سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019

اقدامات در صورت ترک مدرسه


  اقدامات در خانه
درصورتى که ما به چنين کودکانى برخورد کنيم لازم است تلاش‌هائى در محيط خانه صورت گيرند که اهمّ آنها عبارتنداز:
- پذيرش و محبت به کودک و نشان‌دادن اين‌امر که تو مورد علاقه و احترام خانواده‌اي. ما تو را دوست داريم و بهمين‌نظر مى‌خواهيم به مدرسه بروي، آقا شوي، خانم باشى و ...
- همدردى و همراهى با او که آري، اين چنين ... ما هم چون تو روزى کودک بوده‌ايم؛ گاهى دچار چنين وضع و حالتى مى‌شديم ولى خيلى زود خوب مى‌شديم. ( البته اين همدردى نبايد ادامه يابد.)
- خواستن از او که مسأله و مطلب خود را بدون هيچ‌گونه خجالتى بيان نمايد و درد‌ دل کند که از چه امرى در مدرسه رنج مى‌برد و رفع آن امر و مسأله.
- دادن جرأت به او که او هم مى‌تواند بر مشکل غلبه کند و به استقبال حوادث برود و ايجاد اعتماد و اطمينان براى او.
- القاء به کودک که مدرسه ترسى ندارد، امتحان مهم نيست، تو تلاش خود را بکن، اگر نمره کم آوردى ما ناراحت نمى‌شويم.
- گاهى از طريق سؤال و جواب، مى‌توان ابهّت مدرسه و کلاس را در ذهن او شکست و ترس آن را تدريجاً از بين برد و يا از او خواست که جريان مدرسه را بياد آورد و آن را براى شما بازگو کند.
- ذکر داستان‌هائى سازنده از زندگى خود و ديگران در دوران کودکى و نشان دادن اين مسأله که نگرانى از مدرسه بى‌معنى است.
- روشنگرى نسبت به مدرسه و درس و دانش‌آموزان و رشد شخصيت، و عالم شدن و ...
- القاء به او که حالت از چند روز قبل بهتر است و فردا نيز بهتر خواهد شد، نگران نباش.
- گاهگاهى بحث از شجاعت به ميان آوردن که آدمى بايد شجاع باشد و از مشکلات نترسد و سعى کند با دشوارى‌ها و مسائل مبارزه کند.
- گاهى هم القاء به او که تو بزرگ شده‌اي، مردى شدي، خانمى هستي، بايد جرأت تو بيشتر باشد و براين اساس به اعتماد بنفس او بيفزائيم و ترس او را از بين بريم.
- تشويق او پس از يکى دو روزى که برخود مسلط بود و مورد تمجيد قرار دادنش به اين عنوان که او در کارش موفق بوده و وظيفه‌اش را انجام داده است.
- حل مشکلات مدرسه‌اى او و کمک و راهنمائى براى انجام تکاليف تا برنامه بردوش او سنگينى نکند.
- در کل بايد سعى بعمل آيد که حساسيت کودک از مدرسه زائل شود و ترس او از ميان برود و يا در صورت رفتن او به مدرسه پاداشى در رديف بازي، گردش، تفريح و لباس براى او معين کنيم.
  اقدامات در مدرسه
در مواردى لازم مى‌شود که مادر بهمراه کودک به مدرسه برود. در آن صورت صبحانه ساده‌اى به او بدهيد که مشکل استفراغ او حل شود و حال تهوع نداشته باشد. او را لباس بپوشانيد و آماده مدرسه رفتن کنيد. در بين راه لازم نيست از او سؤال کنيد که حالش چگونه است و يا چرا مدرسه را دوست ندارد.
- در راه براى او از مدرسه تعريف کنيد، از بازى‌هاى مدرسه، از دوستانى که در آنجا پيدا خواهد کرد، از مزاياى درس خواندن و باسواد شدن حرف بزنيد تا شوق و اميدى در کودک نسبت به درس و مدرسه و کلاس پديد آيد.
- در مدرسه حاضر شويد، با معلم فرزندتان بصورت عادى و صميمانه صحبت کنيد. در حضور او از بچه تعريف کنيد و متذکر شويد که او هم مى‌خواهد درس بخواند و چيزهاى خوب ياد بگيرد. و به اشاره تفهيم کنيد که نياز به دلسوزى و محبت و حمايت شما دارد. در اطراف کلاس کمى قدم بزنيد تا او شما را ببيند و مطمئن باشد خطرى نيست.
- رابطه بين خانه و مدرسه را بيشتر کنيد، حتى گاهى معلم او را به خانه دعوت کنيد که مهمان شما باشد و بر اين اساس انس و علاقه‌اى را پديد آوريد تا براى کودک باورى پديد آيد که در مدرسه خطرى متوجه او نيست و مسأله ترس‌آورى در آنجا وجود ندارد.
  اقدامات مدرسه و معلم
از سوى ديگر مدرسه و معلم بايد اقداماتى در قبال همه کودکان و از جمله اينگونه اطفال داشته باشند. بنظر ما ضرورى است معلم کلاس اول نسبت به ديگر معلمان ورزيده‌تر، خوش اخلاق‌تر، شاداب‌تر و با نشاط تر، و پرشور و زودجوش باشد. زيرا برخورد روزها و ماه‌هاى اول زندگى تحصيلى سرنوشت‌ساز است و آثار آن براى سال‌هاى متمادى باقى خواهد ماند. اقدامات مدرسه و معلم را در اين رابطه بشرح زير مى‌توان خلاصه کرد:
- پذيرش کودک و استقبال از او، احترام به او و تقويت حضور او بگونه‌اى که طفل حساب کند در مدرسه براى او جائى باز کرده‌اند.
- اعلام محبت به کودک و نشان‌دادن نرمش و ملايمت خود به او انس و سازگارى بيشتر با مدرسه او را در معرض حمايت قرار مى‌دهد و محيط را براى او گرم مى‌کند.
- سهل و آسان جلوه‌دادن ضوابط و مقررات مدرسه و سعى به اينکه شرايط آن با شرايط خانه نزديک و همسان گردد.
- راهنمائى براى حل مسائل و تکاليف آنها و تحسين و تمجيد او بهنگام انجام‌وظيفه.
- واداشتن او به تماشاى بازى ديگران بدون ‌اينکه فعلاً خود حق بازى داشته باشند.
- گرم داشتن محيط مدرسه و شاد داشتن کودک در آن از طريق برخوردهاى خوب، داستان‌گوئى و ...
- از ميان بردن عوامل نفرت از مدرسه مثل تنبيه، توبيخ، سرزنش‌ها و سعى به خنداندن کودک.
- گوش دادن به حرف‌هاى او و توضيح خواستن از مسائل و مشکلات او.
- سعى به شناخت استعدادى در کودک و تکيه کردن به آن و تشويق کودک در سايه موفقيت.
- دادن جايزه به کودک و تشويق او که خود زمينه‌‌ساز علاقمندى به مدرسه و جرأت يافتن است.
- رعايت حال او مخصوصاً در آمد و شد به کلاس، رفتن به دستشوئي.
- سپردن مسؤوليت ساده‌اى به او در مدرسه که حساب کند او هم در مدرسه کارى و برنامه‌اى دارد.
- سهل‌گيرى به او مخصوصاً در سال اول و ناديده گرفتن خطاهاى او و مته برخشخاش نگذاشتن.
- در کل اگر رفتار معلم در مدرسه خوب و پذيرنده کودک باشد و اگر معلم خود را مهربان‌تر و صميمى‌تر نشان دهد و طفل را در مدرسه چنان بپذيرد که کودک آنجا را خانه دوم خود حساب کند مشکلاتى از اين قبيل رفع خواهد شد. هم‌چنين معلم بايد با تشويق کودک را بحرف آورد و با محبت و اطمينان از او بخواهد که آنچه در دل دارد بيان کند و آنگاه به چاره‌سازى و حل مشکل بپردازد.
  اقدامات در صورت ترک مدرسه
در عين‌حال اين امکان وجود دارد که برخى از کودکان با همه اين اقدامات و تلاش‌ها رام نشوند. باز هم از مدرسه بگريزند و يا دچار همان بيمارى شوند. در چنين صورتى چه بايد کرد؟ بنظر ما اتخاذ راه و روش‌هاى زير در اين زمينه سازنده است:
- او را در بستر بخوابانيد و بگوئيد که مريض هستيد و بايد در بستر بمانيد و نبايد از آن بيرون آييد و اين‌امر سبب مى‌شود که او قدر عافيت را بفهمد. اگر گفت خوب شدم و از بستر بيرون آمد پيشنهاد مدرسه را به او بدهيد اگر چه وقت مدرسه دير شده باشد.
- در آن روز به او غذاى ساده‌اى بدهيد بدين‌بهانه که مريض است و نبايد هر غذائى را بخورد و غذاى خودتان براى او خوب نيست. مخصوصاً اگر طفل به بعضى از غذاها بى‌علاقه باشد، بايد به او همان غذا را داد تا دريابد در محيط خانه چيزى نصيب او نمى‌شود.
- و نيز ضرورى است در آن روزى که او به مدرسه نرفته در بستر بماند و تنها باشد. شما به بهانه‌اى از خانه بيرون برويد، بحساب اينکه کارى داريد و او بايد در بستر و در خانه بماند تا خوشى و لذتى براى او از اين بابت پديد نيايد و يا سعى کنيد برادران و خواهران را بحساب اينکه او بيمار است از او جدا و دور کنيد تا به بازى با آنان مشغول نگردد و از لذت بازى محروم بماند.
- مدرسه را نيز در جريان بگذاريد تا آنها هم بدانند کودک در چه شرايطى است و براى روزهاى بعد چه بايد کرد. و لازم است خود بچه هم بداند که مدرسه در جريان قرار گرفته است تا شور و اضطراب او را فرا نگيرد و از نظر روانى و عاطفى صدمه‌اى براى او نباشد.
در کل با شيوه‌اى که اتخاذ مى‌کنيد بايد کودک را به اين محاسبه واداريد که ماندن در خانه به نفع او نيست اگر به مدرس مى‌رفت لااقل بازى و جنبشى داشت، با ديگران گفت و شنودى مى‌کرد، آزادتر بود و ... او بايد دريابد که در ايام مدرسه خانه براى او جايگاه خوبى نيست، از سرگرمى‌ها و اشتغالات و اسباب‌بازى‌ها نمى‌تواند سود بجويد و به اين نتيجه برسد که اگر مدرسه را داشته باشد براى او بهتر است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سالگرد ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی , تیم دوچرخه سواری پیشگامان یزد , جورج تنت , فیلم آرگو , بوئین میاندشت , سیفی , محروهای برون شهری , بازار آتی ارز , قطع روابط دیپلماتیک , جبیب مرادی ,

مقالات پربیننده امروز
کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , اینترنت و شبکه , موتورهای جستجو / ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب , بانک اطلاعاتی کتاب / دین و زندگی دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی , بانک اطلاعاتی کتاب / وحدت در آیینه مطبوعات , فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , داستان / معصوم دوم , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد مالی , بورس / بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران , بانک اطلاعاتی کتاب / مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها, تعادل عمومی و اقتصاد رفاه) , اجتماعی , گردشگری , استان‌های ایران / اردبیل، شهر چشمه های آب گرم‌ , بانک اطلاعاتی کتاب / شیطنت‌های عاشقانه , بانک اطلاعاتی کتاب / پیرایش زنانه , بانک اطلاعاتی کتاب / اسکلیگ و بچه‌ها ,

برخی منابع مهم خبری
ensafnews.com انصاف نیوز , alodoctor.ir الو دکتر , isna.ir ایسنا , jamnews.ir جام نیوز , rokna.ir رکنا , sharghdaily.ir روزنامه شرق , car.ir کار(خودرو) , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , didarnews.ir دیدارنیوز , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین ,وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.