جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

عملکرد بیومکانیک


مربيان و معلمان تربيت بدنى پيوسته با مسائل مربوط به فنون مورد استفاده در فعاليت‌هاى جسمى مواجه هستند. سال‌ها قبل والرى برومل (Valeriy Brumel) از کشور روسيه پيشتاز پرش ارتفاع در جهان شد. در آن زمان برومل صاحب بهترين رکورد پرش ارتفاع در جهان بود. او طورى از حريفان خود برتر بود که در مادهٔ پرش ارتفاع قهرمانى او محرز و شکست‌ناپذير مى‌نمود. در آن زمان تمايل زيادى بين مربيان و قهرمانان اين رشته به‌وجود آمد تا روش اين قهرمان را کورکورانه تقليد کنند و او را در پرش ارتفاع الگوى خود قرار دهند، زيرا بسيارى از روش‌هاى مورد استفاده توسط برومل به‌طور نسبى در اين رشته جديد بودند و قهرمانان ديگر و حتى مربيان آنها سعى مى‌کردند از او در روش پريدن تقليد کنند.
بعضى از قهرمانان پرش ارتفاع از دورخيز نسبتاً زياد و بيش از حدِّ او و حرکت دورانى و پرتابى هر دو دست او به هنگام جدايى از زمين تقليد مى‌کردند. برخى ديگر روش‌هاى تمرينى او را در زمينهٔ دويدن و جهيدن با استفاده از وزنه و همچنين پريدنو زدن پاى پرتابى به حلقهٔ بسکتبال تقليد مى‌کردند، حتى برخى ديگر از روش‌هاى ذهنى و روانى او براى آماده کردن خود استفاده مى‌کردند به‌طورى‌که مانند برومل از ساير قهرمانان که در حال انتظار براى پريدن بودند جدا مى‌نشستند و پشت خود را به مانع و چالهٔ پرش مى‌نمودند. به‌عبارت ديگر هرچه برومل مى‌کرد مورد توجه ساير قهرمانان واقع شده و در سراسر جهان الگو مى‌شد و توسط ساير قهرمانان اين رشته عيناً تقليد مى‌گرديد.
سال‌ها قبل از برومل يکى از دوندگان دوهاى استقامت به‌ نام اميل زاتوپک (Emil Zatopek) از کشور چکسلواکي، انقلابى عظيم در دوهاى استقامت به‌وجود آورده، رکوردهاى شگفت‌انگيزى به‌دست آورد. او نيز مانند برومل الگو و نمونه شد، برخى حرکات موجى سر او را در دويدن تقليد کردند. بعضى ديگر روش تمرينات متناوب (Interval) او را تقليد نمودند تمرينات متناوبى که بسيار سخت بود و در آن به‌طور مثال: ۵x۲۰۰ متر، ۶۰x۴۰۰ و سرانجام ۵x۲۰۰ با سرعت مسابقه‌اى پيش‌بينى شده شده بود. تازه بين هر دفعه تکرار فعاليت، مسافت ۲۰۰ متر را به‌طور يورتمه مى‌دويد. شيوهٔ دويدن زاتوپک را تعداد کمى تقليد کردند زيرا او موقع دويدن سر خود را به چپ و راست به‌طور نوسانى حرکت مى‌داد و شانه‌هاى او مى‌چرخيدند، دست‌هاى او مى‌کوبيدند، و صورت او گرفته به‌نظر مى‌آمد و کسى فکر نمى‌کرد که اين اعمال به او کمک مى‌کند تا سريعتر و قوى‌تر بدود ليکن عليرغم اين حرکات زائد، زاتوپک دونده‌اى موفق بود.
از مقايسهٔ برومل و زاتوپک مى‌توان اين نتيجه را گرفت که چون برخى از حرکات زاتوپک به‌طور بديهى غيرضرورى بودند توسط دونده‌هاى ديگر مورد تقليد واقع نشدند، ليکن دربارهٔ برومل آنهايى که از روش‌ها و فنون او در پريدن از روى مانع پرش ارتفاع تقليد کردند هم نکات قوت و مطلوب را گرفتند و هم نکات ضعف او را تقليد کردند. اين نکات ضعف و اشتباهات اگرچه بديهى نبودند ليکن بسيار مهم بودند و تثبيت آنها در نمايش حرکات مقلّدين او به اندازهٔ اشتباهات زاتوپک واضح و قابل بررسى نبودند. شرح اين ماوقع نشان‌دهندهٔ يکى از مسائلى است که ما مربيان و معلمان تربيت بدنى و ورزش با آن روبرو هستيم و آن مسئله اين است هرگاه قهرمان زبده‌اى در صحنهٔ ورزش پيدا شود مى‌توان در روش‌هاى او نکات قوت و اساسى را شناخت و آنها را تقليد کرد و از نکات ضعف و اشتباهات او احتراز نمود. پاسخ به اين مسئله را علم بيومکانيک بايد ارائه دهد زير در بيومکانيک اساس و پايه‌هاى علمى در روش‌هاى اجرايى حرکات و فعاليت‌هاى ورزشى بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا بتوان بر آن اساس فنونى را که ورزشکاران جهان در صحنه‌هاى ورزشى ارائه مى‌کنند ارزيابى نمود.
پاره‌اى از اوقات فنون جديد به‌وسيلهٔ عوامل ديگرى مورد توجه قرار مى‌گيرند از آن جمله‌ هستند قوانين و مقررات تازه در ورزش‌ها، که خودبخود موجب تغيير در فنون و روش‌ها مى‌شوند. به‌طور مثال در شنا موقعى که مقررات مربوط به برگشت عوض مى‌شوند مى‌توان به‌طور بديهى و روشن شاهد تغييرات زيادى در روش‌ها و فنون بود. همچنين توسعه و پيشرفت وسائل و لوازم ورزشى مى‌تواند باعث دگرگونى در روش‌ها و فنون اجراء مهارت‌هاى ورزشى گردد. به‌طور مثال راکت‌هاى اسفنجى در تنيس روى ميز و يا نوع و جنس نيزه در پرش با نيزه و تغييرات که در ساختمان چوب‌هاى اسکى به‌وجود آمده‌اند همگى اثر قابل ملاحظه‌اى بر روى روش‌ها و فنون اجراء مهارت‌هاى ورزشى به جا گذاشته‌اند.
در هريک از حالت‌هاى فوق مربى و معلم ورزش با مشکلات و مسائلى رودررو مى‌شوند. وقتى که مقررات بازى‌ها عوض گردند و يا در ساختمان و نوع وسائل و تجهيزات ورزشى تغييرى رخ دهد، چگونه مى‌توان با استفاده از روش‌هاى علمى بهترين روش‌ها و فنون را در زمينهٔ اجراى مهارت‌ها به‌دست آورد؟ جواب اين مشکل را بايد از طريق استفاده از علم بيومکانيک به‌دست آورد، زيرا تصميمات در زمينهٔ روش‌هاى اجرائى مهارت‌هاى ورزشى را بايد براساس تحليل‌هاى بيومکانيکى اتخاذ نمود.
موقعى که به‌طور مشخص تکنيک مطلوب در وضع جديد شناخته و تعيين شده، تازه مربيان و معلمان ورزش بايستى سعى کنند اشتباهات قبلى ورزشکاران خود را تشخيص داده و سپس نسبت به اصلاح آنها بکوشند. براى شناسايى اشتباهات ابتدا بايد علت اصلى اشتباه را پيدا کرد، زيرا تشخيص اشتباهات در حرکات اصلى و شناخته شده چندان مشکل نيست و چشمان باتجربهٔ مربى و معلم با يک نگاه از عهدهٔ اين کار برمى‌آيد. اين امر وقتى مشکل مى‌شود که علت اشتباه و اثر آن از حيث فاصلهٔ زمانى از همديگر دور باشند به‌طور مثال در پريدن، حرکات زمينى ژيمناستيک، و حرکات شيرجه غالباً اثرات اشتباه که در فضا و يا به هنگام فرود آمدن ديده مى‌شوند مربوط به تکنيک‌هاى مورد استفاده دز دورخيز کردن و يا در لحظهٔ جدا شدن از زمين مى‌باشند. بسيارى از مربيان صرفاً کوشش دارند اثر اشتباه را تصحيح نمايند و به‌ علت اصلى آن اشتباه توجه نمى‌کنند. اين نوع کوشش‌ها غالباً بدون نتيجه مى‌باشند و به نظر مى‌رسد با ادامهٔ اين وضع نوعى آشفتگى تکنيکى در حرکات ورزشکار پيدا شود و مربى نه تنها قادر به ارائهٔ کمک فنى نبوده بلکه در ايجاد اين وضع سهيم مى‌باشد.
