جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان كرمانشاه


  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمان
براساس اطلاعات مندرج در آمارنامهٔ استان کرمان، اين استان ۲۷ مرکز فرهنگى و هنرى با ۲۹ هزار نفر عضو دارد. تعداد کتاب‌هاى موجود کتابخانه‌هاى استان حدود ۳۵۳ هزار جلد گزارش شده است که عمدتاً در نقاط شهرى به ويژه در مرکز استان يعنى شهر کرمان متمرکز شده‌اند. کتابخانهٔ ملى کرمان هم از تعداد و هم از نظر نوع کتاب مهم‌ترين کتابخانهٔ استان است و در قياس با ساير کتابخانه‌هاى موجود در شهرستان‌هاى ديگر از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
در محدودهٔ استان کرمان ۱۶ سينما با ظرفيت ۸۲۹۸ صندلى وجود دارد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۰۰۰‚۴۳۶‚۱ نفر از سينماها ديدن کرده‌‌اند. سالن‌هاى تئاتر استان نيز عمدتاً در شهر کرمان متمرکز است. در سال ۱۳۷۰ در کل استان ۲۳ نمايشنامه به روى صحنه رفت که از اين تعداد ۱۰ نمايش مربوط به شهرستان سيرجان، ۹ نمايش مربوط به کرمان و ۴ نمايش ديگر اختصاص به شهرستان بم داشت. در ساير شهرستان‌هاى استان به علت فقدان سالن‌هاى تئاتر و عدم فعاليت گروه‌هاى تئاترى، ‌ نمايشى به صحنه نيامد. در همين سال حدود ۵۷۸ هزار نفر از نمايش‌هاى به اجرا درآمده ديدن کردند که بيشترين تعداد تماشاگر با ۳۰ هزار نفر به شهر کرمان اختصاص داشت.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كهكلويه‌وبويراحمد
تعداد کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش همواره يکى از شاخص‌هاى توسعه فرهنگى و سرگرمى مردم بومى و گردشگران به شمار مى‌رود. استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۵، تعداد ۸ کتابخانه عمومى داشته است و کتاب‌هاى موجود آنها، در کل استان ۱۹۸‚۶۱ جلد و کل اعضاء آن ۴۷۸‚۱۰ نفر بوده است.
برطبق همين آمار، شهرستان بويراحمد با ۲ کتابخانه عمومى و ۸۵۱‚۲۲ جلد کتاب با ۲۷۲۱ نفر عضو، شهرستان کهگيلويه با ۵ کتابخانه عمومى و ۶۴۲‚۲۷ جلد کتاب با ۵۶۶۶ نفر عضو و شهرستان گچساران با يک کتابخانه عمومى و ۷۰۵‚۱۰ جلد کتاب و ۲۱۰۰ نفر عضو، مجموع امکانات کتابخانه‌اى استان و اعضاى آن را تشکيل مى‌داده است.
در همين سال، استان کهگيلويه و بويراحمد داراى ۳ سينما با ۱۳۷۰ نفر ظرفيت بوده است. بر طبق همين آمار شهر ياسوج با دو سينما و با ۱۰۷۰ صندلى و شهرستان بويراحمد با يک سينما و ۳۰۰ صندلى ظرفيت، مجموع امکانات سالن‌هاى نمايش استان را در خود جاى داده‌اند.
مقايسهٔ داده‌هاى آمارى حاکى از آن است که استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ امکانات فرهنگى به خصوص کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش جزء مناطق محروم کشور مى‌باشد.
بهره‌بردارى از جاذبه‌هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى استان مستلزم تجهيز استان به انواع تأسيسات و امکانات توريستى است.
این مبحث را با سروده‌هاى عاميانه مردم که به «داينى‌ها» (تک بيت‌ها) معروف هستند، زينت دهيم:
ديــک پسيــن سـرگـردنـه زدم تجـــاري قــد باريک سرگوک سفيد بچـه نيــاري
گـولاکـــو نـابـالغـــه نـــه وقــتِ حالــه ئـــى دوشونديدمش ئى خوم دو سالـــه
قـد باريک صورت سفيد تا حال که ديده لبــــخند گـــولاکـــو پـشـــتمو بــــريده
وا خـدامــو خواسمــى از نــو دوبـــــاره گـل وادسِ خــوش بـدم تفنـگ قطــاره
چـه خوشـه سـوار وايـى بـرى و مالــش بوس کنى گلوپ پرش زير چشم کالـش
اومــدم ســر وعــده جـا خـوبـرده بيـــدم سى‌يه بوس مرحمتى مار خـورده بيـدم
صبـح بـرنـو چـرب بکنـوم روغن فرنگــي من جونوم نگارش کنوم سى روز جنگي
حــال تــو نــه چــى منـه حالى نـــدارم گرگ کــو، نـه چـى منه، قر کـرده يارم
شـى کـروم و کـُر تاتـام دلـم خوشا بـــى واخــــدا بــخت بــدم وافــــور کشــايى
صبح سلام، پيشين سلام خونه‌ى دختردار دختر گو شــى نيکنوم کور دستــم وردار
خومــو گــل بسيــم گـرو خــوم گولا بـردم گـولاکـو لبخنـد داد خـوم جـون سپــردم
اشنفـــى مـــن چرتلــت مخمــل گـرونــه مـا بيـنِ ميـل و زرديـون مى‌برف خونه
ار بخوانــم واخــوت و دريــارى بـگيـــرم کـور وابـى چشـم سـرم لال بـــــى‌زبونم
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كردستان
براساس داده‌هاى آمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۵، استان کردستان داراى ۲۳ کتابخانه عمومى با ۰۷۳‚۱۸۵ جلد کتاب و ۷۰۴‚۴۱ نفر عضو بوده است.
بر طبق همين آمار، شهرستان بانه داراى ۲ کتابخانه عمومى با ۶۱۶‚۱۸ جلد کتاب و ۲۳۵۱ نفر عضو، شهرستان بيجار داراى ۵ کتابخانه عمومى ۴۷۴‚۲۷ جلد کتاب و ۴۱۶۴ نفر عضو، شهرستان ديواندره داراى يک کتابخانه عمومى با ۶۱۸۹ جلد کتاب و ۳۵۷ نفر عضو، شهرستان سقز داراى ۳ کتابخانه عمومى با ۳۳۰‚۲۲ جلد کتاب و ۶۱۷۶ نفر عضو، شهرستان سنندج داراى ۵ کتابخانه عمومى با ۹۵۳‚۵۰ جلد کتاب و ۳۶۸‚۱۸ نفر عضو، شهرستان قروه داراى ۴ کتابخانه عمومى با ۲۸۷‚۳۸ جلد کتاب و ۵۹۰۵ نفر عضو، شهرستان کامياران داراى يک کتابخانه عمومى با ۸۰۱۵ جلد کتاب و ۱۸۰۲ نفر عضو و شهرستان مريوان داراى ۲ کتابخانه عمومى، ۲۰۹‚۱۳ جلد کتاب و ۲۵۸۱ نفر عضو مى‌باشند.
در سال ۱۳۷۵، در کل استان کردستان ۵ سينما با ۲۳۷۰ نفر ظرفيت و ۵ سالن تئاتر با ۷۵۰ نفر ظرفيت وجود داشته است. طبق آمار مذکور، شهرستان بانه داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سقز داراى يک سينما با ۳۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سنندج داراى ۲ سينما با ۱۶۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان قروه داراى يک سينما با ۲۷۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نظر ظرفيت، شهرستان کامياران داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت و شهرستان مريوان با يک سينما و ۲۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۵۰ نفر ظرفيت بوده‌اند.
براساس داده‌هاى آمارى سال ۱۳۷۵، ‌ در کل استان ۶ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۰۷۰ نفر عضو و ۲۶۱‚۳۱ جلد کتاب موجود فعاليت داشته است. در سال مذکور، شهرستان بانه با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۶۱۳ نفر عضو و ۹۸۱۰ جلد کتاب، شهرستان بيجار با ۲ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۷۸۷ نفر عضو و ۰۰۰‚۱۰ جلد کتاب، شهرستان سقز با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۳۱ نفر عضو و ۱۲۳۷ جلد کتاب و شهرستان سنندج با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۳۰۳۹ نفر عضو و ۲۱۴‚۱۰ جلد کتاب گزارش شده‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمانشاه
براساس آمار سال ۱۳۷۶، در کل استان کرمانشاه تعداد ۳۲ کتابخانهٔ عمومى با ۷۲۵‚۲۴۹ جلد کتاب و ۳۲۰‚۱۷ نفر عضو وجود داشته است. طبق همين آمار، اسلام‌آباد غرب با ۵ کتابخانه عمومى، پاوه با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، جوانرود با ۳ کتابخانهٔ عمومى، سرپل ذهاب با ۲ کتابخانه عمومى، سنقر با ۲ کتابخانهٔ عمومى، صحنه با ۳ کتابخانهٔ عمومى، قصر شيرين با ۲ کتابخانهٔ عمومى، گيلانغرب با يک کتابخانهٔ عمومى و هرسين نيز با يک کتابخانهٔ عمومى مجموع امکانات کتابخانه‌اى شهرهاى استان را تشکيل مى‌دهند. بقيه کتابخانه‌هاى استان در شهرستان کرمانشاه متمرکز شده است. براساس آمار همين سال، در استان کرمانشاه ۷ سينما با ۵۴۹۰ نفر ظرفيت وجود دارد که از اين تعداد، ‌ يک سينما با ۶۶۰ نفر ظرفيت در اسلام‌آباد و ۵ سينما با ۴۰۳۰ نفر ظرفيت در شهرستان کرمانشاه و يک سينما با ۸۰۰ نفر ظرفيت در هرسين گزارش شده‌اند و بقيه شهرستان‌ها نيز فاقد سينما بوده‌‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گلستان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، ‌ استان گلستان در مجموع داراى ۱۸ کتابخانهٔ‌ عمومى ۷۹۹‚۱۳۸ جلد کتاب چاپى، ۲۱۷ جلد کتاب خطى و ۲۲۴‚۱۴ نفر اعضاء است. شهرستان مينودشت با ۲ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۰۲ جلد کتاب و ۱۰۶۵ نفر عضو، شهرستان گنبد با ۶ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۳۶۰۶۱ جلد کتاب و ۲۳۶۳ نفر عضو‌، شهرستان على‌آباد با ۳ کتابخانهٔ عمومى، ۱۵۵‚۱۸ جلد کتاب و ۴۲۰۲ نفر عضو، شهرستان گرگان با ۴ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۷‚۴۹ جلد کتاب چاپى، ‌۲۱۷ جلد کتاب خطى، ۴۹۵۲ نفر عضو، شهرستان ترکمن با يک کتابخانهٔ‌ عمومى، ۸۷۵۵ جلد کتاب و ۴۰۶ نفر عضو و شهرستان کردکوى با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، ۲۳۹‚۱۸ جلد کتاب و ۱۲۳۶ نفر عضو گزارش شده است.
براساس آمار فوق، در سطح استان، ۷ سينماى فعال دولتى با ۴۵۲۴ نفر ظرفيت گزارش شده که از اين تعداد ۴ سينما با ۲۴۴۰ نفر ظرفيت در شهرستان گنبد، يک سينما با ۶۳۴ نفر ظرفيت در شهرستان على‌آباد، ۲ سينما با ۱۴۵۰ نفر ظرفيت در شهرستان گرگان و بقيهٔ‌ شهرستان‌‌ها فاقد سينما بوده‌اند.
براساس آمار سال ۱۳۷۵، در سطح استان ۴ مرکز فرهنگى و هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۷۱‚۲۶ جلد کتاب و ۷۱۰۱ نفر عضو گزارش شده است که از اين تعداد يک مرکز فرهنگى و هنرى با ۷۳۵۵ جلد کتاب و ۲۷۴۵ نفر عضو در شهرستان گرگان، يک مرکز با ۸۹۴۰ جلد کتب و ۲۶۳۶ نفر عضو در شهرستان گنبد، يک مرکز با ۸۸۱۳ جلد کتاب و ۱۵۷۵ نفر عضو در شهرستان بندر ترکمن و يک مرکز کانون هنرى پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۶۳ جلد کتاب و ۱۴۵ نفر عضو در شهر دلند بوده است.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گيلان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۳۶ کتابخانهٔ عمومى با ۴۹۲‚۲۶۴ جلد کتاب و تعداد ۸۰۶‚۴۶ نفر عضو بوده است.
طبق همين آمار، بندر انزلى داراى ۳ کتابخانه، رشت داراى ۲ کتابخانه و ساير شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ عمومى بوده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۲۰ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۶۵‚۳۷ جلد کتاب بوده است. طبق همين آمار شهر رشت داراى ۲ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و اکثر شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده‌اند.
استان گيلان در سال ۱۳۷۵، داراى ۲۰ سينما با ۵۸۶‚۱۱ نفر گنجايش و ۳ سالن تئاتر با ۹۰۰ گنجايش بوده است.
براساس همين گزارش، بندر انزلى داراى ۳ سينما، رشت ۶ سينما، لنگرود ۲ سينما، لاهيجان ۲ سينما و بقيه شهرهاى استان داراى يک سينما و رودبار فاقد سينما بوده است.
مطالب مرتبط


کلمات در حال جستجو
خون‌دماغ , روزبه شاه علی , فرآوده های , عملکرد استاندار , کنستانتین کوساچف , مدارس ودانشگاهها , نور افشانی , گروهک جاسوسی , دفاتر پیشخوان خدمات دولت , آفلای ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , خواص گیاهان و سبزیجات / سیب زمینی , بانک اطلاعاتی کتاب / آزاد چون پرنده: معرفی و ترانه‌های گروه بیتلز سروده جان لنون ـ پل مک کارتنی , اجتماعی , گردشگری , شهرهای توریستی / جزیره قشم , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , ادیب / حسین کوهی کرمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / باغ نور: آشنایی با جزء سی‌ام قرآن کریم , اقتصاد و بازرگانی , نیرو و انرژی , برق / رشد صنعت‌ برق‌، تجلی‌ شعار عدالت‌ محوری‌ , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ تحقیقی اسلام (موسوعه التاریخ الاسلامی): عصر نبوت تا مرحله اعلان دعوت , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب تمرین ریاضی سال اول راهنمایی , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / برخی دیگر از رویدادهای ۳ می , بانک اطلاعاتی کتاب / تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) ,

برخی منابع مهم خبری
iran-newspaper.com روزنامه ایران , jamaran.ir جماران , fararu.com فرارو , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , rokna.ir رکنا , varzesh3.com ورزش سه , entekhab.ir انتخاب , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , 90tv.ir نود ,وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!