چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 22 August, 2018

نویسندگان این عصر


نويسندگان اين عصر غالباً باقتفاى قائم‌مقام گام برمى‌دارند، يا به ساده‌نويسى مايل‌اند و يا به شيوه‌هاى قديم و سبک‌هاى مختلف تفنن و تتبع مى‌کنند. و از آن جمله‌اند:
ميرزامحمدابراهيم نواب طهرانى بدايع‌نگار که عصر محمد شاه و ناصرالدين‌ شاه را دريافته و از اعيان و کُتاب محترم دولتى بوده و شعر نيز مى‌گفته است و بهترين منشآت او ترجمهٔ نامهٔ مولى‌الموالى على بن ابيطالب به مالک‌اشتر نجعى است که با مقدمهٔ بسيار لطيف در ابتداى کتاب مخزن‌الانشاء به خط ميرزا رضاى کلهر استاد بزرگ نستعليق‌نويس آن عصر در طهران به طبع رسيده است ـ سبک بدايع‌نگار در اين رساله بسيار ممدوح و مطبوع است و طمع و لذت نثر نظام‌الملک و جرفادقانى و استادان عهد سلجوقى را به خواننده مى‌چشاند و من از نثرهاى ساده و فنى قرون متوسط و اخير نثرى تمام‌تر کامل‌تر از عبارات اين ساله و مقدمه‌اش نيافته‌ام اينکه چند جمله تبرک و تيمن را از وى نقل مى‌شود:
'اگر چند اميرالمؤمنين على (ع) را با همهٔ معالى و محاسن شيم، روزگار خلافت دير نماند و نه بس مدتى برآمد که اطراف جهان بر وى برآشفت و آسمان خيرگى آغاز کرد و عموم اصحاب و پيروان او که خود را جنود خداى سبحانه مى‌پنداشتند، با او درانداختند و در انجام به‌دست آن ناپاک و بى‌باک و کافر نعمت غدار درجهٔ رفيعهٔ شهادت يافت، و با جوار حق سبحانه و مشاهدت ابرار فائز گشت، ولى مردم هوشيار دانند که اين دو روزهٔ جهان برگذر است و هيچکس را در آن عمر جاودان نباشد و ناچار همه را مرگ فرارسد و چون چنين باشد بارى آن را که به روزگاران نام نيک بماند و بر نام او درود فرستند و آفرين گويند تواند که هستى دايم باشد و اين معنى را عمر جاودان توان نام نهاد و امروز از عقد يک هزار و صد و سى و اند سال فزون است که اين نام بزرگوار را بزرگان هر ملت و بخردان هر امت به بزرگى ستايند و بر آئين حشمت از او نام برند، گروهى امامش دانند و طايفه‌اى خدايش خوانند... و در جمله کس را از اهل شرايع و ملل و صاحبان اهوا و نحل در بزرگى او سخن نباشد... و همين معانى نتيجهٔ ذات مقدس و ذيل طاهر و خلق کريم و نفس رحمانى و ملکهٔ ربانى او تواند بود' (مخزن‌‌الانشاء ص ۵-۶).
   ميرزا جعفر حقايق‌نگار
ميرزا جعفر حقايق‌نگار از نويسندگان حق‌جوى و فاضل و ساده‌نويس عصر ناصرى است و تاريخ قاجاريه را تا ثلثى از عهد ناصرى نوشت و آن را حقايق‌الاخبار نام کرد و اين کتاب در عهد خود او به طبع رسيد ليکن به سبب آنکه در آن تاريخ از ميرزا تقى‌خان اميرکبير سخنى به حق گفته بود و از رقيب او ميرزا آقاخان آنچه مى‌دانست نوشته، به امر ناصرالدين شاه آن کتاب جمع و ضبط گرديد و گاه به گاه نسخه‌اى از آن مى‌توان به‌دست آورد.
  ميرزا حسن فسائى
ميرزا حسن فسائى، فارسى مؤلف فارسنامه که کتابى است در غايت نفاست مشحون به تاريخ و جغرافيا و رجال و مزارات و کيفيت مملکت فارس و در کمال سلاست و روانى و غايت اتقان و نهايت صحت و اعتبار تأليف گرديده و به طبع رسيده است.
   مجدالملک
مجدالملک پدر امين‌الدوله است ـ وى نيز در خط و ربط و کتابت از متجددان آن عصر و از فضلائى است که قديمى‌ترين انتقاد از فساد دربار ناصرى را به رشتهٔ تحرير کشيد و رسالهٔ موسوم به 'مجديه' (اين کتاب اخيراً در تهران طبع شده است) را که اشارات مرموز و لطيف و بسيار زيبا از مفاسد وزارت مستوفى‌الممالک بزرگ دربر دارد به طريق سرى در بين محافل سياسى و اعيان کشور منتشر ساخت ـ اين رساله قديمى‌ترين انتقادى است که از اوضاع سياسى عصر در ايران به‌عمل آيد و يا در عرض انتقادات ملکم و طالبوف و ديگران قرار دارد و مصدر به اين بيت است:
من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش
  روحى
روحى مردى از اهل کرمان که نمى‌دانم همان شيخ احمد روحى کرمانى معروف است که با ميرزا آقاخان و حسن خبيرالملک در تبريز کشته شدند يا روحى ديگرى است؟ ترجمه‌اى از کتاب افسانهٔ موسوم به (سرگذشت حاجى باباى اصفهانى تأليف مستر 'موريه' منشى اول سفارت انگليس در ايران معاصر فتحعلى شاه) موجود است که مکرر به طبع رسيده است و اين ترجمهٔ همان است که توسط مدير حبل‌المتين در کلکته و بار ديگر در بمبئى به چاپ رسيده است (۱). و مشهور است که اين کتاب را 'روحي' از انگليسى به فارسى ترجمه کرده است. قلمى که قدرت بر مجسم ساختن حکايات حاجى بابا کرده است از قادرترين و محکم‌ترين ساده‌نويسان آن عصر مى‌باشد ـ و هر قدر بر نويسندهٔ اصلى اين کتاب که بايستى آن را معجز هوش و فراست و يادداشت و گردآورى معلومات شرقى شمرد، آفرين وخه و احسنت روا است، بر اين مترجم نيز بايست احسنت و آفرين گفت.
(۱) . حاجى باباى اصفهانى در دو جلد به تاريخ ربيع‌الثانى سنهٔ ۱۳۲۴ در کلکته چاپ سربى شده است. و ديگرى از مردم هندوستان نيز اين کتاب را ترجمه کرده و آن نيز در بمبئى چاپ سنگى خورده است و مراد ما ترجمهٔ روحى است نه ترجمهٔ غيرروحي.
نثر حاجى بابا گاهى در سلاست و انسجام و لطافت و پختگى مقلد گلستان و گاه در مجسم ساختن داستان‌ها و تحريک نفوس و ايجاد هيجان در خواننده، نظير نثرهاى فرنگستان است، هم ساده است و هم فني، هم با اصول کهنه‌کارى استادان نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو هم‌داستان، و در جمله يکى از شاهکارهاى قرن سيزدهم هجرى است.
تنها عيبى که در اين کتاب ديده‌ايم آن است که در استعمال افعال انشائى طرز جديد و قديم را با هم ترکيب کرده و از تحت ضابطه و رسم بيرون شده است چنانکه در قديم رسم بود که افعال غيرخبرى يا استمرارى را يائى مجهول در آخر فعل‌الحاق کردندى و در عصر اخير در اين‌طور افعال، علامت 'مي' استمرارى در اول مى‌آوردند. و مترجم حاج بابا اين هر دو علامت را با هم جمع کرده است و مطبوع نيفتاده بل از ضابطه و اسلوب خارج شده است چنانکه گويد:
'اگر هر کس پرده از کار خود برمى‌داشتى و چنانچه هستى مى‌نمودى آن وقت معلوم شدى که دنيا چيست و اهلش که؟ ماه هاله‌دار گاه از ميان ابرهاى تنگ سر برمى‌کردى و عالمى را منور مى‌کردي، و گاه به يک بار مى‌نهفتى و عالمى را به ظلمت مى‌نهفتي' (حاجى بابا جلد ۲ ص ۱۳۹).
و احياناً در غير مورد نيز ياى استمرارى به فعل خبرى افزوده است مانند:
'مردان معلوم بود زنى را به زور مى‌کشند و زن به التماس و التجا به زانو افتاده، با وضع دلگداز و جان کندنى که برتر از آن تصور نمى‌شود دست و پا مى‌زد، چون به لب بام رسيدند آواز (۲) زن بلند شد، اما از اثر هوائى که از طرف عمارت مى‌وزيد چنان درهم و برهم و به نوعى وحشت‌انگيز بودى که به قهقهٔ خندهٔ ديوانگان مى‌نمودي' ص ۲۴۰.
(۲) . در متن (آوازه) و اينجا مورد اين لفظ نيست زيرا آوازه يا به معنى (شهرت) و (خبر) است يا (قول و تغني) در صورتى که مراد در متن فقط آواز است ـ بنابراين به تصور غلط مطبعى ما آن را اصلاح کرديم.
صيغهٔ استمرارى 'بودى' در سطر آخر غلط است و صيغهٔ آخر جمله که در مورد تشبيه آمده است مى‌تواند ياى استمرارى يا مى استمرار داشته باشد اما آوردن 'مى ـ ي' هر دو در اينجا از قبيل فعل‌هاى مذکور و بالاتر بى‌مورد و از روى خامى و ناتمامى است.
