شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 25 November, 2017

قوانین جهت سرمایه‌گذاری در منطقه(۲)


ماده ۱۸ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به‌صورت شرکت سهامى عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانکى و استفاده از عنوان بانک و يا مؤسسه اعتبارى در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئين‌نامه اجرائى آن توسط بانک مرکزى تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و دستورالعمل‌هاى مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۱ - تعيين انواع عمليات بانکى در مناطق و تعريف هر يک از آنها با شوراء پول و اعتبار بانک مرکزى است.
تبصره ۲ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى ايرانى و خارجى در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراء پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزى است.
تبصره ۳ - افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و يا مؤسسات اعتبارى اعم از ايرانى و خارجى موکول به پيشنهاد سازمان و تائيد بانک مرکزى است.
تبصره ۴ - نرخ ريالى ايرانى در مقابل ارزها در مناطق آزاد براساس عرضه و تقاضا تعيين مى‌گردد و معاملات ارزى بين اشخاص حقيقى و حقوقى آزاد است.
تبصره ۵ - معاملات واحدهاى بانکى در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانکدارى اسلامى خواهد بود ولى اين واحدها در معاملات خود به پول‌هاى خارجى مجاز به رعايت رويه‌هاى بين‌المللى بانکى مى‌باشد.
واحدهاى بانکى که مجوز انجام بانکدارى برون مرزى اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ - سازمان مى‌تواند براى اجراء طرح‌هاى زيربنائى و توليدى در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلى و خارجى با تصويب هيئت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاى سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى در هر منطقه آزاد مى‌باشد. مقررات لازم براى جلب و حمايت سرمايه‌گذارى در هر منطقه و چگونگى و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت‌هاى هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۱ - حقوق قانونى سرمايه‌گذاران خارجى مورد ضمانت، تضمين و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجى در مناطق چنانچه در مواردى به نفع عموم ملى شود و يا اينکه از صاحب سرمايه سلب مالکيت بشود جبران خسارت به ميزان ارزش جايگزينى به عهده دولت مى‌باشد.
آئين‌نامه مربوط به نحوه تضمين و جبران خسارت سرمايه‌هاى مذکور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ - ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاى صنعتى و معنوى در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه و همچنين ثبت کشتى‌ها، شناورها و هواپيماها در مناطق با رعايت ۸۱ قانون اساسى طبق ضوابط مصوب هيئت وزيران انجام مى‌شود.
ماده ۲۳ - سازمان مى‌تواند در محل‌هاى لازم دفاتر نمايندگى تأسيس نمايد.
ماده ۲۴ - نحوه استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيئت وزيران و با رعايت برنامه‌هاى عمرانى هر منطقه تعيين مى‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراء مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ - اجاره زمين به اتباع خارجى مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ - ساکنين ايرانى جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط کشور داراى کليه حقوق مالکيت عرصه و اعيان مى‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانين و مقررات سند مالکيت به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده ۲۵ - رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاء هيئت مديره شرکت‌هاى تابعه، کليه وزراء و رؤساى سازمان‌هاى دولتي، رؤساى قوه قضائيه و ديوان عالى کشور و ديوان عدالت اداري، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسى کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هائى که توسط سازمان هر منطقه ايجاد مى‌شود و همچنين شرکت‌هاى خصوصى که در محدوده منطقه فعاليت دارند نمى‌باشند.
ماده ۲۶ - آئينن‌نامه‌هاى اجرائى اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۷ - به‌منظور ايجاد هماهنگى در فعاليت‌هاى مناطق آزاد، جسب مورد با تائيد وزير ذيربط به يکى از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف - دستگاه‌هاى اجرائى (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان‌هاى مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب - مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌هاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان و به حکم بالاترين مقام دستگاه اجرائى منصوب مى‌شوند.
ماده ۲۸ - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانى و خارجى و شعب و نمايندگى آنها و مؤسسات کارگزارى بيمه در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مجاز و تابع مقرراتى است که به پيشنهاد بيمه مرکزى ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱ - مؤسسات بيمه‌اى که براساس مقررات و موضوع اين ماده از بيمه مرکزى ايران اجازه فعاليت دريافت مى‌نمايند از شمول مقررات قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى مصوب ۱۳۵۰ مستثنى بوده و مجاز به صدور بيمه‌هاى موضوع ماده ۷۰ قانون مزبور در محدوده مناطق آزاد مى‌باشد.
- امکان سرمايه‌گذارى خارجى تا ۱۰۰ درصد سهام
- تضمين کامل سرمايه‌گذارى خارجى و سود حاصل از آن
- آزادى ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن
براساس ماده ۲۰ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد کشور، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى در منطقه آزاد قشم آزاد است. کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات اعم از ايرانى و خارجى و سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌توانند مستقلاً و يا با مشارکت يکديگر و يا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم سرمايه‌گذارى کنند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مى‌شود. براساس اين قانون، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در فعاليت‌هاى اقتصادى منطقه آزاد قشم به هر نسبتى مشارکت کنند. حقوق قانونى سرمايه‌گذاران خارجى مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‌گذاران خارجى چناچه در مواردى به‌وسيله قانون به‌نفع عموم، ملى شود و يا اينکه از سرمايه‌گذاران مزبور سلب مالکيت شود، جبران عادلانه خسارت به درخواست سرمايه‌گذار مى‌تواند از طريق دولت براساس قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاى خارجى انجام گرفته و يا به عهده سازمان منطقه آزاد قشم مى‌باشد.
خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى سرمايه‌هاى خارجى و سرمايه‌هاى ارزى ايرانيان و همچنين مبالغ ناشى از فروش يا واگذارى اينگونه سرمايه‌ها از منطقه آزاد قشم مجاز است.
  لايحه اصلاحى قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲۹/۳/۷۸
ماده ۱۸ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى به شرح زير اصلاح گرديد:
تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به‌صورت شرکت سهامى عام يا خاص يا سهام با نام، اشتغال به عمليات بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتي، منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئين‌نامه اجرائى آنکه بانک مرکزى آن را تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رساند امکان‌پذير است.
مؤسسه‌هاى خصوصى ايرانى با سرمايه خارجى يا داخلى نيز قابل تأسيس مى‌باشد.
کليه بانک‌ها، ايرانى خواهند بود و بايد از قوانين و مقررات جمهورى اسلامى ايران تبعيت کنند.
ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در بانک‌هاى ايرانى در مناطق آزاد تجارى صنعتى تا صد در صد افزايش يافت.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
عطر وادکلن , لانه سازی , سفیر ایران در سازمان ملل , رادیکالیسم , ساساکی , افول رژیم ریاض , آفاق , هزینه انتخابات , تعاون یزد , تفسیر , واردات بی رویه , ساماندهی زیرگذر , مهدی حسین‌زاده , حفظ آثار , پایان دنیا , تولید جوجه , سازه های زیرزمینی , تصحیح مسیر آمریکا در سوریه , ورودی و مختومه شدن پرونده , هانش یورگ شلینگ , جاده قدیم , قانون گارد ملی , خوراک چی , بیانیه سیاسی , مژگان شیخی , بیماران نقص ایمنی , اولویت آبرسانی , تقسیم سلولی , صعودهای زمستانی , مسابقه سه گانه , یوجینو باربا , تغییر کاربری اراضی , تغییر آب و هوا , روز جهانی زمین پاک , از اسلام آباد , قهرمان آسیا , معارضان سوریه , پیک هوایی , کمیسیون قضایی مجلس , لوغ زودرس , ژنتیکی , کودک عراقی , رویای سلطنت , نبرد مرغ ماهیخوار و مار , جهادگران بسیجی , فروش بلیت , آل سعود , دانلود یندوز , اتوکردن , بسکبالیست ,

