چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان كرمانشاه


  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمان
براساس اطلاعات مندرج در آمارنامهٔ استان کرمان، اين استان ۲۷ مرکز فرهنگى و هنرى با ۲۹ هزار نفر عضو دارد. تعداد کتاب‌هاى موجود کتابخانه‌هاى استان حدود ۳۵۳ هزار جلد گزارش شده است که عمدتاً در نقاط شهرى به ويژه در مرکز استان يعنى شهر کرمان متمرکز شده‌اند. کتابخانهٔ ملى کرمان هم از تعداد و هم از نظر نوع کتاب مهم‌ترين کتابخانهٔ استان است و در قياس با ساير کتابخانه‌هاى موجود در شهرستان‌هاى ديگر از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
در محدودهٔ استان کرمان ۱۶ سينما با ظرفيت ۸۲۹۸ صندلى وجود دارد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۰۰۰‚۴۳۶‚۱ نفر از سينماها ديدن کرده‌‌اند. سالن‌هاى تئاتر استان نيز عمدتاً در شهر کرمان متمرکز است. در سال ۱۳۷۰ در کل استان ۲۳ نمايشنامه به روى صحنه رفت که از اين تعداد ۱۰ نمايش مربوط به شهرستان سيرجان، ۹ نمايش مربوط به کرمان و ۴ نمايش ديگر اختصاص به شهرستان بم داشت. در ساير شهرستان‌هاى استان به علت فقدان سالن‌هاى تئاتر و عدم فعاليت گروه‌هاى تئاترى، ‌ نمايشى به صحنه نيامد. در همين سال حدود ۵۷۸ هزار نفر از نمايش‌هاى به اجرا درآمده ديدن کردند که بيشترين تعداد تماشاگر با ۳۰ هزار نفر به شهر کرمان اختصاص داشت.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كهكلويه‌وبويراحمد
تعداد کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش همواره يکى از شاخص‌هاى توسعه فرهنگى و سرگرمى مردم بومى و گردشگران به شمار مى‌رود. استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۵، تعداد ۸ کتابخانه عمومى داشته است و کتاب‌هاى موجود آنها، در کل استان ۱۹۸‚۶۱ جلد و کل اعضاء آن ۴۷۸‚۱۰ نفر بوده است.
برطبق همين آمار، شهرستان بويراحمد با ۲ کتابخانه عمومى و ۸۵۱‚۲۲ جلد کتاب با ۲۷۲۱ نفر عضو، شهرستان کهگيلويه با ۵ کتابخانه عمومى و ۶۴۲‚۲۷ جلد کتاب با ۵۶۶۶ نفر عضو و شهرستان گچساران با يک کتابخانه عمومى و ۷۰۵‚۱۰ جلد کتاب و ۲۱۰۰ نفر عضو، مجموع امکانات کتابخانه‌اى استان و اعضاى آن را تشکيل مى‌داده است.
در همين سال، استان کهگيلويه و بويراحمد داراى ۳ سينما با ۱۳۷۰ نفر ظرفيت بوده است. بر طبق همين آمار شهر ياسوج با دو سينما و با ۱۰۷۰ صندلى و شهرستان بويراحمد با يک سينما و ۳۰۰ صندلى ظرفيت، مجموع امکانات سالن‌هاى نمايش استان را در خود جاى داده‌اند.
مقايسهٔ داده‌هاى آمارى حاکى از آن است که استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ امکانات فرهنگى به خصوص کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش جزء مناطق محروم کشور مى‌باشد.
بهره‌بردارى از جاذبه‌هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى استان مستلزم تجهيز استان به انواع تأسيسات و امکانات توريستى است.
این مبحث را با سروده‌هاى عاميانه مردم که به «داينى‌ها» (تک بيت‌ها) معروف هستند، زينت دهيم:
ديــک پسيــن سـرگـردنـه زدم تجـــاري قــد باريک سرگوک سفيد بچـه نيــاري
گـولاکـــو نـابـالغـــه نـــه وقــتِ حالــه ئـــى دوشونديدمش ئى خوم دو سالـــه
قـد باريک صورت سفيد تا حال که ديده لبــــخند گـــولاکـــو پـشـــتمو بــــريده
وا خـدامــو خواسمــى از نــو دوبـــــاره گـل وادسِ خــوش بـدم تفنـگ قطــاره
چـه خوشـه سـوار وايـى بـرى و مالــش بوس کنى گلوپ پرش زير چشم کالـش
اومــدم ســر وعــده جـا خـوبـرده بيـــدم سى‌يه بوس مرحمتى مار خـورده بيـدم
صبـح بـرنـو چـرب بکنـوم روغن فرنگــي من جونوم نگارش کنوم سى روز جنگي
حــال تــو نــه چــى منـه حالى نـــدارم گرگ کــو، نـه چـى منه، قر کـرده يارم
شـى کـروم و کـُر تاتـام دلـم خوشا بـــى واخــــدا بــخت بــدم وافــــور کشــايى
صبح سلام، پيشين سلام خونه‌ى دختردار دختر گو شــى نيکنوم کور دستــم وردار
خومــو گــل بسيــم گـرو خــوم گولا بـردم گـولاکـو لبخنـد داد خـوم جـون سپــردم
اشنفـــى مـــن چرتلــت مخمــل گـرونــه مـا بيـنِ ميـل و زرديـون مى‌برف خونه
ار بخوانــم واخــوت و دريــارى بـگيـــرم کـور وابـى چشـم سـرم لال بـــــى‌زبونم
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كردستان
براساس داده‌هاى آمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۵، استان کردستان داراى ۲۳ کتابخانه عمومى با ۰۷۳‚۱۸۵ جلد کتاب و ۷۰۴‚۴۱ نفر عضو بوده است.
بر طبق همين آمار، شهرستان بانه داراى ۲ کتابخانه عمومى با ۶۱۶‚۱۸ جلد کتاب و ۲۳۵۱ نفر عضو، شهرستان بيجار داراى ۵ کتابخانه عمومى ۴۷۴‚۲۷ جلد کتاب و ۴۱۶۴ نفر عضو، شهرستان ديواندره داراى يک کتابخانه عمومى با ۶۱۸۹ جلد کتاب و ۳۵۷ نفر عضو، شهرستان سقز داراى ۳ کتابخانه عمومى با ۳۳۰‚۲۲ جلد کتاب و ۶۱۷۶ نفر عضو، شهرستان سنندج داراى ۵ کتابخانه عمومى با ۹۵۳‚۵۰ جلد کتاب و ۳۶۸‚۱۸ نفر عضو، شهرستان قروه داراى ۴ کتابخانه عمومى با ۲۸۷‚۳۸ جلد کتاب و ۵۹۰۵ نفر عضو، شهرستان کامياران داراى يک کتابخانه عمومى با ۸۰۱۵ جلد کتاب و ۱۸۰۲ نفر عضو و شهرستان مريوان داراى ۲ کتابخانه عمومى، ۲۰۹‚۱۳ جلد کتاب و ۲۵۸۱ نفر عضو مى‌باشند.
در سال ۱۳۷۵، در کل استان کردستان ۵ سينما با ۲۳۷۰ نفر ظرفيت و ۵ سالن تئاتر با ۷۵۰ نفر ظرفيت وجود داشته است. طبق آمار مذکور، شهرستان بانه داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سقز داراى يک سينما با ۳۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سنندج داراى ۲ سينما با ۱۶۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان قروه داراى يک سينما با ۲۷۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نظر ظرفيت، شهرستان کامياران داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت و شهرستان مريوان با يک سينما و ۲۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۵۰ نفر ظرفيت بوده‌اند.
براساس داده‌هاى آمارى سال ۱۳۷۵، ‌ در کل استان ۶ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۰۷۰ نفر عضو و ۲۶۱‚۳۱ جلد کتاب موجود فعاليت داشته است. در سال مذکور، شهرستان بانه با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۶۱۳ نفر عضو و ۹۸۱۰ جلد کتاب، شهرستان بيجار با ۲ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۷۸۷ نفر عضو و ۰۰۰‚۱۰ جلد کتاب، شهرستان سقز با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۳۱ نفر عضو و ۱۲۳۷ جلد کتاب و شهرستان سنندج با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۳۰۳۹ نفر عضو و ۲۱۴‚۱۰ جلد کتاب گزارش شده‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمانشاه
براساس آمار سال ۱۳۷۶، در کل استان کرمانشاه تعداد ۳۲ کتابخانهٔ عمومى با ۷۲۵‚۲۴۹ جلد کتاب و ۳۲۰‚۱۷ نفر عضو وجود داشته است. طبق همين آمار، اسلام‌آباد غرب با ۵ کتابخانه عمومى، پاوه با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، جوانرود با ۳ کتابخانهٔ عمومى، سرپل ذهاب با ۲ کتابخانه عمومى، سنقر با ۲ کتابخانهٔ عمومى، صحنه با ۳ کتابخانهٔ عمومى، قصر شيرين با ۲ کتابخانهٔ عمومى، گيلانغرب با يک کتابخانهٔ عمومى و هرسين نيز با يک کتابخانهٔ عمومى مجموع امکانات کتابخانه‌اى شهرهاى استان را تشکيل مى‌دهند. بقيه کتابخانه‌هاى استان در شهرستان کرمانشاه متمرکز شده است. براساس آمار همين سال، در استان کرمانشاه ۷ سينما با ۵۴۹۰ نفر ظرفيت وجود دارد که از اين تعداد، ‌ يک سينما با ۶۶۰ نفر ظرفيت در اسلام‌آباد و ۵ سينما با ۴۰۳۰ نفر ظرفيت در شهرستان کرمانشاه و يک سينما با ۸۰۰ نفر ظرفيت در هرسين گزارش شده‌اند و بقيه شهرستان‌ها نيز فاقد سينما بوده‌‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گلستان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، ‌ استان گلستان در مجموع داراى ۱۸ کتابخانهٔ‌ عمومى ۷۹۹‚۱۳۸ جلد کتاب چاپى، ۲۱۷ جلد کتاب خطى و ۲۲۴‚۱۴ نفر اعضاء است. شهرستان مينودشت با ۲ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۰۲ جلد کتاب و ۱۰۶۵ نفر عضو، شهرستان گنبد با ۶ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۳۶۰۶۱ جلد کتاب و ۲۳۶۳ نفر عضو‌، شهرستان على‌آباد با ۳ کتابخانهٔ عمومى، ۱۵۵‚۱۸ جلد کتاب و ۴۲۰۲ نفر عضو، شهرستان گرگان با ۴ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۷‚۴۹ جلد کتاب چاپى، ‌۲۱۷ جلد کتاب خطى، ۴۹۵۲ نفر عضو، شهرستان ترکمن با يک کتابخانهٔ‌ عمومى، ۸۷۵۵ جلد کتاب و ۴۰۶ نفر عضو و شهرستان کردکوى با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، ۲۳۹‚۱۸ جلد کتاب و ۱۲۳۶ نفر عضو گزارش شده است.
براساس آمار فوق، در سطح استان، ۷ سينماى فعال دولتى با ۴۵۲۴ نفر ظرفيت گزارش شده که از اين تعداد ۴ سينما با ۲۴۴۰ نفر ظرفيت در شهرستان گنبد، يک سينما با ۶۳۴ نفر ظرفيت در شهرستان على‌آباد، ۲ سينما با ۱۴۵۰ نفر ظرفيت در شهرستان گرگان و بقيهٔ‌ شهرستان‌‌ها فاقد سينما بوده‌اند.
براساس آمار سال ۱۳۷۵، در سطح استان ۴ مرکز فرهنگى و هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۷۱‚۲۶ جلد کتاب و ۷۱۰۱ نفر عضو گزارش شده است که از اين تعداد يک مرکز فرهنگى و هنرى با ۷۳۵۵ جلد کتاب و ۲۷۴۵ نفر عضو در شهرستان گرگان، يک مرکز با ۸۹۴۰ جلد کتب و ۲۶۳۶ نفر عضو در شهرستان گنبد، يک مرکز با ۸۸۱۳ جلد کتاب و ۱۵۷۵ نفر عضو در شهرستان بندر ترکمن و يک مرکز کانون هنرى پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۶۳ جلد کتاب و ۱۴۵ نفر عضو در شهر دلند بوده است.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گيلان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۳۶ کتابخانهٔ عمومى با ۴۹۲‚۲۶۴ جلد کتاب و تعداد ۸۰۶‚۴۶ نفر عضو بوده است.
طبق همين آمار، بندر انزلى داراى ۳ کتابخانه، رشت داراى ۲ کتابخانه و ساير شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ عمومى بوده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۲۰ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۶۵‚۳۷ جلد کتاب بوده است. طبق همين آمار شهر رشت داراى ۲ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و اکثر شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده‌اند.
استان گيلان در سال ۱۳۷۵، داراى ۲۰ سينما با ۵۸۶‚۱۱ نفر گنجايش و ۳ سالن تئاتر با ۹۰۰ گنجايش بوده است.
براساس همين گزارش، بندر انزلى داراى ۳ سينما، رشت ۶ سينما، لنگرود ۲ سينما، لاهيجان ۲ سينما و بقيه شهرهاى استان داراى يک سينما و رودبار فاقد سينما بوده است.
مطالب مرتبط


کلمات در حال جستجو
احضار رایزن سفارت لهستان , نارندرا مودی , فرهنگسرای نوروز , سرعت پیری , هیات سینمایی الجزایر , جشنواه ملی تئاتردفاع مقدس , جنگ خاموش , محوطه سازی , عزت اللهی , واکنش تند اردوغان ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت فراملیتی و جهانی: نگرش تطبیقی , بانک اطلاعاتی کتاب / ترجمه تحریر الوسیله , بانک اطلاعاتی کتاب / ادبیات اختصاصی (ترمی واحدی ـ سالی واحدی) (دارای بیش از 2200 تست) شامل: آرایه‌های ادبی ـ قاف , شخصیت‌ها / مذهبی / فقیه و عالم دینی / ابوالوفاء محمد بن محمد بن عمر اخسیکثی , بانک اطلاعاتی کتاب / پنج نشانه خانواده سرشار از عشق , بهداشت و درمان / تغذیه و سلامتی / خواص گیاهان و سبزیجات / یک منبع غنی غذایی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی: مشتمل بر میثاق جامعه ملل ـ منشور سازمان ملل ... , بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه هیدرولوژی , بانک اطلاعاتی کتاب / الاحتفائ و الابتهاج بالاسرائ و المعراج , بانک اطلاعاتی کتاب / فارسی عمومی نو: با نگاهی تازه به شیوه ساخت, پرداخت و دریافت اثر ادبی همراه با گزیده موضوعی ... ,

برخی منابع مهم خبری
jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , isna.ir ایسنا , salamatnews.com سلامت نیوز , honarnews.com هنرنیوز , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , roozannews.ir روزنامه روزان , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , aparat.com آپارات , vista.ir وبگردی , javanonline.ir جوان آنلاین ,
وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    از شکست نترسید!
    هر شخصی در زندگی مرتکب اشتباه می‌شود و حتی رهبران و مدیران بزرگ جهان هم خالی از اشتباه نیستند اما گاهی اوقات به عنوان یک کارفرما وقتی دچار شکست و اشتباه می‌شوید منتظر جوابی قانع‌کننده به اعضای گروهتان هستید