دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 24 September, 2018

علمائی که به فارسی کتاب نوشته‌اند


به سبک و شيوهٔ قديم کتابى علمى به‌نام 'مجمل‌الحکمه' ترجمهٔ بعض رسالات اخوان الصفا موسوم به همين نام در دست داريم که به شيوهٔ علماء قديم از قبيل باباافضل و خواجه نصير و مولانا قطب‌الدين شيرازى تحرير شده است. اين کتاب ترجمهٔ چند رساله از رسايل اخوان‌الصفا است و خود در مقدمه گويد:
'بدان که کتاب‌هاى حکمت بسيار است و بيشتر بلغت تازى‌اند و اندکى بلغت پارسى و در آن کتاب‌ها هيچ حظى نيست مانند سرود اختران و کتاب نام بار خداى و مرزبان‌نامه و آنچه بدين‌ ماند ما هيچ کتاب نيافتيم که آنچه در حکمت به‌کار آيد از رياضى و منطقى و الهى جمله در وى باشد مگر 'دانش‌نامه' و آن به لفظى سخت مشکل است و بيشتر اشارت است و بعضى رمز است و کتاب 'مجمل‌الحکمه' مجموعه است وليکن همچنين مرموز است و در آن حشو بسيار است و بسيار مکرر است و ما دو جاى ديديم که اين کتاب را به پارسى نقل کرده بودند و همچنين مرموز فرو گذاشته و حشو را همچنان مانده، پس رأى مجلس سامى اجل سيدبهاءالدين سيف الملوک شجاع‌الملک شمس الخواص تيمور گرکان ادام‌الله علوه چنان افتاد که اين ضعيف اين کتاب را به پارسى نقل کند و هرچه حشو است از او دور کند و هرچه مرموز است آشکارا کند و از حد رمز تصريح نمايد خواهش ايشان را اجابت کردم و اين اول رساله‌اى است که همچو مدخل است در کتاب ارثما طيقي' .
اين کتاب در اين چند عبارت ديده مى‌شود کتابى است علمى فصيح و درست و روان و سنجيده و هيچ به شيوهٔ تحرير عصر تيمورى خاصه زمان خود تيمور شبيه نيست و ما را دربارهٔ اين کتاب شبهه افتاده است به‌ويژه بعد از ملاحظهٔ مقدمه که در آن مى‌گويد کتاب 'مجمل‌الحکمه' دوبار به فارسى ترجمه شده است و مرموز است و حشوها در آن است الى آخر و اتفاقاً اين کتاب نيز هر چند حشوى ندارد اما مرموز است و بسيار موجز (۱) ديگر آنکه القاب 'تيمور' گورکان اينها نيست که در مقدمه نوشته شده است چه لقب تيمور 'قطب‌الدين' بوده است نه بهاءالدين به‌علاوه شمس‌الخواص چه لقبى است؟ مگر اينکه قبل از پيشرفت کار او در پادشاهى چينين القابى به او مى‌داده باشند، و در هر صورت کتاب معتبرى است و مؤلف او هم معلوم نشد و در ذکر رجال علم معاصر تيمور و شاهرخ ذکرى از اين کتاب به نظر نرسيد، محتويات کتاب رساله‌اى است در ارثماطيقى ـ مقدمات هندسه ـ مدخلى در نجوم، موسيقي، هئيت زمين و اقاليم سبع، نسبت‌هاى هندسي، منطق، هيولى و صورت، سماء و عالم، کون و فساد آثار علوي، معادن، عقليات و طبيعة طبيعيات از عالم و جماد و نبات و انسان، آثار علوي، انسان و تهذيب نفس، حساس و محسوس، نطفه بعد از مرگ، رياضت نفس، کسب دانش نفس، الم و لذت، جهل و اقناع طبيعت، مبادى عقل، عالم و مردم، محسوسات، دورهاى کواکب، عشق، قيامت و رستخيز، شناختن حقايق، حدود مفرده، مذاهب مختلفه در ده فصل، و رسالات را بدين ختم کرده است.
(۱) . حاج خليفه گويد: مجمل‌الحکمه فارسى فى حکمة الرياضيات و المنطقيات و الالهيات و اکثره رموز انتخبه رجل من الحزا سانئين بحذف الحشو و ايضاح الرمز کما فى رسائل اخوان الصفا و نقله بعضهم من الفارسى الى الترکى (کشف‌الظنون: ج ۲ ص ۳۸۷).
- نمونه‌اى از رساله مدخل نجوم:
چگونگى آسمان و تعبير بهشت و دوزخ
'حکايت کنند از ارسطاطاليس در کتاب تائولوجيا مانند رمزي، چنانکه بسيار بود که من به نفس خويش خالى شوم و تن را به‌جاى بمانم چنانکه پندارى که جوهر مجردم بى‌تن و همه چيزهاى عالم دريابم و از ذات خويش تنها، چيزها نيکو بدانم و داخل‌ به‌نفس خويش و خارج موجودات باشم پس بدين سبب بدانستم که من از عالم علوى‌ام و شريفم و قطرهٔ آن درياام و جزوى‌ام از کل اما جزو و کل و قطره و دريا متصل به يکديگراند. و فيثاغورث حکيم در وصيت مى‌گويدد با دو جانش 'کذا' (ظ: ديو جانس) چون من مفارقت کنم از بدن يا... چنان شوم که در حق سياحت مى‌کنم در آسمان و رونده باشى در عالم علوى و مرگ به تو راه نيايد.
و چنانکه عيسى صلواةالله عليه مى‌گويد که چون از اين هيکل مفارقت کنم در هوا ايستاده‌ام به راست عرش و آنکه با من باشدى من با شما باشم هر کجا که شما رويد، مخالفت مکنيد تا فردا به ملکوت با من باشيد.
و چنانکه صدر صفهٔ صفا محمد مصطفى عليه التحية و الثنا مى‌فرمايد در خطبه‌اى که من شما را استاده‌ام بر صراط و بر سر حوض از شما به من نزديک‌تر آنکس است که از دنيا چنان پيش من آيد که من او را رها کرده‌ام زينهار متغير مشويد بعد از من.
و چنين تنبيهات در اخبار بسيار است و همه دليل است بر آنکه آسمان‌ها و فراخى آن بهشت جاودان است و زمين و آنچه در او است دوزخ چنانکه رسول گفت: 'الجنة فى‌السماء و النار فى‌الارض' (۱) و همچنين در حکمت قديم حکايت کنند: 'من قدر على خلع جسده و رفض حواسه و تسکين وسواسه صعدالى الفلک... وليک ممکن نيست بر اين افلاک و بهشت رسيدن با اين جسد که ما در بند آنيم بل چون نفس مفارقت کند از جسد و او را تعلق به هيچ چيزى از معشوقات زمين نباشد و قاعدهٔ بد نداشته باشد و اخلاق بد چون حسود و بغض و آز و حرص و شهوت و غضب و از اين معانى فارغ باشد به يک طرفةالعين بدين جاى رسد که ما مى‌گوئيم، پس اگر او را معشوقه اين جسد باشد و لذت‌ها محسوس، هرگز بدين جاى نرسد و مشتاق نبود به عالم افلاک و آن عالم او را برنگيرد و خود نتواند شدن و ملائکه او را گذر ندهند بل در تحت فلک قمر بماند (۲) و در اين اجساد دنيا سياحت مى‌کند و از جسمى به جسمى مى‌پيوندد و حالت‌ها متضاد مى‌بيند و از کون به فساد و از فساد به کون مى‌شود (۳) چنانکه حق‌تعالى مى‌گويد: 'کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا... الآيه' و مى‌گويد: 'لايذوقون فيها برداً و لازمهريرا' که حکماء الهيون برآنند که چون نفس بُوَد که او را معصيتى نبود و تعلق به دنيا ندارد از جمله آنان بود که نجات يابند وليکن او را درجات نبود و تعلق به دنيا ندارد از جمله آنان بود که نجات يابند وليکن او را درجات نبود و اگرچه درجات ندارد هم از جمله عفريتان نبود بل سليم بود از غذاب عفريت چنانکه قومى باشند که ايشان در شرف باشند از بزرگي، و قومى در زندان از عاجزى و قومى نه در شرف باشند و نه حبس وليکن درويش باشند.
(۱) . عقيدهٔ مزديسان نيز همين است که بهشت و مى‌توان در آسمان و دوزخ در طبقات زيرزمين است.
(۲) . در سنت مزديسان است که نخستين درجهٔ مينو برابر با فلک قمر است و آن را طبقهٔ نخستين و 'ماه پايک' ناميد.
(۳) . اين معنى بنابر اصول مذهب تناسخ است که امروز در دنيا هواداران بسيار پيدا کرده است و در تصوف جديد اروپا مقامى بلند يافته است و در نزد بودائيان برهمائيان و طوايفى از شيعه 'معويان' نيز اين عقيده سابقهٔ دراز دارد.
... و حکماى الهيون برآنند که در عالم سفلى نفس‌هااند که فعل‌ها ايشان ظاهر است و ذوات ايشان پوشيده و ايشان را روحانيت خوانند و ايشان نوع‌هائى‌اند که بعضى را از آن جن و شياطين خوانند و بعضى را ارواح و بعضى را ملک و ملک تعلق به سموات دارد اگر چه در زمين باشند و فعل‌هاى ايشان از جنس ملکوت باشد و ايشان نفس‌هاى نيکو کارانند و موکلى باشند بر حفظ عالم و صلاح عالم خلق و اين نفوس در جسدها بوده باشند در زمان‌هاى ماضى و تهذيب بدن کرده‌اند و نصرت يافته و از عالم اجسام مفارقت کرده و به ذات خويش قائم شده و در سموات سياحت يافته‌اند ابدالآبدين. اما عفريت و شياطين نفس‌هاى شريران و بدنفسان باشد (۴) و ايشان نيز در جسدها بوده‌اند و در زمان‌هاى ماضى بدى اندوخته باشند يا بدى مايهٔ اين نفوس شده باشد و جوهر ايشان صورت حسد و بخل و شهوت و غضب و آز و آرزو پذيرفته باشد پس چون مفارقت کنند کور باشند از ديدن نفوس طاهر و افلاک چون چشم دردمند و تن بيمار که بهتر ديدنى‌ها آفتاب است و خوش‌تر طعام‌ها شهد است و هر دو از آفتاب و شهد بى‌نصيب باشد و اين جسم بيمارى از خلط‌هاى بد اندوخته باشد و پرهيز نکرده پس در بيمارى پشيمانى سود ندارد' (۵).
(۴) . اين عقيده را ناصرخسرو در رسالهٔ مختصرى در فلسفه به جواب قصيدهٔ شاعرى به تفصيل بر همين منوال شرح مى‌دهد.
(۵) . اين کتاب در هندوستان ظاهراً به طبع رسيده است و ما از نسخهٔ خطى استفاده کرديم.
در مباحث گذشته از درستى و روانى و صحت الفاظ و عبارات نشان‌هائى از صورت جمله‌بندى قديم باقى است از قبيل تکرار افعال واحد در پايان جمله‌هاى متعاطفه و استعمال صنيغ مضارع از فعل بودن مکرر و جمع‌هاى فارسى بر الفاظ تازى چون شريران و فعل‌ها و استعمال مضارع التزامى به صيغهٔ خبرى و غيره.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مرد اندونزیایی , بازی iOS , خیابانی اروپا , تخطی از قوانین بین المللی , دو سلاح , شهید الله دادی , زائران لبنانی , محسن آقایی , محمدایرانی مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا , امیرحسین سلیمانی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / خوشنگاری: خودآموز خط ریز: روش نوین در نگارش توسط: خودکار و مداد , هنر , هنرهای تصویری و نمایشی , سینما / عاشقانه بی‌ادعا , بانک اطلاعاتی کتاب / American chatterbox 3: workbook , بانک اطلاعاتی کتاب / پنجاه آهنگ: برگزیده آثار آهنگسازان جهان , بانک اطلاعاتی کتاب / زندگی احمد شاملو , بانک اطلاعاتی کتاب / دستور بیضایی , بانک اطلاعاتی کتاب / رساله توضیح‌المسائل , بانک اطلاعاتی کتاب / Standard handbook for civil engineers , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , مشکلات اجتماعی ـ مواد مخدر / کوکائین و کراک , بانک اطلاعاتی کتاب / قندی می‌خواد رنگ بزنه: حیوونارو ,

برخی منابع مهم خبری
shabakeh-mag.com مجله شبکه , aparat.com آپارات , iranart.ir ایران آرت , tarafdari.ir طرفداری , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , siasatrooz.ir سیاست روز , bartarinha.ir برترینها , fardanews.com فردا نیوز , roozannews.ir روزنامه روزان , ensafnews.com انصاف نیوز ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.