سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ / Tuesday, 12 December, 2017

كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان كرمانشاه


  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمان
براساس اطلاعات مندرج در آمارنامهٔ استان کرمان، اين استان ۲۷ مرکز فرهنگى و هنرى با ۲۹ هزار نفر عضو دارد. تعداد کتاب‌هاى موجود کتابخانه‌هاى استان حدود ۳۵۳ هزار جلد گزارش شده است که عمدتاً در نقاط شهرى به ويژه در مرکز استان يعنى شهر کرمان متمرکز شده‌اند. کتابخانهٔ ملى کرمان هم از تعداد و هم از نظر نوع کتاب مهم‌ترين کتابخانهٔ استان است و در قياس با ساير کتابخانه‌هاى موجود در شهرستان‌هاى ديگر از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
در محدودهٔ استان کرمان ۱۶ سينما با ظرفيت ۸۲۹۸ صندلى وجود دارد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۰۰۰‚۴۳۶‚۱ نفر از سينماها ديدن کرده‌‌اند. سالن‌هاى تئاتر استان نيز عمدتاً در شهر کرمان متمرکز است. در سال ۱۳۷۰ در کل استان ۲۳ نمايشنامه به روى صحنه رفت که از اين تعداد ۱۰ نمايش مربوط به شهرستان سيرجان، ۹ نمايش مربوط به کرمان و ۴ نمايش ديگر اختصاص به شهرستان بم داشت. در ساير شهرستان‌هاى استان به علت فقدان سالن‌هاى تئاتر و عدم فعاليت گروه‌هاى تئاترى، ‌ نمايشى به صحنه نيامد. در همين سال حدود ۵۷۸ هزار نفر از نمايش‌هاى به اجرا درآمده ديدن کردند که بيشترين تعداد تماشاگر با ۳۰ هزار نفر به شهر کرمان اختصاص داشت.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كهكلويه‌وبويراحمد
تعداد کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش همواره يکى از شاخص‌هاى توسعه فرهنگى و سرگرمى مردم بومى و گردشگران به شمار مى‌رود. استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۵، تعداد ۸ کتابخانه عمومى داشته است و کتاب‌هاى موجود آنها، در کل استان ۱۹۸‚۶۱ جلد و کل اعضاء آن ۴۷۸‚۱۰ نفر بوده است.
برطبق همين آمار، شهرستان بويراحمد با ۲ کتابخانه عمومى و ۸۵۱‚۲۲ جلد کتاب با ۲۷۲۱ نفر عضو، شهرستان کهگيلويه با ۵ کتابخانه عمومى و ۶۴۲‚۲۷ جلد کتاب با ۵۶۶۶ نفر عضو و شهرستان گچساران با يک کتابخانه عمومى و ۷۰۵‚۱۰ جلد کتاب و ۲۱۰۰ نفر عضو، مجموع امکانات کتابخانه‌اى استان و اعضاى آن را تشکيل مى‌داده است.
در همين سال، استان کهگيلويه و بويراحمد داراى ۳ سينما با ۱۳۷۰ نفر ظرفيت بوده است. بر طبق همين آمار شهر ياسوج با دو سينما و با ۱۰۷۰ صندلى و شهرستان بويراحمد با يک سينما و ۳۰۰ صندلى ظرفيت، مجموع امکانات سالن‌هاى نمايش استان را در خود جاى داده‌اند.
مقايسهٔ داده‌هاى آمارى حاکى از آن است که استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ امکانات فرهنگى به خصوص کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش جزء مناطق محروم کشور مى‌باشد.
بهره‌بردارى از جاذبه‌هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى استان مستلزم تجهيز استان به انواع تأسيسات و امکانات توريستى است.
این مبحث را با سروده‌هاى عاميانه مردم که به «داينى‌ها» (تک بيت‌ها) معروف هستند، زينت دهيم:
ديــک پسيــن سـرگـردنـه زدم تجـــاري قــد باريک سرگوک سفيد بچـه نيــاري
گـولاکـــو نـابـالغـــه نـــه وقــتِ حالــه ئـــى دوشونديدمش ئى خوم دو سالـــه
قـد باريک صورت سفيد تا حال که ديده لبــــخند گـــولاکـــو پـشـــتمو بــــريده
وا خـدامــو خواسمــى از نــو دوبـــــاره گـل وادسِ خــوش بـدم تفنـگ قطــاره
چـه خوشـه سـوار وايـى بـرى و مالــش بوس کنى گلوپ پرش زير چشم کالـش
اومــدم ســر وعــده جـا خـوبـرده بيـــدم سى‌يه بوس مرحمتى مار خـورده بيـدم
صبـح بـرنـو چـرب بکنـوم روغن فرنگــي من جونوم نگارش کنوم سى روز جنگي
حــال تــو نــه چــى منـه حالى نـــدارم گرگ کــو، نـه چـى منه، قر کـرده يارم
شـى کـروم و کـُر تاتـام دلـم خوشا بـــى واخــــدا بــخت بــدم وافــــور کشــايى
صبح سلام، پيشين سلام خونه‌ى دختردار دختر گو شــى نيکنوم کور دستــم وردار
خومــو گــل بسيــم گـرو خــوم گولا بـردم گـولاکـو لبخنـد داد خـوم جـون سپــردم
اشنفـــى مـــن چرتلــت مخمــل گـرونــه مـا بيـنِ ميـل و زرديـون مى‌برف خونه
ار بخوانــم واخــوت و دريــارى بـگيـــرم کـور وابـى چشـم سـرم لال بـــــى‌زبونم
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كردستان
براساس داده‌هاى آمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۵، استان کردستان داراى ۲۳ کتابخانه عمومى با ۰۷۳‚۱۸۵ جلد کتاب و ۷۰۴‚۴۱ نفر عضو بوده است.
بر طبق همين آمار، شهرستان بانه داراى ۲ کتابخانه عمومى با ۶۱۶‚۱۸ جلد کتاب و ۲۳۵۱ نفر عضو، شهرستان بيجار داراى ۵ کتابخانه عمومى ۴۷۴‚۲۷ جلد کتاب و ۴۱۶۴ نفر عضو، شهرستان ديواندره داراى يک کتابخانه عمومى با ۶۱۸۹ جلد کتاب و ۳۵۷ نفر عضو، شهرستان سقز داراى ۳ کتابخانه عمومى با ۳۳۰‚۲۲ جلد کتاب و ۶۱۷۶ نفر عضو، شهرستان سنندج داراى ۵ کتابخانه عمومى با ۹۵۳‚۵۰ جلد کتاب و ۳۶۸‚۱۸ نفر عضو، شهرستان قروه داراى ۴ کتابخانه عمومى با ۲۸۷‚۳۸ جلد کتاب و ۵۹۰۵ نفر عضو، شهرستان کامياران داراى يک کتابخانه عمومى با ۸۰۱۵ جلد کتاب و ۱۸۰۲ نفر عضو و شهرستان مريوان داراى ۲ کتابخانه عمومى، ۲۰۹‚۱۳ جلد کتاب و ۲۵۸۱ نفر عضو مى‌باشند.
در سال ۱۳۷۵، در کل استان کردستان ۵ سينما با ۲۳۷۰ نفر ظرفيت و ۵ سالن تئاتر با ۷۵۰ نفر ظرفيت وجود داشته است. طبق آمار مذکور، شهرستان بانه داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سقز داراى يک سينما با ۳۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سنندج داراى ۲ سينما با ۱۶۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان قروه داراى يک سينما با ۲۷۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نظر ظرفيت، شهرستان کامياران داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت و شهرستان مريوان با يک سينما و ۲۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۵۰ نفر ظرفيت بوده‌اند.
