شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 25 November, 2017

اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری


   دوره نهفتگى
به ‌ميزان کمبود يُد بستگى دارد. گواتر به ‌طور معمول تا سنين ۶ تا ۷ سالگى تشخيص داده نمى‌شود. اختلال‌هاى خفيف ذهنى و عصبى و رشدى ممکن است در سال‌هاى اوليه زندگى و حتى در دوران نوجوانى و جوانى شناخته نشوند. اختلالات شديد ذهنى و رشد جسمى و دماغى از روهاى اول زندگى بروز مى‌کنند.
   سير طبيعى
گواتر شايع‌ترين عارضه کمبود يُد است. در مناطقى که کمبود يُد دارند، گواتر از سنين کودکى ظاهر مى‌شود و با افزايش سن بزرگ‌تر شده، پس از ۲۰ سالگى معمولاً به صورت گواترهاى گره‌دار درمى‌آيد. در بيشتر کسانى که در مناطق کمبود يُد زندگى مى‌کنند، تنها عارضه‌اى که ديده مى‌شود، يک گواتر درست‌کار (Euthyroid) است که ترشح هورمون‌هاى تيروئيد و TSH و غلظت آنها در سرم طبيعى مى‌مانند. اگر در جائى کمبود يُد شدت داشته باشد، علايم شديد عصبي، ذهنى يا کم‌کارى تيروئيد و يا هر دو مشاهده مى‌شوند و شکل‌هاى گوناگون کرتينيسم را نمايان مى‌کنند. بين گواتر سادهٔ درست‌کار و کرتينيسم، طيفى از اختلال‌هاى خفيف تا شديد ناشى از کمبود يُد وجود دارند که بسته به شدت کمبود يُد، عوامل گواترزا، عوامل ژنتيکى و محيطى در افراد مختلف ظاهر مى‌شوند. ازنظر آزمايشگاهى هرچه شدت کمبود يُد بيشتر شود، از غلظت T4 سرم کاسته شده، غلظت TSH و تيروگلوبولين سرم بالا مى‌رود. در مواردى که کمبود يُد خفيف تا متوسط است، غلظت T3 افزايش يافته ولى در کمبودهاى شديد T3 نيز کاهش مى‌يابد.
روش‌هاى بررسى اختلال‌هاى ناشى از کمبود يُد:
شاخص‌هاى عمدهٔ بررسى اختلال‌هاى ناشى از کمبود يُد (IDD) شامل شيوع گواتر، غلظت يُد ادرار و آزمون‌هاى هورمونى هستند.
۱. شيوع گواتر:
بررسى شيوع گواتر به دو صورت انجام مى‌گيرد؛ معاينهٔ بالينى و سونوگرافي. براى تعيين شيوع گواتر، جامعهٔ مورد بررسى کودکان و نوجوانان مدارس (اولويت با افراد ۸ تا ۱۰ ساله) است. زيرا در دسترس‌تر از ساير اقشار، در معرض خطر بيمارى و نيز نماينده کل جامعه در مورد شيوع گواتر هستند. به‌طور معمول ۴۰ خوشهٔ ۳۰ نفرى انتخاب مى‌شوند.
۱-۱. معاينه باليني:
بررسى شيوع گواتر در کودکان و نوجوانان در مدارس روشى متداول است. طبقه‌بندى روش معاينه بالينى ارزان، سريع، در دسترس و عملى است و مى‌تواند در طى چند روز به پرسنل بهداشتى درمانى آموزش داده شود. با اين وجود اين روش از دقت بالائى برخوردار نيست و تفاوت‌هاى يک معاينه‌کننده در زمان‌هاى متفاوت و مابين معاينه‌کنندگان مختلف زياد است و امکان دارد به ۳۰% بالغ شود. با همه اينها به ‌علت آسانى و در دسترس نبودن و سرعت آن، به ‌عنوان اولين اقدام جهت بررسى شيوع گواتر در اکثر کشورها به‌ کار مى‌رود.
۱-۲. سونوگرافي:
اين روش با دقت حجم تيروئيد را مشخص مى‌کند. روش دقيق و عملى است ولى در دسترس نبوده، گران است و عملاً در بسيارى از کشورها به ‌کار نمى‌رود. به علاوه نورم‌هاى بين‌المللى وجود ندارد. اگرچه تورم حجم تيروئيد براى سنين مختلف در اروپا مشخص شده است، ولى مطالعه‌هاى ما و ديگران نشان مى‌دهد که به‌علت کمبود يُد ملايم تا متوسط در اروپا، حجم‌هاى طبيعى اعلام‌شده بيشتر از حجم طبيعى تيروئيد در بسيارى از کشورها است. گواتربومى (آندميک) به مواردى اطلاق مى‌شود که بيش از ۱۰% مردم يک منطقه دچار بزرگى تيروئيد باشند. چنانچه در منطقه‌اى بيش از ۴۰% پسران و متجاوز از ۵۰% دختران دچار گواتر باشند، آنجا را فرابومى (هيپرآندميک) مى‌گويند.
۲. غلظت يُد ادرار:
مطمئن‌ترين روش براى شناخت کمبود يُد در يک منطقه است. اگرچه تغييرات فردى در ميزان يُد ادرار در روزهاى مختلف وجود دارد، ولى در مطالعه‌هاى اپيدميولوژى که غلظت يُد ادرار در تعداد زيادى از افراد اندازه‌گيرى مى‌شود، اين تفاوت‌هاى فردى پوشانده مى‌شود. يک نمونه ادرار جهت بررسى کافى است و نياز به ادرار ۲۴ساعته و نيز اندازه‌گيرى کره‌آتينين نيست.
۳. غلظت سرمى هورمون‌ها:
به ‌طور معمول از انداز‌ه‌گيرى‌هاى هورمونى براى مطالعه‌هاى اپيدميولوژى استفاده نمى‌شود، با اين حال در مناطقى که دچار کمبود متوسط يا شديد هستند، مى‌توان با اندازه‌گيرى T4 و TSH موارد مبتلا به کم‌کارى تيروئيد را مشخص نمود. در صورتى که در کشور، برنامه غربال‌گرى کم‌کارى مادرزادى تيروئيد در نوزادان انجام شود، اگر درصد TSH>5mU/L در نوزادان بيشتر از ۵% باشد، مؤيد کمبود يُد است.
به ‌طور معمول دو روش 'بررسى شيوع گواتر' و 'ميزان يُد ادرار' به‌عنوان شاخص اصلى کمبود يُد بکار مى‌روند. بر اساس اين دو متغير مناطق کمبود يُد را مى‌توان به سه گروه خفيف، متوسط و شديد تقسيم نمود.
   تأثير سن، جنس و موقعيت اجتماعي
دختران و پسران در سنين بلوغ از گروه‌هاى آسيب‌پذير اين بيمارى هستند. تفاوت‌هاى آسيب‌پذيرى دربين گروه‌هاى سنى مختلف، مربوط به اختلاف‌هاى موجود در نياز فيزيولوژيک به يد است. در مناطق به‌شدت مبتلا تقريباً همه، ازجمله شيرخواران، ممکن است دچار گواتر باشند. براى مثال، در بعضى روستاهاى نپال ميزان شيوع معادل ۹۲% گزارش شده است. در مناطقى که ميزان يد رژيم غذايى بينابينى است، اقشار آسيب‌پذيرتر جامعه مبتلا خواهند شد و اختلافات قابل ملاحظه‌اى در فراوانى گواتر برحسب سن و جنس يافت خواهد شد.
نياز بدن به يد در دوران آبستنى و شيردهى افزايش يافته، به ۱۵۰ تا ۱۷۵ ميکروگرم در روز مى‌رسد. وضعيت اقتصادى افراد اثر چندانى بر کمبود يد ندارد، مگر در مواردى که محصول‌هاى غذايى يددار توسط افراد غنى ساير مناطق يا کشورها مصرف شود. بديهى است در مناطقى که استفاده از محصول‌هاى دريايى زياد است، ممکن است اين محصول‌ها منابع اصلى دريافت يد باشد. با اين وجود بايد توجه کرد که مصرف اين محصول‌ها بايد مستمر و به‌اندازه کافى باشد (مانند جلبک‌هاى دريايى در غذاى روزانه افراد ژاپني). به‌عنوان مثال اگر فردى بخواهد تنها ازطريق مصرف ماهي، يد کافى را دريافت کند، بايد در حدود يک کيلوگرم ماهى در هفته مصرف نمايد.
   تأثير عوامل مساعدکننده
به ‌طور اختصاصى برخى افراد در معرض بالاترين خطر ابتلاء به گواتر قرار دارند؛ از جملهٔ اين افراد مى‌توان به زنان در دوره آبستنى اشاره کرد و همچنين ممکن است با آبستنى‌هاى پياپى اندازهٔ غده افزايش يابد. تفاوت‌هاى ژنتيک و آنزيم‌هاى داخل تيروئيد نيز در ابتلاء به گواتر و عوارض ناشى از کمبود يُد نقش مؤثرى را بازى مى‌کنند. بنابر اين در منطقهٔ کمبود يُد خودنمائى‌هاى بالينى مختلفى در افراد ديده مى‌شود. مواد گواتروژن موجود در رژيم غذائي، بهتر اثر نقصان يُد را تشديد نمايند (مانند مصرف کاساوا در زئير) به هر جهت بايد توجه داشت که اين مواد به ‌تقريب تنها در زمينه کمبود يُد اثر مى‌کنند! همچنين دريافت مقادير کافى و روزانهٔ آنها سبب آثار تشديد کمبود يُد مى‌شود. مطالعه‌هاى ما و ديگران نشان داده بودند که تاکنون گواتروژن در مناطق مختلف کشور شناسائى نشده و مقادير معمولى مواد غذائى که در رژيم غذائى مردم ما مصرف مى‌شود، با آثار گواتروژنى همراه نيست.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
موزه صلح تهران , عمر چیلیک , جرمی کلارسون , فرزانه طاهری , کوروش نریمان , شهمیرزادی , سلمان رمضان عابدی , زایرین , dropbox , اوررژآنس 115 , حسین روحانی نژاد , امین فرخ نژاد , سنگ کلیه , انجمن خودیاری لکنت زبان همدان , سکه بهار آزادی , جمهوری داغستان , سرقت اشیاء تاریخی , میزان آر ان ای , زنان خانه‌دار , خطوط کشتیرانی بین المللی , بروسارت , غذای زندان , دولت فرانسه , روند منفی , آیدن رضایی , کارت مهارت , میرکیوان خلیل پور , غذای محبوب , اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها , آفنولانزا , مسجد عمادالدوله , باغلار , فرماندار تگزاس , حادثه گروگانگیری , بحران های اقتصادی , سپاهان , سیاهی رفتن چشم , موسیقی نمایش , ادامه غیبت فرنگی کاران ایران در میان برترین های جهان , رئیس سازمان سینمایی , پروزه برق , شبکه آبیاری , ایزدی , هیأت انتخاب , عملکرد بهمن , مشترکان مخابرات , صدف دریایی , محمد ناظمی , نتایج مذاکرات , واکنش به احمد العسیری ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگ و جامعه / ادیان و مذاهب / قرآن / قرآن بخوان , بانک اطلاعاتی کتاب / درآمدی بر علم اصول رجال و درایه , بانک اطلاعاتی کتاب / نامه‌هایی که پاره کردم , بانک اطلاعاتی کتاب / کوروش کبیر , بانک اطلاعاتی کتاب / برهان الهی: شمیم شهادت (3) , بانک اطلاعاتی کتاب / سرطان روانی و نقص روان‌شناسی , بانک اطلاعاتی کتاب / حل کامل مسئله‌های مرحله مقدماتی المپیادهای فیزیک ایران: دوره اول تا هشتم , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / متون ادبی / پیرامون شاهنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی مهندسی: آنالیز توابع مختلط، نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی , بانک اطلاعاتی گردشگری / شوشتر ، استان خوزستان , بانک اطلاعاتی کتاب / عشق زودرس , بانک اطلاعاتی کتاب / کاوش در شیمی: راهنمایی برای اکتشاف , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / بناهای‌ تاریخی‌ / تخت جمشید , بانک اطلاعاتی کتاب / رادیولوژی , بانک اطلاعاتی کتاب / خانم درخت بخشنده , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد نظری / اقتصاد ایران / اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی همگانی , شخصیت‌ها / سیاسی / پادشاهان / بلاش سوم ، اشک بیست وششم , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (اقتصاد خرد و کلان) , خانه و خانواده / آشپزی / کمپوتها / کمپوت موز , ورزشی / تغدیه در ورزش / رژیم غذایی ورزشكاران / تداخلات مواد مغذی در برنامه غذایی ورزشکاران ,

برخی منابع مهم خبری
parsine.com پارسینه , caffecinema.com کافه سینما , plus.ir تی وی پلاس , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , shahrefarda.ir شهرفردا , Http: روزنو , abna24.com ابنا , irna.ir ایرنا , tebyan.net تبیان , khabaronline.ir خبر آنلاین , gsm.ir جی اس ام , salamatnews.com سلامت نیوز , rokna.ir رکنا , modeonline.ir مدآنلاین , tarafdari.ir طرفداری , khabarkhodro.com خودرو , fa.alalam.ir العالم , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , techshot.ir تک‌شات , taraznews.com تراز نیوز , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , chetor.com چطور , car.ir کار(خودرو) , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , gooyait.com گویا آی تی , kaenat.ir روزنامه کائنات , persianv.com پرشین وی , rouydad24.ir رویداد 24 , itanalyze.com آی تی آنالیز , itna.ir ایتنا ,وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها