شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018

عوارض شبکه تلویزیون


به موجب بند (د) ماده ۲ قانون امور گمرکي، عوارض دريافتى به وسيله گمرک وجوهى است که وصول آن بعهده گمرک واگذار شده است. عوارض در حقيقت نوعى ماليات غير مستقيم است که از کالاهاى وارداتى گرفته مى‌شود. فرق آن با حقوق گمرکى و سود بازرگانى در آن است که براى حقوق و سود از ابتدا محلى جهت هزينه کردن منظور نشده است، در صورتى که براى عوارض از آغاز محل خاص و معين بعنوان محل خرج در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال عوارض هلال‌احمر مشخصاً جهت تأمين اهداف مورد نظر هلال‌احمر وصول مى‌شود.
  عوارض شهردارى (۶ درصد مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى)
- به موجب بند الف ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌اى مصوب پانزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۸ (لايحه قانون عوارض دروازه‌اى طى ماده واحده‌اى در بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تصويب و از همان سال برقرار گرديد). از مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى کليه واردات کشور (به استثناء قند و شکر و مواد اوليه مورد لزوم براى انحصار کل دخانيات) که به وسيله گمرک وصول مى‌شود ۰۶/۰ اضافه دريافت و تحت عنوان عوارض شهردارى وصول مى‌گردد.
- براساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۵/۱۱/۴۹ وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتى و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم شهردارى از قبيل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آنها معاف مى‌باشند. با توجه به اين ماده تا اول فروردين ماه ۱۳۶۴ سازمان‌هاى مذکور از پرداخت عوارض شهردارى معاف بودند. در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۶۳ به موجب ماده واحده‌اى ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى لغو گرديد.
متن ماده به شرح زير است:
قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى
ماده واحده -از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى لغو کليه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و بنيادها موظف هستند هر نوع عوارض متعلقه به شهردارى‌ها را پرداخت نمايند.
  عوارض هلال‌احمر (۵/۱ درصد مجموع حق گمرکى و سود بازرگانى)
عوارض هلال‌احمر به موجب 'قانون وصول يک و نيم درصد مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى کالاى وارده به کشور براى شير و خورشيد سرخ ايران (بعداً نام جمعيت به جمعيت هلال‌احمر تغيير يافت) مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳ برقرار گرديد. متن آن به شرح زير است:
'به گمرک ايران اجازه داده مى‌شود که به منظور جبران کسر بودجه مؤسسات درمانى و خيريه و مدارس جمعيت شير و خورشيد معادل ۵/۱ درصد از کل مبلغ حقوق گمرکى و سود بازرگانى که به کالاهاى وارده به کشور تعلق مى‌گيرد از واردکنندگان دريافت نمايد.'
  عوارض تعاون (شهردارى محل)
اين عوارض به ميزان يک درصد تا ۵/۱ درصد از ارزش مبناء پرداخت حقوق و عوارض گمرکى دريافت مى‌شود. در برخى از گمرکات کشور قبل از تصويب قانون لغو عوارض دروازه‌اي، عوارضى به نام عوارض تعاون يا شهردارى محل دريافت مى‌شد. به موجب قانون لغو عوارض دروازه‌اي، وضع اين نوع عوارض منسوخ شده است . ولى به موجب تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور براى جلوگيرى از نقصان در بودجه شهردارى‌هائى که قبلاً از اين عوارض بهره‌مند مى‌شدند. مقرر گرديد عوارضى که قبلاً به نام عوارض تعاون يا شهردارى محل، در برخى گمرکات دريافت مى‌شد به همان مآخذ دريافت گردد. طبيعى است گمرکاتى که بعد از قانون مذکور تأسيس شده‌اند يا در گمرکاتى که قبل از قانون ياد شده عوارضى دريافت نمى‌شد، اين عوارض دريافت نمى‌شود.
  عوارض آسفالت
به موجب مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۵ هيئت وزيران که طى نامه شماره ۲۹۵/۴۹۲۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۲۵ هجرى شمسى شهردارى تهران به گمرک ايران ابلاغ شده است، از هر تُن کالاهاى وارده به گمرکات تهران مبلغ ۳۰ ريال و از هر کيلو محمولات وارده به وسيله کلى پستال مبلغ ۵ دينار عوارض آسفالت وصول مى‌شود.
به موجب مصوبه ياد شده از محل عوايد عوارض فوق خيابان‌هاى جنوب تهران بايد آسفالت گردد بنابراين عوارض آسفالت اختصاصاً از کالاهائى که در گمرکات تهران ترخيص مى‌شود وصول مى‌گردد.
  عوارض بندرى
به موجب اختيارات تفويض شده موضوع قانون تأسيس سازمان بنادر و کشتى‌رانى به شوارى عالى سازمان بنادر و براساس مصوبه چهل و پنجمين اجلاس شوراى عالى سازمان بنادر کشتى‌رانى مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۰ حقوق و عوارض بندرى بر کالا به شرح زير محاسبه و دريافت مى‌شود.
کالاهاى وارداتى هر تُن ۳۹ريال
کالاهاى صادراتى هر تُن ۱۳ريال
  عوارض بهدارى
اين عوارض که به نام عوارض بهداشت بندرى نيز موسوم است براى انجام هزينه‌هاى بهداشت و بهزيستى و قرنطينه قرار مى‌گيرد. ميزان اين عوارض براى کالاى وارده يا صادره مساوى و از قرار هر تُن ۵ ريال محاسبه و وصول مى‌گردد.
  عوارض شبکه تلويزيون
براساس تبصره ۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه ۱۳۵۴ و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۵۵ عوارض حق شبکه تلويزيون مطابق جدول زير محاسبه و دريافت مى‌شود. اين عوارض به موجب بخش‌نامه شماره ۲/۷۰۲/۵۱/۷۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ مستند به نامه شماره ۳۱۰۰/۲۳۸۳۰۴ به گمرک ايران ابلاغ شده است.
  عوارض هوائى
عوارض هوائى که از کالاهاى وارده از طريق هوائى وصول مى‌شود، به موجب مصوبه شماره ۱۹۶۷۴، مورخ ۱/۷/۱۳۴۰ و اصلاحيه‌هاى مربوط به آن در سال‌هاى ۴۰ و ۱۳۴۲ برقرار گرديد. به موجب آن از هر کيلو کالاى وارده از طريق هوائى مبلغ ۱۵ ريال دريافت مى‌شود. دارو، انواع طيور و تخم‌مرغ براى اصلاح نژاد از پرداخت آن معاف مى‌باشند.
  عوارض ويژه (عوارض صندوق ضمانت صادرات)
به موجب تبصرهٔ ۱ ذيل ماده هفت قانون چگونگى ادارهٔ صندوق ضمانت صادرات ايران معادل يک درصد ارزش سيف کالاهاى وارداتى غيردولتى وصول و در اختيار صندوق قرار مى‌گيرد. اين عوارض از ۲۹/۲/۱۳۷۶ بر قرار شده است.
  عوارض آموزش و پرورش
به استناد بند (د) تبصرهٔ ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۸ معادل دو درصد از مجموع ازش گمرکى به علاوه مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى بعلاوه مجموع عوارض متعلقه که به ورود کالاها تعلق مى‌گيرد احتساب و به عنوان عوارض آموزش و پرورش از واردکننده اخذ مى‌گردد. اين عوارض از کالاهائى وصول مى‌شود که مشمول پرداخت سود بازرگانى باشند.
  عوارض صدا و سيما
به استناد جزء (۶) از بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۹ معادل نيم‌درصد از ارزش کالاهاى وارداتى که مشمول سود بازرگانى باشند و مستقيماً به مصرف نهائى برسند، اخذ و در اختيار صدا و سيماى ايران قرار مى‌گيرد. عوارض صدا و سيما ۱/۱/۱۳۸۱ لغو شده است.
نوع تلويزيون ۱۹ اينچ و کمتر ۲۰ الى ۲۱ اينچ ۲۲ الى ۲۴ اينچ ۲۵ اينچ به بالا
رنگى ۳۰۰۰ ۳۷۵۰ ۴۵۰۰ ۶۰۰۰
سياه و سفيد ۲۰۰۰ ۲۲۵۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
  عوارض راه و ترابرى
به استناد تبصره ذيل ماده ۲۲ آئين‌نامه اجرائى مقررات تردّد وسايل نقليه خارجى و مصوبه يک‌صد و چهل و نهمين جلسه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور گشايش اعتبار و ترخيص و حمل کالاهاى وارداتى با هر نوع شرايط خريد اعم از FOB،CFR،CPT،FCA و ... چنانچه کالا از مبداء اوليه با وسايل نقليه ايرانى اعم از کشتي، هواپيما، کاميون، قطار و در هر تناژى نياز به مجوز حمل از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور ندارد.
واردات کالا به کشور با هر نوع وسيلهٔ نقليه خارجى موکول به اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور بوده و اين مجوز با پرداخت ۱۰% کل کرايه حمل و به نرخ ارز خريد صاحب کالا (شناور- صادراتى - واريزنامه‌اى يا بورس) صادر مى‌گردد.
محمولات دريائى ۵۰۰ تُن و کمتر، جاده‌اى ۱۰۰ تن و کمتر و هوائى ۵۰۰ کيلو و کمتر نياز به اخذ مجوز حمل از سازمان حمل و نقل پايانه‌هاى کشور ندارد ولى واردکننده موظف است عوارض ۱۰% مذکور را به گمرک پرداخت نمايد تا از طريق گمرک به حساب ۲۰۱۲۸۰ خزانه واريز گردد.
بخش‌نامه شمارهٔ ۲۴۲۲۳/۷۵۱/۵۶۱۸۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ گمرک ايران مستند به تبصره ذيل ماده ۲۲ آئين‌نامه اجرائى مقررات تردّد وسايل نقليه خارجى و مصوبه يک‌صدوچهل ‌و نهمين جلسه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
فریناز خسروانی , نظر واقعی , اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران , آژنس بین المللی انژی هسنه ای , نمایشگاه گروهی عکس «تهران» , معاون سیااسی استاندار , بسته شدن راه زاهدان , محمدسعید بهمن پور , اپلیکیشن های موبایل , زندگی اجتماعی ,

مقالات پربیننده امروز
اقتصاد و بازرگانی , نیرو و انرژی , آب / آب و کاهش جمعیت امری غیر قابل اجتناب , خانه و خانواده , خانواده / غذا دور هم بیشتر می چسبد ! , موفقیت , زندگی , روابط فردی / چگونه فردی جالب و خوش مشرب باشیم؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / شهریار آینده: از رمانهای سه‌گانه جان کریستوفر , هنر , کاردستی , تزئینات لوازم خانه / شمعدان طلایی , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۴ مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۶ سپتامبر ــ و کره شمالی آخر از همه , بانک اطلاعاتی کتاب / آزادی یا مرگ , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش و تمرین علوم تجربی: سوم راهنمایی , فرهنگی و هنری , موسیقی , آهنگسازان / رقیب باخ باقی خواهم ماند , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۷ آبان ـ ۸ نوامبر ـ پادشاه افغانستان ترور شد ,

برخی منابع مهم خبری
caffecinema.com کافه سینما , aparat.com آپارات , zoomit.ir زومیت , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , farspage.com ویژه‌نامه , fardanews.com فردا نیوز , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی