سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018

میزان حمله‌های ثانویه


  دوره نهفتگى
دوره نهفتگى بيمارى‌هاى کرمى نيز از کرمى به کرم ديگر، متفاوت است. به‌طورى که در رابطه با اکسيوروز به‌کوتاهى دو هفته، در ارتباط با دراکونکوليازيس، بالغ بر يک‌سال و در ارتباط با کيست هيداتيک ممکن است چندين سال بطول انجامد و بدين جهت اين موضوع را نيز مى‌بايد به ‌طور مجزا در مباحث مربوطه، مورد توجه قرار دهيم.
  سير طبيعى
سير طبيعى بيمارى‌هاى کِرمى نيز بسيار متنوع است و از موارد بدون علامت بالينى تا موارد حاد و برق‌آسا و مواردى که سير تدريجى داشته، حالت مزمن به خود مى‌گيرند، متفاوت مى‌باشد، ولى وجه مشترک بيشتر آنها خودمحدودشوندگى است که حتى بدون توسل به اقدام‌هاى درمانى اختصاصي، سرانجام بهبود مى‌يابند و صفت مشترک ديگر آنها اين است که پس از بهبود، به‌طور معمول باعث ايجاد ايمنى نمى‌شوند و احتمال آلودگى‌هاى مکرر بعدى نيز وجود دارد. همچنين از مرگ‌ومير ناشى از برخى از آنها نيز نبايد غافل شد.
  انتشار جغرافيائى
- وضعيت جهانى و منطقه‌اى بيمارى:
عواملى مانند شرايط اقليمي، اجزاء تشکيل‌دهنده خاک مناطق مسکوني، ميزبان‌هاى واسط، وضعيت بهداشتى منطقه و امثال اينها باعث تغييراتى در انتشار جغرافيايى بعضى از کرم‌ها گرديده است، به‌طورى که پراگونيميازيس به ‌تقريب منحصر به منطقه غرب اقيانوس آرام و بخصوص ژاپن و انکوسرکيازيس محدود به کشورهاى آفريقائى مى‌باشد. تا به‌حال بيمارى‌هائى نظير تريپانوزومياز و شيستوزومياز مانسونى در کشورمان، ايران، گزارش نشده است، درحالى که آلودگى‌هاى کرمى ديگرى نظير آسکاريازيس، اکسيوروز، تريکوريازيس، استرانژيلوئيديازيس و ... به‌کشور و قاره بخصوصى محدود نبوده، در سراسر جهان به درجه‌هاى مختلفى يافت مى‌گردد.
- وضعيت بيمارى در ايران:
در کشور ايران، نماتودهائى مانند آسکاريس، اکسيور، تريکوسفال، استرانژيلوئيدس، استرانژيلوئيدس، آنکيلوستوما دئودناله، نکاتور آمريکانوس، توکسوکاراکنيس و سستودهايى مانند تنيا ساژيناتا، هيمنولپيس نانا، انواع کيست هيداتيک و ترماتودهائى مثل شيستوزوما هماتوبيوم با فراوانى‌هاى مختلف و انتشار استانى متفاوتى وجود دارد. در سايه رعايت موازين بهداشتى و اقدام‌هاى کنترلي، از شيوع بعضى از آنها کاسته‌شده، بعضى ديگر مثل شيستوزوميازيس، به‌طور کامل تحت کنترل بوده و برخى از آنها نظير دراکونکوليازيس، ريشه‌کن گرديده است.
  روند زمانى
به ‌طور معمول روند زمانى و الگوى فصلى خاصى در بيمارى‌هاى کرمي، وجود ندارد.
  تأثير سِنّ، جنس، شغل و موقعيت اجتماعى
به‌طور معمول، جنس، در ميزان بروز و شيوع آلودگى‌هاى کِرمى انسان نقشى ندارد، ولى بسيارى از آنها در سنين کودکي، عارض مى‌گردند و در بين فقرا از شيوع بسيار بيشترى برخوردار مى‌باشند.
  تأثير عوامل مساعدکننده
- عوامل فرهنگى و عقيدتي
- زمينه‌هائى نظير مصرف استروئيدها، فقر و بى‌خانمانى
  حساسيت و مقاومت در مقابل بيمارى
مقاومت طبيعى درمقابل آلودگى‌هاى کرمي، وجود ندارد و به‌طور معمول کسانى که در معرض تماس قرار مى‌گيرند، مبتلا خواهند شد و شدت ابتلاء نيز بيش از آنکه به حساسيت‌هاى فردى ارتباطى داشته باشد، با ميزان آلودگي، مرتبط مى‌باشد.
  ميزان حمله‌هاى ثانويه
آن‌گونه که در بيمارى‌هاى باکتريائى و ويروسى به‌ آسانى مى‌توان ميزان حمله‌هاى ثانويه را بررسى و محاسبه نمود در رابطه با آلودگى‌هاى کرمي، امکان‌پذير نمى‌باشد، زيرا اين عفونت‌ها در بيشتر موارد، از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند، بلکه ازطريق وسايل يا ناقلان و حتى مخازن غيرانسانى انتقال مى‌يابند که خود، مدت‌ها قبل دستخوش آلودگى يا ابتلاء شده‌اند.
  منابع و مخازن، نحوهٔ انتقال و دورهٔ قابليت سرايت
موارد شايع در جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع آمده است.
  جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع
بيمارى عامل مولد انتشار جغرافيائى راه‌هاى انتقال راه ورود
آسکاريازيس آسکاريس لومبريکوئيدس (گرد، ۳۰ تا ۴۵ سانتيمتر) انتشار جهانى در مناطق گرم و مرطوب (در اصفهان و شمال ايران شايع است) خاک آلوده به مدفوع بيماران، سبزى‌هاى آلوده (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
آنتروبيازيس (اکسيور، کرمک) آنتروبيوس ورميکولاريس (گردي، ۱ سانتيمتر) انتشار جهانى (به‌خصوص در کودکان) وسايل آلوده به مدفوع، انگشتان آلوده، هوا (انسان‌ها) دهان (تخم)
کرم قلاب‌دار ۱. آنکيلوستوما دئودناله ۲. نکاتور آمريکانوس (۱ سانتيمتر) در آب‌وهواى معتدل گرم و مرطوب، در شمال ايران، خوزستان، سيستان و بلوچستان خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسانهاى آلوده) ۱. پوست، دهان، آغوز (؟)
تريکوريازيس تريکوريس تريکوريا (ترکوسفال) (۳ تا ۵ سانتى‌متر) آب‌وهواى مرطوب، در مناطق شمالى و غربى ايران، استان اصفهان خاک آلوده به مدفوع (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
استرانژيلوئيدياريس استرانژيلوئيدس استرکوراليس (به‌طول ۲ ميلى‌متر) مناطق گرمسيرى مرطوب، در شمال و جنوب ايران خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسان‌ها و به ‌احتمالى سگ‌ها) پوست (لارو)
تريکوسترونژيلوز (انگل رودهٔ نشخوارکنندگان) تريکوسترونژيلوس (۴ تا ۷ ميلى‌متر) اصفهان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان گياهان آلوده به مدفوع حيوان‌ها (نشخوارکنندگان و انسان) دهان (لارو)
دراکونکلوز (پيوک) دراکونکولوس مديننسيس (به‌طول يک متر) در نواحى کويرى، آسيا، آفريقاى جنوبى، ايران انسان‌هاى آلوده، سيکلوپس، خاکشى‌آبى دهان (سيکلوپس + ميکروفيلر)
کرم کدوى گاو تنيا ساژيناتا (۴ تا ۱۰ متر) انتشار جهاني، سراسر ايران (به‌خصوص شمال و شمال غربى) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (گاو)، (ميزبان واسط: انسان) دهان (لارو سيستى سرکوس موجود در گوشت)
کرم کدوى خوک تنيا سوليوم (۴ تا ۱۰ متر) در کشورهائى که گوشت خوک استفاده مى‌کنند (در ايران گزارش نشده است) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (خوک) (ميزبان واسط: انسان) مانند نوع گاوي
کرم کدوى کوتوله هيمنولپيس نانا (۲ تا ۴ سانتى‌متر) انتشار جهاني، سراسر ايران به‌خصوص مناطق گرم و خشک مواد آلوده به تخم انگل و خودآلائى (انسان و موش؟) دهان (تخم) خودآلائى (داخلي)
کرم کدوى جوندگان هيمنولپيس دمينوتا (۱۰ تا ۶۰ سانتيمتر) انتشار جهانى، ايران خوردن ميزبان واسط (بندپاى آلوده) توسط ميزبان نهائى (جوندگان و انسان) دهان (لارو موجود در بدن حشره‌ها)
کرم کدوى ماهى دفيلوبوتريوم لاتوم (۳ تا ۱۵ متر) انتشار جهانى، در ايران نيز گزارش شده است. خوردن گوشت ماهى نپخته (انسان و ساير پستانداران ماهى‌خوار) دهان (لارو پلوروسرکوئيد موجود در ماهي)
کيست هيداتيد اکينوککوس گرانولوزوس (۲ تا ۹ ميلى‌متر) انتشار جهانى، بيشتر مناطق ايران خوردن گوشت ميزبان واسط (گوسفند)، (ميزبان نهائى: سگ) دهان (تخم انگل)
دوره قابليت سرايت بيمارى‌هاى کرمي، بسيار متفاوت مى‌باشد، به‌ طورى که بيشتر سستودها نظير تنيا ساژيناتا و تنيا سوليوم، بکلى از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند. درحالى که هيمنولپيس نانا نه‌تنها براى ساير تماس‌يافتگان، مسرى است، بلکه به‌مدت چندين سال و درواقع تازمانى که تخم‌هاى اين انگل، در مدفوع انسان آلوده، يافت مى‌شود مى‌تواند براى اطرافيان، مسرى باشد. اين موضوع درمورد نماتودها نيز صادق است، به‌طورى که آسکاريازيس، به‌طور معمول از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شود، ولى افراد آلوده در فاصله‌اى معادل طول عمر اين انگل که درحدود ۱ تا ۲ سال است مى‌توانند باعث آلودگى محيط شوند. در حالى که اکسيوروز، به‌آسانى از انسان آلوده‌اى به انسان‌هاى ديگر، انتقال مى‌يابد، ولى برخلاف هيمنولپيازيس، باتوجه به کوتاه‌بودن طول عمر انگل، قابليت سرايت آن نيز ديرى نخواهد پائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مطالبات جوکاران , پارک جی سونگ , تاکسی‌ها , هیات رئیسه مجلس دهم , وسواس اجباری , نظام معیوب قضایی , پرنده گیری , بادبادک‌باز , امیر سرتیپ حاتمی , کارگردان فیلم دو ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کلبه احزان (داستان زندگانی بانوی بزرگ هستی حضرت فاطمه زهرا (ع)) , بانک اطلاعاتی کتاب / واژگان انگلیسی کنکور در جمله: سه کتاب در یک کتاب: سوم دبیرستان + پیش‌دانشگاهی 1 و 2، مخصوص: داوطلبان کنکور سراسری و دانشگاه آزاد، شامل: کلیه ... , بانک اطلاعاتی کتاب / ترفندهای کاربردی کامپیوتر: یاهو، اینترنت، امنیت سیستم، ویندوز، سخت‌افزار، نرم‌افزار، خطاهای مودم , بانک اطلاعاتی کتاب / حجاب و عفت از دیدگاه اسلام , بانک اطلاعاتی کتاب / صرفه‌جویی: پس‌انداز, سرمایه‌گذاری و توانگری اقتصادی , بانک اطلاعاتی کتاب / دیپلماسی , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌درمانی کودک , بانک اطلاعاتی کتاب / نامه‌ها , سیاسی , جهان , شخصیتها / دومین انقلاب موگابه , دین و اندیشه , دین و مذهب , دین و سیاست / سکولاریسم و دینداری ,

برخی منابع مهم خبری
banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , iran-newspaper.com روزنامه ایران , asriran.com عصرایران , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , shafaqna.com شفقنا , afkarpress.ir روزنامه افکار , goftarnews.ir گفتار نیوز , farsnews.ir خبرگزاری فارس , isna.ir ایسنا , setarehnews.ir ستاره‌ها ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».