چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ / Wednesday, 13 December, 2017

پیوند کلیه (Kidney transplantation)


  عفونت مجارى ادرارى (Urinary tract infection -UTI)
عفونت معمولاً در اثر باکترى‌هاى گرم منفى در يک يا چند عضو مجراى ادرارى (کليه‌ها، ميزناي، مثانه و ميزراه) به‌وجود مى‌آيد. علامت مشخصه عفونت مجراى ادرار، احساس سوزش در زمان ادرار کردن، درد، تکرر ادرار و برخى اوقات چرک و خون قابل مشاهده در ادرار مى‌باشد. درمان عبارت از دارودرماني، مصرف آزادانه مايعات و کنترل pH ادرار است.
  نارسائى حاد کليوى (Acute renal failure - ARF)
تخريب ناگهانى عملکرد کليوى همراه با احتباس مواد زايد نيتروژنى در خون که ممکن است باعث اورمى شود.
  درمان تغذيه‌اى
در طى اليگورى لازم است تعادل مايعات و الکتروليت‌ها به دقت کنترل شود. مايعات به مقدار پايه‌اى ۴۰۰ ميلى‌ليتر در روز محدود مى‌شود. از دست‌دهى مايعات ناشى از اسهال، استفراغ و تعريق بايد جبران شود.
  نارسائى مزمن کليوى (Chronic renal failure - CRF)
درمان به سه دسته تقسيم مى‌شود:
- استفاده از تغييرات رژيم غذائى و دارودرمانى
- دياليز
- پيوند کليه
هدف کلى عبارت از احتناب از دو روش آخرى مى‌باشد. بنابراين برآورد تغذيه‌اى و مداخله تغذيه‌اى ضرورى است.
  درمان تغذيه‌اى
نياز به پروتئين براساس GFR. اگر ۵ تا ۱۰ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد؛ بنابراين پروتئين به ميزان ۵۵/۰ تا ۶/۰ گرم در کيلوگرم وزن بدن در روز محدود مى‌شود. در صورتى‌که GFR بين ۱۱ تا ۱۵ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد، در اين‌صورت پروتئين به ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ گرم بر کيلوگرم در روز محدود مى‌شود. اگر GFR بين ۱۶ تا ۲۰ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد، ميزان مجاز پروتئين ۸/۰ تا ۹/۰ گرم بر کيلوگرم وزن بدن در روز خواهد بود. ميزان سديم به ۱ تا ۲ گرم در روز محدود مى‌شود. ميزان کالرى به‌ويژه در حالت وجود ديابت مورد توجه قرار مى‌گيرد. روش سريع براى محاسبهٔ نياز به کالرى براساس GFR بدين شکل است: ۴۰Kcal/Kg/day (بيش از ۲۰ GFR) و ۴۵Kcal/Kg/day (ده تا ۲۰ GFR) و ۵۰Kcal/Kg/day در صورتى‌که GFR کمتر از ۱۰ باشد. ميزان پتاسيم، کلسيم، فسفر و مايعات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که وابسته به مشکلات ناشى از بيمارى مى‌باشد. هم‌‌اکنون چندين مکمل تجارى براى تأمين نياز به کربوهيدرات زياد، پروتئين کم و رژيم کم الکتروليت در دسترس مى‌باشد. عوارض جانبى دارودرمانى هم بايد زير نظر قرار گيرد.
  سنگ‌هاى کليوى (Nephrolithiasis)
تشکيل سنگ در کليه و يا حالتى از بيمارى که منتهى به تشکيل سنگ کليه مى‌شود. سنگ‌هاى کليه انواع، اشکال و اندازه‌هاى متفاوتى دارند. علل سنگ کليه عبارتند از: عفونت مزمن کليه، راکد ماندن ادرار، بسترى شدن طولانى‌مدت در رختخواب، فاکتورهاى رژيمى (براى مثال اگزالات‌ها، اورات‌ها، ترى‌سيليکات سديم يا منيزيم) و برخى ناهنجارى‌هاى بيوشيميائى مادرزادي. آب و هوا و اقليم گرم نيز ممکن است در تشکيل سنگ‌هاى کليه نقش داشته باشد.
  درمان تغذيه‌اى
مصرف مقدار فراوان مايعات (۵/۱ تا ۲ ليتر در روز) را جهت رقيق نگهداشتن ادرار تشويق نمائيد. دست‌کارى رژيمى ممکن است در تشکيل اثرات داروها و هم‌چنين تحت تأثير قرار دادن pH ادرار مفيد باشد. براى سنگ‌هاى از نوع اسيد اوريک و سيستئين، از رژيم با خاکستر قليائى که در ادرار اسيدى رسوب مى‌کنند و براى سنگ‌هاى حاوى فسفات کلسيم و فسفات منيزيم، کربنات‌ها و اگزالات‌ها که در ادرار قليائى رسوب مى‌کنند از رژيم با خاکستر اسيدى استفاده نمائيد. يک رژيم با اگزالات کم (۴۰ تا ۵۰mg در روز) همراه با دريافت کافى کلسيم، براى اتصال با اگزالات، در حالت هيپراگزالورى و يک رژيم کم کلسيم در هيپرکلسيورى مرتبط با مصرف فراوان کلسيم لازم است. در هيپراوريکوزوري، دريافت پروتئين را به حد RDA محدود نمائيد. تشکيل سنگ‌هاى استراويت حاوى آمونيوم، منيزيم و فسفات تحت تأثير رژيم غذائى قرار نمى‌گيرد.
  پيوند کليه (Kidney transplantation)
پيوند کليه از يک خويشاونددهندهٔ زنده يا يک جسد مرده. پيوند کليه يک روش پذيرفته شده و موفقيت‌آميز در درمان نارسائى کليوى در مراحل آخرين (end stage) مى‌باشد. همانند ساير موارد پيوند عضو، براى به حداقل رساندن عفونت و پَس‌زدن عضو خارجي، به فرد گيرنده داروهاى تضعيف‌کننده سيستم ايمنى داده مى‌شود. حمايت تغذيه‌اى براى نرمال کردن وضعيت تغذيه بيمار، بخش مهمى از درمان است.
  درمان تغذيه‌اى
در دورهٔ حاد پس از پيوند (تا ۸ هفده پس از پيوند) دريافت پروتئين برابر گرم ۰/۲ - ۳/۱ به ازاء هر کيلوگرم وزن نرمال‌شدهٔ بدن (NBW) مى‌باشد. (وزن نرمال‌شده بدن عبارت از وزن خشک يا وزن تعديل شده بدن است اگر که بيمار چاق باشد). کالرى برابر BEE x ۵/۱ - ۳/۱ يا کيلوکالرى ۳۰ تا ۳۵ به ازاء کيلوگرم وزن نرمال شده بدن (NBW) و ۲ تا ۴ گرم سديم و ۲ تا ۴ گرم پتاسيم اگر هيپرکالمى وجود داشته باشد، ميلى‌گرم ۱۵۰۰ - ۸۰۰ کلسيم، ويتامين‌ها و مواد معدنى در ميزان RDA و عدم محدوديت مايعات مگر اينکه احتباس مايعات بدتر شود. حداکثر سهم کالرى از کربوهيدرات بايد ۵۰% باشد که تأکيد بر روى کربوهيدرات و فيبر و محدود نمودن کربوهيدرات‌هاى ساده است. چربى نبايد بيش از ۳۵% کالرى را تأمين نمايد و نسبت PUFA به SFA بايد بيشتر از ۱ بوده و دريافت کلسترول کمتر از ۴۰۰mg در روز باشد. مصرف الکل بايد قدغن شود. در دورهٔ طولانى‌مدت پس از پيوند، در صورتى‌که پردنيزون استفاده شود، دريافت پروتئين برابر ۱g يا بيشتر به ازاء کيلوگرم وزن بدن مى‌باشد. براى حفظ وزن مطلوب بدن، براساس ميزان فعاليت، کالرى برابر BEE x ۳/۱ - ۲/۱ و ۴ - ۲ گرم سديم در صورت مشاهدهٔ هيپرتانسيون، عدم محدوديت پتاسيم، ميلى‌گرم ۱۵۰۰ - ۸۰۰ کلسيم، ويتامين‌ها و مواد معدنى در ميزان RDA و عدم محدوديت مايعات توصيه مى‌شود. در صورتى‌که ناکفايتى کليوى و يا پس زدن مزمن وجود داشته باشد، پروتئين را به NBW کيلوگرم/ گرم ۸/۰ - ۶/۰ محدود نمائيد.
مايعات و الکتروليت‌ها به‌ويژه سديم و پتاسيم را تحت نظر بگيريد. بسته به شدت پس زدن، ممکن است دياليز از سر گرفته شود. هم‌چنين به واژهٔ Transplantation مراجعه نمائيد. هنگامى‌که يک فرد از يک دهنده يا کليه سالم دريافت مى‌نمايد، معمولاً دُزهاى بالاى داروهاى تضعيف‌کننده سيستم ايمنى (نظير پردنيزون آزاتيوپرين و سيکلوسپورين A) جهت جلوگيرى از پس زدن ناشى از واکنش ايمنى به وى داده مى‌شود. تعادل مواد معدنى به‌ويژه کلسيم و فسفر ممکن است تحت تأثير اين داروها قرار گيرد؛ بنابراين دريافت اين دو ماده معدنى بايد به ۵/۱ برابر RDA فرد نرمال افزايش داده شود. هيپرگليسمى و ادم از ديگر عوارض جانبى اين داروها مى‌باشد که مستلزم محدود کردن مصرف کربوهيدرات و سديم مى‌باشد. متعاقب پيوند موفقيت‌آميز کليه، ديگر نيازى به محدوديت پروتئين نيست چرا که احتباس نيتروژن ديگر مشکلى محسوب نمى‌شود. وزن مطلوب بدن را حفظ نموده و هرگونه هيپرليپيدمي، هيپرکلسترولمى و هيپرتانسيون را تحت نظر بگيريد. با اين حال اگر از پردنيزون استفاده مى‌شود، دريافت پروتئين را به گرم ۵/۱ تا ۲ بر حسب کيلوگرم وزن بدن در بزرگسالان افزايش دهيد. در موارد پس زدن پيوند، مانيتورينگ پروتئين، مايعات و الکتروليت‌ها، به‌ويژه سديم و پتاسيم، را از سر بگيريد. بسته به شدت پس زدن ممکن است دياليز از سر گرفته شود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کتانی , سیزدهمین اجلاس فناوری رسانه , خفت گیری , خدنگ , سمی وداروی , کتابگردی , فیلمهای تخیلی , پارلمانی امنیتی و اقتصادی , نشست سوری , یارانه ها ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مهار سیلاب و مهندسی زهکشی , بانک اطلاعاتی کتاب / مسند ابی بصیر , علم و زندگی / نجوم / ستارگان / تشکیل کوتوله سفید , بانک اطلاعاتی کتاب / سرگذشت دوازده تن از زنان موثر در تاریخ ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1) , دین و اندیشه / دین و مذهب / خداوند ـ صفات خداوند / خداشناسی , فرهنگی و هنری / موسیقی / گروه‌های موسیقی / برای اولین سال‌مرگ بنیانگذار گروه پینک‌فلوید: سیدبرت , بانک اطلاعاتی کتاب / جمع پریشان , بانک اطلاعاتی کتاب / پژوهشی درجغرافیای مغان , بانک اطلاعاتی کتاب / بررسی وضعیت تعاونی‌های مصرف ,

برخی منابع مهم خبری
sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , iran-newspaper.com روزنامه ایران , faradeed.ir فرادید , parsine.com پارسینه , vista.ir اخبار , ilna.ir ایلنا , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , fardanews.com فردا نیوز , hemayatonline.ir روزنامه حمایت ,وبگردی
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
 آنونس سرى جدید دورهمى
آنونس سرى جدید دورهمى - رونمایی از دکور سرى جدید دورهمى
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها