یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

گزارش آزمایش جان‌پنداری در ایران


در درک مفهوم معنا آقاى مهدى محسنيان راد در ايران دست به آزمايشى به نام جان‌پندارى زدند که دربردارنده نتايجى بسيار بود. شرح کارهائى را که ايشان انجام داده‌اند و اهدافشان را از زبان خود ايشان در زير بيان مى‌نمائيم:
ما در ارتباطات روزمره، حرف مى‌زنيم. بعضى‌‌هايمان نيز خيلى حرف مى‌زنيم. برخى از ما موقع صحبت کردن چندان حرکات بدنى نداريم. اما برخى از ما دست‌هايمان را در هوا حرکت مى‌دهيم. ضمن صحبت کردن سعى مى‌کنيم با سر و صورت و چشمانمان نيز به اصطلاح حرف بزنيم و در تمامى اين مواقع مشغول ارتباط هستيم و پيام مى‌فرستيم و پيام مى‌گيريم.
اگر بخواهيم به حوزهٔ اين‌گونه از پيام‌ها وارد شويم و به جست و جوى معنى بپردازيم، چه بايد کرد؟ من ابتدا يکى از تحقيقات ژان‌پياژه (Jean Piaget) را به شيوه‌اى متفاوت با او براى جست و جوى معنى در ميان کودکان آغاز کردم.
براى ژان‌پياژه، از سال ۱۹۲۹ که کتاب درک بچه‌ها از دنيا (The Child's Conception of The World) را نوشت، جست و جو دربارهٔ مفاهيم در کودکان موضوعى شد که نه تنها سال‌ها مورد توجه او بود بلکه افراد بسيارى کار او را تقليد کردند و گزارش‌هائى در اين زمينه تدوين شد تا جائى که واژه‌اى به نام آنيميزم (واژهٔ Animism نخستين بار به‌وسيلهٔ مردم‌شناسان انگليسى به کار رفت) يا جان‌پندارى يا نسبت دادن زندگى به اشياء بى‌جان وارد مجموعهٔ واژه‌هاى روانشناسى شد.
براى اينکه با موضوع آشنا شويد ابتدا به گزارشى از همان کتاب سال ۱۹۲۹ پياژه توجه کنيد.
از يک کودک هفت سال و نيمه (Kenn)، سؤال شد:
- آيا آب زنده است؟- بله. چرا؟- حرکت مى‌کند. آيا آتش زنده است؟- بله. چرا؟- چون حرکت مى‌کند. آيا خورشيد زنده است؟ -بله. چرا؟- چون حرکت مى‌کند و غيره (Piaget‌, 1971,p200).
وگ (Vog) هشت سال و نيمه:
- آيا تو زنده هستي؟- بله.- چرا؟- براى اينکه من مى‌توانم قدم بزنم، راه بروم و بازى کنم. - آيا يک ماهى زنده است؟ -بله.- چرا؟- زيرا شنا مى‌کند.- آيا يک دوچرخه زنده است؟- بله.- چرا؟ چون مى‌تواند راه برود.- آيا ابر زنده است؟- بله.- چرا؟- زيرا مى‌تواند راه برود.- آيا ماه زنده است؟- بله.- چرا؟- براى اينکه در شب ما را راهنمائى مى‌کند (Piget,1917,p200).
کيس (Cess، هشت ساله):
آيا يک اسب زنده است؟- بله.- يک ميز زنده است؟- نه.- چرا؟- چون چيزى است که ساخته شده است.- آيا ماه زنده است؟- نه. زيرا هميشه در يک جا ايستاده است.- مگر ماه هيچ‌وقت حرکت نمى‌کند؟- بعضى وقت‌‌ها (حرکت مى‌کند).- چه موقع؟- وقتى تو حرکت مى‌کني.- آيا ماه زنده است يا زنده نيست؟- زنده است.- چرا؟ وقتى تو حرکت مى‌کنى ماه هم حرکت مى‌کند.- آيا باد زنده است؟- بله.- چرا؟- چون ابتدا آهسته مى‌رود بعد سريع راه مى‌‌رود.
کوت(Keut، نه سال و سه ماهه):
آيا مى‌دانى چه چيزى زنده است؟ او بى‌درنگ پاسخ داد که بله، چيزى که حرکت مى‌کند(!)
گريس (Gries۹ ساله): از همان آغاز به دنبال اين سؤال که آيا مى‌دانى چه چيزى زنده است؟ جواب داد -بله قادر به حرکت باشد.- آيا درياچه زنده است؟- نه هميشه.- چرا نه؟- بعضى وقت‌ها امواج حرکت مى‌کنند و گاهى حرکت نمى‌کنند.- آيا يک ابر زنده است؟- بله چون حرکت مى‌کند همان‌گونه که در حال قدم زدن هستيد.- آيا دوچرخه زنده است؟- بله. دوچرخه راه مى‌رود (Piaget,1971,p200).
ژان‌پياژه در آن کتاب، تمامى گفت‌وگوها را نقل نمى‌کند (۱) بلکه برگزيده‌هائي (۲) را ذکر مى‌کند و سرانجام چنين نتيجه مى‌گيرد که کودک در آغاز، زنده بودن را به هر چه که در موقعيت خوب است نسبت مى‌‌دهد مثلاً اشياء شکسته را زنده نمى‌داند.
(۱) تا آنجائى که من از متون فارسى اطلاع دارم، از اين گفت و گوها، چند گفت و گو (نه آنهائى که من نقل کردم) در کتاب اصول روانشناسى نرمان.ل.مان. آمده که در جلد دوم ترجمه دکتر محمود ساعتچى نقل شده است.
(۲) پياژه مى‌گويد نيازى به نقل تمامى آزمايش‌ها نيست، چرا که در روش آزمايش او که روش کلينيکى بود فقط کافى است از ميان انبوهى از يادداشت‌هاى برداشته شده، تعدادى از آنها را که مستقيماً به موضوع مورد علاقه بستگى دارد انتخاب کنيم (Piaget,1971,p8).
در مرحلهٔ بعدى فقط به اشيائى که حرکت مى‌کنند نسبت زنده بودن مى‌دهد. بعد فقط اشيائى را که خودبه‌خود حرکت مى‌کنند زنده مى‌داند و سرانجام، زنده بودن را فقط براى حيوانات و گياهان خواهد دانست. (Piaget,1971,p395).
سيزده سال پس از نخستين کتاب پياژه، دربارهٔ مفهوم زنده بودن، در کتاب ديگرى گزارش شد که سن چندان نقشى ندارد، بلکه هوش در اين مورد مؤثر است و کودک باهوش کم سن و سال ممکن است پاسخ‌هاى صحيح‌ترى نسبت به يک کودک بزرگ‌تر، اما کم‌هوش‌تر بدهد. ولى احتمالاً همه کودکان، همان مراحل را که قبلاً ذکر شد طى خواهند کرد. (ابتدا هر چيز که سالم است و سرانجام حيوان و گياه،( مان، ترجمه ۱۳۵۳، ص ۳۵۹ Dennis 1942.pp307-320 ).
در سال ۱۹۴۵ گزارش شد که در پرستش از بچه‌هاى چينى و مجمع‌الجزاير آسياى جنوب شرقي، نتايج متفاوتى با آزمايش‌هاى انجام شده در آمريکا به‌دست آمده است. نتيجه گرفته شد که اين تفاوت احتمالاً ناشى از اختلاف روش تحقيق چينى‌ها با آمريکائى‌ها است ( مان، ترجمه ۱۳۵۳، ص ۳۵۹ Huang 1942,pp307-320 ).
۹ سال بعد از آزمايش فوق، بچه‌ها را رها کردند و همين آزمايش را روى دانشجويان دانشگاه انجام دادند و با تعجب مشاهده کردند که مثلاً در ميان دانشجويان رشتهٔ زيست‌شناسى کمتر ممکن است دانشجوئى را ديد که کبريت روشن را زنده بداند. اما به هر حال، دانشجويان مشاهده شدند که بدون آنکه قضيه را به استهزاء بگيرند، کبريت روشن را زنده بدانند ( مان، ترجمه ۱۳۵۳، ص ۳۵۹ Dennis, 1953pp247-250 ).
ژان‌پياژه نيز موضوع را رها نکرد و ۲۷ سال پس از گفت و گو با آن پسرک ۸ ساله، گزارشى از تحقيقات جديد خود را دربارهٔ مفهوم فضا در کودکان منتشر کرد (Piget,1956). علاوه بر آن از او کارهاى ديگرى دربارهٔ مفاهيم زمان و حقيقت در کودکان در دسترس است.