مقالات پربیننده امروز
ورزشی / باشگاهها / باشگاه‌های داخلی / ذوب آهن بیکارتر از شیرازی ها , بانک اطلاعاتی کتاب / القرآن الکریم , علوم انسانی / ارتباطات / رسانه ـ فناوری اطلاعات / میراث گوتنبرگ و رسانه های سایبر , فرهنگ و جامعه / ادبیات و شعر / شعر / سایه , اقتصاد و بازرگانی / صنایع خودروسازی / لیزینگ / منطق لیزینگ , بانک اطلاعاتی کتاب / خود را بشناس , بانک اطلاعاتی کتاب / ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد , دین و اندیشه / دین و مذهب / شخصیت‌ها و بزرگان دین / نگرشی بر قرائت عاصم به روایت شُعبه و تأثیر آن بر تفسیرشیعی در عهد صفویه , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماری‌های استخوان و مفاصل / بیماری‌های استخوان و استئوپاتی , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب شفا , علمی و آموزشی / محیط زیست / جنگل‌ها / جنگلهای کوهستانهای ناحیه رویشی ایران تورانی , موفقیت / کار / مدیریت / چهار حقیقت مسلم دربارۀ مشتریان , بانک اطلاعاتی کتاب / مهارت‌های مشاوره‌ای برای معلمان , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی تاسیس، جایگاه و نقش شوراهای حل اختلاف , بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه پرسش‌های طلایی معارف اسلامی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 81 , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز پاورپوینت 2002 (در کوتاه مدت) , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / نیروهای هیتلر ، نه چندان دور از مسکو (در این روز ۲ اکتبر) , بانک اطلاعاتی کتاب / تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز , بانک اطلاعاتی کتاب / بیست سوره از قرآن مجید , کامپیوتر و اینترنت / فناوری اطلاعات و ارتباطات / کامپیوترهای فوق‌مدرن؛ ده هزار فرسنگ روی آب ,

برخی منابع مهم خبری
borhan.ir برهان , resalat-news.com روزنامه رسالت , rokna.ir رکنا , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , farhangemrooz.com فرهنگ امروز , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , nodud.com نوداد , alef.ir الف , rooyeshnews.com رویش , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , honarnews.com هنرنیوز , tarafdari.ir طرفداری , farhangnews.ir فرهنگ نیوز , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , puyesh.net پویش , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , banifilm.ir بانی فیلم , gooyait.com گویا آی تی , jomhouriat.ir جمهوریت , tala.ir طلا , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , javanonline.ir روزنامه جوان , bazarnews.ir بازارنیوز , fardanews.com فردا نیوز , sharghdaily.ir روزنامه شرق , plus.ir تی وی پلاس , entekhab.ir انتخاب ,وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها