شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018

عوارض شبکه تلویزیون


به موجب بند (د) ماده ۲ قانون امور گمرکي، عوارض دريافتى به وسيله گمرک وجوهى است که وصول آن بعهده گمرک واگذار شده است. عوارض در حقيقت نوعى ماليات غير مستقيم است که از کالاهاى وارداتى گرفته مى‌شود. فرق آن با حقوق گمرکى و سود بازرگانى در آن است که براى حقوق و سود از ابتدا محلى جهت هزينه کردن منظور نشده است، در صورتى که براى عوارض از آغاز محل خاص و معين بعنوان محل خرج در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال عوارض هلال‌احمر مشخصاً جهت تأمين اهداف مورد نظر هلال‌احمر وصول مى‌شود.
  عوارض شهردارى (۶ درصد مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى)
- به موجب بند الف ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌اى مصوب پانزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۸ (لايحه قانون عوارض دروازه‌اى طى ماده واحده‌اى در بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تصويب و از همان سال برقرار گرديد). از مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى کليه واردات کشور (به استثناء قند و شکر و مواد اوليه مورد لزوم براى انحصار کل دخانيات) که به وسيله گمرک وصول مى‌شود ۰۶/۰ اضافه دريافت و تحت عنوان عوارض شهردارى وصول مى‌گردد.
- براساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۵/۱۱/۴۹ وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتى و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم شهردارى از قبيل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آنها معاف مى‌باشند. با توجه به اين ماده تا اول فروردين ماه ۱۳۶۴ سازمان‌هاى مذکور از پرداخت عوارض شهردارى معاف بودند. در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۶۳ به موجب ماده واحده‌اى ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى لغو گرديد.
متن ماده به شرح زير است:
قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى
ماده واحده -از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومى لغو کليه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و بنيادها موظف هستند هر نوع عوارض متعلقه به شهردارى‌ها را پرداخت نمايند.
  عوارض هلال‌احمر (۵/۱ درصد مجموع حق گمرکى و سود بازرگانى)
عوارض هلال‌احمر به موجب 'قانون وصول يک و نيم درصد مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى کالاى وارده به کشور براى شير و خورشيد سرخ ايران (بعداً نام جمعيت به جمعيت هلال‌احمر تغيير يافت) مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳ برقرار گرديد. متن آن به شرح زير است:
'به گمرک ايران اجازه داده مى‌شود که به منظور جبران کسر بودجه مؤسسات درمانى و خيريه و مدارس جمعيت شير و خورشيد معادل ۵/۱ درصد از کل مبلغ حقوق گمرکى و سود بازرگانى که به کالاهاى وارده به کشور تعلق مى‌گيرد از واردکنندگان دريافت نمايد.'
  عوارض تعاون (شهردارى محل)
اين عوارض به ميزان يک درصد تا ۵/۱ درصد از ارزش مبناء پرداخت حقوق و عوارض گمرکى دريافت مى‌شود. در برخى از گمرکات کشور قبل از تصويب قانون لغو عوارض دروازه‌اي، عوارضى به نام عوارض تعاون يا شهردارى محل دريافت مى‌شد. به موجب قانون لغو عوارض دروازه‌اي، وضع اين نوع عوارض منسوخ شده است . ولى به موجب تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور براى جلوگيرى از نقصان در بودجه شهردارى‌هائى که قبلاً از اين عوارض بهره‌مند مى‌شدند. مقرر گرديد عوارضى که قبلاً به نام عوارض تعاون يا شهردارى محل، در برخى گمرکات دريافت مى‌شد به همان مآخذ دريافت گردد. طبيعى است گمرکاتى که بعد از قانون مذکور تأسيس شده‌اند يا در گمرکاتى که قبل از قانون ياد شده عوارضى دريافت نمى‌شد، اين عوارض دريافت نمى‌شود.
  عوارض آسفالت
به موجب مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۵ هيئت وزيران که طى نامه شماره ۲۹۵/۴۹۲۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۲۵ هجرى شمسى شهردارى تهران به گمرک ايران ابلاغ شده است، از هر تُن کالاهاى وارده به گمرکات تهران مبلغ ۳۰ ريال و از هر کيلو محمولات وارده به وسيله کلى پستال مبلغ ۵ دينار عوارض آسفالت وصول مى‌شود.
به موجب مصوبه ياد شده از محل عوايد عوارض فوق خيابان‌هاى جنوب تهران بايد آسفالت گردد بنابراين عوارض آسفالت اختصاصاً از کالاهائى که در گمرکات تهران ترخيص مى‌شود وصول مى‌گردد.
  عوارض بندرى
به موجب اختيارات تفويض شده موضوع قانون تأسيس سازمان بنادر و کشتى‌رانى به شوارى عالى سازمان بنادر و براساس مصوبه چهل و پنجمين اجلاس شوراى عالى سازمان بنادر کشتى‌رانى مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۰ حقوق و عوارض بندرى بر کالا به شرح زير محاسبه و دريافت مى‌شود.
کالاهاى وارداتى هر تُن ۳۹ريال
کالاهاى صادراتى هر تُن ۱۳ريال
  عوارض بهدارى
اين عوارض که به نام عوارض بهداشت بندرى نيز موسوم است براى انجام هزينه‌هاى بهداشت و بهزيستى و قرنطينه قرار مى‌گيرد. ميزان اين عوارض براى کالاى وارده يا صادره مساوى و از قرار هر تُن ۵ ريال محاسبه و وصول مى‌گردد.
  عوارض شبکه تلويزيون
براساس تبصره ۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه ۱۳۵۴ و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۵۵ عوارض حق شبکه تلويزيون مطابق جدول زير محاسبه و دريافت مى‌شود. اين عوارض به موجب بخش‌نامه شماره ۲/۷۰۲/۵۱/۷۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ مستند به نامه شماره ۳۱۰۰/۲۳۸۳۰۴ به گمرک ايران ابلاغ شده است.
  عوارض هوائى
عوارض هوائى که از کالاهاى وارده از طريق هوائى وصول مى‌شود، به موجب مصوبه شماره ۱۹۶۷۴، مورخ ۱/۷/۱۳۴۰ و اصلاحيه‌هاى مربوط به آن در سال‌هاى ۴۰ و ۱۳۴۲ برقرار گرديد. به موجب آن از هر کيلو کالاى وارده از طريق هوائى مبلغ ۱۵ ريال دريافت مى‌شود. دارو، انواع طيور و تخم‌مرغ براى اصلاح نژاد از پرداخت آن معاف مى‌باشند.
  عوارض ويژه (عوارض صندوق ضمانت صادرات)
به موجب تبصرهٔ ۱ ذيل ماده هفت قانون چگونگى ادارهٔ صندوق ضمانت صادرات ايران معادل يک درصد ارزش سيف کالاهاى وارداتى غيردولتى وصول و در اختيار صندوق قرار مى‌گيرد. اين عوارض از ۲۹/۲/۱۳۷۶ بر قرار شده است.
  عوارض آموزش و پرورش
به استناد بند (د) تبصرهٔ ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۸ معادل دو درصد از مجموع ازش گمرکى به علاوه مجموع حقوق گمرکى و سود بازرگانى بعلاوه مجموع عوارض متعلقه که به ورود کالاها تعلق مى‌گيرد احتساب و به عنوان عوارض آموزش و پرورش از واردکننده اخذ مى‌گردد. اين عوارض از کالاهائى وصول مى‌شود که مشمول پرداخت سود بازرگانى باشند.
  عوارض صدا و سيما
به استناد جزء (۶) از بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۹ معادل نيم‌درصد از ارزش کالاهاى وارداتى که مشمول سود بازرگانى باشند و مستقيماً به مصرف نهائى برسند، اخذ و در اختيار صدا و سيماى ايران قرار مى‌گيرد. عوارض صدا و سيما ۱/۱/۱۳۸۱ لغو شده است.
نوع تلويزيون ۱۹ اينچ و کمتر ۲۰ الى ۲۱ اينچ ۲۲ الى ۲۴ اينچ ۲۵ اينچ به بالا
رنگى ۳۰۰۰ ۳۷۵۰ ۴۵۰۰ ۶۰۰۰
سياه و سفيد ۲۰۰۰ ۲۲۵۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
  عوارض راه و ترابرى
به استناد تبصره ذيل ماده ۲۲ آئين‌نامه اجرائى مقررات تردّد وسايل نقليه خارجى و مصوبه يک‌صد و چهل و نهمين جلسه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور گشايش اعتبار و ترخيص و حمل کالاهاى وارداتى با هر نوع شرايط خريد اعم از FOB،CFR،CPT،FCA و ... چنانچه کالا از مبداء اوليه با وسايل نقليه ايرانى اعم از کشتي، هواپيما، کاميون، قطار و در هر تناژى نياز به مجوز حمل از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور ندارد.
واردات کالا به کشور با هر نوع وسيلهٔ نقليه خارجى موکول به اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور بوده و اين مجوز با پرداخت ۱۰% کل کرايه حمل و به نرخ ارز خريد صاحب کالا (شناور- صادراتى - واريزنامه‌اى يا بورس) صادر مى‌گردد.
محمولات دريائى ۵۰۰ تُن و کمتر، جاده‌اى ۱۰۰ تن و کمتر و هوائى ۵۰۰ کيلو و کمتر نياز به اخذ مجوز حمل از سازمان حمل و نقل پايانه‌هاى کشور ندارد ولى واردکننده موظف است عوارض ۱۰% مذکور را به گمرک پرداخت نمايد تا از طريق گمرک به حساب ۲۰۱۲۸۰ خزانه واريز گردد.
بخش‌نامه شمارهٔ ۲۴۲۲۳/۷۵۱/۵۶۱۸۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ گمرک ايران مستند به تبصره ذيل ماده ۲۲ آئين‌نامه اجرائى مقررات تردّد وسايل نقليه خارجى و مصوبه يک‌صدوچهل ‌و نهمين جلسه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رضا نوروز زاده , محموله باری , موسسه نظرسنجی گالوپ , تخفیف صادراتی , مرخصی زایمان بنیانگذار فیسبوک , فلزات معدنی , سپرده گذاران 200 میلیونی فرشتگان , قحطی , اشد مجازات , وحید عقیلی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مشاوره با دانش‌آموزان در مدارس (مهارتها و کاربردها برای معلمان) , بانک اطلاعاتی کتاب / 10 سال کنکور ریاضیات علوم تجربی: پایه و پیش‌دانشگاهی (شامل سوالات همراه با پاسخ کلیدی ـ جلد دوم شامل , بانک اطلاعاتی کتاب / Our talents , بانک اطلاعاتی کتاب / گفتگو با خدا , دین و اندیشه , دین و مذهب , زن در اسلام / جایگاه و ارزش زن در اسلام , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول حسابداری 3 , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر تمرین فارسی سوم دبستان , بانک اطلاعاتی کتاب / کمدی الهی: برزخ = La divina commedia: purgatorio , بانک اطلاعاتی کتاب / زهرا دختری در نور , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماری‌های استخوان و مفاصل / سنـدرم اسـکلتـی Camurati Engelmann ,

برخی منابع مهم خبری
7sobh.com روزنامه هفت صبح , entekhab.ir انتخاب , cinemakhabar.ir سینما خبر , armanshargh.ir آرمان شرق , fartaknews.com فرتاک نیوز , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , asianews.ir روزنامه آسیا , varzesh3.com ورزش سه , asrekhodro.com عصر خودرو , faradeed.ir فرادید ,وبگردی
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی!
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی! - کنگره حزب اعتماد ملی با حضور بزرگان اصلاحات مانند عارف، مطهری و حضرتی
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد - صادق زیباکلام می‌گوید: دوم خرداد به این دلیل نقطه عطف شد که مسئولین نظام بر روی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری نظر داشتند، ولی مردم به سیدمحمد خاتمی رای دادند. ناطق نوری هفت میلیون و خاتمی ۲۰ میلیون یعنی حدود سه برابر نامزد مسئولین رای آورد. عبدالله ناصری نیز می‌گوید: ما امروز حجت الاسلام ناطق نوری، رقیب جدی ۲۱ سال پیش این گفتمان را در کنار گفتمان اصلاح طلبی می‌دانیم. این یکی از دستاورد‌های جنبش دوم…
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!