چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

طایفهٔ دلائی


ايل ميلان دومين ايل بزرگ استان آذربايجان غربى بعد از ايل جلالى است، به‌طورى که ۹/۲۹ درصد خانوارهاى کوچندهٔ منطقه را که شامل ۱۳۸۷ خانوار است در ۱۲۴ اوبه سازمان داده است.
قلمرو اوليهٔ اين ايل منطقهٔ وسيعى از آذربايجان غربى و ترکيه را شامل مى‌شد، که در جوار ايلات و طوايف وابستهٔ خود به حيات ايلى ادامه مى‌داد. بر اساس تحقيقات به‌عمل آمده، اصل اين ايل مشخص نيست و در منطقهٔ مورد مطالعه نيز کسى نم‌داند که ايل ميلان از کجا آمده و سوابق تاريخى آن چگونه بوده است، اما مشخص شده است که ايل با ايلات شکاک، تاکوري، کردهاى قوچان، سارمانلو، مقري، گراوي، خودي، شمسکي، حسلانلو، مرزکى و جبرانلو خويشاوند است، و آخرالامر با آنها به نياى مشترک مى‌رسد. از ايلات فوق، ايل شکاک و طايفهٔ مدرومي، ايل تاکورى در منطقه موجود هستند و کردهاى قوچان نيز توسط نادرشاه افشار از اين منطقه انتقال داده شده‌اند. بقيهٔ ايلات فوق هم‌اکنون در ترکيه و آن سوى مرز مى‌باشند.
ايل ميلان شامل ۱۲ طايفه است که قسمت اعظم جمعيت آن به اسکان رسيده و در حال حاضر کوچ نمى‌کنند.
   طايفهٔ شيخکانلو
طايفهٔ شيخکانلو بزرگ‌ترين طايفهٔ ايل ميلان است و حدود ۲۵ درصد خانوارهاى کوچندهٔ ايل را که شامل ۳۴۶ خانوار است در ۳۵ اوبه سازمان داده است. اين طايفه شامل ۲ باو است که از يکديگر کاملاً جدا هستند به‌طورى که باو کوچکى در منطقهٔ ماکو و باو پيروئى در منطقهٔ خوى استقرار يافته است.
پديدهٔ اسکان که در بين طوايف ايل ميلان عموميت يافته است، در بين اين طايفه و طايفهٔ دلائى چندان مورد استقبال قرار نگرفته و خانوارهاى اين طايفه به‌جز ساکنين مخمور و ۸ خانوار که در روستاى کليسا ساکن هستند. بقيه عموماً کوچ‌رو بوده و اقتصاد اصلى آنان بر پايهٔ دامدارى و شبانى متکى است.
در سال‌هاى بسيار دور عروسى خاصى بين افراد ايل صورت گرفته که گويا داراى اهميت بسيار بوده است. روى اين اصل افراد ايل شکاک آنها را عروسان ناميده‌اند، به‌طورى که در منطقهٔ سلماس اين نوع تلقى معروفيت يافته و کلمهٔ عروسان نام اصلى طايفه را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراين طايفهٔ عروسان در واقع همان طايفهٔ شيخکانلو مى‌باشد.
   طايفهٔ دلائى
طايفهٔ دلائى ميلان بعد از طايفهٔ شيخکانلو دومين طايفهٔ بزرگ ايل ميلان است. اين طايفه داراى ۳۳۰ خانوار کوچنده است که در ۳۵ اوبه متشکل شده‌اند. همان‌طور که در طايفهٔ شيخکانلو نيز ذکر گرديد، آهنگ رشد پديدهٔ اسکان در بين خانوارهاى اين طايفه کند بوده است و عشاير طايفه عموماً کوچ‌رو بوده و حيات آنها بر پايهٔ شبانى و کوچ استوار است و کشاورزى در اراضى قشلاقى به‌عنوان خود مصرفى مکمل توليد آنان مى‌باشد.
طايفهٔ دلائى ميلان به ۵ باو تقسيم مى‌شود و به لحاظ انسجام موجود در طايفه، اوبه‌ها از مجموعه خانوارهاى باوها سازمان مى‌يابد. بنابراين در هرم قدرت، بعد از رئيس طايفه، اوبه‌ها قرار مى‌گيرد و باوها و رؤساى آنها داراى نفوذ نيستند و در اغلب موارد نيز رؤساى باوها و تيره‌ها مشخص نمى‌باشند. روى اين اصل اوبه‌هاى طايفهٔ دلائى مستقيماً از طايفه منشعب مى‌گردند.
   طايفهٔ دودکانلو
طايفهٔ دودکانلو سومين طايفهٔ بزرگ ايل ميلان است و از ۱۹۸ خانوار کوچنده که در ۲۳ اوبه سازمان يافته‌اند تشکيل شده است. اين طايفه داراى ۶ باو است و عامل کوچ که رکن بارز زندگى ايلاتى به‌شمار مى‌رود در بين آنها از عموميت برخوردار نيست، به‌طورى که باو (که ينوئي) ديگر کوچ نمى‌کند و از باو (دربوئي) نيز که عموماً کوچ‌رو بودند، در تابستان سال ۶۴ تعداد ۲۵ خانوار در منطقهٔ قشلاقى ساکن و احشام خود را توسط چوپان راهى ييلاق کرده بودند. باو (شابوئي) نيز بيشتر در روستاهاى 'ديبک' ، 'هودر' ، 'سنت' ، 'قزاولن' ، 'کلوس' ساکن هستند و فقط قسمت اندکى از خانوارها به پديدهٔ کوچ استمرار مى‌بخشند. بنابراين موضوع کوچ در بين اين طايفه شديداً در حال دگرگونى است و خانوارها به تدريج به اسکان تن در داده و به حالت رمه‌گردانى روى مى‌آورند.
   طايفهٔ ممکانلو
طايفهٔ ممکانلو در تابستان سال ۶۴ داراى ۱۵۵ خانوار کوچنده بود که عموماً در ۵ اوبه متشکل بودند. خانوارهاى کوچندهٔ اين طايفه بيشتر از تيرهٔ سولاغى و چراغى هتسند و بقيهٔ تيره‌ها فاقد خانوارهاى کوچ‌رو هستند.
تيره‌هاى مختلف اين طايفه در روستاهاى گوران، گرنوبک، مير عمر، ترس‌آباد، چالبان، بيانلو، حبش‌بالا، شريف‌آباد بالا و پائين، هسته جيک، کفيل، بابکان و قيله ليق ساکن هستند و از تلفيق کشاورزى و رمه‌گردانى امرار معاش مى‌کنند.
کوچ‌زيستى در بين خانوارهاى کوچندهٔ اين طايفه حتمى و عمومى نيست، به‌طورى که بعضى خانوراها تحت شرايط مقتى گاه کوچ مى‌کنند و گاه نيز در حال اسکان باقى مى‌مانند. بنابراين عامل کوج در بين اين طايفه نيز در حال دگرگونى است.
   طايفهٔ قوردوئي
اين طايفه داراى ۸۵ خانوار کوچنده است که عموماً ۴ اوبه سازمان يافته‌اند.
   طايفهٔ مندوله کانلو
اين طايفه داراى ۸۲ خانوار کوچنده است که در ۸ اوبه متشکل هستند.
   طايفهٔ اموئى ميلان
طايفهٔ اموئى داراى ۷۱ خانوار کوچنده است که عموماً در ۸ اوبه و تحت رهبرى حاج حسن حيدرى اموئى متشکل هستند. اين طايفه بر اساس سازمان ايلى داراى ۶ باو است و اکثريت خانوارهاى باوها ساکن و از تلفيق کشاورزى و دامدارى امرار معاش مى‌نمايند. حدود ۴۰ خانوار از باو کلبوئى در روستاى کندال، از باو گَورْوبى حدود ۳۰ خانوار در منطقهٔ ماکو والند خوي، از باو فرهوئى حدود ۴۰ خانوار در قرمزى داش و شيخ جان ماکو و از باو توزوئى حدود ۴۲ خانوار در روستاهاى تودان و يا پراقلوى خوى ساکن هستند.
   طايفهٔ مروئى ميلان
اين طايفه داراى ۷۰ خانوار کوچنده است که در ۲ اوبه سازمان يافته‌اند و قسمت کثير اين طايفه در روستاى نات و ديگر روستاها ساکن هستند و حدود ۳۰ خانوار نيز به‌دليل مشکلات مادى و مرتع، اخيراً به اسکان گراييده‌اند.
   طايفهٔ کچلانلو
طايفهٔ کچلانلو نيز به‌دليل مشکلات موجود به اسکان رسيده و حدود ۱۷۰ خانوار در روستاهاى ملهم لوى عليا و سفيلى و قره کليسا ساکن هستند و فقط ۳۵ خانوار آنکه در ۳ اوبه متشکل هستند به کوچ اصرار مى‌ورزند.
   طايفهٔ گلى‌کانلو
اين طايفه نيز به اسکان رسيده و هم‌اکنون حدود ۹۰ خانوار در رسوتاى کاپوت ـ کش ارخى و بلغچى ساکن و از تلفيق کشاورزى و دامدارى امرار معاش مى‌نمايند. از اين ميان تنها ۱۵ خانوار که عموماً در يک اوبه سازمان يافته‌اند کوچ‌رو مانده‌اند.
   طايفهٔ خوزوئى
طايفهٔ خوزوئى که خزابى نيز گفته مى‌شود. عموماً در روستاهاى قره آغاج، دم‌دم، ممه‌شيري، قارپنجه و بلسور بالا ساکن هستند و به تعداد ۹۰ خانوار بالغ مى‌شوند.
طوايف فوق در سال‌هاى پيش عموماً کوچ‌رو بودند و نظير طوايف بزرگ ايل ميلان اقتصاد آنها بر اساس توليدات دامى استوار بوده اما بروز ناامنى در منطقه که منجر به فقر عمومى عشاير گرديد از يک طرف و مشکلات مراتع و مسائل ادارى موجود از طرف ديگر موجبات اسکان هرجه بيشتر اين طوايف را فراهم نمود. از کتاب ساختار سازمان ايلات و شيوه معيشت عشاير آذربايجان غربى ـ ابراهيم اسکندرى‌نيا.
مطالب مرتبط

