چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018

پیوند کلیه (Kidney transplantation)


  عفونت مجارى ادرارى (Urinary tract infection -UTI)
عفونت معمولاً در اثر باکترى‌هاى گرم منفى در يک يا چند عضو مجراى ادرارى (کليه‌ها، ميزناي، مثانه و ميزراه) به‌وجود مى‌آيد. علامت مشخصه عفونت مجراى ادرار، احساس سوزش در زمان ادرار کردن، درد، تکرر ادرار و برخى اوقات چرک و خون قابل مشاهده در ادرار مى‌باشد. درمان عبارت از دارودرماني، مصرف آزادانه مايعات و کنترل pH ادرار است.
  نارسائى حاد کليوى (Acute renal failure - ARF)
تخريب ناگهانى عملکرد کليوى همراه با احتباس مواد زايد نيتروژنى در خون که ممکن است باعث اورمى شود.
  درمان تغذيه‌اى
در طى اليگورى لازم است تعادل مايعات و الکتروليت‌ها به دقت کنترل شود. مايعات به مقدار پايه‌اى ۴۰۰ ميلى‌ليتر در روز محدود مى‌شود. از دست‌دهى مايعات ناشى از اسهال، استفراغ و تعريق بايد جبران شود.
  نارسائى مزمن کليوى (Chronic renal failure - CRF)
درمان به سه دسته تقسيم مى‌شود:
- استفاده از تغييرات رژيم غذائى و دارودرمانى
- دياليز
- پيوند کليه
هدف کلى عبارت از احتناب از دو روش آخرى مى‌باشد. بنابراين برآورد تغذيه‌اى و مداخله تغذيه‌اى ضرورى است.
  درمان تغذيه‌اى
نياز به پروتئين براساس GFR. اگر ۵ تا ۱۰ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد؛ بنابراين پروتئين به ميزان ۵۵/۰ تا ۶/۰ گرم در کيلوگرم وزن بدن در روز محدود مى‌شود. در صورتى‌که GFR بين ۱۱ تا ۱۵ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد، در اين‌صورت پروتئين به ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ گرم بر کيلوگرم در روز محدود مى‌شود. اگر GFR بين ۱۶ تا ۲۰ ميلى‌ليتر در دقيقه باشد، ميزان مجاز پروتئين ۸/۰ تا ۹/۰ گرم بر کيلوگرم وزن بدن در روز خواهد بود. ميزان سديم به ۱ تا ۲ گرم در روز محدود مى‌شود. ميزان کالرى به‌ويژه در حالت وجود ديابت مورد توجه قرار مى‌گيرد. روش سريع براى محاسبهٔ نياز به کالرى براساس GFR بدين شکل است: ۴۰Kcal/Kg/day (بيش از ۲۰ GFR) و ۴۵Kcal/Kg/day (ده تا ۲۰ GFR) و ۵۰Kcal/Kg/day در صورتى‌که GFR کمتر از ۱۰ باشد. ميزان پتاسيم، کلسيم، فسفر و مايعات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که وابسته به مشکلات ناشى از بيمارى مى‌باشد. هم‌‌اکنون چندين مکمل تجارى براى تأمين نياز به کربوهيدرات زياد، پروتئين کم و رژيم کم الکتروليت در دسترس مى‌باشد. عوارض جانبى دارودرمانى هم بايد زير نظر قرار گيرد.
  سنگ‌هاى کليوى (Nephrolithiasis)
تشکيل سنگ در کليه و يا حالتى از بيمارى که منتهى به تشکيل سنگ کليه مى‌شود. سنگ‌هاى کليه انواع، اشکال و اندازه‌هاى متفاوتى دارند. علل سنگ کليه عبارتند از: عفونت مزمن کليه، راکد ماندن ادرار، بسترى شدن طولانى‌مدت در رختخواب، فاکتورهاى رژيمى (براى مثال اگزالات‌ها، اورات‌ها، ترى‌سيليکات سديم يا منيزيم) و برخى ناهنجارى‌هاى بيوشيميائى مادرزادي. آب و هوا و اقليم گرم نيز ممکن است در تشکيل سنگ‌هاى کليه نقش داشته باشد.
  درمان تغذيه‌اى
مصرف مقدار فراوان مايعات (۵/۱ تا ۲ ليتر در روز) را جهت رقيق نگهداشتن ادرار تشويق نمائيد. دست‌کارى رژيمى ممکن است در تشکيل اثرات داروها و هم‌چنين تحت تأثير قرار دادن pH ادرار مفيد باشد. براى سنگ‌هاى از نوع اسيد اوريک و سيستئين، از رژيم با خاکستر قليائى که در ادرار اسيدى رسوب مى‌کنند و براى سنگ‌هاى حاوى فسفات کلسيم و فسفات منيزيم، کربنات‌ها و اگزالات‌ها که در ادرار قليائى رسوب مى‌کنند از رژيم با خاکستر اسيدى استفاده نمائيد. يک رژيم با اگزالات کم (۴۰ تا ۵۰mg در روز) همراه با دريافت کافى کلسيم، براى اتصال با اگزالات، در حالت هيپراگزالورى و يک رژيم کم کلسيم در هيپرکلسيورى مرتبط با مصرف فراوان کلسيم لازم است. در هيپراوريکوزوري، دريافت پروتئين را به حد RDA محدود نمائيد. تشکيل سنگ‌هاى استراويت حاوى آمونيوم، منيزيم و فسفات تحت تأثير رژيم غذائى قرار نمى‌گيرد.
  پيوند کليه (Kidney transplantation)
پيوند کليه از يک خويشاونددهندهٔ زنده يا يک جسد مرده. پيوند کليه يک روش پذيرفته شده و موفقيت‌آميز در درمان نارسائى کليوى در مراحل آخرين (end stage) مى‌باشد. همانند ساير موارد پيوند عضو، براى به حداقل رساندن عفونت و پَس‌زدن عضو خارجي، به فرد گيرنده داروهاى تضعيف‌کننده سيستم ايمنى داده مى‌شود. حمايت تغذيه‌اى براى نرمال کردن وضعيت تغذيه بيمار، بخش مهمى از درمان است.
  درمان تغذيه‌اى
در دورهٔ حاد پس از پيوند (تا ۸ هفده پس از پيوند) دريافت پروتئين برابر گرم ۰/۲ - ۳/۱ به ازاء هر کيلوگرم وزن نرمال‌شدهٔ بدن (NBW) مى‌باشد. (وزن نرمال‌شده بدن عبارت از وزن خشک يا وزن تعديل شده بدن است اگر که بيمار چاق باشد). کالرى برابر BEE x ۵/۱ - ۳/۱ يا کيلوکالرى ۳۰ تا ۳۵ به ازاء کيلوگرم وزن نرمال شده بدن (NBW) و ۲ تا ۴ گرم سديم و ۲ تا ۴ گرم پتاسيم اگر هيپرکالمى وجود داشته باشد، ميلى‌گرم ۱۵۰۰ - ۸۰۰ کلسيم، ويتامين‌ها و مواد معدنى در ميزان RDA و عدم محدوديت مايعات مگر اينکه احتباس مايعات بدتر شود. حداکثر سهم کالرى از کربوهيدرات بايد ۵۰% باشد که تأکيد بر روى کربوهيدرات و فيبر و محدود نمودن کربوهيدرات‌هاى ساده است. چربى نبايد بيش از ۳۵% کالرى را تأمين نمايد و نسبت PUFA به SFA بايد بيشتر از ۱ بوده و دريافت کلسترول کمتر از ۴۰۰mg در روز باشد. مصرف الکل بايد قدغن شود. در دورهٔ طولانى‌مدت پس از پيوند، در صورتى‌که پردنيزون استفاده شود، دريافت پروتئين برابر ۱g يا بيشتر به ازاء کيلوگرم وزن بدن مى‌باشد. براى حفظ وزن مطلوب بدن، براساس ميزان فعاليت، کالرى برابر BEE x ۳/۱ - ۲/۱ و ۴ - ۲ گرم سديم در صورت مشاهدهٔ هيپرتانسيون، عدم محدوديت پتاسيم، ميلى‌گرم ۱۵۰۰ - ۸۰۰ کلسيم، ويتامين‌ها و مواد معدنى در ميزان RDA و عدم محدوديت مايعات توصيه مى‌شود. در صورتى‌که ناکفايتى کليوى و يا پس زدن مزمن وجود داشته باشد، پروتئين را به NBW کيلوگرم/ گرم ۸/۰ - ۶/۰ محدود نمائيد.
مايعات و الکتروليت‌ها به‌ويژه سديم و پتاسيم را تحت نظر بگيريد. بسته به شدت پس زدن، ممکن است دياليز از سر گرفته شود. هم‌چنين به واژهٔ Transplantation مراجعه نمائيد. هنگامى‌که يک فرد از يک دهنده يا کليه سالم دريافت مى‌نمايد، معمولاً دُزهاى بالاى داروهاى تضعيف‌کننده سيستم ايمنى (نظير پردنيزون آزاتيوپرين و سيکلوسپورين A) جهت جلوگيرى از پس زدن ناشى از واکنش ايمنى به وى داده مى‌شود. تعادل مواد معدنى به‌ويژه کلسيم و فسفر ممکن است تحت تأثير اين داروها قرار گيرد؛ بنابراين دريافت اين دو ماده معدنى بايد به ۵/۱ برابر RDA فرد نرمال افزايش داده شود. هيپرگليسمى و ادم از ديگر عوارض جانبى اين داروها مى‌باشد که مستلزم محدود کردن مصرف کربوهيدرات و سديم مى‌باشد. متعاقب پيوند موفقيت‌آميز کليه، ديگر نيازى به محدوديت پروتئين نيست چرا که احتباس نيتروژن ديگر مشکلى محسوب نمى‌شود. وزن مطلوب بدن را حفظ نموده و هرگونه هيپرليپيدمي، هيپرکلسترولمى و هيپرتانسيون را تحت نظر بگيريد. با اين حال اگر از پردنيزون استفاده مى‌شود، دريافت پروتئين را به گرم ۵/۱ تا ۲ بر حسب کيلوگرم وزن بدن در بزرگسالان افزايش دهيد. در موارد پس زدن پيوند، مانيتورينگ پروتئين، مايعات و الکتروليت‌ها، به‌ويژه سديم و پتاسيم، را از سر بگيريد. بسته به شدت پس زدن ممکن است دياليز از سر گرفته شود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جیمز رودریگز , محله فرحزاد , بحث های داغ , برق و آب , فرمانده پدافند هوایی , کفاره گناهان , پلاک افتخار , شورخوانی , رِژیم صهیونیستی , علی کاردر ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان: ایمنی‌شناسی , دین و اندیشه , فلسفه و منطق , انسان / بحران انسانشناسی معاصر , نشریات و مطبوعات , پزشکی , ماهنامه طبیب مردم / درد - سال سوم شماره ۲۹، مرداد ۱۳۸۲ , علمی و آموزشی , صنایع , سوخت‌ و انرژی / آشنایی با سانتریفوژ , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای دروس اختصاصی حقوق: ویژه دانشپذیران دوره‌ای فراگیر دانشگاه پیام نور , اقتصاد و بازرگانی , صنایع نفت و گاز , نفت / شوک خزنده و اقتصاد کشورهای خاورمیانه , سیاسی , تاریخ سیاسی , ایران / ۱۶ آذر تقابل آزادی و استبداد , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق , دین و اندیشه , تصوف و عرفان , تصوف / خرقه: آئین، پیدایش و تحوّل آن , بانک اطلاعاتی کتاب / لبخند صبح: گزیده اشعار ,

برخی منابع مهم خبری
cinemakhabar.ir سینما خبر , afkarpress.ir روزنامه افکار , kojaro.com کجارو , gsm.ir جی اس ام , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , bahardaily.ir روزنامه بهار , entekhab.ir انتخاب , mehrnews.com خبرگزاری مهر , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , khabarsport.com خبر ورزشی ,وبگردی
دو فیلم، دو سرنوشت: از رئیس بیمارستان آمل تا نماینده سراوان
دو فیلم، دو سرنوشت: از رئیس بیمارستان آمل تا نماینده سراوان - در روزهای اخیر دو فیلم فضای مجازی را در نوردید: اولی از بیمارستان امام رضا(ع) آمل بود و دیگری از گمرک تهران و ماجرای نماینده سراوان.
تهدیدهای ناتمام نماینده سراوان علیه وزیر اقتصاد و گمرک
تهدیدهای ناتمام نماینده سراوان علیه وزیر اقتصاد و گمرک - فیلمبردای یک نماینده مجلس از جلسه غیرعلنی امروز درباره فیلم منتشر شده از بحث نماینده مجلس با یک کارمند و انتشار آن!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
(ویدیو) بدرفتاری با مهاجران افغان در مرز ایران
(ویدیو) بدرفتاری با مهاجران افغان در مرز ایران - بدرفتاری با هر شخصی در هر جایگاهی پسندیده نیست و باعث واکنش‌های منفی و ناراحتی میشود. ویدئویی در فضای مجازی در حال پخش شدن است که در آن با چند مهاجر افغان برخورد نامناسبی صورت می‌گیرد و باعث خشم و ناراحتی کاربران شده است.
توهین زشت رئیس بیمارستان آمل به بیمار تالاسمی
توهین زشت رئیس بیمارستان آمل به بیمار تالاسمی - به دنبال عدم رعایت اخلاق پزشکی در برخورد با یک بیمار در بیمارستان آمل، رئیس این بیمارستان برکنار شد.
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.