یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018

نویسندگان این عصر


نويسندگان اين عصر غالباً باقتفاى قائم‌مقام گام برمى‌دارند، يا به ساده‌نويسى مايل‌اند و يا به شيوه‌هاى قديم و سبک‌هاى مختلف تفنن و تتبع مى‌کنند. و از آن جمله‌اند:
ميرزامحمدابراهيم نواب طهرانى بدايع‌نگار که عصر محمد شاه و ناصرالدين‌ شاه را دريافته و از اعيان و کُتاب محترم دولتى بوده و شعر نيز مى‌گفته است و بهترين منشآت او ترجمهٔ نامهٔ مولى‌الموالى على بن ابيطالب به مالک‌اشتر نجعى است که با مقدمهٔ بسيار لطيف در ابتداى کتاب مخزن‌الانشاء به خط ميرزا رضاى کلهر استاد بزرگ نستعليق‌نويس آن عصر در طهران به طبع رسيده است ـ سبک بدايع‌نگار در اين رساله بسيار ممدوح و مطبوع است و طمع و لذت نثر نظام‌الملک و جرفادقانى و استادان عهد سلجوقى را به خواننده مى‌چشاند و من از نثرهاى ساده و فنى قرون متوسط و اخير نثرى تمام‌تر کامل‌تر از عبارات اين ساله و مقدمه‌اش نيافته‌ام اينکه چند جمله تبرک و تيمن را از وى نقل مى‌شود:
'اگر چند اميرالمؤمنين على (ع) را با همهٔ معالى و محاسن شيم، روزگار خلافت دير نماند و نه بس مدتى برآمد که اطراف جهان بر وى برآشفت و آسمان خيرگى آغاز کرد و عموم اصحاب و پيروان او که خود را جنود خداى سبحانه مى‌پنداشتند، با او درانداختند و در انجام به‌دست آن ناپاک و بى‌باک و کافر نعمت غدار درجهٔ رفيعهٔ شهادت يافت، و با جوار حق سبحانه و مشاهدت ابرار فائز گشت، ولى مردم هوشيار دانند که اين دو روزهٔ جهان برگذر است و هيچکس را در آن عمر جاودان نباشد و ناچار همه را مرگ فرارسد و چون چنين باشد بارى آن را که به روزگاران نام نيک بماند و بر نام او درود فرستند و آفرين گويند تواند که هستى دايم باشد و اين معنى را عمر جاودان توان نام نهاد و امروز از عقد يک هزار و صد و سى و اند سال فزون است که اين نام بزرگوار را بزرگان هر ملت و بخردان هر امت به بزرگى ستايند و بر آئين حشمت از او نام برند، گروهى امامش دانند و طايفه‌اى خدايش خوانند... و در جمله کس را از اهل شرايع و ملل و صاحبان اهوا و نحل در بزرگى او سخن نباشد... و همين معانى نتيجهٔ ذات مقدس و ذيل طاهر و خلق کريم و نفس رحمانى و ملکهٔ ربانى او تواند بود' (مخزن‌‌الانشاء ص ۵-۶).
   ميرزا جعفر حقايق‌نگار
ميرزا جعفر حقايق‌نگار از نويسندگان حق‌جوى و فاضل و ساده‌نويس عصر ناصرى است و تاريخ قاجاريه را تا ثلثى از عهد ناصرى نوشت و آن را حقايق‌الاخبار نام کرد و اين کتاب در عهد خود او به طبع رسيد ليکن به سبب آنکه در آن تاريخ از ميرزا تقى‌خان اميرکبير سخنى به حق گفته بود و از رقيب او ميرزا آقاخان آنچه مى‌دانست نوشته، به امر ناصرالدين شاه آن کتاب جمع و ضبط گرديد و گاه به گاه نسخه‌اى از آن مى‌توان به‌دست آورد.
  ميرزا حسن فسائى
ميرزا حسن فسائى، فارسى مؤلف فارسنامه که کتابى است در غايت نفاست مشحون به تاريخ و جغرافيا و رجال و مزارات و کيفيت مملکت فارس و در کمال سلاست و روانى و غايت اتقان و نهايت صحت و اعتبار تأليف گرديده و به طبع رسيده است.