  کلمات در حال جستجو
  حج و زیارت , هندوستان، , سپاه ایرانشهر , مسابقات علمی , تصادف نوروزی , اجرای روزی می‌بایست می‌مرد در تالار مولوی , حمله به تهران , ایرج ابوطالبی , روسیه آمریکا , جشنوراه رضوی , تغییر اساسنامه , ورزشگاه تختی , تاثیر رنگ ها , کارشناس والیبال , حسن ابراهیمی بسابی , دانشگاه گرجستان , مداح جوان , هویت ملی , سقوط به لیگ دسته دوم , آیین دیدار مردمی , سعودیزه , بد , رئیس پیشین موساد , صیانت از حریم , 7 نفر ابر قهرمان , ویکتور هوگو , ایجاد داعش , کارگروه ملی , مشاوران روانشناسان , دونالد ترامپپ , استاد اقتصاد , الکسابه , دیدار تاریخی , مدیریت بحران خلخال , شهاب پیشانی دار , زبان بین المللی , امت واحده اسلامی , آموزشی , آئین اختتامیه دومین جشنواره سلول های بنیادی , سفارت کوبا , تیم جوانان ایران , رویال برونئی , موج مهاجرت , حوزه گزینشی , نیلکولاپتروف , سینما و ادبیات , افزایش تولید زباله , صادرات پلاسما , شتر , در مورد ایرانیانی که توسط آمریکایی‌ها بازداشت شده‌اند با هیات آمریکایی گفت‌وگو کردیم ,

  مقالات پربیننده امروز
  علمی و آموزشی / علم و دانش / تحقیق و پژوهش / جایگاه پژوهش در جامعه , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد نظری / اقتصاد ایران / بازتاب بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / این سه زن: اشرف پهلوی - مریم فیروز - ایران تیمورتاش , بانک اطلاعاتی گردشگری / کوه شب لیز ، روستای شب‌لیز ، بویراحمد( یاسوج) , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی , فرهنگی و هنری / سینما / معرفی فیلم / دم ببر The Tigers Tail , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / درباره دوچهره ماندگار هنری , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / فرهنگ ملل / شب یلدا خجسته باد , بانک اطلاعاتی کتاب / ازلیه النفس و بقائها , بانک اطلاعاتی کتاب / عنکبوت و جاروی دم دراز و 4 قصه دیگر: برای کودکان 7 تا 12 سال , بانک اطلاعاتی کتاب / موغولی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه رسائل اللکنوی , اجتماعی / حقوقی / حقوق پزشکی / مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک , دین و اندیشه / دین و مذهب / ائمه اطهار و معصومین / شناخت مختصری از زندگانی امیرالمومنین علی , بانک اطلاعاتی کتاب / فلسفه حقوق , بانک اطلاعاتی کتاب / فردا به مدرسه می‌روم , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه لغات انگلیسی سال دوم دبیرستان .S.E.S , بانک اطلاعاتی کتاب / چالش مذهب و مدرنیسم در ایران نیمه اول قرن بیستم: اتحادیه‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌های مذهبی، سیاسی , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / بناهای‌ تاریخی‌ / مدرسه عالی شهید مطهری , بانک اطلاعاتی کتاب / ابوالفضل العباس (ع) ,

  برخی منابع مهم خبری
  pamnews.ir پام , noavaranonline.ir نوآوران , shahrkhabar.ir شهرخبر , cinemapress.ir سینما پرس , hurrahsport.com هورا , armandaily.ir روزنامه آرمان , ofoghnews.ir افق نیوز , pana.ir پانا , elpress.ir ائل پرس , ghatreh.com قطره , cbi.ir بانک مرکزی , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , bimehnews.ir بیمه , winbeta.net وین بتا , afkarnews.ir افکار نیوز , daynews.ir دی , siasatnameh.ir سیاست نامه , tebyan.net تبیان , resalat-news.com روزنامه رسالت , edunews.ir آموزش , beytoote.com بیتوته , bashgah.net باشگاه اندیشه , vetnews.ir وت نیوز , rasekhoon.net راسخون , ical.ir کتابخانه مجلس , rozanehonline.com روزنه , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , simafilm.ir سیما فیلم , nasserhejazi.name مستند حجازی , unp.ir اخبار دانشگاهی ,  وبگردی
  بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
  بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
  مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
  مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
  اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
  اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
  لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
  لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
  تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
  تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
  جنجال جدید جواد خیابانی
  جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
  اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
  اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
  فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
  فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
  فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
  فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
  ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
  ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
  جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
  جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
  سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
  سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
  دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
  دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
  اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
  اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
  حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
  حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
  آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
  آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
  چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
  چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
  فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
  فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
  پربازدیدها