که مصرف اين محصول‌ها بايد مستمر و به‌اندازه کافى باشد (مانند جلبک‌هاى دريايى در غذاى روزانه افراد ژاپني). به‌عنوان مثال اگر فردى بخواهد تنها ازطريق مصرف ماهي، يد کافى را دريافت کند، بايد در حدود يک کيلوگرم ماهى در هفته مصرف نمايد.
   تأثير عوامل مساعدکننده
به ‌طور اختصاصى برخى افراد در معرض بالاترين خطر ابتلاء به گواتر قرار دارند؛ از جملهٔ اين افراد مى‌توان به زنان در دوره آبستنى اشاره کرد و همچنين ممکن است با آبستنى‌هاى پياپى اندازهٔ غده افزايش يابد. تفاوت‌هاى ژنتيک و آنزيم‌هاى داخل تيروئيد نيز در ابتلاء به گواتر و عوارض ناشى از کمبود يُد نقش مؤثرى را بازى مى‌کنند. بنابر اين در منطقهٔ کمبود يُد خودنمائى‌هاى بالينى مختلفى در افراد ديده مى‌شود. مواد گواتروژن موجود در رژيم غذائي، بهتر اثر نقصان يُد را تشديد نمايند (مانند مصرف کاساوا در زئير) به هر جهت بايد توجه داشت که اين مواد به ‌تقريب تنها در زمينه کمبود يُد اثر مى‌کنند! همچنين دريافت مقادير کافى و روزانهٔ آنها سبب آثار تشديد کمبود يُد مى‌شود. مطالعه‌هاى ما و ديگران نشان داده بودند که تاکنون گواتروژن در مناطق مختلف کشور شناسائى نشده و مقادير معمولى مواد غذائى که در رژيم غذائى مردم ما مصرف مى‌شود، با آثار گواتروژنى همراه نيست.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
داروی مخدر , هدف جنگ علیه عراق , نکونام , معلم بروجردی , فرهاد نطری , پیتزا رژِیمی , حقوق معادن , طرح دادپزشک , 11 ایالت , تکمیل مدارس , راجیو مهریشی , مرکز فیلمنامه نویسی , معاون عمرانی استانداری کرمانشاه , دقيقه هاي آخر , سوپر , ابتذال فرهنگی , حجت الاسلام مصلحی , رونمایی دارو رازک , درگاه اینترنتی , رمان «رئیس جمهور گم شده است» , در خواست پلیس بلژیک , ساخت مدارس توسط خیرین , شهرتهران , معاون فرماندار سقز , محسن یگانه , آپوئل , شهرک سیاسی , پیودی , باراندگی , نیکلا استرجون , مزار جناح , نان ساجی , اعتراف به قتل , سیسی , صنعت قهوه , فدریکو لومباردی , عبدالله محمودیان , احمد ناطق نوری , اختلاس گران , زاهدانی , اجنه , دومنیکو اسکالا , نوزادان نارس , استهلاک , گرمازدگی، , نیاز عاطفی , آقای حکایتی , السیدی , کریس گودفری , آ ب و هوا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مرجع سایت‌های اینترنت تاریخ , ورزشی / باشگاهها / باشگاه‌های خارجی / هنوز رویایی فکر می کنم , بانک اطلاعاتی کتاب / علی (ع) آئینه حق‌نما , دین و اندیشه / دین و مذهب / عصر ظهور / عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / بازی و سرگرمی / بازیهای رایانه ای / مصاحبه مطبوعاتی Final Fantasy XIII درE۳ ۲۰۰۸ , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر کار در منزل پیش‌دانشگاهی ریاضی و تجربی (آزمون 8) , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / صنایع دستی / علی آقا , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای امام حسین (ع) در روز عرفه , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / جلال طباطبایی , بانک اطلاعاتی کتاب / مقاومت در برابر تغییر , بانک اطلاعاتی کتاب / 504 absolutely essential words , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول روش تحقیق و نگارش مقالات علمی برای رشته‌های علوم پزشکی , بانک اطلاعاتی کتاب / فلسفه‌ی کامل سلامتی , بهداشت و درمان / علوم پزشکی / علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / ارزیابی ایمونولوژیکی OMP-F وزیکول سودوموناس آئروژینوزا ۱۹۰-۱۶:CSBPI به عنوان واکسن حفاظتی در مدل موش , بانک اطلاعاتی کتاب / راز اسم کوتوله , بانک اطلاعاتی کتاب / دروس طلایی سوم دبستان، شامل: پاسخ پرسش‌ها با توجه به تغییرات کتاب در سال تحصیلی جدید، پرسش‌های تکمیلی از متن کتاب با پاسخ تشریحی، ... , بانک اطلاعاتی کتاب / ماشین ابزار , بانک اطلاعاتی کتاب / گلدونه خانوم , بانک اطلاعاتی کتاب / افسانه‌ی توسعه: اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست‌ویکم , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد بین الملل / کشورها / دغدغه‏های خصوصی سازی درآلمان ,

برخی منابع مهم خبری
mizanonline.ir خبرگزاری میزان , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , eghtesadoma.com اقتصادوما , hamrahannews.ir همراهان , kheybaronline.ir خیبرآنلاین , irna.ir خبرگزاری جمهوری اسلامی , irandoc.ac.ir مدارک علمی ایران , iccim.ir اتاق بازرگانی , didban.ir دیدبان , alamto.com آلامتو , fararu.com فرارو , parstourism.ir پارس توریسم , atynews.com آتی نیوز , banoo1.com بانو , ictpress.ir آی سی تی , farjamnews.com فرجام نیوز , banifilm.ir بانی فیلم , nay.ir نی , shahrdaronline.com شهردارآنلاین , javanonline.ir روزنامه جوان , tehranpress.com تهران پرس , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , uromnews.ir اروم‌نیوز , khedmat.ir خدمت , bartarinha.ir برترینها , boursenews.ir بورس نیوز , faradeed.ir فرادید , arw.ir دیده بان حیوانات , winbeta.net وین بتا , mashreghnews.ir مشرق نیوز ,ساخت سرد خانه  ◊  09111142935
وبگردی
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
پربازدیدها