یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

مراسم جابه‌جائی و کوچ موقت


  جشن کوسه برنشين يا بهار جشن
در روزگار ساسانيان (خسروان) آغاز بهار به‌موجب عدم اجراء کيسه، با اول آذرماه مصادف بود به همين جهت مراسمى سنتى را تحت عنوان بهار جشن در آغاز آذرماه که مقارن با بهار بود انجام مى‌دادند. يکى از جملهٔ اين رسم که شهرتى بسيار داشت و جžن‌هاى کارناوالى را به ياد مى‌آورد، موسوم بود به رکوب‌الوسج يا کوسه برنشين. ابوريحان بيرونى شرح اين رسم را آورده است که در نخستين روز از آذرماه ـ يا اولين روز بهار مردى کوسه را بر خرى مى‌نشاندند که به‌دستى کلاغ داشت و به‌دستى بادبزن که خود را مرتب باد مى‌زد. اشعارى مى‌خواند که حاکى از وداع با زمستان و سرما بود و از مردم چيزى به سکه و دينار مى‌گرفت. آنچه از مردم مى‌ستاند از بامداد تا نيم‌روز به جهت خزانه و شاه بود و آنچه از نيم‌روز تا عصر مى‌گرفت، تعلق به خودش داشت. آنگاه اگر از عصر ويرا مى‌ديدند، مورد آزار و شتم قرار مى‌گرفتند.
در برهان قاطع آمده است: هرگاه کسى در دادن سکه کوتاهى مى‌کرد از گل سياه آلوده به مرکبى که همراه داشت به لباس خود مى‌پاشيد. هم‌چنين درباره شايست و ناشايست اين روز به‌اضافه آورده است... گويند در اين روز جمشيد از دريا مرواريد برآورد.
  جشن مردگيران
برابر با روش و قاعدهٔ کلي، روز پنجم اسفندماه به مناسبت تقارن نام نوروز و ماه جشن بوده است اين جشن همراه با آداب و رسوم و تشريفاتى ويژه برگزار مى‌شد. نخستين جشنى که در اين روز برگزار مى‌شد، جشن مردگيران يا مژدگيران بوده است. اين جشن ويژه زنان بوده و به مناسبت تجليل و بزرگداشت آنان برپا مى‌گشت. اين جشن را خلف تبريزى پنج روز آخر اسفند ياد کرده اما در ساير منابع روز پنجم اسفند ياد شده است. به بيان ابوريحان اسفندار ماه ايزد موکل بر زمين و ايزد و حامى و نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درستکار بوده، از اين‌رو، اين روز، عيد زنان قرار داشت. مردم براى گراميداشت، به آنان هديه داده و بخشش مى‌کردند. بلکه زنان نوعى فرمانروائى مى‌کردند و مردان بايد که از آنان فرمان مى‌بردند و در واقع روز جشن زنان بوده است.
  دى به مهر
روز پانزدهم از هر ماه شمسى و اين روز از ماه دى روز عيد و جشن مغان است. اين روز به غايت مبارک گيرند و صورتى از خمير آرد سازند يا از گل و آن ‌را در راه گذار بنهند و خدمت کنند چنانکه ملوک و سلاطين را. آنکه به آتش بسوزند. آورده‌اند که د راين روز فطام فريدون بوده و او بر گاو نشسته و چنين گويند که هر که بامداد اين روز سيب بخورد و نرگس ببريد تمام سال به خير و راحت بگذراند و دود کردن در اين شب به سوسن تمامى سال امان باشد از قحطى و درويشى و در اين روز نيک است صدقه دادن و نزد بزرگان و مهتران شدن و گويند در اين روز زردشت از ايران بيرون رفته. زرتشت بهرام گفت:
بران که که‌که بنمود خورشيد چهر به روزى که خوانى ورا د©‌مهر
ز ايران برون شد زراتشت پاک همى‌ رفت گريان چو ابر سفاک.
  رقعه گژدم
صاحب عجايب‌المخلوقات آورده که 'مغان روز نخست از پنج روزى که در آخر اسفند ازمذماه است و روز جشنى که آن‌را جشن مردگيران خوانند از طلوع سپيده تا طلوع آفتاب به جهت دفع هوام سه رقعه مى‌نويسند و آن‌را بر سه ديوار خانه مى‌چسبانند و ديوار چهارم که صدرخانه است خالى مى‌گذارند. گويند در اين روز نيوآفريدون طلسمى فرمودى و سموم هوام و حيوانات را ببستى و مؤيد آنکه واضح نوشتن رقعه کژدم بوده اين است که فارسيان بدان رقعه نويسند که به نام ايزد و به نام آفريدون و جمعى برآنند از پارسيان که فريدون نوح است و از اين است که عربان در آن رقعه نويسند که: سلام على نوح فى‌العالمين (فرهنگ جهانگيري).
ابوريحان بيرون يدر الاثار الباقيه گويد که عوام براى دفع زيان کژدم در روز اسفند ارمذ از ماه اسفند ارمذميان هنگام سپيده تا برآمدن آفتاب اين افسون را بر کاغذهاى چهار گوشه مى‌نويسد: بسم‌الله الرّحمن الرّحيم اسفند ارمذ ماه و اسفند ارمذ روز بستم رم و رفت؟ زير و زبر از همه جز ستوران به نام يزدان و به نام جم و آفريدون بسم‌الله آدم و حوا حسبى‌الله وحده و کفي. سه تاى از آنها را بر سه ديوار اطاق مى‌چسبانند و ديوار مقابل به صدر حجره را آزاد مى‌گذارند که حشرات از آن راه بگريزند و مى‌گويند اگر بر ديوار چهارم هم از اين طلسم چسبيده شود از اثر و خاصيت اين طلسم حشرات سرگران مى‌شوند و راه فرا نمى‌يابند سرها را به طرف پنجره خانه بلند مى‌کنند که مگر از آن راه خارج شوند.
  مراسم طلب‌باران (کوسه‌گلين)
مردم ايل که زندگى‌ آنها را بر مبناى نزولات جوى و رشد علوفه مراتع مى‌دانند و خشکسالى را به معنى نابودى و نابساماني، وقتى که باران به تأخير مى‌افتد سر به آسمان کرده و از خداى بزرگ طلب باران مى‌کنند و اگر باران نبارد جوانان ايل در تاريکى شب مراسمى را اجراء مى‌کنند که به آن کوسه‌گلين مى‌گويند.
در اين مراسم يک نفر خود را به شکل هيولائى درمى‌آورد و لباس مشکى مى‌پوشد. شال و پاپيچ به وى مى‌بندند و شاخ بزرگى به سرش و ريش بلند به صورت او مى‌گذارند و با آرد صورت او را سفيد مى‌کند. چماقى به دست او مى‌دهند. عده‌اى به دنبال او راه مى‌افتند و به چادرها مى‌روند و مى‌گويند: باران آوردم، کوسه گلينم، شاخ زرينم، شيرينى‌ام را مى‌خواهم... بعضى‌ها به او شيرينى مى‌دهند و طشت پرآب بر سر او مى‌ريزند.
  مراسم جابه‌جائى و کوچ موقت
براى اين مراسم ساعت و زمان را با استخاره تعيين مى‌کنند و در جهت حرکت کوچندگان، وجود ستاره نحس را خوش يمن نمى‌دانند و اگر ستاره در مسير جهت نباشد کوچ مى‌کنند. اگر شخصى بخواهد به مسافرت برود اگر بايد به شمال برود شب در سمت چپ چادر مى‌خوابد.
وقتى همسايه‌اى کوچ کرد همسايه ديگر جهت احترام تا سه شب به يورد همسايه مى‌رود و در اتاق او آتش روشن مى‌کند و مى‌گويد اگر همسايه اينجا نيست بايد شعله اجاق او روشن و نورانى باشد. (ستاره نحس روز اول ماه از سمت مشرق طلوع مى‌کند و تا پ۵ ماه يک دور مى‌زند و از روز ۱۵ ماه مجدداً دور خود را تکرار مى‌کند.).
  مراسم جشن اسفندماه
اسفند نمايانگر بهار در ايل است در اين ماه به‌علت تغيير درجه حرارت هوا و سرسبزى طبيعت و زاد و ولد دام‌ها، وفور لبنيات مراسم جشن اسفندماه انجام مى‌شود.
شب اول اسفندماه مقدارى جوهر قرمز در آب حل کرده و قسمتى از پشت گوسفندان را رنگ‌آميزى مى‌کنند و هنگام عصر دختربچه‌ها و پسربچه‌ها مقدارى علوفه خشک و خس و خار جمع‌آورى کرده و هم‌زمان با غروب آفتاب آتش مى‌زنند و شادى مى‌کنند و صبح روز بعد خاکسترها را نگاه مى‌کنند و گر در وسط آن جاى پاى شتر يا گوسفند ديده شود آن را شانس مى‌دانند.
  سفره خواجه خضر
با تشريفات هفت‌سين است تنها فرقى که دارد اين سفره از شب جمعه آخر سال چيده مى‌شود تا ساعت تحويل و چيزى که اضافه دارد شير برنج بى‌نمک، اسفناج پخته و قاوى آرد نخودچى است. علامت اينکه خواجه خضر سر سفره بيايد اين است که انگشت خودش را مى‌زند در قاويت آرد نخودچى.
مطالب مرتبط


  کلمات در حال جستجو
  دنیا اسلام , جان ساربانس , خوش ییلاق , تسهیلات ارزان قیمت , نمایش حرف بزن مدا آ , پارک ژوراسیک تهران , «هوا دونفره هم که باشد در من جمعیتی است» , نماینده دوما , محود جواد ظریف , امام جمعه بوکان ,

  مقالات پربیننده امروز
  سیاسی / ایران / احزاب و گروه‌های سیاسی / پروژه تازه خط‌مشی‌گذاران , بانک اطلاعاتی کتاب / پرستش , بانک اطلاعاتی کتاب / ناصر ارمنی: مجموعه داستان , بانک اطلاعاتی کتاب / معجزات امام حسن عسکری علیه‌السلام , بانک اطلاعاتی کتاب / در مدرسه ناصرخسرو قبادیانی , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنائی با هلیکوپتر = Meet the Helicopter , علوم انسانی / علوم اجتماعی / مهارت‌های اجتماعی ـ کار و اشتغال / پول از کجا می‌آید , بانک اطلاعاتی کتاب / از فلسفه تا عرفان (مروری بر مهم‌ترین مباحث فلسفی و عرفانی) , بهداشت / بهداشت و زیبایی / مو / توصیه هایی برای حفظ زیبایی و سلامت موهایتان , بانک اطلاعاتی کتاب / خروس و رنگ‌ها ,

  برخی منابع مهم خبری
  farspage.com ویژه‌نامه , asianews.ir روزنامه آسیا , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , roozannews.ir روزنامه روزان , 90tv.ir نود , javanonline.ir روزنامه جوان , iran-newspaper.com روزنامه ایران , alodoctor.ir الو دکتر , cinemakhabar.ir سینما خبر , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی ,  وبگردی
  گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کند
  گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کند - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
  شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
  شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
  آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
  آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
  تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
  تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
  فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
  فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
  رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
  رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
  درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
  درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
  واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
  واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
  کره شمالی و دلواپسان ایران
  کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
  فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
  فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
  فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
  فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
  رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
  رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
  بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
  بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
  گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
  گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
  گلشیفته فراهانی در سزار 2018
  گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
  جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
  جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
  پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
  پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
  مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
  مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
  چه وقت جمله "دوستت دارم" را بگوییم؟
  دانستن این که چه وقت جمله دوستت دارم را بیان کنیم، نیاز به مهارت دارد این عبارت تنها دو کلمه دارد اما وقتی شخصی برای اولین بار این عبارت را در رابطه اش به کار می برد، رویداد …