براساس داده‌هاى آمارى سال ۱۳۷۵، ‌ در کل استان ۶ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۰۷۰ نفر عضو و ۲۶۱‚۳۱ جلد کتاب موجود فعاليت داشته است. در سال مذکور، شهرستان بانه با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۶۱۳ نفر عضو و ۹۸۱۰ جلد کتاب، شهرستان بيجار با ۲ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۷۸۷ نفر عضو و ۰۰۰‚۱۰ جلد کتاب، شهرستان سقز با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۳۱ نفر عضو و ۱۲۳۷ جلد کتاب و شهرستان سنندج با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۳۰۳۹ نفر عضو و ۲۱۴‚۱۰ جلد کتاب گزارش شده‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمانشاه
براساس آمار سال ۱۳۷۶، در کل استان کرمانشاه تعداد ۳۲ کتابخانهٔ عمومى با ۷۲۵‚۲۴۹ جلد کتاب و ۳۲۰‚۱۷ نفر عضو وجود داشته است. طبق همين آمار، اسلام‌آباد غرب با ۵ کتابخانه عمومى، پاوه با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، جوانرود با ۳ کتابخانهٔ عمومى، سرپل ذهاب با ۲ کتابخانه عمومى، سنقر با ۲ کتابخانهٔ عمومى، صحنه با ۳ کتابخانهٔ عمومى، قصر شيرين با ۲ کتابخانهٔ عمومى، گيلانغرب با يک کتابخانهٔ عمومى و هرسين نيز با يک کتابخانهٔ عمومى مجموع امکانات کتابخانه‌اى شهرهاى استان را تشکيل مى‌دهند. بقيه کتابخانه‌هاى استان در شهرستان کرمانشاه متمرکز شده است. براساس آمار همين سال، در استان کرمانشاه ۷ سينما با ۵۴۹۰ نفر ظرفيت وجود دارد که از اين تعداد، ‌ يک سينما با ۶۶۰ نفر ظرفيت در اسلام‌آباد و ۵ سينما با ۴۰۳۰ نفر ظرفيت در شهرستان کرمانشاه و يک سينما با ۸۰۰ نفر ظرفيت در هرسين گزارش شده‌اند و بقيه شهرستان‌ها نيز فاقد سينما بوده‌‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گلستان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، ‌ استان گلستان در مجموع داراى ۱۸ کتابخانهٔ‌ عمومى ۷۹۹‚۱۳۸ جلد کتاب چاپى، ۲۱۷ جلد کتاب خطى و ۲۲۴‚۱۴ نفر اعضاء است. شهرستان مينودشت با ۲ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۰۲ جلد کتاب و ۱۰۶۵ نفر عضو، شهرستان گنبد با ۶ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۳۶۰۶۱ جلد کتاب و ۲۳۶۳ نفر عضو‌، شهرستان على‌آباد با ۳ کتابخانهٔ عمومى، ۱۵۵‚۱۸ جلد کتاب و ۴۲۰۲ نفر عضو، شهرستان گرگان با ۴ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۷‚۴۹ جلد کتاب چاپى، ‌۲۱۷ جلد کتاب خطى، ۴۹۵۲ نفر عضو، شهرستان ترکمن با يک کتابخانهٔ‌ عمومى، ۸۷۵۵ جلد کتاب و ۴۰۶ نفر عضو و شهرستان کردکوى با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، ۲۳۹‚۱۸ جلد کتاب و ۱۲۳۶ نفر عضو گزارش شده است.
براساس آمار فوق، در سطح استان، ۷ سينماى فعال دولتى با ۴۵۲۴ نفر ظرفيت گزارش شده که از اين تعداد ۴ سينما با ۲۴۴۰ نفر ظرفيت در شهرستان گنبد، يک سينما با ۶۳۴ نفر ظرفيت در شهرستان على‌آباد، ۲ سينما با ۱۴۵۰ نفر ظرفيت در شهرستان گرگان و بقيهٔ‌ شهرستان‌‌ها فاقد سينما بوده‌اند.
براساس آمار سال ۱۳۷۵، در سطح استان ۴ مرکز فرهنگى و هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۷۱‚۲۶ جلد کتاب و ۷۱۰۱ نفر عضو گزارش شده است که از اين تعداد يک مرکز فرهنگى و هنرى با ۷۳۵۵ جلد کتاب و ۲۷۴۵ نفر عضو در شهرستان گرگان، يک مرکز با ۸۹۴۰ جلد کتب و ۲۶۳۶ نفر عضو در شهرستان گنبد، يک مرکز با ۸۸۱۳ جلد کتاب و ۱۵۷۵ نفر عضو در شهرستان بندر ترکمن و يک مرکز کانون هنرى پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۶۳ جلد کتاب و ۱۴۵ نفر عضو در شهر دلند بوده است.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گيلان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۳۶ کتابخانهٔ عمومى با ۴۹۲‚۲۶۴ جلد کتاب و تعداد ۸۰۶‚۴۶ نفر عضو بوده است.
طبق همين آمار، بندر انزلى داراى ۳ کتابخانه، رشت داراى ۲ کتابخانه و ساير شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ عمومى بوده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۲۰ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۶۵‚۳۷ جلد کتاب بوده است. طبق همين آمار شهر رشت داراى ۲ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و اکثر شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده‌اند.
استان گيلان در سال ۱۳۷۵، داراى ۲۰ سينما با ۵۸۶‚۱۱ نفر گنجايش و ۳ سالن تئاتر با ۹۰۰ گنجايش بوده است.
براساس همين گزارش، بندر انزلى داراى ۳ سينما، رشت ۶ سينما، لنگرود ۲ سينما، لاهيجان ۲ سينما و بقيه شهرهاى استان داراى يک سينما و رودبار فاقد سينما بوده است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کیک پسته , سینما فلسطین , ایمنی بازار , نمایش مستند آبی کم رنگ , سامانه الکترونیکی بذر , اینکاها , عفاف گرایی , اداره ورزش و جوانان سبزوار , مرام نامه , مخاطب کودک ,

مقالات پربیننده امروز
موفقیت / زندگی / روابط فردی / شوخی را جدی بگیریم!! , بانک اطلاعاتی کتاب / برف‌های داغ: مجموعه خاطرات دفاع مقدس , بانک اطلاعاتی کتاب / دلم برای خدا تنگ شده , بانک اطلاعاتی کتاب / درباره حدیث: 'لو لا فاطمه ...' , بهداشت / بهداشت و زیبایی / پوست / شاداب کننده پوست , سیاسی / جهان / ریاست جمهوری / ارزیابی مواضع اوباما؛ تغییر یا تداوم , فرهنگی و هنری / سینما / سینمای ایران / نمادشناسی تصویر زن , بانک اطلاعاتی گردشگری / اشکفت سلمان ، ایذه , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / نرم‌افزار / پارامترهای setup , نشریات و مطبوعات / فنی و مهندسی / ماهنامه صنعت کفش / صنعت کفش ـ سال پانزدهم شماره ۱۲۸، مرداد ۱۳۸۷ ,

برخی منابع مهم خبری
farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , noavaranonline.ir نوآوران , isna.ir ایسنا , caffecinema.com کافه سینما , tala.ir طلا , iran-newspaper.com روزنامه ایران , tarafdari.ir طرفداری , armandaily.ir روزنامه آرمان , kaenat.ir روزنامه کائنات , niksalehi.com نیک صالحی ,وبگردی
جُرمی به نام سفر خارجی: چرا از "دنیا گردی مردم"  می ترسند؟!
جُرمی به نام سفر خارجی: چرا از "دنیا گردی مردم" می ترسند؟! - دولت حاکم بر یک جامعه در حال توسعه، نه تنها نباید جلوی سفر مردم به خارج از کشور را بگیرد، بلکه باید تسهیلاتی برای چنین سفرهایی در نظر بگیرد ... آیا کشوری با مردم دنیادیده زودتر و بهتر توسعه می یابد یا مملکتی که مردمانش فکر می کنند دنیا همین چهار دیواری خودشان است؟!
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
 آنونس سرى جدید دورهمى
آنونس سرى جدید دورهمى - رونمایی از دکور سرى جدید دورهمى
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها