جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

انتخاب گروه مقایسه‌ای


  انتخاب افراد مورد مطالعه
به‌طور معمول افراد مورد مطالعه همگروهى به يکى از دو روش؛ يا جمعيت کلى و يا گروه‌هايى از جمعيت کلى که بتوان آنها را به‌آسانى بررسى نمود، انتخاب مى‌شوند. (يعنى کسانى که به درجات مختلف در معرضِ مواجهه يا عامل سببى مشکوک بوده‌اند).
- انتخاب از کل جمعيت:
هرگاه مواجهه يا علت مرگ در جمعيت شايع باشد مى‌توان هم‌گروه را از کل جمعيت - که در يک منطقه کاملاً معين جغرافيايي، سياسى يا اجرايى مقيم باشند، برگزيد. (مانند مطالعه شهر فرامينگهام درباره قلب). اگر جمعيت بسيار زياد باشد، نمونه‌اى گويا از جمعيت گرفته مى‌شود، به‌نحوى که بتوان نتايج را به جمعيتى که نمونه از آن گرفته شده است تعميم داد. بخش مواجهه‌يافته و بدون مواجهه جمعيتِ مورد بررسى بايد نماينده گوياى بخش‌هاى مربوطه در کل جمعيت باشد.
- انتخاب گروه‌ها:
گروه‌ها ممکن است گروه ويژه يا گروه مواجهه يافته‌اى باشند که بتوان به‌راحتى آنها را مطالعه نمود:
۱. گروه‌هاى انتخابى مانند: گروه‌هاى تخصصى (پزشکان، پرستاران، وکلاى دادگستري، آموزگاران و کارمندان کشوري)، افراد بيمه‌شده، زنان باردار، کارمندان دولت، داوطلبان و... اين گروه‌ها به‌طور معمول جمعيت‌هايى يکسان را تشکيل مى‌دهند. مطالعه آينده‌نگر Doll درباره سيگار کشيدن و سرطان ريه در پزشکان انگليسى ثبت نام کرده در نظام پزشکى انگلستان در سال ۱۹۵۱ انجام شد. مطالعه آقاى Doll درباره سيگارکشيدن و ميرايى بر ۲۹۳،۶۵۸ تن از بازنشستگان ارتشى (يعنى کارکنان سابق خدمات دفاعي) در ايالات متحده، در اجراى سياست‌هاى مربوط به بيمه عمر بود که نمونه ديگرى از مطالعات مبتنى بر گروه است. اين گروه‌ها نه‌تنها يکسان هستند بلکه مزيت آسان‌بودن دسترسى و پيگيرى در يک دوره معين را هم دارند.
۲. گروه‌هاى مواجهه؛ اگر مواجهه با عامل مشکوک نادر باشد روش اقتصادى‌تر انتخاب يک هم‌گروه از افرادى است که مواجهه معلوم با آن عامل را دارند و به‌عبارت ديگر هم‌گروه از آن نظر انتخاب مى‌شود که مواجهه با يک عامل فيزيک، شيميايى يا عامل بيماريزاى زنده در کار است. يک منبع در دسترس و آسان از اين نظر کارگران صنايعى است که در مشاغل پرمخاطره کار مى‌کنند (مانند راديولوژيست‌ها که در معرض پرتوى مجهول هستند). انتخاب هم‌گروه ازنظر مواجهه خاص،‌ طبقه‌بندى افراد هم‌گروه را برحسب درجه مواجهه يا مدت مواجهه با عامل خطر، ازنظر تجزيه و تحليل بعدى مطالعه آسان مى‌سازد.
  بدست آوردن داده‌ها در موارد مواجهه
اينگونه اطلاعات را بصورت مستقيم از افراد هم‌گروه، با مصاحبه فردى يا پرسشنامه پستى مى‌توان بدست آورد و چون در مطالعات همگروهى تعداد زيادى از افراد جمعيت مشارکت دارند، ارسال پرسشنامه پستى روش ساده و اقتصادى براى بدست آوردن اطلاعات است. مثلاً دال و هيل براى گردآورى سوابق سيگارکشيدن پزشکان انگليسى روش ارسال پرسشنامه را بکار گرفته‌اند، راه ديگر بدست آوردن اطلاعات بازبينى پرونده‌ها است: بعضى انواع اطلاعات (مانند مقدار مصرف رزرورسين، روش جراحى يا جزئيات درمان‌هاى پزشکي) را تنها از طريق پرونده‌هاى پزشکى مى‌توان بدست آورد. راه سوم بدست آوردن اطلاعات معاينه پزشکى يا آزمون‌هاى ويژه است. بعضى انواع اطلاعات (مانند فشارخون، کلسترول سرم و ECG) را فقط از اين روش مى‌توان بدست آورد. و بالاخره راه چهارم (Survery)هاى زيست محيطى است، که بهترين منبع بدست آوردن اطلاعات درباره سطح مواجهه با عوامل مشکوک موجود در محيط زندگى يا کار هم‌گروه است. درواقع ممکن است لازم شود که اطلاعات از بيش از يک منبع يا همه منابع مذکور فراهم آيد.
اطلاعات مربوط به مواجهه (يا هر علم ديگر مرتبط، بروز بيمارى مورد بررسي) را بايد به‌نحوى گردآورى کرد که طبقه‌بندى افراد هم‌گروه را مقدور سازد:
- برحسب داشتن يا نداشتن مواجهه با عامل مشکوک.
- برحسب سطح مواجهه يا درجه مواجهه، لااقل بصورت طبقات وسيع درمورد گروه‌هاى ويژه در معرض خطر.
علاوه بر نکات بالا، اطلاعات پايه پيرامون متغيرهاى جمعيتى که مى‌توانند فراوانى بيمارى مورد بررسى را تأثير بگذارند هم بايد گردآورى شوند. اينگونه اطلاعات براى تجزيه و تحليل‌ بعدى لازم خواهند شد.
  انتخاب گروه مقايسه‌اى
براى گردآورى گروه‌هاى مقايسه‌اى راههاى متعددى وجود دارد:
- مقايسه داخلى:
در بعضى مطالعات همگروهى احتياجى نيست که گروه مقايسه‌اى خارجى انتخاب شود و گروه مقايسه در درون هم‌گروه است يعنى تنها يک هم‌گروه در مطالعه وارد مى‌شود و افراد آن را مى‌توان برپايه اطلاعات بدست آمده به چند گروه مقايسه‌اى برحسب سطح يا مدت مواجهه (مثلاً سيگارکشيدن، فشارخون، کلسترول سرم) - پيش از بروز بيمارى مورد بررسي، طبقه‌بندى کرد. از گروه‌هايى که به اين نحو تعيين شوند مى‌توان به‌عنوان گروه‌هاى شاهد داخلي استفاده نمود. جدول زیر اين نکته را نمايش مى‌دهد.
- مقايسه خارجى:
هرگاه اطلاعات مربوط به مواجهه در دسترس نباشد لازم است يک گروه شاهد خارجى انتخاب شود تا برخورد گروه مواجهه ارزشيابى شود. (مثلاً سيگارکشيدن يا نکشيدن، يا يک هم‌گروه راديولوژيست با هم‌گروه متخصص چشم‌پزشکى و...) هم‌گروه‌هاى بررسى و شاهد بايد ازنظر متغيرهاى جمعيتى و متغيرهاى احتمالاً مهم ديگر مشابه باشند.
- مقايسه با ميزان‌هاى کلى جمعيت:
اگر هيچيک از دو گروه مقايسه‌اى نام‌برده در دسترس نباشد، ميزان ميرايى گروه مواجهه‌يافته با ميرايى کل جمعيت در همان منطقه جغرافيايى مربوط به جمعيت مواجهه‌يافته مقايسه مى‌شود و مانند مقايسه ميرايى سرطان ريه در معدنکاران اورانيوم با مقايسه ميرايى سرطان ريه در کل جمعيت منطقه‌اى که معادن در آن قرار دارند و مقايسه فراوانى سرطان در کارگران پنبهٔ نسوز با ميزان مربوط در کل جمعيت همان منطقه جغرافيايي.
ميزان‌هاى مربوط به بروز بيمارى در زيرگروه‌هاى هم‌گروه شاهد - ازنظر سن و جنس و متغيرهاى مهم ديگر - ممکن است براى زيرگروه‌هاى مشابه در هم‌گروه مورد بررسى (يعنى هم‌گروه مواجهه) بکار گرفته شود تا مقادير منتظره درصورت نبود مواجهه تعيين شود. نسبت ارقام مشاهده شده و منتظره، مقدارِ اثرِ عاملِ مورد بررسى را بدست مى‌دهد.
عوامل محدودکننده درمورد استفاده از ميزان‌هاى مربوط به کل جمعيت براى مقايسه عبارتند از:
- در دسترس نبودن ميزان‌هاى جمعيت ازنظر پيامد لازم.
- مشکلات مربوط به انتخاب گروه‌هاى مورد بررسى و شاهد به‌طورى که نمايندهٔ گوياى بخش‌هاى مواجه‌يافته و مواجهه‌نيافته کل جمعيت باشد.
  ميزان مرگ‌ومير استانداردشده برحسب مقدار سيگارکشيدن در صدهزار مرد
طبقه‌بندى مواجهه تعداد مرگ ميزان مرگ
نيم‌بسته ۲۴ ۹۵/۲
۱-۰/۵ بسته ۸۴ ۱۰۷/۸
۲-۱ بسته ۹۰ ۲۲۹/۲
۲ بسته و بيشتر ۲۷ ۲۶۴/۲
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
لطف علی بختیاری , پلاتو , مسمومیت دانش آموزان چادگان , احمد رضا عابدی , سعید ال وردی , بسیار نادر , محسن احتشام , آلمان برلین , سرگردگان تروریست ها , اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت / تغذیه / خواص گیاهان و سبزیجات / خواص زیتون , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماری‌ها و مشکلات خونی / هیپرلیپیدمی‌ , بانک اطلاعاتی کتاب / مسائل اجتماعی ایران (مجموعه مقالات) , بانک اطلاعاتی کتاب / تغذیه ورزشی , بانک اطلاعاتی کتاب / لاغری سریع در هفت روز , علم و زندگی / ابزار و وسایل / معرفی خودرو / دوج - وایپر - اس آر تی /۱۰ - ۲۰۰۷ , بانک اطلاعاتی کتاب / عروس جنگل , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی عمومی 1 و 2 (رشته تجربی پیش‌دانشگاهی) , بانک اطلاعاتی کتاب / پایه‌های اساسی ساختار شخصیت انسان , بانک اطلاعاتی کتاب / گوشه تماشا: مروری بر جریان رباعی فارسی از نیما تا امروز ,

برخی منابع مهم خبری
zamandaily.ir روزنامه زمان , pana.ir خبرگزاری پانا , shabakeh-mag.com مجله شبکه , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , citna.ir سیتنا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , fa.alalam.ir العالم , iranart.ir ایران آرت ,



وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
پودینگ پرتقال، انجیر و خرما
● مواد لازم آب و پوست ۲عدد پرتقال خرمای خشک بدون هسته و خرد شده دو سوم پیمانه انجیر خشک و خرد شده دو سوم پیمانه کره ۱۸۰گرم شکر ترجیحا قهوه ای سه چهارم پیمانه تخم مرغ ۳عدد آرد …