حال بايد ديد، مربى و معلم چگونه مى‌توانند قابليت خود را در زمينهٔ شناسايى علت و يا علل اصلى اشتباهات تکنيکى ورزشکاران افزايش دهند؟ آيا اطلاعات و دانشى که مربى و معلم در زمينهٔ يادگيرى حرکتى مانند مهارت، مدت تمرينات، تعداد جلسات تمرين در هفته و يا ماهيت تمرين و غير دارند مى‌تواند به حسن قضاوت او دربارهٔ نحوهٔ آموزش صحيح تکنيک‌هاى ورزشى کمک کند؟ در اينجا ملاحظه مى‌شود که تنها دانش و اطلاعات مربوط به بيومکانيک است که مربى را در مقامى قرار مى‌دهد تا بتواند مطلوب‌ترين تکنيک‌ها را بررسى و انتخاب کرده و مآلاً در صورتى که اشتباهى در اجراء مهارت رخ دهد منشاء اصلى آن را پيدا نمايد. به‌عبارت ديگر چنانچه فرض کنيم يادگيرى حرکتى علم پايه و مربوط به يادگيرى مهارت‌ها مى‌باشد و يا فيزيولوژى علم پايه براى بررسى تغييرات ورزشى روى ارگان‌ها است از بيومکانيک هم مى‌توان به‌عنوان علم پايه براى آشنايى با فنون مختلف ورزشى نام برد (بايد توجه داشت که علوم ياد شده پاسخ‌هاى از پيش تعيين شده براى تمام مسائل ورزشى در اختيار خود ندارند که مربيان و معلمان بتوانند عيناً آنها را مورد استفاده قرار دهند ليکن مى‌توان با استفادهٔ صحيح از اين علوم نهايتاً به ارائهٔ راه ‌حل‌هاى مناسب براى مسائل مختلف ورزشى رسيد).
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
معاون قوه قضاییه , جانشین نمک , همه پرسی در ترکیه , تارگت تراپی , نرخ ارز خارجی , خطوط ارتباطی , ساچل پیچ , دستجردی: برای مانایی در صحنه نظام اسلامی برای آینده کشور آمده‌ایم , 15 میلیاردی , علیرضا شکرخدایی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / به رنگ صبح , بانک اطلاعاتی کتاب / تاوان عشق , بانک اطلاعاتی کتاب / بیوشیمی پزشکی , بانک اطلاعاتی کتاب / دوسالانه‌ی شیمی (3) شامل 307 سوال با پاسخ تشریح (در صفحات زوج) و 307 سوال مشابه با پاسخ کوتاه جهت تمرین ... , بانک اطلاعاتی کتاب / کمیل: ندبه، سمات، توسل، زیارت عاشورا، دعای وحدت، دعای امام‌زمان، نماز میت، نماز لیله‌الدفن، , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب التعارض , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی , خانه و خانواده , خانه‌داری , نکات خانه‌داری / رفع بوی نامطبوع وسایل آشپزخانه , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور مکانیک خودرو: مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی , بانک اطلاعاتی کتاب / از عشق تا عشق ,

برخی منابع مهم خبری
farspage.com ویژه‌نامه , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , shana.ir شانا , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , javanonline.ir روزنامه جوان , mizanonline.com خبرگزاری میزان , fararu.com فرارو , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , armandaily.ir روزنامه آرمان , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه ,وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.