دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

میزان حمله‌های ثانویه


  دوره نهفتگى
دوره نهفتگى بيمارى‌هاى کرمى نيز از کرمى به کرم ديگر، متفاوت است. به‌طورى که در رابطه با اکسيوروز به‌کوتاهى دو هفته، در ارتباط با دراکونکوليازيس، بالغ بر يک‌سال و در ارتباط با کيست هيداتيک ممکن است چندين سال بطول انجامد و بدين جهت اين موضوع را نيز مى‌بايد به ‌طور مجزا در مباحث مربوطه، مورد توجه قرار دهيم.
  سير طبيعى
سير طبيعى بيمارى‌هاى کِرمى نيز بسيار متنوع است و از موارد بدون علامت بالينى تا موارد حاد و برق‌آسا و مواردى که سير تدريجى داشته، حالت مزمن به خود مى‌گيرند، متفاوت مى‌باشد، ولى وجه مشترک بيشتر آنها خودمحدودشوندگى است که حتى بدون توسل به اقدام‌هاى درمانى اختصاصي، سرانجام بهبود مى‌يابند و صفت مشترک ديگر آنها اين است که پس از بهبود، به‌طور معمول باعث ايجاد ايمنى نمى‌شوند و احتمال آلودگى‌هاى مکرر بعدى نيز وجود دارد. همچنين از مرگ‌ومير ناشى از برخى از آنها نيز نبايد غافل شد.
  انتشار جغرافيائى
- وضعيت جهانى و منطقه‌اى بيمارى:
عواملى مانند شرايط اقليمي، اجزاء تشکيل‌دهنده خاک مناطق مسکوني، ميزبان‌هاى واسط، وضعيت بهداشتى منطقه و امثال اينها باعث تغييراتى در انتشار جغرافيايى بعضى از کرم‌ها گرديده است، به‌طورى که پراگونيميازيس به ‌تقريب منحصر به منطقه غرب اقيانوس آرام و بخصوص ژاپن و انکوسرکيازيس محدود به کشورهاى آفريقائى مى‌باشد. تا به‌حال بيمارى‌هائى نظير تريپانوزومياز و شيستوزومياز مانسونى در کشورمان، ايران، گزارش نشده است، درحالى که آلودگى‌هاى کرمى ديگرى نظير آسکاريازيس، اکسيوروز، تريکوريازيس، استرانژيلوئيديازيس و ... به‌کشور و قاره بخصوصى محدود نبوده، در سراسر جهان به درجه‌هاى مختلفى يافت مى‌گردد.
- وضعيت بيمارى در ايران:
در کشور ايران، نماتودهائى مانند آسکاريس، اکسيور، تريکوسفال، استرانژيلوئيدس، استرانژيلوئيدس، آنکيلوستوما دئودناله، نکاتور آمريکانوس، توکسوکاراکنيس و سستودهايى مانند تنيا ساژيناتا، هيمنولپيس نانا، انواع کيست هيداتيک و ترماتودهائى مثل شيستوزوما هماتوبيوم با فراوانى‌هاى مختلف و انتشار استانى متفاوتى وجود دارد. در سايه رعايت موازين بهداشتى و اقدام‌هاى کنترلي، از شيوع بعضى از آنها کاسته‌شده، بعضى ديگر مثل شيستوزوميازيس، به‌طور کامل تحت کنترل بوده و برخى از آنها نظير دراکونکوليازيس، ريشه‌کن گرديده است.
  روند زمانى
به ‌طور معمول روند زمانى و الگوى فصلى خاصى در بيمارى‌هاى کرمي، وجود ندارد.
  تأثير سِنّ، جنس، شغل و موقعيت اجتماعى
به‌طور معمول، جنس، در ميزان بروز و شيوع آلودگى‌هاى کِرمى انسان نقشى ندارد، ولى بسيارى از آنها در سنين کودکي، عارض مى‌گردند و در بين فقرا از شيوع بسيار بيشترى برخوردار مى‌باشند.
  تأثير عوامل مساعدکننده
- عوامل فرهنگى و عقيدتي
- زمينه‌هائى نظير مصرف استروئيدها، فقر و بى‌خانمانى
  حساسيت و مقاومت در مقابل بيمارى
مقاومت طبيعى درمقابل آلودگى‌هاى کرمي، وجود ندارد و به‌طور معمول کسانى که در معرض تماس قرار مى‌گيرند، مبتلا خواهند شد و شدت ابتلاء نيز بيش از آنکه به حساسيت‌هاى فردى ارتباطى داشته باشد، با ميزان آلودگي، مرتبط مى‌باشد.
  ميزان حمله‌هاى ثانويه
آن‌گونه که در بيمارى‌هاى باکتريائى و ويروسى به‌ آسانى مى‌توان ميزان حمله‌هاى ثانويه را بررسى و محاسبه نمود در رابطه با آلودگى‌هاى کرمي، امکان‌پذير نمى‌باشد، زيرا اين عفونت‌ها در بيشتر موارد، از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند، بلکه ازطريق وسايل يا ناقلان و حتى مخازن غيرانسانى انتقال مى‌يابند که خود، مدت‌ها قبل دستخوش آلودگى يا ابتلاء شده‌اند.
  منابع و مخازن، نحوهٔ انتقال و دورهٔ قابليت سرايت
موارد شايع در جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع آمده است.
  جدول خلاصه‌اى از وضعيت همه‌گيرى‌شناختى بيمارى‌هاى کرمى شايع
بيمارى عامل مولد انتشار جغرافيائى راه‌هاى انتقال راه ورود
آسکاريازيس آسکاريس لومبريکوئيدس (گرد، ۳۰ تا ۴۵ سانتيمتر) انتشار جهانى در مناطق گرم و مرطوب (در اصفهان و شمال ايران شايع است) خاک آلوده به مدفوع بيماران، سبزى‌هاى آلوده (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
آنتروبيازيس (اکسيور، کرمک) آنتروبيوس ورميکولاريس (گردي، ۱ سانتيمتر) انتشار جهانى (به‌خصوص در کودکان) وسايل آلوده به مدفوع، انگشتان آلوده، هوا (انسان‌ها) دهان (تخم)
کرم قلاب‌دار ۱. آنکيلوستوما دئودناله ۲. نکاتور آمريکانوس (۱ سانتيمتر) در آب‌وهواى معتدل گرم و مرطوب، در شمال ايران، خوزستان، سيستان و بلوچستان خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسانهاى آلوده) ۱. پوست، دهان، آغوز (؟)
تريکوريازيس تريکوريس تريکوريا (ترکوسفال) (۳ تا ۵ سانتى‌متر) آب‌وهواى مرطوب، در مناطق شمالى و غربى ايران، استان اصفهان خاک آلوده به مدفوع (انسان‌هاى آلوده) دهان (تخم)
استرانژيلوئيدياريس استرانژيلوئيدس استرکوراليس (به‌طول ۲ ميلى‌متر) مناطق گرمسيرى مرطوب، در شمال و جنوب ايران خاک آلوده به مدفوع بيماران (انسان‌ها و به ‌احتمالى سگ‌ها) پوست (لارو)
تريکوسترونژيلوز (انگل رودهٔ نشخوارکنندگان) تريکوسترونژيلوس (۴ تا ۷ ميلى‌متر) اصفهان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان گياهان آلوده به مدفوع حيوان‌ها (نشخوارکنندگان و انسان) دهان (لارو)
دراکونکلوز (پيوک) دراکونکولوس مديننسيس (به‌طول يک متر) در نواحى کويرى، آسيا، آفريقاى جنوبى، ايران انسان‌هاى آلوده، سيکلوپس، خاکشى‌آبى دهان (سيکلوپس + ميکروفيلر)
کرم کدوى گاو تنيا ساژيناتا (۴ تا ۱۰ متر) انتشار جهاني، سراسر ايران (به‌خصوص شمال و شمال غربى) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (گاو)، (ميزبان واسط: انسان) دهان (لارو سيستى سرکوس موجود در گوشت)
کرم کدوى خوک تنيا سوليوم (۴ تا ۱۰ متر) در کشورهائى که گوشت خوک استفاده مى‌کنند (در ايران گزارش نشده است) گوشت خام يا نيم‌پختهٔ ميزبان نهائى (خوک) (ميزبان واسط: انسان) مانند نوع گاوي
کرم کدوى کوتوله هيمنولپيس نانا (۲ تا ۴ سانتى‌متر) انتشار جهاني، سراسر ايران به‌خصوص مناطق گرم و خشک مواد آلوده به تخم انگل و خودآلائى (انسان و موش؟) دهان (تخم) خودآلائى (داخلي)
کرم کدوى جوندگان هيمنولپيس دمينوتا (۱۰ تا ۶۰ سانتيمتر) انتشار جهانى، ايران خوردن ميزبان واسط (بندپاى آلوده) توسط ميزبان نهائى (جوندگان و انسان) دهان (لارو موجود در بدن حشره‌ها)
کرم کدوى ماهى دفيلوبوتريوم لاتوم (۳ تا ۱۵ متر) انتشار جهانى، در ايران نيز گزارش شده است. خوردن گوشت ماهى نپخته (انسان و ساير پستانداران ماهى‌خوار) دهان (لارو پلوروسرکوئيد موجود در ماهي)
کيست هيداتيد اکينوککوس گرانولوزوس (۲ تا ۹ ميلى‌متر) انتشار جهانى، بيشتر مناطق ايران خوردن گوشت ميزبان واسط (گوسفند)، (ميزبان نهائى: سگ) دهان (تخم انگل)
دوره قابليت سرايت بيمارى‌هاى کرمي، بسيار متفاوت مى‌باشد، به‌ طورى که بيشتر سستودها نظير تنيا ساژيناتا و تنيا سوليوم، بکلى از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شوند. درحالى که هيمنولپيس نانا نه‌تنها براى ساير تماس‌يافتگان، مسرى است، بلکه به‌مدت چندين سال و درواقع تازمانى که تخم‌هاى اين انگل، در مدفوع انسان آلوده، يافت مى‌شود مى‌تواند براى اطرافيان، مسرى باشد. اين موضوع درمورد نماتودها نيز صادق است، به‌طورى که آسکاريازيس، به‌طور معمول از انسانى به انسان ديگر، منتقل نمى‌شود، ولى افراد آلوده در فاصله‌اى معادل طول عمر اين انگل که درحدود ۱ تا ۲ سال است مى‌توانند باعث آلودگى محيط شوند. در حالى که اکسيوروز، به‌آسانى از انسان آلوده‌اى به انسان‌هاى ديگر، انتقال مى‌يابد، ولى برخلاف هيمنولپيازيس، باتوجه به کوتاه‌بودن طول عمر انگل، قابليت سرايت آن نيز ديرى نخواهد پائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مقایسه گوشی , اسد آباد , مخالفت با توافق , آواره پذیر , در خورو بیابانک , بررسی شش واقعه , نویسنده اسپانیایی , گزینش مذهبی , مزاج افراد , اجرای محمد سلوکی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گل چینی به سبک ایتالیائی: شامل ساخت انواع گلها ـ برگها ـ رنگ‌آمیزی و طریقه تابلوزدن , بانک اطلاعاتی کتاب / درآمدی به جامعه‌شناسی , بانک اطلاعاتی کتاب / عروسی خاله سوسکه , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱ بهمن ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۱ ژانویه , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای گام به گام دروس سال اول راهنمایی 85 - 1384 , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای حد , فرهنگی و هنری , رادیو و تلویزیون , سریالهای تلویزیون / بدلکاران در جنگ های «مختارنامه» , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با کشورهای شرق آسیا: امپراطوری ژاپن , بانک اطلاعاتی کتاب / Oxford elementary learner's dictionary , بانک اطلاعاتی کتاب / رساله طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان ,

برخی منابع مهم خبری
chetor.com چطور , shahrefarda.ir شهرفردا , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , zamandaily.ir روزنامه زمان , cinemapress.ir سینما پرس , javanonline.ir جوان آنلاین , baharnews.ir بهارنیوز , icana.ir خانه ملت , mosalas.ir مثلث , seemorgh.com سیمرغ ,وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!