یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

مبانی کنترل بیماری سل در افرادی که دچار سل فعال هستند


  کنترل عفونت سلى در افراد آلوده ولى بدون علايم بالينى
اين گروه، بخصوص در کشورهائى که ميزان وفور بيمارى سل زياد است، تعداد کثيرى از افراد جامعه را دربر مى‌گيرد. بعضى از افراد اين گروه ممکن است به ‌دلايلى به سل فعال دچار شوند. بنابر اين بايد در تشخيص زودرس بيمارى آنان اقدام شود و عواملى که زمينه را براى فعال‌ شدن بيمارى آماده مى‌کنند، از ميان برداشته شود و به بيماران مبتلا به ديابت، بيمارى‌هاى بدخيم، تحت درمان با داروهاى کاهندهٔ ايمنى و غيره توجه مخصوص مبذول گردد.
در بعضى ازکشورها براى جلوگيرى از عارضهٔ عفونت سلى و بروز حالت بيمارى از پيشگيرى داروئى (کموپروفيلاکسي) استفاده مى‌شود که به آن پيشگيرى دارويى ثانويه گفته مى‌شود. در استفاده از اين روش بايد افرادى را که آسيب‌پذير هستند، مدنظر داشت، زيرا تعداد افراد آلوده، که بدون علايم بالينى هستند، به ‌قدرى زياد هستند که پوشش دادن همهٔ آنان بسيار مشکل است. براى انتخاب افرادى که بايد تحت پيشگيرى داروئى قرار گيرند در کشورهاى مختلف معيارهاى متفاوتى وجود دارد. در بعضى مناطق، شرايط سنى را درنظر نمى‌گيرند، ولى بسيارى از کارشناسان بر اين باور هستند که اين روش را بايد تنها در کودکان بکار برد و حداکثر سنى که براى اين منظور در نظر گرفته مى‌شود، در کشورهاى مختلف، متفاوت است.
يکى از مشکل‌هاى استفاده از پيشگيرى داروئي، بروز عوارض کبدى در اثر مصرف ايزونيازيد است. کميته کارشناسان سل سازمان جهانى بهداشت تأکيد دارد که پيشگيرى داروئى نبايد به ‌عنوان سياست ملى کنترل سل بکار رود، مگر آنکه برنامهٔ درمان بيماران مبتلا به سل واگير بخوبى گسترش و سازمان‌يافته، از نتايج خوبى برخوردار باشد. به هر حال وقتى چنين روشى امکان‌پذير باشد، نبايد بصورت گروهى انجام شود، بلکه بايد عوارض آن مورد توجه باشد و به ‌شکل انفرادى بکار رود.
  مبانى کنترل بيمارى سل در افرادى که دچار سل فعال هستند
درمان داروئى مؤثر که موجب کاهش سريع دفع باسيل از بيماران واگيردار مى‌گردد، قوى‌ترين سلاح براى شکستن زنجيرهٔ انتقال بيمارى مى‌باشد و اين وسيله به ‌قدرى مؤثر است که شايد به ‌جاى اصطلاح 'پيشگيرى بهتر از درمان' بتوان درمورد بيمارى سل گفت: ' درمان يک بيمار، پيشگيرى از ابتلاء فرد ديگرى است.' و بنابر اين هر چند براى خود فرد بيمار به‌ منزلهٔ پيشگيرى ثانويه است، ولى براى ساير افراد جامعه، نوعى پيشگيرى اوليه به ‌حساب مى‌آيد.
درمان بيمارى سل شامل تجويز منظم و سرپائى رژيم‌هاى استاندارد داروئى است که به‌ مدت کافى مصرف شود و با آزمايش‌هاى دوره‌اى خلط براى جستجوى باسيل عامل بيمارى کنترل گردد.
تجربه‌ها نشان داده است که در کارائى درمان سرپائى يا بسترى کردن بيمار، از لحاظ پرتوشناختى و باکتريولوژى تفاوت وجود ندارد و درصد موارد توبرکولين مثبت در اطرافيان بيمار که به‌طور سرپائى درمان شده يا در آسايشگاه تحت درمان بوده‌اند، يکسان بوده و ميزان بروز بيمارى در اطرافيان اين دو گروه بيماران، از نظر آماري، اختلاف معنى‌دارى نشان نداده است. مهم‌ترين عامل در موفقيت شيمى‌درمانى سل، جلب اعتماد و همکارى بيمار براى ادامه منظم درمان، با داروهاى کافى و درمدت تجويز شده است و به اين دليل، آموزش بيماران در مرحلهٔ شروع درمان لازم است. آموزش اطرافيان بيمار نيز ضرورى است تا بر مصرف منظم دارو نظارت داشته و در مواقعى که بيمار قصد قطع زودرس درمان را دارد او را راهنمائى و تشويق به ادامه درمان نمايند.
از طرفى مسؤولان امور بهداشتى در مواردى که بيمار براى دريافت دارو تأخير مى‌کند، بايد بسرعت پيگيرى و نسبت به ادامهٔ درمان بيماران اقدام نمايند. اينگونه بيماران اگر درمان را زودتر از موقع قطع کنند، ممکن است مدت‌هاى طولانى بصورت منبع آلودگى باقى مانده، اطرافيان را به عفونت سلى دچار کنند. پژوهش‌ها نشان داده است که افزايش سطح پوشش درمان بيماران بدون بهبود بخشيدن نظم مصرف دارو موجب کاهش ميزان وفور بيمارى سل در جامعه نخواهد شد؛ در حالى که بهبود بخشيدن نظم مصرف دارو توسط بيماران ــ‌حتى بدون بالابردن سطح پوشش‌ــ ممکن است ميزان وفور بيمارى سل را در جامعه کاهش دهد. به‌ منظور کاهش موارد قطع زودرس درمان، عوارض دارو و غيره، برنامه‌هاى کوتاه‌مدت درمانى مورد استفاده قرار گرفته است که در سل خارج ريوى و سل کودکان نيز بکار رفته است.
يکى از عوامل مؤثر در تأثير رژيم‌هاى درمان ضد سل، ابتلاء بيمار به عفونت با سويه‌هاى مقاوم به دارو مى‌باشد و کمال مطلوب آن است که آزمايش تعيين حساسيت داروئى براى هر بيمار در شروع و نيز در جريان درمان انجام شود. پژوهش‌هائى که در کشورهاى مختلف انجام شده است، نشان مى‌دهد که ميزان مقاومت تعيين‌شده در آزمايشگاه‌هاى محلى ــ‌به غلط‌ــ از ميزان واقعى که در آزمايشگاه‌هاى مرکزى انجام‌شده خيلى بيشتر است، و بدون جهت تعدادى از بيماران از فوايد بعضى از داروهاى ضد سل، بخصوص ريفامپيسين محروم شدند. به همين دليل کميته کارشناسان سازمان جهانى بهداشت توصيه کرده است: 'آزمايشگاهى که فاقد کارکنان ورزيده و تجهيزات لازم باشد و براى انجام کار با استاندارد سطح بالا علاقهٔ کافى نداشته باشد، اقدام به تعيين حساسيت داروئى نکند.'
راهبرد DOTS: بحران جهانى ناشى ازافزايش ميزان بروز سل در کشورهاى پيشرفته و نيز مقاومت داروئى در به‌تقريب بيشتر کشورهاى جهان سبب شد تا اتحاديه بين‌المللى مبارزه با سل و سازمان جهانى بهداشت و ديگر مراکز پژوهشى ملى و بين‌المللى را وادار به بازنگرى جدى در برنامه‌هاى پيشگيرى نمايد، تا اينکه اوايل دههٔ ۹۰ ميلادى به اين نتيجه رسيدند که واکسيناسيون BCG کارائى مطمئنى در امر مبارزه با سل ندارد و تنها راه مؤثر پيشگيرى از انتشار بيمارى و نيز جلوگيرى از بروز مقاومت‌هاى داروئي، اجراء درمان با نظارت مستقيم بر مصرف دارو توسط بيماران يعنى (DOTS - Directly Observed Treatment Short Course) مى‌باشد. DOTS آنچنان نتايج درخشانى درعمل نشان داد که در سالهاى اخير به‌عنوان يک راهبرد موفق از طرف سازمان جهانى بهداشت براى همه کشورها توصيه گرديد.
راهبرد DOTS داراى پنج عنصر اصلى است و بدون تحقق هرکدام از آنها اميدى براى کنترل بيمارى سل وجود نخواهد داشت. عناصر پنجگانه DOTS عبارت است از:
۱. حمايت دولت‌ها
۲. توسعه شبکه‌هاى آزمايشگاهى ميکروب‌شناسى مستقيم سل
۳. وجود يک نظام کارآمد ثبت و گزارش اطلاعات
۴. استفاده از رژيم چهار دارويى کوتاه‌مدت
۵. نظارت مستقيم بر مصرف داروهاى بيمار توسط يک‌نفر ناظر به‌طور روزانه در دوماههٔ اول درمان
با اجراى اين راهبرد در تعدادى از کشورها نتايج درخشانى بدست آمده است که در ادامه به آنها اشاره مى‌شود.
۱. ميزان بهبود Cure rate) تا ۹۵% و بالاتر افزايش مى‌يابد.
۲. منابع انتشار باسيل در جامعه حذف شده و به‌قطع زنجيره انتقال بيمارى مى‌انجامد.
۳. از بروز موارد مقاوم به دارو پيشگيرى مى‌شود.
به‌منظور نظارت بر مصرف داروى بيماران در ۲ ماههٔ اول شروع درمان مى‌توان از خدمات افراد زير بهره گرفت:
۱. کارکنان نظام مراقبت‌هاى اوليهٔ بهداشتي
۲. شبکهٔ خدمات بهداشتى (در ايران رابطان بهداشت)
۳. افراد خانوادهٔ بيمار، به‌شرطى که آموزش کافى در موضوع سل ديده باشند.
   جدول مقايسه ميزان بهبود بيماران مبتلا به سل در کشورهاى مختلف قبل و بعد از اجراى DOTS
محل اجراء سال قبل از اجراء سال بعد از اجراء افزايش ميزان بهبود
 
تانزانيا ۱۹۸۳ ۱۹۹۰ از ۴۳% به ۷۹%
نيويورک ۱۹۸۶ ۱۹۹۲ از ۵۴% به ۷۸%
چين ۱۹۸۰ ۱۹۹۴ از ۵۲% به ۹۱%
کشورهائى که DOTS اجراء نشده است ۱۹۸۰ ۱۹۹۴ از ۴۲% به ۳۹%
  مبانى کنترل عفونت سلى در افرادى که ضايعه‌هاى بهبود يافته يا غيرفعال دارند
در اين افراد عفونت اوليهٔ ايجاد شده، پيشرفت مى‌کند و به پيدايش ضايعه‌هاى ثانويه منجر مى‌شود که بعضى تحت درمان قرار گرفته، بهبود يافته‌اند و در بعضى ديگر، بدون درمان، ضايعه‌هاى غيرفعال شده و بصورت ضايعه‌هاى فيبروتيک درآمده است. مطالعه‌ها نشان مى‌دهند که ميزان سل واگير در افرادى که دچار ضايعه‌هاى فيبروتيک هستند، بالغ بر ۱۵ برابر افرادى است که از لحاظ پرتوشناختى وضع عادى داشته‌اند. در اينگونه بيماران، به ويژه آنان که سابقه درمان نداشته و داراى ضايعه‌هاى فيبروتيک هسند، تصميم‌گيرى براى هر بيمار، به‌ طور انفرادى با توجه به وضع و شرايط بيمار ممکن است براى پيشگيرى داروئى مفيد باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
صندوق‌‌های جسورانه , لغو کرد , هارتس , نواب‌صفوی , بازرسی انتخابات , فاطمه همتی , هسته میوه , ناتوی اطلاعاتی , احضاریه , حجت الاسلام علی مهدوی راد ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , بیماریها / خونریزی دستگاه گوارش چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / پاسخ‌های تشریحی فیزیک پیش‌دانشگاهی (1 و 2) , بانک اطلاعاتی کتاب / نام‌ها و نشانه‌ها در دستور زبان فارسی , بهداشت و درمان , علوم پزشکی , علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / تغییرات عملکرد جنسی زنان نخست زا و عوامل جنسی مرتبط با آن، سه تا شش ماه پس از زایمان , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کودک (1) ویژه پاییز , بانک اطلاعاتی کتاب / مقاومت مصالح , بهداشت و درمان , بهداشت روان , تکنیک مهندسی ذهن / ۵ راه برای ا فزایش هـوش , علوم انسانی , علوم اجتماعی , فمینیسم / فمینیسم اجبار یا اختیار؟ , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۹ مهر ـ ۲۱ اکتبر ـ زادروز آلفرد نوبل مخترع دینامیت و نگاهی کوتاه به زندگی او , بانک اطلاعاتی فیلم / جنس مناسب - The Right Stuff ,

برخی منابع مهم خبری
qudsonline.ir روزنامه قدس , jamnews.ir جام نیوز , mashreghnews.ir مشرق نیوز , chetor.com چطور , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , mizanonline.com خبرگزاری میزان , tarafdari.ir طرفداری , baharnews.ir بهارنیوز , zamandaily.ir روزنامه زمان , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا ,وبگردی
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند