دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان كرمانشاه


  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمان
براساس اطلاعات مندرج در آمارنامهٔ استان کرمان، اين استان ۲۷ مرکز فرهنگى و هنرى با ۲۹ هزار نفر عضو دارد. تعداد کتاب‌هاى موجود کتابخانه‌هاى استان حدود ۳۵۳ هزار جلد گزارش شده است که عمدتاً در نقاط شهرى به ويژه در مرکز استان يعنى شهر کرمان متمرکز شده‌اند. کتابخانهٔ ملى کرمان هم از تعداد و هم از نظر نوع کتاب مهم‌ترين کتابخانهٔ استان است و در قياس با ساير کتابخانه‌هاى موجود در شهرستان‌هاى ديگر از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
در محدودهٔ استان کرمان ۱۶ سينما با ظرفيت ۸۲۹۸ صندلى وجود دارد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۰۰۰‚۴۳۶‚۱ نفر از سينماها ديدن کرده‌‌اند. سالن‌هاى تئاتر استان نيز عمدتاً در شهر کرمان متمرکز است. در سال ۱۳۷۰ در کل استان ۲۳ نمايشنامه به روى صحنه رفت که از اين تعداد ۱۰ نمايش مربوط به شهرستان سيرجان، ۹ نمايش مربوط به کرمان و ۴ نمايش ديگر اختصاص به شهرستان بم داشت. در ساير شهرستان‌هاى استان به علت فقدان سالن‌هاى تئاتر و عدم فعاليت گروه‌هاى تئاترى، ‌ نمايشى به صحنه نيامد. در همين سال حدود ۵۷۸ هزار نفر از نمايش‌هاى به اجرا درآمده ديدن کردند که بيشترين تعداد تماشاگر با ۳۰ هزار نفر به شهر کرمان اختصاص داشت.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كهكلويه‌وبويراحمد
تعداد کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش همواره يکى از شاخص‌هاى توسعه فرهنگى و سرگرمى مردم بومى و گردشگران به شمار مى‌رود. استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۵، تعداد ۸ کتابخانه عمومى داشته است و کتاب‌هاى موجود آنها، در کل استان ۱۹۸‚۶۱ جلد و کل اعضاء آن ۴۷۸‚۱۰ نفر بوده است.
برطبق همين آمار، شهرستان بويراحمد با ۲ کتابخانه عمومى و ۸۵۱‚۲۲ جلد کتاب با ۲۷۲۱ نفر عضو، شهرستان کهگيلويه با ۵ کتابخانه عمومى و ۶۴۲‚۲۷ جلد کتاب با ۵۶۶۶ نفر عضو و شهرستان گچساران با يک کتابخانه عمومى و ۷۰۵‚۱۰ جلد کتاب و ۲۱۰۰ نفر عضو، مجموع امکانات کتابخانه‌اى استان و اعضاى آن را تشکيل مى‌داده است.
در همين سال، استان کهگيلويه و بويراحمد داراى ۳ سينما با ۱۳۷۰ نفر ظرفيت بوده است. بر طبق همين آمار شهر ياسوج با دو سينما و با ۱۰۷۰ صندلى و شهرستان بويراحمد با يک سينما و ۳۰۰ صندلى ظرفيت، مجموع امکانات سالن‌هاى نمايش استان را در خود جاى داده‌اند.
مقايسهٔ داده‌هاى آمارى حاکى از آن است که استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ امکانات فرهنگى به خصوص کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش جزء مناطق محروم کشور مى‌باشد.
بهره‌بردارى از جاذبه‌هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى استان مستلزم تجهيز استان به انواع تأسيسات و امکانات توريستى است.
این مبحث را با سروده‌هاى عاميانه مردم که به «داينى‌ها» (تک بيت‌ها) معروف هستند، زينت دهيم:
ديــک پسيــن سـرگـردنـه زدم تجـــاري قــد باريک سرگوک سفيد بچـه نيــاري
گـولاکـــو نـابـالغـــه نـــه وقــتِ حالــه ئـــى دوشونديدمش ئى خوم دو سالـــه
قـد باريک صورت سفيد تا حال که ديده لبــــخند گـــولاکـــو پـشـــتمو بــــريده
وا خـدامــو خواسمــى از نــو دوبـــــاره گـل وادسِ خــوش بـدم تفنـگ قطــاره
چـه خوشـه سـوار وايـى بـرى و مالــش بوس کنى گلوپ پرش زير چشم کالـش
اومــدم ســر وعــده جـا خـوبـرده بيـــدم سى‌يه بوس مرحمتى مار خـورده بيـدم
صبـح بـرنـو چـرب بکنـوم روغن فرنگــي من جونوم نگارش کنوم سى روز جنگي
حــال تــو نــه چــى منـه حالى نـــدارم گرگ کــو، نـه چـى منه، قر کـرده يارم
شـى کـروم و کـُر تاتـام دلـم خوشا بـــى واخــــدا بــخت بــدم وافــــور کشــايى
صبح سلام، پيشين سلام خونه‌ى دختردار دختر گو شــى نيکنوم کور دستــم وردار
خومــو گــل بسيــم گـرو خــوم گولا بـردم گـولاکـو لبخنـد داد خـوم جـون سپــردم
اشنفـــى مـــن چرتلــت مخمــل گـرونــه مـا بيـنِ ميـل و زرديـون مى‌برف خونه
ار بخوانــم واخــوت و دريــارى بـگيـــرم کـور وابـى چشـم سـرم لال بـــــى‌زبونم
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كردستان
براساس داده‌هاى آمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۵، استان کردستان داراى ۲۳ کتابخانه عمومى با ۰۷۳‚۱۸۵ جلد کتاب و ۷۰۴‚۴۱ نفر عضو بوده است.
بر طبق همين آمار، شهرستان بانه داراى ۲ کتابخانه عمومى با ۶۱۶‚۱۸ جلد کتاب و ۲۳۵۱ نفر عضو، شهرستان بيجار داراى ۵ کتابخانه عمومى ۴۷۴‚۲۷ جلد کتاب و ۴۱۶۴ نفر عضو، شهرستان ديواندره داراى يک کتابخانه عمومى با ۶۱۸۹ جلد کتاب و ۳۵۷ نفر عضو، شهرستان سقز داراى ۳ کتابخانه عمومى با ۳۳۰‚۲۲ جلد کتاب و ۶۱۷۶ نفر عضو، شهرستان سنندج داراى ۵ کتابخانه عمومى با ۹۵۳‚۵۰ جلد کتاب و ۳۶۸‚۱۸ نفر عضو، شهرستان قروه داراى ۴ کتابخانه عمومى با ۲۸۷‚۳۸ جلد کتاب و ۵۹۰۵ نفر عضو، شهرستان کامياران داراى يک کتابخانه عمومى با ۸۰۱۵ جلد کتاب و ۱۸۰۲ نفر عضو و شهرستان مريوان داراى ۲ کتابخانه عمومى، ۲۰۹‚۱۳ جلد کتاب و ۲۵۸۱ نفر عضو مى‌باشند.
در سال ۱۳۷۵، در کل استان کردستان ۵ سينما با ۲۳۷۰ نفر ظرفيت و ۵ سالن تئاتر با ۷۵۰ نفر ظرفيت وجود داشته است. طبق آمار مذکور، شهرستان بانه داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سقز داراى يک سينما با ۳۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سنندج داراى ۲ سينما با ۱۶۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان قروه داراى يک سينما با ۲۷۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نظر ظرفيت، شهرستان کامياران داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت و شهرستان مريوان با يک سينما و ۲۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۵۰ نفر ظرفيت بوده‌اند.
براساس داده‌هاى آمارى سال ۱۳۷۵، ‌ در کل استان ۶ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۰۷۰ نفر عضو و ۲۶۱‚۳۱ جلد کتاب موجود فعاليت داشته است. در سال مذکور، شهرستان بانه با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۶۱۳ نفر عضو و ۹۸۱۰ جلد کتاب، شهرستان بيجار با ۲ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۷۸۷ نفر عضو و ۰۰۰‚۱۰ جلد کتاب، شهرستان سقز با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۳۱ نفر عضو و ۱۲۳۷ جلد کتاب و شهرستان سنندج با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۳۰۳۹ نفر عضو و ۲۱۴‚۱۰ جلد کتاب گزارش شده‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمانشاه
براساس آمار سال ۱۳۷۶، در کل استان کرمانشاه تعداد ۳۲ کتابخانهٔ عمومى با ۷۲۵‚۲۴۹ جلد کتاب و ۳۲۰‚۱۷ نفر عضو وجود داشته است. طبق همين آمار، اسلام‌آباد غرب با ۵ کتابخانه عمومى، پاوه با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، جوانرود با ۳ کتابخانهٔ عمومى، سرپل ذهاب با ۲ کتابخانه عمومى، سنقر با ۲ کتابخانهٔ عمومى، صحنه با ۳ کتابخانهٔ عمومى، قصر شيرين با ۲ کتابخانهٔ عمومى، گيلانغرب با يک کتابخانهٔ عمومى و هرسين نيز با يک کتابخانهٔ عمومى مجموع امکانات کتابخانه‌اى شهرهاى استان را تشکيل مى‌دهند. بقيه کتابخانه‌هاى استان در شهرستان کرمانشاه متمرکز شده است. براساس آمار همين سال، در استان کرمانشاه ۷ سينما با ۵۴۹۰ نفر ظرفيت وجود دارد که از اين تعداد، ‌ يک سينما با ۶۶۰ نفر ظرفيت در اسلام‌آباد و ۵ سينما با ۴۰۳۰ نفر ظرفيت در شهرستان کرمانشاه و يک سينما با ۸۰۰ نفر ظرفيت در هرسين گزارش شده‌اند و بقيه شهرستان‌ها نيز فاقد سينما بوده‌‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گلستان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، ‌ استان گلستان در مجموع داراى ۱۸ کتابخانهٔ‌ عمومى ۷۹۹‚۱۳۸ جلد کتاب چاپى، ۲۱۷ جلد کتاب خطى و ۲۲۴‚۱۴ نفر اعضاء است. شهرستان مينودشت با ۲ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۰۲ جلد کتاب و ۱۰۶۵ نفر عضو، شهرستان گنبد با ۶ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۳۶۰۶۱ جلد کتاب و ۲۳۶۳ نفر عضو‌، شهرستان على‌آباد با ۳ کتابخانهٔ عمومى، ۱۵۵‚۱۸ جلد کتاب و ۴۲۰۲ نفر عضو، شهرستان گرگان با ۴ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۷‚۴۹ جلد کتاب چاپى، ‌۲۱۷ جلد کتاب خطى، ۴۹۵۲ نفر عضو، شهرستان ترکمن با يک کتابخانهٔ‌ عمومى، ۸۷۵۵ جلد کتاب و ۴۰۶ نفر عضو و شهرستان کردکوى با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، ۲۳۹‚۱۸ جلد کتاب و ۱۲۳۶ نفر عضو گزارش شده است.
براساس آمار فوق، در سطح استان، ۷ سينماى فعال دولتى با ۴۵۲۴ نفر ظرفيت گزارش شده که از اين تعداد ۴ سينما با ۲۴۴۰ نفر ظرفيت در شهرستان گنبد، يک سينما با ۶۳۴ نفر ظرفيت در شهرستان على‌آباد، ۲ سينما با ۱۴۵۰ نفر ظرفيت در شهرستان گرگان و بقيهٔ‌ شهرستان‌‌ها فاقد سينما بوده‌اند.
براساس آمار سال ۱۳۷۵، در سطح استان ۴ مرکز فرهنگى و هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۷۱‚۲۶ جلد کتاب و ۷۱۰۱ نفر عضو گزارش شده است که از اين تعداد يک مرکز فرهنگى و هنرى با ۷۳۵۵ جلد کتاب و ۲۷۴۵ نفر عضو در شهرستان گرگان، يک مرکز با ۸۹۴۰ جلد کتب و ۲۶۳۶ نفر عضو در شهرستان گنبد، يک مرکز با ۸۸۱۳ جلد کتاب و ۱۵۷۵ نفر عضو در شهرستان بندر ترکمن و يک مرکز کانون هنرى پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۶۳ جلد کتاب و ۱۴۵ نفر عضو در شهر دلند بوده است.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گيلان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۳۶ کتابخانهٔ عمومى با ۴۹۲‚۲۶۴ جلد کتاب و تعداد ۸۰۶‚۴۶ نفر عضو بوده است.
طبق همين آمار، بندر انزلى داراى ۳ کتابخانه، رشت داراى ۲ کتابخانه و ساير شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ عمومى بوده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۲۰ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۶۵‚۳۷ جلد کتاب بوده است. طبق همين آمار شهر رشت داراى ۲ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و اکثر شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده‌اند.
استان گيلان در سال ۱۳۷۵، داراى ۲۰ سينما با ۵۸۶‚۱۱ نفر گنجايش و ۳ سالن تئاتر با ۹۰۰ گنجايش بوده است.
براساس همين گزارش، بندر انزلى داراى ۳ سينما، رشت ۶ سينما، لنگرود ۲ سينما، لاهيجان ۲ سينما و بقيه شهرهاى استان داراى يک سينما و رودبار فاقد سينما بوده است.
مطالب مرتبط


کلمات در حال جستجو
جشن دلتنگی , کارت سوخت , آموزش بهداشت , زیر ساخت مخابراتی , وام خرید کالا , پشت خط زن , آمريكا , سی و سه پل اصفهان , سپاه منصور , استاندارد دوگانه آزادی در اروپا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی فیلم / شاخه‌های بید , بانک اطلاعاتی کتاب / پرده: آخرین پرونده پوآرو , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه آب , بانک اطلاعاتی کتاب / داستان روبان قرمزی , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , داستان‌‌های مذهبی / علت ترس از مرگ , دین و اندیشه , اخلاق , ایمان / اعتماد به امرقدسی , بانک اطلاعاتی کتاب / نظریه‌های مربوط به علوم انسانی , بانک اطلاعاتی کتاب / کاغذ , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای امام حسین (ع) در روز عرفه با ترجمه فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / جلوه‌های رحمانی ,

برخی منابع مهم خبری
car.ir کار(خودرو) , cup.ir کاپ , alodoctor.ir الو دکتر , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , aparat.com آپارات , ensafnews.com انصاف نیوز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , seemorgh.com سیمرغ , caffecinema.com کافه سینما ,وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.