پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 24 May, 2018

فرهنگ و تکنولوژی در شیوهٔ زندگی کشاورزی(۳)


   اعمال مذهبی و کار کشاورزی
زمانى که کشاورزى و نظام توليدى آن به‌عنوان شيوهٔ زندگى و به‌عنوان وسيله‌اى براى امرار معاش تلقى شود. مذهب و کار کشاورزى از يکديگر جدائى ناپذير هستند، زيرا اعمال مذهبى جزئى از فعاليت‌هاى روزانه تلقى مى‌شود و انجام آن به روزهاى خاصى از قبيل جمعه، شنبه، يکشنبه غيره موکول نمى‌گردد، انجام امور مذهبى را براى بازده کار خود مفيد مى‌دانند. مالينفسکى گفته است که براى اين افراد سازمان و الگوى زندگى يکسان است و اعمال مذهبى جزئى از اصول کار کشاورزى تلقى مى‌شود. پس سازمان‌هاى اجتماعى موجود در نظام کشاورزى از آن جهت به‌وجود نمى‌آيند که کارکرد خاصى به‌جزء آنچه که نياز امروز مردم را برآورده مى‌کند، داشته باشد.
به علاوه اين سازمان‌ها در کنار و بخشى از زندگى آنها را تشکيل مى‌دهد. به‌عنوان مثال معابد، جزء اينکه محل عبادت است، محل تصميم‌گيرى براى انجام دادن امور کشاورزي، حل اختلافات، جشن‌ها، برداشت محصول، کشت و شخم زمين، ازدواج، عزادارى و غيره نيز مى‌باشد.
به اين ترتيب در سازمان‌هاى اجتماعى سيستم‌هاى زراعى هيچ‌گونه پيچيدگى وجود ندارد. از اين‌رو شيوهٔ زندگى نسل‌هاى مختلف به‌صورت يکنواخت و بدون تحول چشمگيرى استمرار يافته است چه، فرهنگ و زندگى آنها به همان ميزان که وابسته به زمين است، به شيوه زندگى گذشتگان نيز وابسته است، و به تبع آن هرگونه تغييرى را غيرممکن و غير مفيد مى‌دانند.
   خانواده-فرهنگ اطلاعات و تسلیم پذیری
خانواده نيز در شيوهٔ زندگى کشاورزى گسترده است و حاکميت خانواده با مرد و جنس مذکر است. ساخت خانواده مبتنى بر نظام پدر نسبى است و گاهى به ندرت مادر نسبى مى‌شود که ممکن است ريشه در توانائى‌هاى اقتصادى يا سياسى تبار مادر داشته باشد. به دليل اقتدارى که مرد در اين شيوه زندگى در خانواده دارد آزادى و رشد طبيعى توانائى‌هاى افراد تحت تأثير آن است. فرهنگ اطاعت تسليم‌پذيرى در اين نظام اجتماعى جزئى از زندگى مردم را تشکيل مى‌دهد و اين نيز در شيوهٔ سياسى و ادارهٔ جامعه منعکس است، زيرا اکثريت مطلق جوامعى که زندگى آنها متکى بر زمين و اطاعت از قوانين طبيعى است داراى نظام سياسى متمرکز و قدرت مدارانه است. مردم در اين سيستم خود را صاحب هيچ‌گونه اختيارى نمى‌دانند تبعيت کورکورانه از فرمان فرماندهان، که بعضى از آنها خود را مرتبط با نيروهاى ماوراءالططبيعه مى‌دانند، اجتناب‌ناپذير و غيرقابل ترديد است.
در اين سيستم روابط مردم مبتنى بر تعلق خاطر و علاقه‌مند بودن به مردم دهکده و محله و خانواده و خويشاوندان است و همبستگى‌هاى خوني، محلى و غيره بر شدت اين انسجام افزوده است. از اين‌رو خانواده‌ها، افراد بيمار، نابينايان، ديوانگان، سالمندان، ناتوانان و غيره تا پايان عمر در ميان خانواده نگهدارى مى‌شوند و مورد مراقبت قرار مى‌گيرند و اين امر را جزئى از وظايف مذهبى و اعتقادى خود تلقى مى‌کنند و انجام دادن آن را ضامن خوشبخت شدن خود مى‌دانند. شايد به همين سبب است که مردمانى که تحت‌تأثير نظام تکنولوژى زراعى هستند کمتر و شايد هرگز دچار اضطراب و ناراحتى روانى نمى‌شوند.
بديهى است که اين شيوه زندگى با مشخصات فرهنگى آن، که به‌عنوان يک سيستم تکنولوژيک مطرح شد، ثابت نمانده و نخواهد ماند، تغيير پذيرفته، تحول يافته، منقلب شده و فرهنگ مردم نيز دگرگون شده است. با اين تفاوت که تحولات و تغييرات به راحتى و به سادگى انجام نپذيرفته و موانع اعتقادي، اقتصادي، سياسي، قومي، ابزاري، جغرافيائى و... در سر راه اين تحول بوده است، که هر يک از اقوام و ملل با روش‌هاى خاصى که قاعدتاً مى‌بايستى با ساختار زمينه‌اى آنها مرتبط بوده باشد، به تعديل يا حذف اين موانع پرداخته‌اند و به‌تدريج از زمينه‌هاى فرهنگى ديرينه‌ٔ خود دور شده و پا به مرحلهٔ تازه‌اى گذاشته‌اند که در واقع سرآغازى بر حذف آرامش و پيدايش فضائى از تضاد ارزش‌ها و جادوها به شمار مى‌رود.
   نظر ه.و.سینگر در مورد موانع خروج مردم از شیوه زندگی دیرینه و پا گذاشتن به مرحله تازه زندگی
اگر مردمانى را که به شيوه کشاورزى زندگى مى‌کنند در مقايسه با کشورهائى که مرحله توليد ماشينى و انقلاب صنعتى را آغاز و پشت سر گذاشته‌اند، فقير بشماريم، بعضى از پيامدهاى سيستم تکنولوژيک آنها جزء موانعى بوده است که از خروج آن مردم از شيوهٔ زندگى ديرينه و پا گذاشتن به مرحلهٔ تازه زندگى جلوگيرى کرده است. به‌نظر هـ.و سينگر، اين موانع عبارت هستند از:
۱. مردمى که در شيوه زندگى و نظام تکنولوژيک کشاورزى سنتى به سر مى‌‌برند، از تندرستى کامل برخوردار نيستند، از اين‌رو عدم کفايت انرژى سبب تنزل ميزان توليد مى‌شود که در نتيجه سطح زندگى آنها را نازل‌تر خواهد کرد.
۲. چون شيوهٔ زندگى کشاورزى نظام بزرگ مالکى را به‌تدريج اشاعه خواهد داد، از اين‌رو اين شيوه مالکيت و دورنشينى مالکان سبب توليد يک نوع محصول مى‌شود که در نتيجه به بازار و عدم ثبات آن متکى مى‌گردد و پيدايش سازمان‌هاى اعتبارى و وام دهنده را، اعم از دولتى و خصوصي، موجب مى‌شود که فرآيند وابستگى مالکان به اين مؤسسات و تقليل توانائى‌هاى توليد و فشار بيشتر آنها به کشاورزان است.
۳. توسعه و رشد مستلزم برخوردارى از سرمايه است، که منبعث از پس‌اندازها است، و پس‌انداز نيز ناشى از توليد مازاد است. در حالى که در شيوهٔ زندگى کشاورزى غيرتوليدى کالا همان‌جا مصرف مى‌شود که توليد مى‌گردد، و همان‌اندازه توليد مى‌شود که نياز روزمرهٔ مردم را تأمين نمايد. از اين‌رو پس‌انداز و سرمايه‌گذارى مفهومى نخواهد داشت. فراگرد اين جريان ضعف مالى نظام سياسى است که نمى‌تواند براى تأمين هزينه‌هاى عمومى و انجام دادن کارهاى زيربنائى عوارض يا مالياتى از مردم دريافت نمايد.
۴. انجام دادن برخى از اقدامات عمراني، رفاهي، بهداشتى و غيره سبب تنزل نرخ مرگ و مير و افزايش جمعيت مى‌شود، که با روند رشد اقتصادى ناهماهنگى خواهد داشت. از اين‌رو به سبب ضعف مالى عمومى که در نظام توليد کشاورزى وجود دارد، رشد جمعيت سطح زندگى مردم را تنزل خواهد داد و سبب پيدايش مسائل و بحران‌هاى اقتصادى - اجتماعى خواهد شد.
۵. در کشورهاى کم توسعه دورنماى رشد اقتصادى وقتى کاملاً روشن خواهد شد که در زمينهٔ انگيزش‌هاى انسانى و نظام ارزشها، ترکيب اجتماعى و سياسى آنان تغييرات عميقى صورت گيرد. بر اين اساس سنت‌ها و وابستگى به آنها از جملع عوامل مهمى است که در روند رشد سيستم تکنولوژيک جوامع کشاورزى مانع ايجاد خواهد کرد. تکنولوژى و صنعت در صدد آن است که امکانات لازم را براى توزيع ثروت و ايجاد رفاه عمومى فراهم سازد. از اين‌رو امروزه ميزان رفاه عمومى و توزيع مناسب درآمدها با سطح تکنولوژى کشورها رابطه دارد، که نيل به ان نشيب و فرازهائى را در پى خواهد داشت که نخستين گام آن حذف فرهنگ و ارزش‌هائى است که با تغيير و تحول مخالفت مى‌‌ورزند (ساينتيفيک امريکن، تکنولوژى و رشد اقتصادي، ترجمه غلامرضا کيانپور، ص ۱۶۲).
به‌نظر مى‌رسد که دورنماى تاريخى انقلاب تکنولوريک عبارت از گسترش و ادامه انقلاب صنعتى است که پديدهٔ تاريخى ملت‌هاى غنى را به‌وجود آورده است و در جريان آن سراسر جمعيت آن ملت‌ها از رفاه روزافزونى بهره‌مند شده‌اند. بيشتر افراد جهان هنوز در خارج از محوطهٔ تمدن صنعتى به سر مى‌برند و مانند پيشينيان خود در شيوهٔ زندگى کشاورزى به سر مى‌برند که مواجه با نيازهاى فراوان هستند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دکتر احمد مورکی , بندرکاله , تنوع زیستی , کم چرب , پیوند قلب , دریاچه مصنوعی , قربانعلی صفائی پور , به کجا سفر کنیم , تیم سرمایه , صادق شیرازی ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , محیط‌زیست / خطرات مواد زائد جامد بر سلامت , بانک اطلاعاتی کتاب / داستانهای مثنوی: بانگ نای , فرهنگی و هنری , فستیوال‌ها و جشنواره‌ها , جشنواره بین المللی فیلم كودك و نوجوان / کشف رازهای کودکانه , دین و اندیشه , فلسفه و منطق , فلسفه سیاسی / عدالت ، سیاست ، دولت , بانک اطلاعاتی کتاب / سه تفنگدار , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز جامع Windows XP professional: نصب (installing)، پیکربندی (Configuring) و مدیریت شبکه (administering) مایکروسافت training kit , بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , چشم / قرمزی چشم بعد از شنا در استخر , بانک اطلاعاتی کتاب / راجی و پرنده نامه‌رسان , دین و اندیشه , دین و مذهب , ائمه اطهار و معصومین / فاطمه علیهاالسلام در جنگ , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز NC: خودآموز 0.Norton commander 5 در محیط Dos و Windows ,

برخی منابع مهم خبری
baharnews.ir بهارنیوز , musicema.com موسیقی ما , caffecinema.com کافه سینما , vista.ir وبگردی , taraznews.com تراز نیوز , siasatrooz.ir سیاست روز , qudsonline.ir روزنامه قدس , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , karyab.net کاریاب , fararu.com فرارو ,وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!