قصد من از بيان ماجراى جان‌پندارى نقل تاريخچه نيست. خواستم زمينه‌اى براى ادامهٔ مطلب داشته باشيد.
بعد از آن پرسش‌هاى آزاد و متنوع از بچه‌هاى مختلف با بچه‌هاى کم سنى مواجه شدند که جواب‌هاى آنها دربارهٔ زنده بودن منطقى‌تر از يک کودک بزرگ‌تر است. نتيجه مى‌گيرند که قضيه تابع هوش است. بعد، بچه‌هائى در چين پيدا مى‌شوند که جواب‌هاى متفاوتى با پاسخ کودکان آمريکائى مى‌دهند و تقصير به گردن روش تحقيق در چين مى‌افتد و سرانجام دانشجوئى را مى‌بينند که نه کودک است و نه يک فرد عامى و معتقد است 'کبريت روشن زنده است' و نتيجه مى‌گيرند که چين اتفاقى در ميان دانشجويان زيست‌شناسى کمتر روى مى‌دهد!
اما، آيا از اين آزمايش‌ها نمى‌توان چنين نتيجه گرفت که معنى درون آدم‌ها است؟
اما در ايران، مدت‌ها در پارک‌ها، مهدکودک‌ها، مدرسه‌ها، خانه‌ها و کوچه‌ها به دنبال بچه‌هائى بوديم که به ما بگويند چه چيزى زنده است و چه چيزى زنده نيست. قصدمان آزمون دوبارهٔ تحقيقات ژان‌پياژه نبود. دنبال معنى بوديم. فکر مى‌کرديم گريس، وگ، کوت و ساير بچه‌هائى که پاى صحبت پياژه و همکاران او نشسته‌اند حالا بايد حدود پنجاه تا شصت سال داشته باشند. وقتى پياژه با بچه‌ها مشغول پرس و جو بود، هنوز شش سال مانده بود تا تلويزيون اختراع شود و هنوز بسيارى از روش‌هاى تحقيق در علوم اجتماعى تدوين نشده بود.
به هر حال، به خلاف پياژه و تمامى تحقيقات مشابهى که انجام شده بود، ما نمى‌خواستيم به يک گفت‌گوى بى‌نظم بپردازيم.
اگرچه پياژه در ابتداى کتاب خود اشکالات مربوط به روش تستى را بر شمرده و سرانجام در دفاع از روش مورد استفادهٔ خود، (روش کلينيکى Clinical Method) در مورد اين آزمايش به‌خصوص نوشته است: 'به‌طور خلاصه روش تستى مزاياى خودش را دارد. اما براى مسئلهٔ حاضر يک نقش تحريف‌کننده (Falsify) را ايفاء خواهد کرد و کودک را از تمايلات طبيعى خويش منحرف مى‌کند' (Piaget,1971,p4).
پياژه در دفاع از روش آزمايش خود (روش کلينکي) جائى ديگر از آن کتاب مى‌نويسد که يادگيرى روش کلينيکى نياز به تجربه و تمرين بسيار دارد (Piaget,1971,p8).
من در جست و جوى معنى بودم. نمى‌خواستم پايم را جاى پاى روانشناسان بگذارم. آزمايش‌هاى من در سال ۱۹۸۶ انجام شد. سالى که کامپيوتر در دسترس محققان بود و مى‌توانست انواع ماتريس‌ها را از نتايج تهيه کند. روش‌ها و فرمول‌هاى آمارى با سال ۱۹۲۹ بسيار تفاوت کرده بود.
دلايل بسيار داشتم که نقش پرسشگر و گرايش‌ها و تمايلات او به اثبات يک فرضيهٔ خاص، در روش مورد استفادهٔ پياژه، بسيار دخيل بوده است و پرسشگر مى‌توانسته است حتى بدون اينکه خود متوجه شود، پاسخ‌ها را به‌سوى نتيجه‌اى که خود تمايل دارد سوق بدهد. خواهيد ديد در مواردي، به محض آنکه کودک يک چيزى متحرک را زنده گفته است، پرسشگر سؤال‌هاى بعدى را براى محرک‌ها مطرح کرده است.
مثلاً از وگ مى‌پرسد: چرا تو زنده هستي؟ مى‌گويد چون راه مى‌روم متعاقباً ماهى را مطرح مى‌کند. بعد دوچرخه را بعد ابر را، به دنبال هر پرسش کودک وادار مى‌شود که دلايل انتخاب خود را بگويد. آيا نمى‌توان تصور کرد کودک در تلاش اثبات دلايل خود خواهد بود.
در مورد کيس، پس از آنکه او اسب را زنده مى‌داند و ميز را زنده نمى‌داند، پرسشگر ماه را مى‌پرسد. کيس مى‌گويد ماه زنده نيست. پرسشگر دليل را مى‌پرسد. مى‌گويد چون هميشه در يک جا ايستاده است. پرسشگر شايد بدون اينکه خود متوجه شود تلاش مى‌کند مسئلهٔ رابطهٔ حرکت را با زنده بودن دنبال کند. بنابراين دوباره برمى‌گردد به ماه (در حالى که جوابش را گرفته بود و قاعدتاً بايد مى‌رفت سراغ سؤال بعدي). و اين بار سؤال را به‌صورت منفى و با ترکيبى خاص مى‌پرسد: آيا ماه هيچ وقت حرکت نمى‌‌کند؟ (Doesn't it ever move? Piget, 1971, p200) به اين ترتيب با گذراندن قيد هيچ‌وقت و منفى پرسيدن، عملاً بچه‌ وادار مى‌شود از حرفش برگردد و در ادامه به اصطلاح اقرار کند که ماه نيز زنده است. (تصور مى‌کنم بحث در اين‌باره از حوصلهٔ اين کتاب خارج است و به همين مقدار دليل براى عدم انتخاب روش پياژه اکتفا مى‌کنم).
به هر حال، من به دلايل خودم، روش تستى را انتخاب کردم. مى‌خواستم با يک ترازوى يکسان (اگر آن ترازو خطا دارد در همهٔ اندازه‌گيرى‌هايم از همان مقدار خطا تأثير بگيرم) و غير سليقه‌اى و به‌صورتى که پرسشگر نقش ادراکى داشته باشد نه احساسي، به جست و جو بپردازيم و ببينم معنى در کجا است؟ (ويژگى روش تستى در کتاب‌هاى روش تحقيق در علوم اجتماعى آمده است که نقل آنها در اينجا از حوصلهٔ خواننده خارج است).
ده سؤال طرح کرده بوديم و کوشش مى‌کرديم از مادر کودک نيز کمک بگيريم و حتى در بيشتر موارد، مادر با کمک پرسشنامه سؤال مى‌کرد و دانشجويان ٭ من، بدون اينکه کودک را زياد متوجه خود کنند جواب‌ها را يادداشت مى‌کردند.
٭ اسامى برخى از آن دانشجويان که بيش از ديگران تلاش کردند يادداشت کرده‌‌ام: حوريه دهقان شاد، بيتا شاه منصوري، شيدا اردلان، مهرى رفعتي، فريبا رضوي، عبدالمجيد حبيب‌زاده.
به اين ترتيب توانستيم با ۲۸۸ کودک ٭ بين ۲ سال و ۶ ماه تا ۱۱ ساله در تهران و چند شهر ديگر، ده ‌‌سؤال پرسش‌نامه را مطرح کنيم.
٭ ۶/۲ تا ۳ ساله ۲۳ نفر، ۱/۳ تا ۴ ساله ۵۱ نفر، ۱/۴تا ۵ ساله ۵۹ نفر، ۱/۵ تا ۶ ساله ۵۱ نفر، ۱/۷ تا ۸ ساله ۶۳ نفر و ۱/۹ تا ۱۱ ساله ۵۱ نفر.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
تمیز کردن وسایل خانه , شرکت فیلمیران , مراکز رشد , آلن ویتل , مواد حلال , رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد , خبرگزاری ایرنا , سرانه عضویت , کیش ایر , قائمی , تاریخ انقلاب اسلامی , تقدیر وزیر کشور , مامور سابق , ایپک , هوش انسان , نفربر زرهی , اقتصاد محصول , علی فرخزاد , دهکده پرماجرا , بریتیش , خرم بید , نوجوان غزه ای , فیلم شهری , دفتر اسناد رسمی , مخاطرات دریایی , حلقه معرفت , پلی‌آف سوپرلیگ , منوچهر جمالی , داوودی پور , کیک برنج , معاون حقوقی رئیس جمهور , سامانه کنترل ترافیک پهپادها , فیلبم «ماندو» , افتتاخ تخت بیمارستانی , مراقبت پوست , بیمارستان عشایری , کتک خوردن , بانکداری , احمد حاجی زاده , پالایش‌گرهای اروپایی , برج مسکونی , بی خوابی شبانه , کشتی ماریان گوتنبرگ , لباس شنای زنان , فرانسه , نهاده , مجتمع های گلخانه ای , ارتودنسی , پوپولیسم و لمپنیسم , پایگاه بسیج ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگی و هنری / سینما / بازیگر / بازی در نقش یک زن متکی به خود , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / غلامحسین ابراهیمی دینانی , بانک اطلاعاتی کتاب / زندگانی چهارده معصوم (ع) با قلمی شیوا و جذاب برای تحقیق دانش‌آموزان , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۸ ژانویه سال ۱۹۹۱ ـ با آواره شدن زیاد باره، سومالی هم بی دولت شد , بهداشت و درمان / علوم پزشکی / علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / بررسی مقایسه نتایج اعمال جراحی قلب کودکان در بخش مراقبت های ویژه اطفال بیمارستان قلب شهید رجایی از سالهای ۱۳۶۵ _ ۱۳۵۶ و از ۱۳۷۵ _ ۱۳۶۶ , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / ادبیات زبان فرانسوی / گنجی در گنجه های آبی , فرهنگی و هنری / سینما / بازیگر / چارلی چاپلین، آنچه بود و نبود , بانک اطلاعاتی فیلم / مرد هزار چهره - Man Of A Thousand Faces , بانک اطلاعاتی کتاب / هیویات فقهیه: اشتراط وحده الافق فی ثبوت الهلال , بانک اطلاعاتی کتاب / آمادگی برای آزمون‌های استخدامی آمار , علوم انسانی / علوم اجتماعی / جامعه‌شناسی‌ دین‌ / جامعه شناسی شیطان پرستی , بانک اطلاعاتی کتاب / قصه‌های شب (جلدهای 6 تا 10) , بانک اطلاعاتی کتاب / پرنده رو درخته می‌می‌نی شده شلخته , بانک اطلاعاتی کتاب / تعبیر خواب محمدبن سیرین و دانیال پیغمبر علیه‌السلام و حضرت امام جعفر صادق (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز توسعه بانکهای اطلاعاتی با Oracle 8 , بانک اطلاعاتی فیلم / فرمول ۵۱ - FORMULA 51 , بانک اطلاعاتی کتاب / دستینه محاسبات مهندسی شیمی , شخصیت‌ها / مذهبی / عالم و فاضل / سیدعلی بن سید نعمت‌الله بن حسین بن میر عبدالباقی دزفولی , فرهنگی و هنری / فستیوال‌ها و جشنواره‌ها / جشنواره موسیقی فجر / موسیقی فجرامسال، متفاوت‌تر از همیشه , بانک اطلاعاتی کتاب / عطار ,

برخی منابع مهم خبری
alborznews.net البرز , asrekhodro.com عصر خودرو , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , entekhab.ir انتخاب , journals.ut.ac.ir نشریات دانشگاه تهران , baharnews.ir بهارنیوز , siasatnameh.ir سیاست نامه , andishehha.com اندیشه‌ها , rahemardomnews.com راه مردم , icana.ir خانه ملت , medianews.ir مدیا , bultannews.com بولتن نیوز , patogh98.com پاتوق 98 , barsam.ir برسام , irinn.ir شبکه خبر , hamshahrimags.com مجلات همشهری , unp.ir اخبار دانشگاهی , vanews.ir وانیوز , zamandaily.ir روزنامه زمان , cinemapress.ir سینما پرس , mosalas.ir مثلث , itiran.com آی تی ایران , tabnak.ir تابناک , kharazmi.org خوارزمی , iccim.ir اتاق بازرگانی , honarnews.com هنرنیوز , zamannews.ir زمان نیوز , iranestekhdam.ir ایران استخدام , namanews.com نما , citypress.ir شهرداری تهران ,وبگردی
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد! - این روزها مردم حس می کنند سفره ای از پول و امکانات پهن شده و هر کسی بی توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت پای آن نشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد. این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها