شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018

كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان كرمانشاه


  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمان
براساس اطلاعات مندرج در آمارنامهٔ استان کرمان، اين استان ۲۷ مرکز فرهنگى و هنرى با ۲۹ هزار نفر عضو دارد. تعداد کتاب‌هاى موجود کتابخانه‌هاى استان حدود ۳۵۳ هزار جلد گزارش شده است که عمدتاً در نقاط شهرى به ويژه در مرکز استان يعنى شهر کرمان متمرکز شده‌اند. کتابخانهٔ ملى کرمان هم از تعداد و هم از نظر نوع کتاب مهم‌ترين کتابخانهٔ استان است و در قياس با ساير کتابخانه‌هاى موجود در شهرستان‌هاى ديگر از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
در محدودهٔ استان کرمان ۱۶ سينما با ظرفيت ۸۲۹۸ صندلى وجود دارد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۰۰۰‚۴۳۶‚۱ نفر از سينماها ديدن کرده‌‌اند. سالن‌هاى تئاتر استان نيز عمدتاً در شهر کرمان متمرکز است. در سال ۱۳۷۰ در کل استان ۲۳ نمايشنامه به روى صحنه رفت که از اين تعداد ۱۰ نمايش مربوط به شهرستان سيرجان، ۹ نمايش مربوط به کرمان و ۴ نمايش ديگر اختصاص به شهرستان بم داشت. در ساير شهرستان‌هاى استان به علت فقدان سالن‌هاى تئاتر و عدم فعاليت گروه‌هاى تئاترى، ‌ نمايشى به صحنه نيامد. در همين سال حدود ۵۷۸ هزار نفر از نمايش‌هاى به اجرا درآمده ديدن کردند که بيشترين تعداد تماشاگر با ۳۰ هزار نفر به شهر کرمان اختصاص داشت.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كهكلويه‌وبويراحمد
تعداد کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش همواره يکى از شاخص‌هاى توسعه فرهنگى و سرگرمى مردم بومى و گردشگران به شمار مى‌رود. استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۵، تعداد ۸ کتابخانه عمومى داشته است و کتاب‌هاى موجود آنها، در کل استان ۱۹۸‚۶۱ جلد و کل اعضاء آن ۴۷۸‚۱۰ نفر بوده است.
برطبق همين آمار، شهرستان بويراحمد با ۲ کتابخانه عمومى و ۸۵۱‚۲۲ جلد کتاب با ۲۷۲۱ نفر عضو، شهرستان کهگيلويه با ۵ کتابخانه عمومى و ۶۴۲‚۲۷ جلد کتاب با ۵۶۶۶ نفر عضو و شهرستان گچساران با يک کتابخانه عمومى و ۷۰۵‚۱۰ جلد کتاب و ۲۱۰۰ نفر عضو، مجموع امکانات کتابخانه‌اى استان و اعضاى آن را تشکيل مى‌داده است.
در همين سال، استان کهگيلويه و بويراحمد داراى ۳ سينما با ۱۳۷۰ نفر ظرفيت بوده است. بر طبق همين آمار شهر ياسوج با دو سينما و با ۱۰۷۰ صندلى و شهرستان بويراحمد با يک سينما و ۳۰۰ صندلى ظرفيت، مجموع امکانات سالن‌هاى نمايش استان را در خود جاى داده‌اند.
مقايسهٔ داده‌هاى آمارى حاکى از آن است که استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ امکانات فرهنگى به خصوص کتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش جزء مناطق محروم کشور مى‌باشد.
بهره‌بردارى از جاذبه‌هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى استان مستلزم تجهيز استان به انواع تأسيسات و امکانات توريستى است.
این مبحث را با سروده‌هاى عاميانه مردم که به «داينى‌ها» (تک بيت‌ها) معروف هستند، زينت دهيم:
ديــک پسيــن سـرگـردنـه زدم تجـــاري قــد باريک سرگوک سفيد بچـه نيــاري
گـولاکـــو نـابـالغـــه نـــه وقــتِ حالــه ئـــى دوشونديدمش ئى خوم دو سالـــه
قـد باريک صورت سفيد تا حال که ديده لبــــخند گـــولاکـــو پـشـــتمو بــــريده
وا خـدامــو خواسمــى از نــو دوبـــــاره گـل وادسِ خــوش بـدم تفنـگ قطــاره
چـه خوشـه سـوار وايـى بـرى و مالــش بوس کنى گلوپ پرش زير چشم کالـش
اومــدم ســر وعــده جـا خـوبـرده بيـــدم سى‌يه بوس مرحمتى مار خـورده بيـدم
صبـح بـرنـو چـرب بکنـوم روغن فرنگــي من جونوم نگارش کنوم سى روز جنگي
حــال تــو نــه چــى منـه حالى نـــدارم گرگ کــو، نـه چـى منه، قر کـرده يارم
شـى کـروم و کـُر تاتـام دلـم خوشا بـــى واخــــدا بــخت بــدم وافــــور کشــايى
صبح سلام، پيشين سلام خونه‌ى دختردار دختر گو شــى نيکنوم کور دستــم وردار
خومــو گــل بسيــم گـرو خــوم گولا بـردم گـولاکـو لبخنـد داد خـوم جـون سپــردم
اشنفـــى مـــن چرتلــت مخمــل گـرونــه مـا بيـنِ ميـل و زرديـون مى‌برف خونه
ار بخوانــم واخــوت و دريــارى بـگيـــرم کـور وابـى چشـم سـرم لال بـــــى‌زبونم
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كردستان
براساس داده‌هاى آمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۵، استان کردستان داراى ۲۳ کتابخانه عمومى با ۰۷۳‚۱۸۵ جلد کتاب و ۷۰۴‚۴۱ نفر عضو بوده است.
بر طبق همين آمار، شهرستان بانه داراى ۲ کتابخانه عمومى با ۶۱۶‚۱۸ جلد کتاب و ۲۳۵۱ نفر عضو، شهرستان بيجار داراى ۵ کتابخانه عمومى ۴۷۴‚۲۷ جلد کتاب و ۴۱۶۴ نفر عضو، شهرستان ديواندره داراى يک کتابخانه عمومى با ۶۱۸۹ جلد کتاب و ۳۵۷ نفر عضو، شهرستان سقز داراى ۳ کتابخانه عمومى با ۳۳۰‚۲۲ جلد کتاب و ۶۱۷۶ نفر عضو، شهرستان سنندج داراى ۵ کتابخانه عمومى با ۹۵۳‚۵۰ جلد کتاب و ۳۶۸‚۱۸ نفر عضو، شهرستان قروه داراى ۴ کتابخانه عمومى با ۲۸۷‚۳۸ جلد کتاب و ۵۹۰۵ نفر عضو، شهرستان کامياران داراى يک کتابخانه عمومى با ۸۰۱۵ جلد کتاب و ۱۸۰۲ نفر عضو و شهرستان مريوان داراى ۲ کتابخانه عمومى، ۲۰۹‚۱۳ جلد کتاب و ۲۵۸۱ نفر عضو مى‌باشند.
در سال ۱۳۷۵، در کل استان کردستان ۵ سينما با ۲۳۷۰ نفر ظرفيت و ۵ سالن تئاتر با ۷۵۰ نفر ظرفيت وجود داشته است. طبق آمار مذکور، شهرستان بانه داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سقز داراى يک سينما با ۳۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان سنندج داراى ۲ سينما با ۱۶۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۰۰ نفر ظرفيت، شهرستان قروه داراى يک سينما با ۲۷۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نظر ظرفيت، شهرستان کامياران داراى يک سالن تئاتر با ۱۰۰ نفر ظرفيت و شهرستان مريوان با يک سينما و ۲۰۰ نفر ظرفيت و يک سالن تئاتر با ۲۵۰ نفر ظرفيت بوده‌اند.
براساس داده‌هاى آمارى سال ۱۳۷۵، ‌ در کل استان ۶ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۰۷۰ نفر عضو و ۲۶۱‚۳۱ جلد کتاب موجود فعاليت داشته است. در سال مذکور، شهرستان بانه با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۶۱۳ نفر عضو و ۹۸۱۰ جلد کتاب، شهرستان بيجار با ۲ مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۷۸۷ نفر عضو و ۰۰۰‚۱۰ جلد کتاب، شهرستان سقز با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۳۱ نفر عضو و ۱۲۳۷ جلد کتاب و شهرستان سنندج با يک مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۳۰۳۹ نفر عضو و ۲۱۴‚۱۰ جلد کتاب گزارش شده‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان كرمانشاه
براساس آمار سال ۱۳۷۶، در کل استان کرمانشاه تعداد ۳۲ کتابخانهٔ عمومى با ۷۲۵‚۲۴۹ جلد کتاب و ۳۲۰‚۱۷ نفر عضو وجود داشته است. طبق همين آمار، اسلام‌آباد غرب با ۵ کتابخانه عمومى، پاوه با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، جوانرود با ۳ کتابخانهٔ عمومى، سرپل ذهاب با ۲ کتابخانه عمومى، سنقر با ۲ کتابخانهٔ عمومى، صحنه با ۳ کتابخانهٔ عمومى، قصر شيرين با ۲ کتابخانهٔ عمومى، گيلانغرب با يک کتابخانهٔ عمومى و هرسين نيز با يک کتابخانهٔ عمومى مجموع امکانات کتابخانه‌اى شهرهاى استان را تشکيل مى‌دهند. بقيه کتابخانه‌هاى استان در شهرستان کرمانشاه متمرکز شده است. براساس آمار همين سال، در استان کرمانشاه ۷ سينما با ۵۴۹۰ نفر ظرفيت وجود دارد که از اين تعداد، ‌ يک سينما با ۶۶۰ نفر ظرفيت در اسلام‌آباد و ۵ سينما با ۴۰۳۰ نفر ظرفيت در شهرستان کرمانشاه و يک سينما با ۸۰۰ نفر ظرفيت در هرسين گزارش شده‌اند و بقيه شهرستان‌ها نيز فاقد سينما بوده‌‌اند.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گلستان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، ‌ استان گلستان در مجموع داراى ۱۸ کتابخانهٔ‌ عمومى ۷۹۹‚۱۳۸ جلد کتاب چاپى، ۲۱۷ جلد کتاب خطى و ۲۲۴‚۱۴ نفر اعضاء است. شهرستان مينودشت با ۲ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۰۲ جلد کتاب و ۱۰۶۵ نفر عضو، شهرستان گنبد با ۶ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۳۶۰۶۱ جلد کتاب و ۲۳۶۳ نفر عضو‌، شهرستان على‌آباد با ۳ کتابخانهٔ عمومى، ۱۵۵‚۱۸ جلد کتاب و ۴۲۰۲ نفر عضو، شهرستان گرگان با ۴ کتابخانهٔ‌ عمومى، ۷۸۷‚۴۹ جلد کتاب چاپى، ‌۲۱۷ جلد کتاب خطى، ۴۹۵۲ نفر عضو، شهرستان ترکمن با يک کتابخانهٔ‌ عمومى، ۸۷۵۵ جلد کتاب و ۴۰۶ نفر عضو و شهرستان کردکوى با ۲ کتابخانهٔ‌عمومى، ۲۳۹‚۱۸ جلد کتاب و ۱۲۳۶ نفر عضو گزارش شده است.
براساس آمار فوق، در سطح استان، ۷ سينماى فعال دولتى با ۴۵۲۴ نفر ظرفيت گزارش شده که از اين تعداد ۴ سينما با ۲۴۴۰ نفر ظرفيت در شهرستان گنبد، يک سينما با ۶۳۴ نفر ظرفيت در شهرستان على‌آباد، ۲ سينما با ۱۴۵۰ نفر ظرفيت در شهرستان گرگان و بقيهٔ‌ شهرستان‌‌ها فاقد سينما بوده‌اند.
براساس آمار سال ۱۳۷۵، در سطح استان ۴ مرکز فرهنگى و هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۷۱‚۲۶ جلد کتاب و ۷۱۰۱ نفر عضو گزارش شده است که از اين تعداد يک مرکز فرهنگى و هنرى با ۷۳۵۵ جلد کتاب و ۲۷۴۵ نفر عضو در شهرستان گرگان، يک مرکز با ۸۹۴۰ جلد کتب و ۲۶۳۶ نفر عضو در شهرستان گنبد، يک مرکز با ۸۸۱۳ جلد کتاب و ۱۵۷۵ نفر عضو در شهرستان بندر ترکمن و يک مرکز کانون هنرى پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۱۶۶۳ جلد کتاب و ۱۴۵ نفر عضو در شهر دلند بوده است.
  كتابخانه‌ها و سالن‌هاى نمايش، استان گيلان
براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۳۶ کتابخانهٔ عمومى با ۴۹۲‚۲۶۴ جلد کتاب و تعداد ۸۰۶‚۴۶ نفر عضو بوده است.
طبق همين آمار، بندر انزلى داراى ۳ کتابخانه، رشت داراى ۲ کتابخانه و ساير شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ عمومى بوده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۷۵، استان گيلان در مجموع داراى ۲۰ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان با ۷۶۵‚۳۷ جلد کتاب بوده است. طبق همين آمار شهر رشت داراى ۲ کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و اکثر شهرستان‌هاى استان هر کدام داراى يک کتابخانهٔ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده‌اند.
استان گيلان در سال ۱۳۷۵، داراى ۲۰ سينما با ۵۸۶‚۱۱ نفر گنجايش و ۳ سالن تئاتر با ۹۰۰ گنجايش بوده است.
براساس همين گزارش، بندر انزلى داراى ۳ سينما، رشت ۶ سينما، لنگرود ۲ سينما، لاهيجان ۲ سينما و بقيه شهرهاى استان داراى يک سينما و رودبار فاقد سينما بوده است.
مطالب مرتبط


کلمات در حال جستجو
نیشدارو , وزنه بردارای نوجوانان , خدمات رسان , موسسه پژوهشی , شورای شهرکیاکلا , آلمان , مقامت , موزه صنعتی تهران , نیکولاس مادورو , خط ترانزیت گاز ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س) , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۱ خرداد ـ ۱۱ ژوئن ـ رواج سکه زرین « شعله جاویدان» به عنوان پول ملی ایرانیان , بانک اطلاعاتی کتاب / Headway Elementary: Workbook , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه زبان پاک آذری, یا, زبان باستان آذربایگان نامهای شهرها و دیه‌های ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / تکنولوژی و کارگاه سخت‌افزاری کامپیوتر , بانک اطلاعاتی کتاب / دستور مقدماتی ویولن هنرستان , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش و پاسخ پیرامون معارف و مفاهیم قرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / کاربردهای علمی بیولوژی مولکولی گیاهی , بانک اطلاعاتی کتاب / حدیث خانواده بحث ازدواج , بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه جامع پزشکی سری آزمونهای طبقه‌بندی شده علوم پایه ,

برخی منابع مهم خبری
varzesh3.com ورزش سه , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , https: نکست هالیدی , khordadnews.ir خرداد نیوز , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , plus.ir تی وی پلاس , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , mosalas.ir مثلث , roozannews.ir روزنامه روزان ,وبگردی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی - با اینکه عوامل اطلاعاتی عربستان، پیش از آغاز عملیات بازداشت و قتل خاشقجی، دوربین‌های امنیتی را از کار انداختند، اما روز گذشته تصاویر زیر در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی سایت‌های عربی مخالف رژیم سعودی منتشر شده است. هنوز مشخص نیست که این تصاویر، واقعاً مربوط به این جنایت است، یا اینکه آن را شبیه‌سازی و صحنه‌سازی کرده‌اند. و همینطور هیچ مرجع رسمی این تصاویر را تایید نکرده است.
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟ - داستان دلواپسانی که منافع جناحی را بر مصالح مردم و نظام ترجیح می دهند را ببینید.
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.