   مجدالملک
مجدالملک پدر امين‌الدوله است ـ وى نيز در خط و ربط و کتابت از متجددان آن عصر و از فضلائى است که قديمى‌ترين انتقاد از فساد دربار ناصرى را به رشتهٔ تحرير کشيد و رسالهٔ موسوم به 'مجديه' (اين کتاب اخيراً در تهران طبع شده است) را که اشارات مرموز و لطيف و بسيار زيبا از مفاسد وزارت مستوفى‌الممالک بزرگ دربر دارد به طريق سرى در بين محافل سياسى و اعيان کشور منتشر ساخت ـ اين رساله قديمى‌ترين انتقادى است که از اوضاع سياسى عصر در ايران به‌عمل آيد و يا در عرض انتقادات ملکم و طالبوف و ديگران قرار دارد و مصدر به اين بيت است:
من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش
  روحى
روحى مردى از اهل کرمان که نمى‌دانم همان شيخ احمد روحى کرمانى معروف است که با ميرزا آقاخان و حسن خبيرالملک در تبريز کشته شدند يا روحى ديگرى است؟ ترجمه‌اى از کتاب افسانهٔ موسوم به (سرگذشت حاجى باباى اصفهانى تأليف مستر 'موريه' منشى اول سفارت انگليس در ايران معاصر فتحعلى شاه) موجود است که مکرر به طبع رسيده است و اين ترجمهٔ همان است که توسط مدير حبل‌المتين در کلکته و بار ديگر در بمبئى به چاپ رسيده است (۱). و مشهور است که اين کتاب را 'روحي' از انگليسى به فارسى ترجمه کرده است. قلمى که قدرت بر مجسم ساختن حکايات حاجى بابا کرده است از قادرترين و محکم‌ترين ساده‌نويسان آن عصر مى‌باشد ـ و هر قدر بر نويسندهٔ اصلى اين کتاب که بايستى آن را معجز هوش و فراست و يادداشت و گردآورى معلومات شرقى شمرد، آفرين وخه و احسنت روا است، بر اين مترجم نيز بايست احسنت و آفرين گفت.
(۱) . حاجى باباى اصفهانى در دو جلد به تاريخ ربيع‌الثانى سنهٔ ۱۳۲۴ در کلکته چاپ سربى شده است. و ديگرى از مردم هندوستان نيز اين کتاب را ترجمه کرده و آن نيز در بمبئى چاپ سنگى خورده است و مراد ما ترجمهٔ روحى است نه ترجمهٔ غيرروحي.
نثر حاجى بابا گاهى در سلاست و انسجام و لطافت و پختگى مقلد گلستان و گاه در مجسم ساختن داستان‌ها و تحريک نفوس و ايجاد هيجان در خواننده، نظير نثرهاى فرنگستان است، هم ساده است و هم فني، هم با اصول کهنه‌کارى استادان نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو هم‌داستان، و در جمله يکى از شاهکارهاى قرن سيزدهم هجرى است.
تنها عيبى که در اين کتاب ديده‌ايم آن است که در استعمال افعال انشائى طرز جديد و قديم را با هم ترکيب کرده و از تحت ضابطه و رسم بيرون شده است چنانکه در قديم رسم بود که افعال غيرخبرى يا استمرارى را يائى مجهول در آخر فعل‌الحاق کردندى و در عصر اخير در اين‌طور افعال، علامت 'مي' استمرارى در اول مى‌آوردند. و مترجم حاج بابا اين هر دو علامت را با هم جمع کرده است و مطبوع نيفتاده بل از ضابطه و اسلوب خارج شده است چنانکه گويد:
'اگر هر کس پرده از کار خود برمى‌داشتى و چنانچه هستى مى‌نمودى آن وقت معلوم شدى که دنيا چيست و اهلش که؟ ماه هاله‌دار گاه از ميان ابرهاى تنگ سر برمى‌کردى و عالمى را منور مى‌کردي، و گاه به يک بار مى‌نهفتى و عالمى را به ظلمت مى‌نهفتي' (حاجى بابا جلد ۲ ص ۱۳۹).
و احياناً در غير مورد نيز ياى استمرارى به فعل خبرى افزوده است مانند:
'مردان معلوم بود زنى را به زور مى‌کشند و زن به التماس و التجا به زانو افتاده، با وضع دلگداز و جان کندنى که برتر از آن تصور نمى‌شود دست و پا مى‌زد، چون به لب بام رسيدند آواز (۲) زن بلند شد، اما از اثر هوائى که از طرف عمارت مى‌وزيد چنان درهم و برهم و به نوعى وحشت‌انگيز بودى که به قهقهٔ خندهٔ ديوانگان مى‌نمودي' ص ۲۴۰.
(۲) . در متن (آوازه) و اينجا مورد اين لفظ نيست زيرا آوازه يا به معنى (شهرت) و (خبر) است يا (قول و تغني) در صورتى که مراد در متن فقط آواز است ـ بنابراين به تصور غلط مطبعى ما آن را اصلاح کرديم.
صيغهٔ استمرارى 'بودى' در سطر آخر غلط است و صيغهٔ آخر جمله که در مورد تشبيه آمده است مى‌تواند ياى استمرارى يا مى استمرار داشته باشد اما آوردن 'مى ـ ي' هر دو در اينجا از قبيل فعل‌هاى مذکور و بالاتر بى‌مورد و از روى خامى و ناتمامى است.
   ميرزامحمدتقى سپهر
ميرزا محمد تقى سپهر مستوفى ديوان و از مقربان عهد محمد شاه و ناصرالدين شاه بود، محمد شاه او را به نوشتن تاريخ عمومى امر کرد و او با رنج مدتى مديد، ناسخ‌التواريخ را در مجلدات چند به شيوهٔ پخته نوشت، و در عهد ناصرى پايان يافت و در ازاءِ اين خدمت به لقب لسان‌الملک ملقب گرديد (۱) ، سبک او ساده و قديمى و پخته است و الحق در گرد آوردن ناسخ‌التواريخ زحمت گرانبهائى کشيد، هر چند آن تاريخ امروز کهنه است.
(۱) . ناصرالدين شاه علاوه بر خلعت و اضافه مواجب قريهٔ اسحق‌آباد و خرم‌دشت و چند قريهٔ ديگر را از توابع کاشان که هر يک ديهى است با کثرت رعيت به تيول ابدى بدو بخشيد و امر به طبع آن تاريخ فرمود.
  ناصرالدين شاه
ناصرالدين شاه (۱۲۲۸-۱۳۱۳) و جلوسش به تخت در ۱۲۶۴ پسرمحمدشاه است نثرى بسيار ساده دارد با زبان فرانسه اندکى آشنا و با تمدن اروپا بسيار آشنا بوده است. سفرنامه‌هاى او معروف است، دو سفر به اروپا سفرى به عتبات، دو سفر به خراسان و سفرى به مازندران، اين است سفرنامه‌هاى او و منتخبى از سعدى و حافظ دارد که سليقهٔ او را مى‌رساند.
   فرهاد ميرزا پسر وليعهد
فرهاد ميرزا پسر وليعهد از شاهزادگان فاضل و نويسنده بوده است؛ سفرنامه‌اى در شرح مسافرت بيت‌الله دارد که بسيار مفيد است، کتاب زنبيل به تقليد کشکول شيخ بهائى سفينه‌اى است که همه چيز در آن هست و از جمله کتب مفيد او کتب جام‌جم است که در تاريخ و جغرافيا و هئيت تأليف کرده است نيز فلک‌اسعاده در هئيت و تخطئه علم احکام نجوم از آثار او است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
آقای سکوت , مسابقات ربوکاپ , ممبینی , پیدای ناپیدا , سقوط تابلو , چلو کباب , نسرین نوری , ذرات اتم , حادثه واژگونی خودروی دانشجوی جهادگران , آکادمی علوم بین‌الملل پاریس ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / گلپونه‌های آتش (زندگینامه‌ی شهدای شهرستان بجنورد) , بانک اطلاعاتی کتاب / مفاتیح‌الجنان با ترجمه فارسی , فرهنگی و هنری , فستیوال‌ها و جشنواره‌ها , جشنواره بین المللی فیلم فجر / جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر , بانک اطلاعاتی فیلم / میستری، آلاسکا - Mystery Alaska , بانک اطلاعاتی کتاب / بفرمایید خواستگاری! , بانک اطلاعاتی کتاب / المسائل المستحدثه (مسائل جدید) , دین و اندیشه , دین و مذهب , مناسبت‌ها ـ ماه رمضان / دیدار یار , سیاسی , جهان , صهیونیسم / پرونده های تروریستی موساد , خانه و خانواده , خانواده / تهدیدهای فرا روی زنان بیشتر از فرصت ها , بانک اطلاعاتی کتاب / حساب دیفرانسیل و انتگرال 'دوره پیش‌دانشگاهی': شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل, س ,

برخی منابع مهم خبری
fa.alalam.ir العالم , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , aparat.com آپارات , farspage.com ویژه‌نامه , baharnews.ir بهارنیوز , e-estekhdam.com ای استخدام , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , cinemakhabar.ir سینما خبر , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز ,وبگردی
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی!
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی! - کنگره حزب اعتماد ملی با حضور بزرگان اصلاحات مانند عارف، مطهری و حضرتی
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد - صادق زیباکلام می‌گوید: دوم خرداد به این دلیل نقطه عطف شد که مسئولین نظام بر روی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری نظر داشتند، ولی مردم به سیدمحمد خاتمی رای دادند. ناطق نوری هفت میلیون و خاتمی ۲۰ میلیون یعنی حدود سه برابر نامزد مسئولین رای آورد. عبدالله ناصری نیز می‌گوید: ما امروز حجت الاسلام ناطق نوری، رقیب جدی ۲۱ سال پیش این گفتمان را در کنار گفتمان اصلاح طلبی می‌دانیم. این یکی از دستاورد‌های جنبش دوم…
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!