دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018

من


   يک تا دو سالگى
هنگامى که فرزندتان يکساله مى‌شود، تغييرات کلى در او مشاهده مى‌کنيد: او ديگر نمى‌خواهد هميشه در تختخواب و يا در پارک بماند، بلکه مى‌خواهد بيرون بيايد و آزاد باشد طبيعى است اطاق براى گردش او جاى مطمئنى نيست. او هنوز بيشتر راغب است که بخزد و بلولد تا اينکه بايستد و راه برود. او تلوتلو مى‌خورد و به آسانى مى‌افتد. او مى‌خواهد به همهٔ چيزهائى که سابقاً فقط از دور تماشا کرده دست بزند. هر چيز برايش تازگى دارد. وى مى‌خواهد به هر قيمتى شده اين دنياى تازه را بشناسد. بنابراين او بايد همه چيز را لمس کند و اشياء کوچک در دهانش بگذارد.
او هنوز به‌طور صحيح بازى نمى‌کند، هر چيزى را که به دستش برسد به زمين مى‌کوبد و از اينکه توليد صدا مى‌کند خيلى خوشحال است. اگر شيئى سخت باشد سعى مى‌کند آن را تکه تکه کند. طفل بى‌اندازه بى‌ثبات است. او چيزى را مدت زيادى نگه نمى‌دارد. هر چيزى را به طرفى مى‌اندازد. هر لحظه در انجام کارى است. هر چه اطرافش شلوغ‌تر باشد به‌نظر مى‌آيد راضى‌تر است. تمايلش به خرابکارى حدى ندارد. و وقتى سالم است در اوج درخشندگى است.
دوران خواب و آرام يعنى وقتى که نوزاد آرام در تختخوابش قرار داشت سپرى شده است. اکنون فقط هنگامى که او خوابيده است مى‌توان نفس راحتى کشيد. زيرا در هنگامهٔ بيدارى نمى‌توان او را لحظه‌اى تنها گذاشت چون شما نمى‌دانيد در لحظهٔ آينده چه به خاطر او مى‌رسد. آيا مى‌خواهد چيزى در دهانش بگذارد و قورت بدهد يا به طرفى بگريزد.
فرزند شما مى‌خواهد مستقل باشد. حالا فهميده است که بعضى کارها را مى‌تواند شخصاً انجام دهد، بنابراين وقت غذا خوردن مى‌خواهد قاشق، فنجان و يا نان را بگيرد. بعضى کارها را از بزرگ‌تران تقليد مى‌کند. البته واضح است که او هنوز ماهر نيست. خودش را کثيف مى‌کند و اگر مواظب نباشيد ظرف غذا را به طرفى مى‌اندازد. اين کارها در اين سنين طبيعى است و شما اين غريزهٔ استقلال‌طلبى را نبايد سرکوب کنيد. در غير اين صورت طفل به‌حسب طبيعت خود يا عصبانى مى‌شود و فرياد مى‌کشد يا غمگين مى‌شود و به گريه مى‌افتد. و اگر گاهى کاسهٔ صبرتان لبريز مى‌شود به خود تلقين کنيد که اين دورانِ مشقت‌بار بالأخره روزى پايان مى‌گيرد.
کم‌کم در طول سال دوم کارها بهتر مى‌شود. طفل شروع مى‌کند که درست بازى کند.
اگر به بازى‌هاى فرزندان خود در اين سنين با دقت توجه کنيد چيزهاى قابل توجهى را مى‌بينيد، اشياء در اين سنين هنوز براى آنها مفهوم خاصى ندارد، يک قطعه چوب ممکن است گاه براى آنها جاى عروسکى باشد، و در لحظهٔ ديگر قطعه‌اى براى ساختمان و بعد بالأخره همان چوب، او هنوز دقت ندارد و تجربيات خود را نمى‌تواند به‌کار ببندد، بنابراين نمى‌تواند مشاهدات خود را به هم ربط بدهد. چيزهاى غيرممکن به نظر وى ممکن مى‌آيند. هر واقعه براى وى يک مشاهده است و براى هر چيزى خوشحال مى‌شود. همانطورى که پسر من از چيدن چند آجر روى هم خوشحال شد. از نظر او دنيا فقط سرور و شادمانى است. او از زحمات و خستگى ما بزرگ‌ترها بى‌اطلاع است.
   سه سالگى به بعد
وقتى سومين سالگرد تولد او مى‌رسد فرزند شما ديگر مطمئناً راه مى‌رود و مى‌دود. او در تمام اطاق‌ها و در اطراف ساختمان حضور دارد. الحمدالله ديگر مثل سابق بى‌ثبات نيست. او بيش از پيش با بزرگ‌تران در تماس است. با ساير افراد خانواده سر يک ميز غذا مى‌خورد. هنگام لباس پوشيدن و کندن و نظافت و حمام کردن، او نيز کمک مى‌کند. لطفاً بگذاريد کمک کند و بگذاريد او نيز کارى انجام دهد. کودک شما اکنون مطمئناً براى قضاء حاجت خبر مى‌دهد، البته اگر دقت نکنيد، مثلاً وقتى که او خيلى سرگرم بازى است ممکن است اتفاق کوچکى بيفتد و شلوارش باز خيس يا کثيف شود.
طفل اکنون دائماً در کنار شما است. پيشرفت قابل ملاحظه‌اى کرده است. شما مى‌توانيد اکنون به خوبى با او هم صحبت شده و در خلال آن از پيشرفت‌هاى روحى او نيز با خبر شويد، عقل و شعور او تکامل مى‌يابد. او اکنون مى‌تواند بعضى مطالب را بفهمد و بعضى را به هم ربط بدهد و وقتى که چيزى را برايش تعريف مى‌کنيم با دقت گوش مى‌دهد. به‌طور کلى هر چه برايش تعريف کنيد باز هم کم است.
کم‌کم متوجه خواهيد شد که خاطرات را ضبط مى‌کند. طفل اکنون زمان و مکان را مى‌شناسد. خلاصه همهٔ مطالب فوق، پيشرفت‌هاى روحى هستند. او البته حرف زدن را هم خواهد آموخت، دربارهٔ آن در بخش 'تکلّم' توضيح خواهيم داد.
در چهار و پنج سالگى ديگر کودک شما نمى‌خواهد هميشه فقط با شما باشد بلکه او شروع مى‌کند که کم‌کم از شما و ساير افراد خانواده کمى فاصله بگيريد. نمى‌خواهد هميشه در اطاق بماند بلکه ميل دارد به حياط برود و يا به خيابان که متأسفانه جاى خطرناکى است و يا به‌سوى کودکان ديگر. او اکنون به همبازى احتياج دارد حتى اگر خود در منزل داراى خواهر و برادر باشد.
   تخيلات
طفل کوچک در دنباى مخصوص به خود زندگى مى‌کند. دنيائى که در آن همه چيز امکان دارد. مطمئناً متوجه تصورات کودک خود شده‌ايد، طفل کوچک تصور مى‌کند که هر چيزى زنده است. مثلاً عروسک و يا خرس کوچک وى مى‌تواند احساس بکند، عملى انجام بدهد، و يا مثل انسان‌ها حرف بزند، تخيلات دائماً در کنار هم و با هم اتفاق مى‌افتند.
البته يک کودک هشيار مى‌بيند و مى‌داند که عروسک هيچ‌وقت به خود حرکت نمى‌دهد و يا در هنگام بازى خرس هرگز کارى انجام نمى‌دهد اما تصور هر چيزى مى‌رود.
يک روز ناگهان طفل شما مى‌خواهد کس ديگرى باشد: يک بچه با اسم ديگر، يا رانندهٔ اتوبوس، نامه‌رسان، و کس ديگرى که هم اکنون ديده است. او عميقاً در نقش جديد خويش فرو مى‌رود. وقتى او را به اسم خودش صدا مى‌کنيد مورد اعتراض قرار مى‌گيريد. و در اينجا است که شما مجبور هستيد نقش بازى کنيد.
غالباً طفل به عروسک و حيوانات بازى خود دستور اجراء نقش مى‌دهد و در اينجا هيچ اهميتى به واقعيت و يا تخيل نمى‌دهد. او اين اعمال را ناخودآگاه انجام مى‌هد. از عروسک و حيوانات وى همانطور مواظبت و پرستارى مى‌کند که در مورد خود وى اجراء مى‌شود و آنان را همانگونه مجازات و تبيه مى‌نمايد که خود وى مورد تنبيه قرار مى‌گيرد.
تخيلات گاهى آنقدر قوى مى‌شوند که کودکان به وسايل بازى احيتاج ندارند.
در اين سنين کودک بسيار دوست داشتنى است. لطفاً کوشش کنيد دنياى کودکانهٔ او را حفظ نمائيد. اما تصور نکنيد که او هميشه فقط احساس خوشبختى مى‌کند، نه، او اکنون اندوه و گريه را درست مثل ما مى‌شناسد. علت آن ممکن است از نظر ما خيلى بى‌اهميت باشد ولى براى طفل خيلى مهم است.
طفلِ کوچک اگر داراى غمى است به همدردى ما احتياج دارد و مى‌خواهد با او جدى رفتار کنيد. گرچه او بيشتر در دنياى تخيلات و دنياى بازى خود زندگى مى‌کند، معهذا وارد دنياى بزرگ‌تر‌ها نيز مى‌شود. آرى او در اينجا نيز ابراز وجود مى‌کند و در رابطه با کارهاى بزرگ‌تران خودى نشان مى‌دهد؛ چيزى که اجتناب ناپذير است.
   من
هنگامى که طفلى از خودش حرف مى‌زند، با اسم خود شروع مى‌کند، مثلاً مى‌گويد: 'شبنم مى‌خواهد...' 'حسين مى‌رود که ...' شنيدنِ آن مضحک به نظر مى‌آيد ولى باعث شادمانى مى‌شود. اما بعد از سومين سالگرد تولد ناگهان روزى کلمهٔ 'من' ظاهر مى‌شود. اين امر مسلماً نظر شما را جلب مى‌کند، 'من' اول همراه با نام اصلى به‌کار برده مى‌شود و کم‌کم جايگزين مى‌گردد.
اين مراحل اتفاقى نيست بلکه داراى معناى عميقى است. طفل در اين سن طفل شخصيت مستقلى مى‌شود و کلمهٔ 'من' براى او فقط لفظ نيست بلکه در وجود خويش آن را احساس مى‌کند و خود را مى‌شناسد. هم زمان با آن، خصوصيات داتى وى ظاهر مى‌شود.
   اراده
زمانى که کودک شما خيلى کوچک بود حتماً مشاهده کرديد که چقدر يک دنده بود. و اکنون اين يک دندگى و ارادهٔ شخصى او به‌طور وضوح نشان داده مى‌شود. آنچه شما مى‌خواهيد، او عکسِ آن را مى‌خواهد و برنامهٔ ديگرى پيشنهاد مى‌کند! او قاطعانه مى‌گويد: 'نه' و بيشتر از همه اين اتفاقات در کارهاى روزمره مثل نظافت و شانه کردنِ مو و غيره پيش مى‌آيد. بعضى کودکان نيز تاکنون خيلى مطيع بوده‌اند، کم‌کم به‌‌طور منظم شروع به مخالفت با بزرگتران مى‌کنند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
امیر اخلاقی , حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن در دمای زیر صفر , محمدعلی فاموری , هزینه گاز اوکراین , جواز , میرداماد , پرترافیک‌ترین , دانشگاه علامه طباطبایی , فرمانده مرزبانی کشور , روابط دو جانبه ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / طراحان آموزش مفاهیم عربی پیش‌دانشگاهی , اجتماعی , خانه و خانواده , خانواده / خانواده همیشگی , بانک اطلاعاتی کتاب / اندیشه سیاسی سیدجمال‌الدین اسدآبادی , ورزشی , دیگر ورزشها , بسکتبال / سه گام تا شهر قازان , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش علوم , بانک اطلاعاتی کتاب / آرزوهای بزرگ کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / شنبه‌های راه‌راه و ثانیه‌های سربی , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌آزمون (4) پیش‌دانشگاهی (عمومی) , سیاسی , علوم سیاسی , مباحث عمومی روابط بین‌الملل ـ جنگ / واژه‌شناسی تسلیحات نظامی , بانک اطلاعاتی کتاب / Intermediate comprehension passages ,

برخی منابع مهم خبری
mashreghnews.ir مشرق نیوز , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , iran-newspaper.com روزنامه ایران , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , cinemapress.ir سینما پرس , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , vista.ir وبگردی , siasatrooz.ir سیاست روز , cup.ir کاپ , faradeed.ir فرادید ,وبگردی
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.