شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

میزان حمله‌های ثانویه


  دوره نهفتگى
دوره نهفتگى بيمارى‌هاى کرمى نيز از کرمى به کرم ديگر، متفاوت است. به‌طورى که در رابطه با اکسيوروز به‌کوتاهى دو هفته، در ارتباط با دراکونکوليازيس، بالغ بر يک‌سال و در ارتباط با کيست هيداتيک ممکن است چندين سال بطول انجامد و بدين جهت اين موضوع را نيز مى‌بايد به ‌طور مجزا در مباحث مربوطه، مورد توجه قرار دهيم.
  سير طبيعى
سير طبيعى بيمارى‌هاى کِرمى نيز بسيار متنوع است و از موارد بدون علامت بالينى تا موارد حاد و برق‌آسا و مواردى که سير تدريجى داشته، حالت مزمن به خود مى‌گيرند، متفاوت مى‌باشد، ولى وجه مشترک بيشتر آنها خودمحدودشوندگى است که حتى بدون توسل به اقدام‌هاى درمانى اختصاصي، سرانجام بهبود مى‌يابند و صفت مشترک ديگر آنها اين است که پس از بهبود، به‌طور معمول باعث ايجاد ايمنى نمى‌شوند و احتمال آلودگى‌هاى مکرر بعدى نيز وجود دارد. همچنين از مرگ‌ومير ناشى از برخى از آنها نيز نبايد غافل شد.
  انتشار جغرافيائى
- وضعيت جهانى و منطقه‌اى بيمارى:
عواملى مانند شرايط اقليمي، اجزاء تشکيل‌دهنده خاک مناطق مسکوني، ميزبان‌هاى واسط، وضعيت بهداشتى منطقه و امثال اينها باعث تغييراتى در انتشار جغرافيايى بعضى از کرم‌ها گرديده است، به‌طورى که پراگونيميازيس به ‌تقريب منحصر به منطقه غرب اقيانوس آرام و بخصوص ژاپن و انکوسرکيازيس محدود به کشورهاى آفريقائى مى‌باشد. تا به‌حال بيمارى‌هائى نظير تريپانوزومياز و شيستوزومياز مانسونى در کشورمان، ايران، گزارش نشده است، درحالى که آلودگى‌هاى کرمى ديگرى نظير آسکاريازيس، اکسيوروز، تريکوريازيس، استرانژيلوئيديازيس و ... به‌کشور و قاره بخصوصى محدود نبوده، در سراسر جهان به درجه‌هاى مختلفى يافت مى‌گردد.
- وضعيت بيمارى در ايران:
در کشور ايران، نماتودهائى مانند آسکاريس، اکسيور، تريکوسفال، استرانژيلوئيدس، استرانژيلوئيدس، آنکيلوستوما دئودناله، نکاتور آمريکانوس، توکسوکاراکنيس و سستودهايى مانند تنيا ساژيناتا، هيمنولپيس نانا، انواع کيست هيداتيک و ترماتودهائى مثل شيستوزوما هماتوبيوم با فراوانى‌هاى مختلف و انتشار استانى متفاوتى وجود دارد. در سايه رعايت موازين بهداشتى و اقدام‌هاى کنترلي، از شيوع بعضى از آنها کاسته‌شده، بعضى ديگر مثل شيستوزوميازيس، به‌طور کامل تحت کنترل بوده و برخى از آنها نظير دراکونکوليازيس، ريشه‌کن گرديده است.
  روند زمانى
به ‌طور معمول روند زمانى و الگوى فصلى خاصى در بيمارى‌هاى کرمي، وجود ندارد.
  تأثير سِنّ، جنس، شغل و موقعيت اجتماعى
به‌طور معمول، جنس، در ميزان بروز و شيوع آلودگى‌هاى کِرمى انسان نقشى ندارد، ولى بسيارى از آنها در سنين کودکي، عارض مى‌گردند و در بين فقرا از شيوع بسيار بيشترى برخوردار مى‌باشند.
  تأثير عوامل مساعدکننده
- عوامل فرهنگى و عقيدتي
- زمينه‌هائى نظير مصرف استروئيدها، فقر و بى‌خانمانى
  حساسيت و مقاومت در مقابل بيمارى
مقاومت طبيعى درمقابل آلودگى‌هاى کرمي، وجود ندارد و به‌طور معمول کسانى که در معرض تماس قرار مى‌گيرند، مبتلا خواهند شد و شدت ابتلاء نيز بيش از آنکه به حساسيت‌هاى فردى ارتباطى داشته باشد، با ميزان آلودگي، مرتبط مى‌باشد.
  ميزان حمله‌هاى ثانويه
آن‌گونه که در بيمارى‌هاى باکتريائى و ويروسى به‌ آسانى مى‌توان ميزان حمله‌هاى ثانويه را بررسى و محاسبه نمود در رابطه با آلودگى‌هاى کرمي، امکان‌پذير نمى‌باشد، زيرا اين عفونت‌ها در بيشتر موارد، از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند، بلکه ازطريق وسايل يا ناقلان و حتى مخازن غيرانسانى انتقال مى‌يابند که خود، مدت‌ها قبل دستخوش آلودگى يا ابتلاء شده‌اند.
  منابع و مخازن، نحوهٔ انتقال و دورهٔ قابليت سرايت
موارد شايع در جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع آمده است.
  جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع
بيمارى عامل مولد انتشار جغرافيائى راه‌هاى انتقال راه ورود
آسکاريازيس آسکاريس لومبريکوئيدس (گرد، ۳۰ تا ۴۵ سانتيمتر) انتشار جهانى در مناطق گرم و مرطوب (در اصفهان و شمال ايران شايع است) خاک آلوده به مدفوع بيماران، سبزى‌هاى آلوده (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
آنتروبيازيس (اکسيور، کرمک) آنتروبيوس ورميکولاريس (گردي، ۱ سانتيمتر) انتشار جهانى (به‌خصوص در کودکان) وسايل آلوده به مدفوع، انگشتان آلوده، هوا (انسان‌ها) دهان (تخم)
کرم قلاب‌دار ۱. آنکيلوستوما دئودناله ۲. نکاتور آمريکانوس (۱ سانتيمتر) در آب‌وهواى معتدل گرم و مرطوب، در شمال ايران، خوزستان، سيستان و بلوچستان خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسانهاى آلوده) ۱. پوست، دهان، آغوز (؟)
تريکوريازيس تريکوريس تريکوريا (ترکوسفال) (۳ تا ۵ سانتى‌متر) آب‌وهواى مرطوب، در مناطق شمالى و غربى ايران، استان اصفهان خاک آلوده به مدفوع (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
استرانژيلوئيدياريس استرانژيلوئيدس استرکوراليس (به‌طول ۲ ميلى‌متر) مناطق گرمسيرى مرطوب، در شمال و جنوب ايران خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسان‌ها و به ‌احتمالى سگ‌ها) پوست (لارو)
تريکوسترونژيلوز (انگل رودهٔ نشخوارکنندگان) تريکوسترونژيلوس (۴ تا ۷ ميلى‌متر) اصفهان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان گياهان آلوده به مدفوع حيوان‌ها (نشخوارکنندگان و انسان) دهان (لارو)
دراکونکلوز (پيوک) دراکونکولوس مديننسيس (به‌طول يک متر) در نواحى کويرى، آسيا، آفريقاى جنوبى، ايران انسان‌هاى آلوده، سيکلوپس، خاکشى‌آبى دهان (سيکلوپس + ميکروفيلر)
کرم کدوى گاو تنيا ساژيناتا (۴ تا ۱۰ متر) انتشار جهاني، سراسر ايران (به‌خصوص شمال و شمال غربى) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (گاو)، (ميزبان واسط: انسان) دهان (لارو سيستى سرکوس موجود در گوشت)
کرم کدوى خوک تنيا سوليوم (۴ تا ۱۰ متر) در کشورهائى که گوشت خوک استفاده مى‌کنند (در ايران گزارش نشده است) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (خوک) (ميزبان واسط: انسان) مانند نوع گاوي
کرم کدوى کوتوله هيمنولپيس نانا (۲ تا ۴ سانتى‌متر) انتشار جهاني، سراسر ايران به‌خصوص مناطق گرم و خشک مواد آلوده به تخم انگل و خودآلائى (انسان و موش؟) دهان (تخم) خودآلائى (داخلي)
کرم کدوى جوندگان هيمنولپيس دمينوتا (۱۰ تا ۶۰ سانتيمتر) انتشار جهانى، ايران خوردن ميزبان واسط (بندپاى آلوده) توسط ميزبان نهائى (جوندگان و انسان) دهان (لارو موجود در بدن حشره‌ها)
کرم کدوى ماهى دفيلوبوتريوم لاتوم (۳ تا ۱۵ متر) انتشار جهانى، در ايران نيز گزارش شده است. خوردن گوشت ماهى نپخته (انسان و ساير پستانداران ماهى‌خوار) دهان (لارو پلوروسرکوئيد موجود در ماهي)
کيست هيداتيد اکينوککوس گرانولوزوس (۲ تا ۹ ميلى‌متر) انتشار جهانى، بيشتر مناطق ايران خوردن گوشت ميزبان واسط (گوسفند)، (ميزبان نهائى: سگ) دهان (تخم انگل)
دوره قابليت سرايت بيمارى‌هاى کرمي، بسيار متفاوت مى‌باشد، به‌ طورى که بيشتر سستودها نظير تنيا ساژيناتا و تنيا سوليوم، بکلى از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند. درحالى که هيمنولپيس نانا نه‌تنها براى ساير تماس‌يافتگان، مسرى است، بلکه به‌مدت چندين سال و درواقع تازمانى که تخم‌هاى اين انگل، در مدفوع انسان آلوده، يافت مى‌شود مى‌تواند براى اطرافيان، مسرى باشد. اين موضوع درمورد نماتودها نيز صادق است، به‌طورى که آسکاريازيس، به‌طور معمول از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شود، ولى افراد آلوده در فاصله‌اى معادل طول عمر اين انگل که درحدود ۱ تا ۲ سال است مى‌توانند باعث آلودگى محيط شوند. در حالى که اکسيوروز، به‌آسانى از انسان آلوده‌اى به انسان‌هاى ديگر، انتقال مى‌يابد، ولى برخلاف هيمنولپيازيس، باتوجه به کوتاه‌بودن طول عمر انگل، قابليت سرايت آن نيز ديرى نخواهد پائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
آرتروز پیشرفته , مدرسه رفاه , زنجیرزنی زنان , خودروی داعش , افزایش ترافیک شبکه ارتباطی , خودرو دوگانه سوز , دکتر پیمان جبلی , مثنوی «همای و همایون» , باغستان , تعامل فرهنگی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / من دانای کل هستم: مجموعه داستان کوتاه , بانک اطلاعاتی کتاب / بهجه الامال فی شرح زبده المقال , بانک اطلاعاتی کتاب / دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال , بانک اطلاعاتی کتاب / تصاعدهای حسابی و هندسی , اقتصاد و بازرگانی / بانک و بیمه / خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی , فرهنگ و جامعه / ادیان و مذاهب / احادیث / درهای اجابت , بانک اطلاعاتی کتاب / دوستی , بانک اطلاعاتی کتاب / قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه‌السلام , بانک اطلاعاتی فیلم / جدال در دیابلو - Duel At Diablo , بانک اطلاعاتی کتاب / خرگوش و لاک‌پشت و چهار داستان دیگر ,

برخی منابع مهم خبری
banifilm.ir بانی فیلم , cinemakhabar.ir سینما خبر , shana.ir شانا , resalat-news.com روزنامه رسالت , tabnak.ir تابناک , e-estekhdam.com ای استخدام , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , chetor.com چطور , farsnews.ir خبرگزاری فارس , khorasannews.com روزنامه خراسان ,وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
دستیابی به هدف
افراد موفق شغل آنها، هویت آنها نیست بلکه تنها شغل آنهاست افراد موفق به امور مفید و مؤثر علاقه بیشتری از امور سهل و راحت دارند برای دستیابی به هدف از تلاش و فعالیت استقبال می …