   ميرزامحمدتقى سپهر
ميرزا محمد تقى سپهر مستوفى ديوان و از مقربان عهد محمد شاه و ناصرالدين شاه بود، محمد شاه او را به نوشتن تاريخ عمومى امر کرد و او با رنج مدتى مديد، ناسخ‌التواريخ را در مجلدات چند به شيوهٔ پخته نوشت، و در عهد ناصرى پايان يافت و در ازاءِ اين خدمت به لقب لسان‌الملک ملقب گرديد (۱) ، سبک او ساده و قديمى و پخته است و الحق در گرد آوردن ناسخ‌التواريخ زحمت گرانبهائى کشيد، هر چند آن تاريخ امروز کهنه است.
(۱) . ناصرالدين شاه علاوه بر خلعت و اضافه مواجب قريهٔ اسحق‌آباد و خرم‌دشت و چند قريهٔ ديگر را از توابع کاشان که هر يک ديهى است با کثرت رعيت به تيول ابدى بدو بخشيد و امر به طبع آن تاريخ فرمود.
  ناصرالدين شاه
ناصرالدين شاه (۱۲۲۸-۱۳۱۳) و جلوسش به تخت در ۱۲۶۴ پسرمحمدشاه است نثرى بسيار ساده دارد با زبان فرانسه اندکى آشنا و با تمدن اروپا بسيار آشنا بوده است. سفرنامه‌هاى او معروف است، دو سفر به اروپا سفرى به عتبات، دو سفر به خراسان و سفرى به مازندران، اين است سفرنامه‌هاى او و منتخبى از سعدى و حافظ دارد که سليقهٔ او را مى‌رساند.
   فرهاد ميرزا پسر وليعهد
فرهاد ميرزا پسر وليعهد از شاهزادگان فاضل و نويسنده بوده است؛ سفرنامه‌اى در شرح مسافرت بيت‌الله دارد که بسيار مفيد است، کتاب زنبيل به تقليد کشکول شيخ بهائى سفينه‌اى است که همه چيز در آن هست و از جمله کتب مفيد او کتب جام‌جم است که در تاريخ و جغرافيا و هئيت تأليف کرده است نيز فلک‌اسعاده در هئيت و تخطئه علم احکام نجوم از آثار او است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جشنواره تجاری سازی , مستند من می خوام شاه بشم , تصویربرداری عصبی , کامپوس , سکانس‌های سینما , برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ابیجان , کارگر فضای سبز , وزش باد شدید در تهران , حبیب تربتی , حق الثبت ,

مقالات پربیننده امروز
موفقیت , زندگی , عشق / بهانه عشق , بانک اطلاعاتی کتاب / نهضت آزادی: مروری بر تاریخچه, ماهیت و عملکرد , بانک اطلاعاتی کتاب / طراحی آموزشی , ورزشی , نهادها و مجامع ورزشی , فدراسیون های ورزشی / فدراسیون قوی و هوشیار برای فوتبال می خواهیم , فرهنگی و هنری , سینما , فیلمنامه / فیلمنامه‌هایی که بیش از چند دلار می‌ارزند , بانک اطلاعاتی کتاب / آن‌گاه که خورشید می‌تابید , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , دین اسلام / حجاب مانند غنچه , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب نوآموز چیچک‌لر , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گام به گام Solid works به همراه مرجع کامل دستورها: قویترین نرم‌افزار طراحی، مدلسازی و نقشه‌کشی , بانک اطلاعاتی کتاب / طرح‌های ایرانی از درب‌ها و نرده‌های آهنی ,

برخی منابع مهم خبری
cinemapress.ir سینما پرس , farsnews.ir خبرگزاری فارس , tabnak.ir تابناک , fararu.com فرارو , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , baharnews.ir بهارنیوز , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , irna.ir ایرنا , khabaronline.ir خبر آنلاین ,وبگردی
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا - صداوسیما در اتفاقی کم‌سابقه، مسابقه زهرا کیانی عضو تیم زنان ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا را زنده پخش کرد. زهرا کیانی ۱۹ ساله در سبک تالو حرکات بسیار زیبایی راانجام داد و موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
فیلم | رضا کیانیان: ما مردم بدی نیستیم چرا نباید یک روز خوب ببینیم؟
فیلم | رضا کیانیان: ما مردم بدی نیستیم چرا نباید یک روز خوب ببینیم؟ - فیلم - رضا کیانیان امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری ضیاءالدین دری سخنان تندی درباره وضعیت اجتماعی کشور گفت که در ویدئوی زیر می شنوید.
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.